Название: Інноваційний потенціал України та його реалізація в міжнародному науковотехнічному співробітництві - Поручник А.М.

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 925

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Література

 

1. Послання Президента України до Верховної Ради  України. Про внутрішнє і зовнішнє  становище  України у 2002 році  // www.kuchma.gov.ua

2.  Про  інноваційну діяльність.  Закон   України  // Голос  України,

2002.  – №  144.  – С. 10–15.

3.  Про    основи    державної   політики    в   сфері    науки    та   науковотехнічній  діяльності. Закон   України від  13.12.1991 // Відомості  Верховної  Ради  України. – 1992.  – №  12.

 

 

4.  Про  пріоритетні напрями  інноваційної діяльності в Україні. Закон

України від 16 січня  2003 р. // Голос України. – 2003.  – №  28.

5.  Про  спеціальний  режим   інвестиційної  та  інноваційної діяльності

технологічних парків.  Закон   України  // Відомості   Верховної Ради

України. – 1999.  – №  40.  – С. 363  (із змінами,  внесеними  згідно  із

Законами №  2743ІІІ  (274314) від 04.10.2001, ВВР, 2002,  №  34,  ст. 28

№  3118ІІІ  (311814) від 07.03.2002, ВВР, 2002,  №33,  ст. 238.

6.  Гузенко  І. Глобалізація науковотехнічного розвитку та  проблеми

міжнародної  технологічної безпеки  України // Глобалізація і  безпека

розвитку / Під  ред. О. Г. Білоруса, Д. Г. Лук’яненка. – К.:  КНЕУ,

2001.  – С. 404–410.

7.  Економічна   енциклопедія:   У   трьох    томах.  Т.   2   / Редкол.:

С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.:  Академія, 2001.  – 848 с.

8.  Згуровський М. Науковотехнологічний розвиток  України за  умов

світової  глобалізації // Дзеркало тижня. – 2002.  – №  2.  – С. 12–

14.

9.  Иванов В. В. Национальные инновационные системы:  опыт  формирования и перспективы развития // Инновации. – 2002.  – №  4. –

С. 14–18.

10.  Концепция   межгосударственной  инновационной   политики    государствучасников Содружества  Независимых  Государств   на  период   до

2005 года // Инновации. – 2001.  – №  7. – С. 4–14.

11.  Кучма   Л.  Утверджувати інноваційну модель  розвитку  економіки

України:   Виступ    Президента  України  Л.   Д.   Кучми    на   науковопрактичній  конференції  21   лютого   2003   р.  – К.:   Преса   України,

2003.  – С. 32.

12.  Наукова  та  інноваційна  діяльність  в  Україні.  Стат.  зб.  – К.:

Держкомстат України, 2002.  – С. 625.

13.  Наукова  та  інноваційна  діяльність  в  Україні.  Стат.  зб.  – К.:

Держкомстат України, 2003.  – С. 340.

14.  Семиноженко В. П.  Інтелектуальна економіка,  майбутнє  України

// Проблеми науки. – 2001.  – №  6. – С. 2–5.

15.  Серпилин   А.  Повенчурному  // Бизнес:  организация  стратегии

системы. – 1998.  – №  8. – С. 21–27.

16.  Cоглашение о создании  общего научнотехнологического пространства  государствучастников  Содружества  Независимых  Государств   //

Инновации. – 2002.  – №  1. – С. 6–7.

17.  Сухоруков А.  І.  Пріоритети інвестування національного технологічного   розвитку  // Стратегічна  панорама.  – 2003.   – №   1  //

www.niisp.gov.ua/

18.  Хаустов В., Панфилова Т. Інноваційні процеси  в Україні: реалії  і

перспективи розвитку  // Економіст. – 2002.  – №  3. – С. 54–59.

19.  Цивилизационные модели  современности   и  их  исторические корни

/ Ю. Н. Пахомов,  С. Б. Крымский и др. Под  ред. Ю. Н. Пахомова. –

К.:  Наукова думка, 2002. – 632 с.

20.  Щедріна Т. І. Перспективи міжнародного трансферу технологій  в

реалізації інноваційної моделі  розвитку // Стратегія економічного  розвитку  України. – 2003.  – №  6. – С. 281–291.

21.  Яцків    Я.  Українська наука   та   економічне   зростання:  шляхом

впровадження інновацій  // Віче. – 2001.  – №  3. – С. 116–139.


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: