Название: Інноваційний потенціал України та його реалізація в міжнародному науковотехнічному співробітництві - Поручник А.М.

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 925

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Висновок

 

Сучасна  фаза  розвитку світогосподарських зв’язків  детерміну ється посиленням науковотехнічної та інформаційної взаємоза лежності  національних економік. Інноваційна діяльність, наукові розробки, розвиток фундаментальної науки  потребують  великома сштабних  фінансових і матеріальних витрат, потужного  кадрового та інфраструктурного забезпечення,  а тому їх «замикання» в рам ках  однієї  країни  не завжди  економічно  виправдане.

Щодо України, то, виходячи з загальноприйнятих світових критеріїв, можна  констатувати,  що  вона  володіє   достатньо  ваго мим та перспективним (з погляду  основних  напрямків фундамен тальних  і прикладних наук) інноваційним потенціалом. Проте на сьогодні  він використовується далеко  не в повному  обсязі, що ви кликано як потребами його технологічного та структурного онов лення, розширення фінансової підтримки інноваційної діяльності в Україні, так і поглибленням та диверсифікацією форм  міжнаро дного науковотехнічного співробітництва нашої  держави.

У  даному  аспекті   особливої   актуальності  для  України  набуває питання   розвитку  індустрії   венчурного   фінансування.  Зарубіжний досвід  господарювання засвідчує, що в країнах з розвинутими рин ковими  відносинами венчурне  підприємництво відіграє  активну  роль у  задоволенні  потреб  основної  маси  населення  в  новій  продукції,

 

 

підвищенні  науковотехнічного  рівня   виробництва,  створює  конкурентне середовище  у сфері  науки  та наукового  обслуговування.

Поступальному розвитку інноваційної діяльності в Україні та її

міжнародного  науковотехнічного  співробітництва  відповідають  і

такі  їх організаційні форми, як  «інкубатори»,  технополіси та технопарки. «Інкубатори» можуть  створюватися при  наукових установах, закладах освіти,  їх діяльність може  включати  такі  напрямки, як  наукове   консультування,  попередня  експертиза  проектів,

фінансова  підтримка  через   механізми  венчурного   фінансування

тощо. А що стосується  технополісів і технопарків, то їх діяльність

в Україні не  повинна  обмежуватися лише  інноваційними розробками   та  впровадженням  їх   результатів  у  виробництво,   подібні

структури є і центрами  міжнародного співробітництва у видавничій   сфері,   сервісному    обслуговуванні,   формуванні   соціальнокультурного середовища інноваційної діяльності.

Реалізації       міжнародного            науковотехнічного   співробітництва

України сприятиме  діяльність і такої  форми  взаємодії промисловотехнологічних  комплексів  з  кредитнофінансовими  структурами   як   промисловофінансові  групи.   У   їх   межах    за   рахунок

об’єднання українського  та  іноземного   капіталів,  управлінського

досвіду,  інноваційних розробок  можна  буде  значною  мірою  підвищити  ефективність  і  результативність  інноваційної  діяльності,

сприяючи  прискоренню науковотехнічного прогресу,  структурній

перебудові  виробництва та ін.

Перспективним,  економічно  доцільним  та обнадійливим напрямком міжнародного науковотехнічного співробітництва України є

на  сьогодні  поглиблення співпраці з  іншими  державами у  галузі

освіти,  розвиток міждержавних академічних контактів  через  встановлення  прямих, безпосередніх зв’язків як  між  навчальними закладами, так  і представниками української  та  закордонної вищої

школи.  Подібна   форма   співробітництва  покликана  забезпечити

підготовку  висококваліфікованих  спеціалістівпрофесіоналів нової

генерації, а також  здійснювати обмін знаннями та досвідом.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: