Название: Інноваційний потенціал України та його реалізація в міжнародному науковотехнічному співробітництві - Поручник А.М.

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 925

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |АНОТАЦІЯ

Інноваційний потенціал України та його реалізація в міжнародному науковотехнічному співробітництві

 

 

У статті  на основі  кількісних та якісних  показни ків аналізується процес формування сучасного інноваційного по тенціалу  України та  дається  його  комплексна оцінка.  Обґрунто вано визначальну роль інноваційних чинників  в економічному зростанні  країни  за  умов  інтенсивного  типу  відтворення суспіль ного продукту  та підвищення її міжнародної конкурентоспромо жності. Розкрито характер та основні тенденції  інноваційної дія льності   в   Україні,  її   нереалізовані  можливості    та   визначено засоби активізації в контексті  міжнародного науковотехнічного співробітництва. Особливо наголошено на необхідності диверси фікації форм міжнародної співпраці через розвиток  венчурного бізнесу,  створення  технополісів та технопарків, спільних підпри ємств,  розробки наукових  проектів  та програм  з конкретними за рубіжними партнерами, насамперед  з Росією  та країнами Євро пейського  Союзу.

 

КЛЮЧОВІ  СЛОВА. Інновації, інноваційний потенціал,  іннова ційний  продукт, інноваційна інфраструктура, міжнародне науко вотехнічне  співробітництво, венчурний  капітал, венчурні  фірми, технополіси, технопарки.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: