Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1612

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 

1.         Що таке організація системи?а) сукупність її швидких характе ристик; б) сукупність сталих, повільних характеристик; в) сукупність усіх параметрів системи; г) визначається процесами, що змінюються найшвидше; д) зумовлюється наявністю мінливої компоненти.

 

2.         У якому стані відкритих систем може зберігатися їх організація? а) стаціонарний; б) рівноважний; в) з мінімальною ентропією; г) з мак симальною ентропією; д) енергетично нестабільний; є) пов'язаний із розсіюванням енергії; ж) кристалічний; з) газоподібний; і) рідина.

 

3.      Які  системи  здатні  до  подальшого  самостійного  розвитку? а) ізольовані; б) закриті; в) відкриті; г) у стані термодинамічної рівно ваги; д) ті, що перебувають в кристалічному стані; є) ті, що перебува ють у газоподібному стані.

 

4.         Які процеси мають відбуватися у системах, здатних до подальшо го самостійного розвитку? а) зворотні; б) незворотні; в) зворотні та не зворотні; г) розщеплення; д) ті, внаслідок яких зростає ентропія.

 

5.       Яке    твердження    становить    собою    принцип    Клаузіуса? а) в ізольованих системах незворотні процеси зумовлюють зростання ентропії; б) в ізольованих системах незворотні процеси зумовлюють зменшення ентропії, в) у відкритих системах незворотні процеси зумов люють зростання ентропії; г) у відкритих системах незворотні процеси зумовлюють зменшення ентропії; д) незворотні процеси у відкритих системах можуть спричинити теплову загибель Всесвіту.

 

6.         Наскільки вірогідною є наступна "теплова загибель Всесвіту"? а) неминуча; б) малоймовірна, тому що Бог подбає про її збереження; в) "теплова  загибель  Всесвіту"  вже  була;  г) можлива,  бо  ентропія

Всесвіту весь час зростає; д) маловірогідна, тому людство віднайде способи її зупинити.

 

7.      Яке   твердження   становить   собою   принцип   Пригожина? а) в ізольованих системах незворотні процеси зумовлюють зростання ентропії; б) в ізольованих системах незворотні процеси зумовлюють зменшення ентропії; в) у відкритих системах незворотні процеси зу мовлюють  зростання  ентропії;  г) у відкритих  системах  незворотні процеси зумовлюють зменшення ентропії; д) незворотні процеси у відкритих системах можуть спричинити теплову загибель Всесвіту.

 

8.       Із  наведених  тверджень  виберіть  те,  яке,  на  вашу  думку,  є найбільш доречним? а) життя на Землі –  результат діяльності Бога (космічного розуму тощо) ; б) життя на Землі – результат розповсюд ження у Всесвіті "спор життя"; в) життя на Землі – обов'язковий резуль тат саморозвитку матерії у межах Всесвіту; г) життя на Землі – одна з віртуальних можливостей розвитку матерії; д) є переконливі докази на користь того, що життя широко розповсюджене у Всесвіті.

 

9.       Який   недолік   властивий   першому   закону   термодинаміки? а) вказує можливість переходу одних форм енергії в інші; б) заперечує можливість переходу одних форм енергії в інші в) вказує напрям роз витку складних систем; г) не вказує напряму розвитку складних систем д) придатний  тільки  для  фізичних  систем;  є) придатний  тільки  для хімічних   систем;   ж) придатний   тільки   для   біологічних   систем; з) придатний для будьяких складних систем; і) встановлює критерій, за яким можна визначити напрям розвитку складних систем.

 

10.     В чому полягає суттєва відмінність другого закону термоди наміки від першого? а) вказує можливість переходу одних форм енергії в  інші; б) заперечує можливість переходу одних форм енергії в інші; в) вказує напрям розвитку складних систем; г) не вказує напряму роз витку  складних  систем;  д) придатний  тільки  для  фізичних  систем; є) придатний  тільки  для  хімічних  систем;  ж) придатний  тільки  для біологічних  систем;  з) придатний  для  будьяких  складних  систем; і) встановлює критерій, за  яким  можна визначити напрям розвитку складних систем.

 

11.      Які процеси можна описати за допомогою лінійної термодинаміки? а) ті, що повертають систему до попереднього стаціонарного

стану при незначних відхиленнях від нього; б) ті, що повертають систе му до попереднього стаціонарного стану при значних відхиленнях від нього; в) ті, що сприяють утворенню нових стійких структур поблизу попереднього стаціонарного стану системи; г) ті, що сприяють утворен ню нових стійких структур далеко від попереднього стаціонарного ста ну системи; д) ті, що не супроводжуються змінами ентропії.

 

12.     Які процеси можна описати за допомогою нелінійної термоди наміки? а) ті, що повертають систему до попереднього стаціонарного стану при незначних відхиленнях від нього; б) ті, що повертають систе му до попереднього стаціонарного стану при значних відхиленнях від нього; в) ті, що сприяють утворенню нових стійких структур поблизу попереднього стаціонарного стану системи; г) ті, що сприяють утворен ню нових стійких структур далеко від попереднього стаціонарного ста ну системи; д) ті, що не супроводжуються змінами ентропії.

 

13.   Передбачення можливого майбутнього системи внаслідок дії адаптаційних механізмів і незначного відхилення від стаціонарного ста ну а) можливе; б) неможливе; в) пов'язане з утворенням принципово нових перехідних форм; г) пов'язане з утворенням принципово нових стійких форм; д) пов'язане з локальною оптимізацією; є) пов'язане із зростанням різноманітності форм; ж) може спричинювати припинення розвитку.

 

14.     Які механізми повертають систему до стаціонарного стану за умови,   що   вона   недалеко   відхилися   від   нього?   а) адаптаційні; б) біфуркаційні;   в) онтогенетичні;   г) філогенетичні;   д) екосистемні; є) біосферні; ж) космічні.

 

15.    Які механізми повертають систему до стаціонарного стану за умови,   що   вона   далеко   відхилися   від   нього?   а) адаптаційні; б) біфуркаційні;   в) онтогенетичні;   г) філогенетичні;   д) екосистемні; є) біосферні; ж) космічні; з) ніякі, бо система за таких умов руйнується.

 

16.      Які механізми сприяють формоутворенню за умови, що система далеко     відхилися     від     стаціонарного     стану?     а) адаптаційні; б) біфуркаційні;   в) онтогенетичні;   г) філогенетичні;   д) екосистемні; є) біосферні; ж) космічні.

 

17.     Які механізми сприяють формоутворенню за умови, що система недалеко    відхилися    від    стаціонарного    стану?    а) адаптаційні;

б) біфуркаційні;   в) онтогенетичні;   г) філогенетичні;   д) екосистемні;

є) біосферні; ж) космічні; з) ніякі.

 

18.   Якими ознаками характеризується новий стійкий режим функціонування системи, що встановлюється внаслідок дії біфуркаційних   механізмів?   а) ентропія   максимальна;   б) ентропія мінімальна; в) ентропія системи відзначається локальною оптимізацією; г) утворюються перехідні форми; д) утворюються тільки доцільні стійкі форми;  є) зростає  різноманітність  форм;  ж) зберігається  постійність форми та функції; з) гомеостаз підтримується на попередньому для сис теми рівні.

 

19.     Передбачення можливого майбутнього системи внаслідок дії біфуркаційних механізмів і значного відхилення від стаціонарного ста ну а) можливе; б) неможливе; в) пов'язане з утворенням принципово нових перехідних форм; г) пов'язане з утворенням принципово нових стійких форм; д) пов'язане із локальною оптимізацією; є) пов'язане із зростанням різноманітності форм;  ж) може  спричинити припинення розвитку.

 

20.      Як змінюється реакція системи на зовнішні фактори під час пере ходу  через  біфуркаційну точку?  а) зменшується чутливість до  них; б) зростає чутливість до них; в) не реагує на зміни поля; г) система стає особливо чутливою до змін поля; д) утворюються тільки перехідні фор ми;   є) спрямовується   на   підтримку   гомеостазу;   ж) суттєво   не змінюється.

 

21.       Якими  механізмами  підтримується  процес  незворотності  ево люції? а) волею Бога; б) спрямованими на локальну оптимізацію склад них  систем;  в) адаптаційними  механізмами;  г) біфуркаційними  ме ханізмами;         д) біологічними         законами;         є) випадковістю; ж) спрямованими на підтримку гомеостазу складних систем.

 

22.      Випадковість переходу системи через біфуркаційну точку зумов лює а) суттєве зменшення швидкості еволюції; б) хаотичність подаль шого  розвитку  системи;  в) послідовну  реалізацію  усіх  можливих варіантів; г) реалізацію тільки одного або декількох доцільних варіантів; д) утворення різноманітних перехідних форм; є) прискорення еволюції; ж) формування тупикових гілок розвитку.

23.       Які явища зумовлюють існування мінливості у складних систе мах? а) електрон; б) протон; в) дія адаптаційних механізмів; г) зростання ентропії в межах Всесвіту; д) дивний атрактор; є) дія першого закону термодинаміки; ж) дія другого закону термодинаміки.

 

24.      Які обов'язкові умови утворення стійких дисипативних структур далеко від стану рівноваги ви знаєте? а) відсутність обміну енергії; б) відсутність обміну речовини; в) обмін тільки енергією; г) обмін тіль ки речовиною; д) постійний обмін енергії та речовини.

 

25.      Яку роль відіграють біфуркації у загальних процесах самооргані зації матерії? а) створюють хаотичність; б) здійснюють перехід від хао су до упорядкованості; в) зменшують різноманітність складних систем; г) повертають системи до гомеостазу; д) зумовлюють локальну оптимі зацію складних систем.

 

26.       За допомогою яких механізмів підтримуються морфогенетичні програми       розвитку?         а) адаптаційних;         б) біфуркаційних; в) систематичних;   г) несистематичних;   д) етологічних;   є) гомеоста тичних; ж) теологічних.

 

27.     Які особливості стають характерними для системи, що пройшла через    багато    біфуркаційних    точок?    а) максимальна    сталість; б) стаціонарність; в) швидке затухання будьяких флуктуацій і збере ження структури; г) універсальність; д) ніяких особливостей немає, сис теми продовжують функціонувати у властивому для них режимі.

 

28.     За якої умови хімічні елементи легко реагують між собою, даючи сталі сполуки, не здатні до подальшого розвитку? а) у кристалічному стані;  б) коли  містяться у  складі  макромолекул; в) у  газоподібному стані; г) з великою асиметрією; д) у рідкому стані.

 

29.     За якої умови хімічні елементи майже не реагують між собою і внаслідок цього не здатні до подальшого розвитку? а) у кристалічному стані;  б) коли  містяться у  складі  макромолекул; в) у  газоподібному стані; г) з великою асиметрією; д) у рідкому стані; є) з незначною аси метрією.

 

30.     За якої умови хімічні елементи легко реагують між собою, даю чи сполуки, здатні до подальшого розвитку? а) у кристалічному стані; б) коли містяться у складі макромолекул; в) у газоподібному стані;

г) з великою асиметрією; д) у рідкому стані; є) з оптимальною асиметрією.

 

31.       Які хімічні елементи найперспективніші для подальшого швидко го утворення достатньо складних молекул? а) калій; б) хлор; в) аргон; г) вуглець; д) азот; є) кисень; ж) кремній; з) фосфор; і) сірка; к) натрій; л) магній; м) кальцій; н) білки; о) нуклеїнові кислоти.

 

32.       У якому стані хімічні речовини утворюють досить сталі й упо рядковані структури, не здатні до прогресивного розвитку? а) в опти мальному;  б) у   кристалічному;  в) у   газоподібному;  г) у   рідкому; д) за високої температури є) за низької температури.

 

33.     У якому стані хімічні речовини не утворюють достатньо сталих і упорядкованих структур, що суттєво гальмує їх прогресивний розви ток?   а) в   оптимальному;  б) у  кристалічному;  в) у  газоподібному; г) у рідкому; д) за високої температури; є) за низької температури.

 

34.       Які планетарні умови необхідні для прогресивної хімічної ево люції? а) висока маса; б) орбіта еліптична; в) орбіта колова; г) має пере бувати у центрі галактики; д) має перебувати на периферії галактики; є) наявність кисню; ж) наявність водню; з) наявність метану; і) високий рівень іонізуючої радіації.

 

35.     Які планетарні умови гальмують хімічну еволюцію через те, що не   дозволяють   утримувати   гідросферу?   а) мала   маса;   б) орбіта еліптична; в) орбіта колова; г) має перебувати у центрі галактики; д) має перебувати на периферії галактики; є) наявність кисню; ж) наявність водню; з) наявність метану; і) високий рівень іонізуючої радіації.

 

36.     Який фактор хімічної еволюції оптимізується за рахунок того, що перспективна для виникнення життя планета мусить мати орбіту, набли жену до колової? а) оптимальна асиметрія; б) оптимальна складність; в) оптимальна радіація; г) оптимальна стереометрія; д) оптимальне зна чення рН у середовищі.

 

37.     Який хімічний елемент є універсальним для забезпечення опти мальної стереометрії молекул? а) водень; б) вода; в) вуглець; г) кисень; д) сірка; є) калій; ж) натрій; з) кремній.

38.       Які хімічні елементи можуть утворювати ланцюжки з майже од наковою геометрією? ? а) водень; б) вода; в) вуглець; г) кисень; д) сірка; є) калій; ж) натрій; з) кремній; і) азот.

 

39.       Яким  чином оптимізують розвиток  хімічних систем зовнішні фактори? а) забезпечують утворення хімічних елементів; б) визначають напрям хімічної еволюції; в) утворюють гіперцикли; г) забезпечують формування кристалів; д) визначають швидкість протікання хімічних процесів; є) забезпечують утворення конгломератів хімічних молекул; ж) сприяють полімеризації; з) зменшують енергію, необхідну для ре акції.

 

40.       Яким чином оптимізують розвиток хімічних систем каталізатори? а) забезпечують утворення хімічних елементів б) визначають напрям хімічної еволюції; в) утворюють гіперцикли; г) забезпечують форму вання кристалів; д) визначають швидкість протікання хімічних про цесів;  є) забезпечують  утворення  конгломератів  хімічних  молекул; ж) сприяють полімеризації; з) зменшують енергію, необхідну для ре акції.

 

41.       Які хімічні речовини мали бути присутніми в первинній атмо сфері Землі для утворення амінокислот і  білків? а) аміак; б) метан; в) кисень; г) ультрафіолет; д) електричні розряди; є) водень; ж) висока температура; з) вуглекислий газ; і) ультразвук; к) вода; л) каталізатори; м) синильна кислота.

 

42.     Які фактори зовнішнього середовища мали діяти в первинній ат мосфері Землі для утворення амінокислот і білків? а) аміак; б) метан; в) кисень; г) ультрафіолет; д) електричні розряди; є) водень; ж) висока температура; з) вуглекислий газ; і) ультразвук; к) вода; л) каталізатори; м) синильна кислота.

 

43.       Які хімічні речовини мали бути присутніми в первинній атмо сфері Землі для пентоз? а) аміак; б) метан; в) кисень; г) ультрафіолет ; д) електричні розряди; є) водень; ж) висока температура; з) вуглекислий газм і) ультразвук; к) вода; л) каталізаторим м) синильна кислота.

 

44.       Які хімічні речовини мали бути присутніми в первинній атмо сфері   Землі   для   утворення  азотистих  основ?  а) аміак;  б) метан; в) кисень; г) ультрафіолет; д) електричні розряди; є) водень; ж) висока

температура; з) вуглекислий газ; і) ультразвук; к) вода; л) каталізатори;

м) синильна кислота.

 

45.       Які дані свідчать про те, що органіка Космосу має абіогенне по ходження? а) складна структура; б) наявність оптичної активності; в) це рацемічна  суміш;  г) наявність  високої  інтенсивності  зоряного  ви промінювання; д) низька температура; є) вакуум.

 

46.     Яка з наведених гіпотез відносно походження життя на Землі не вирішує  проблему,  а   переносить  її   на   інші   планети  Всесвіту? а) креаціонізм; б) панспермії; в) Опаріна та Холдейна; г) Фокса і Дозе; д) Бернала; є) біля гідротермальних джерел.

 

47.     Яка з наведених гіпотез відносно походження життя на Землі доз воляє створити внутрішньо несуперечливу модель на основі хибного припущення  а) креаціонізм;  б) панспермії;  в) Опаріна  та  Холдейна; г) Фокса і Дозе; д) Бернала; є) біля гідротермальних джерел.

 

48.       Яка з  наведених гіпотез відносно походження життя на Землі пов'язана з еволюцією фазововідокремлених систем, що набувають дея ких властивостей живого? а) креаціонізм; б) панспермії; в) Опаріна та Холдейна; г) Фокса і Дозе; д) Бернала; є) біля гідротермальних джерел.

 

49.    Яка з наведених гіпотез відносно походження життя на Землі пов'язана   з   еволюцією   протеноїдних   мікросфер?   а) креаціонізм; б) панспермії; в) Опаріна  та  Холдейна; г) Фокса  і  Дозе;  д) Бернала; є) біля гідротермальних джерел.

 

50.       Яка з наведених гіпотез відносно походження життя на Землі пов'язана з утворенням органомінеральних комплексів на основі глин? а) креаціонізм; б) панспермії; в) Опаріна та Холдейна; г) Фокса і Дозе; д) Бернала; є) біля гідротермальних джерел.

 

51.       Яка з наведених гіпотез відносно походження життя на Землі пов'язана  з  використанням  енергії  з'єднань  сірки?  а) креаціонізм; б) панспермії; в) Опаріна  та  Холдейна; г) Фокса  і  Дозе;  д) Бернала; є) біля гідротермальних джерел.

 

52.     Які організми були практично безсмертними й відзначалися диво вижною  здатністю  підтримувати  гомеостаз?  а) прокаріоти;  б) перші еукаріоти; в) кишковопорожнинні; г) хребетні; д) ссавці.

53.       Який процес пов'язаний із швидким локальним зменшенням ен тропії за рахунок продукції великої кількості енергії? а) анаеробне ди хання;   б) аеробне   дихання;   в) багатоклітинність;   г) диференціація; д) виникнення нервової системи.

 

54.     Які макромолекули виявилися більш придатними на роль пер винних  у  процесі  виникнення  генетичного  коду?  а) білки;  б) РНК; в) ДНК; г) амінокислоти; д) трифосфати; є) нуклеотиди.

 

55.     Які  макромолекули  здатні  до  аутокаталізу?  а) білки;  б) РНК;

в) ДНК; г) амінокислоти; д) трифосфати; є) нуклеотиди.

 

56.       Які  макромолекулярні структури є  найбільш придатними для прогресивного  розвитку  генетичного  коду?  а) амінокислоти; б) нук леотиди; в) білки; в) РНК; г) ДНК; д) гіперцикли з двох класів макромо лекул; є) системи з примітивним метаболізмом.

 

57.     Які класи молекул повинні входити до складу гіперциклу для його стабільного функціонування? а) молекули, здатні до самовідновлення, які слугують    каталізаторами   для    синтезу    молекул   другого    класу; б) молекули, здатні каталізувати самовідновлення молекул першого кла су; в) молекули, здатні брати участь в обміні речовин; г ) амінокислоти; д) нуклеотиди; є) трифосфати; ж) дифосфати; з) монофосфати; і) кристали графіту; к) глини; л) вистигла вулканічна лава.

 

58.       Які  мінерали  відзначаються  інформаційними  властивостями? а) базальти; б) графіт; в) граніт; г) кремінь; д) глини; є) пісок; ж) кварц; з) грунт;  і) вулканічна  лава;  к) чорнозем; л) попіл;  м) білки;  н) РНК; о) ДНК.

 

59.   Який код, що не перекривається, може виникати на основі мінералів? а) тільки однозначний; б) тільки двозначний; в) тільки три значний г) тільки чотиризначний; д) тільки п'ятизначний; є) одно, дво, три та чотиризначний; ж) дво, три, чотири та п'ятизначний; з) на ос нові мінералів може виникати лише код, що перекривається; і) мінерали не мають інформаційних властивостей.

 

60.     Кристали якого з хімічних елементів започаткували формування генетичного коду? а) кремній; б) фосфор; в) вуглець; г) азот; д) магній.

61.     Які хімічні елементи могли слугувати домішками при утворенні генетичного коду на основі кристалу графіту? а) кремній; б) фосфор; в) вуглець; г) кисень; д) азот; є) магній; ж) кальцій; з) калій; і) натрій.

 

62.     Який наслідок мають дислокації та домішки в ідеальних криста лах? а) зменшується ентропія; б) збільшується ентропія; в) кристал руй нується;  г) можуть  утворюватися  нові  зв'язки;  д) зростає  упорядко ваність; є) зростає рацемізація; ж) зменшується конвергенція.

 

63.       Який наслідок мають дислокації та домішки в реальних кристалах? а) зменшується ентропія; б) збільшується ентропія; в) кристал руйнується; г) можуть  утворюватися  нові  зв'язки;  д) зростає  невпорядкованість; є) зростає рацемізація; ж) зменшується конвергенція.

 

64.       Які атоми найбільш вірогідно зменшували ентропію в центрі дис локації ниткоподібного кристала графіту при формуванні генетичного коду? а) азот; б) кисень; в) фосфор; г) вуглець; д) кремній; є) рибоза; ж) дезоксирибоза; з) амінокислоти.

 

65.       Які атоми найбільш вірогідно зменшували ентропію на периферії дислокації ниткоподібного кристала графіту при формуванні генетич ного   коду?   а) азот;   б) кисень;   в) фосфор;   г) вуглець;   д) кремній; є) рибоза; ж) дезоксирибоза; з) амінокислоти.

 

66.     Які атоми найбільш вірогідно збільшували стійкість до окислення ниткоподібного кристала графіту при формуванні генетичного коду у водному   середовищі?   а) азот;   б) кисень;   в) фосфор;   г) вуглець; д) кремній; є) рибоза; ж) дезоксирибоза; з) амінокислоти.

 

67.       Які атоми найбільш вірогідно зменшували ентропію на периферії ниткоподібного кристала графіту при формуванні генетичного коду? а) азот;    б) кисень;    в) фосфор;    г) вуглець;    д) кремній;    є) рибоза; ж) дезоксирибоза; з) амінокислоти.

 

68.       Які структури могли вірогідно утворюватися в центрі гвинтової дислокації ниткоподібного кристала графіту при формуванні генетич ного коду? а) азотисті основи; б) рибоза; в) амінокислоти; г) дезокси рибоза;     д) кремнійорганічні     сполуки;     є) порфірини;     ж) білки; з) примітивні мембрани.

 

69.     Які структури могли найбільш вірогідно утворюватися поблизу від гвинтової дислокації ниткоподібного кристала графіту при форму

ванні генетичного коду? а) азотисті основи; б) рибоза; в) амінокислоти; г) дезоксирибоза; д) кремнійорганічні сполуки; є) порфірини; ж) білки; з) примітивні мембрани.

 

70.     Які структури могли вірогідно утворюватися на периферії нитко подібного   кристала   графіту   при   формуванні   генетичного   коду? а) азотисті   основи;   б) рибоза;   в) амінокислоти;   г) дезоксирибоза; д) кремнійорганічні сполуки; є) порфірини; ж) примітивні мембрани.

 

71.       Який  геном  міг  утворитися  на  базі  ниткоподібного кристалу графіту?   а) мав   тільки   кодувальні   послідовності;   б) мозаїчний; в) прокаріотичний;   г) еукаріотичний;   д) дуплетний;   є) триплетний; ж) без роздільних знаків; з) метаболічний.

 

72.       Які  переваги  отримали  рослини  внаслідок  переходу  від  гап лоїдності  до  диплоїдності?  а) здатність  розмножуватися  без  води; б) знімається ефект рецесивних мутацій; в) диференціація тіла на орга ни; г) диференціація тіла на тканини; д) виникнення багатоклітинності; є) зростання       морфогенетичних      можливостей;      ж) можливість спеціалізації запилення; з) можливість спеціалізації розповсюдження насіння; і) виникнення насіння.

 

73.       У яких рослин вперше в еволюції з'являється диплоїдна основна життєва  форма?  а) водорості;  б) мохи;  в) папороті;  г) голонасінні; д) покритонасінні.

 

74.       У яких рослин вперше в еволюції втрачається зв'язок розмножен ня  з  водою?  а) мохи;  б) хвощі;  в) плауни;  г) папороті;  д) насінні; є) злакові.

 

75.     До прогресивних явищ в еволюції рослин належать: а) редукція гаметофіта;  б) наявність  гаплоїдної  життєвої  форми  у  водоростей; в) наявність    рухливості    у    чоловічого    гаметофіта;    г) зовнішнє запліднення; д) наявність диплоїдних спор.

 

76.     Яку  роль  відіграє  мітоз  в  еволюції?  а) сприяє  збереженню каріотипу в поколіннях; б) сприяє поліморфізму організмів; в) зберігає організацію завдяки стимуляції процесів рекомбінації; г) активує проце си  кросинговеру;  д) характерний  тільки  для  гаплоїдних  організмів; є) характерний тільки для диплоїдних організмів; ж) характерний для гаплоїдних та диплоїдних організмів.

77.     Яку  роль  відіграє  мейоз  в  еволюції?  а) сприяє  збереженню каріотипу в поколіннях; б) сприяє поліморфізму організмів; в) зберігає організацію завдяки стимуляції процесів рекомбінації; г) активує проце си  кросинговеру;  д) характерний  тільки  для  гаплоїдних  організмів; є) характерний тільки для диплоїдних організмів; ж) характерний для гаплоїдних та диплоїдних організмів.

 

78.     Точність протікання яких молекулярних процесів лежить в основі спадковості?    а) мітоз;    б) мейоз;    в) транскрипція;   г) кросинговер; д) реплікація.

 

79.     Які причини забезпечують існування рекомбінаційної мінливості? а) випадковий розподіл хромосом між дочірніми клітинами у мітозі; б) транскрипція;  в) трансляція;  г) реплікація;  д) випадковий  розподіл хромосом між дочірніми клітинами у мейозі; є) кросинговер; ж) сплай синг;   з) процесинг;   і) випадкове   злиття   гамет   при   нестатевому розмноженні; к) випадкове злиття гамет при заплідненні.

 

80.       Які мутації виділяють у їх класифікації за характером змін гено му? а) летальні; б) напівлетальні; в) генні; г) спонтанні; д) хромосомні; є) індуковані; ж) канцерогенні; з) позаядерні; і) домінантні; к) рецесивні; л) генеративні; м) соматичні; н) геномні; о) біохімічні; п) морфологічні.

 

81.       Значення мутацій як еволюційного матеріалу пов'язане з тим, що вони   впливають   на   такі   процеси   як:   а) загальна   життєздатність; б) здатність до схрещування в) плодючість; г) формування інтенсивності забарвлення;       д) агресивність;       є) альтруїзм;       ж) імпринтування; з) емоційний резонанс; і) елементарна розумова діяльність; к) швидкість росту; л) здатність до орієнтовнодослідницької діяльності.

 

82.     Відомо, що вихідний дикий тип будьяких організмів формувався протягом тривалої еволюції. У зв'язку з цим мутації а) звичайно поліп шують попередню організацію; б) звичайно є шкідливі; в) нейтральні відносно формування морфологічних ознак; г) обов'язково зумовлюють утворення  нових  морфологічних ознак  у  еукаріотичних організмів; д) обов'язково викликають певні біохімічні зміни в  обміні речовин; є) проявляються тільки у прокаріотів.

 

83.     Які мутації можуть накопичуватися в популяціях протягом багатьох поколінь,    створюючи   резерв    спадкової    мінливості?    а) домінантні; б) рецесивні; в) генні; г) геномні; д) хромосомні; є) спонтанні; ж) індуковані.

84.     Які процеси сприяють збереженню в популяціях шкідливих реце сивних мутацій? а) переважне виживання гомозигот; б) переважне ви живання  гетерозиготм в) нестатеве  розмноження; г) статеве  розмно ження; д) партеногенез; є) кон'югація.

 

85.     Які мутації переривають онтогенез і змінюють план будови нащад ків   за   рахунок   відсутності   необхідного   індуктора?   а) спонтанні; б) індуковані; в) позаядерні; г) дизруптивні; д) гомеозисні.

 

86.       Які мутації переключають онтогенез з одного напряму розвитку на  інший за  рахунок існування буферних механізмів? а) спонтанні; б) індуковані; в) позаядерні; г) дизруптивні; д) гомеозисні.

 

87.     Які  процеси  мають  велике  значення  для  наслідків  мутацій? а) стадія  онтогенезу,  на  якій  вони  виникають;  б) швидкість  росту; в) реплікація; г) пенетрантність; д) плейотропність; є) екологічна дифе ренціація; ж) еволюційне минуле групи; з) екологічна валентність.

 

88.     Внаслідок реалізації якого алгоритму випадкового пошуку помил ки  не  повторюються  й  група  розвивається  прискореними  темпами? а) з лінійною тактикою; б) з нелінійною тактикою; в) за допомогою адап таційних   механізмів;   г) за   допомогою   біфуркаційних   механізмів; д) з утворенням дисипативних структур; є) з мінімальною ентропією.

 

89.     Із якого стану повинен починатися пошук оптимального варіанта для досягнення максимальної швидкості формоутворення? а) з криста лічного б) з рідкого; в) з газоподібного; г) із стаціонарного; д) із неврів новаженого; є) з максимальною ентропією; ж) із термодинамічної рівно ваги.

 

90.       Які з генетичних елементів не кодують білки? а) МГЕ; б) орфони; в) псевдогени;    г) ланки    "мовчазної"    ДНКм    д) рецесивні    гени; є) домінантні гени; ж) гени в гетерозиготному стані.

 

91.       Які  з  генетичних  елементів  можуть  переносити  різні  гени? а) МГЕ;    б) орфони;    в) псевдогени;    г) ланки    "мовчазної"    ДНК; д) рецесивні геним; є) домінантні гени; ж) гени в гетерозиготному стані.

 

92.       Які з генетичних елементів мають на кінцях інвертовані повтори? а) МГЕ    б) орфони;    в) псевдогени;    г) ланки    "мовчазної"    ДНК; д) рецесивні гени; є) домінантні гени; ж) гени в гетерозиготному стані.

93.     Які з генетичних елементів можуть інактивувати розташовані по ряд гени? а) МГЕ; б) орфони; в) псевдогени; г) ланки "мовчазної" ДНК; д) рецесивні гени; є) домінантні гени; ж) гени в гетерозиготному стані.

 

94.       Які з генетичних елементів можуть активувати розташовані поряд гени?  а) МГЕ;  б) орфони;  в) псевдогени; г) ланки  "мовчазної" ДНК; д) рецесивні гени; є) домінантні гени; ж) гени в гетерозиготному стані.

 

95.       Які з генетичних елементів можуть активувати цілі блоки розта шованих поряд генів? а) МГЕ; б) орфони; в) псевдогени; г) ланки "мов чазної" ДНК; д) рецесивні гени; є) домінантні гени; ж) гени в гетерози готному стані.

 

96.     Які з генетичних елементів можуть стимулювати нерівномірний мутагенез? а) МГЕ; б) орфони; в) псевдогени; г) ланки "мовчазної" ДНК; д) рецесивні гени; є) домінантні гени; ж) гени в гетерозиготному стані.

 

97.       Які з генетичних елементів можуть призводити до виникнення рідких спадкових хвороб внаслідок синтезу нетипових білків? а) МГЕ; б) орфони; в) псевдогени; г) ланки "мовчазної" ДНК; д) рецесивні гени ; є) домінантні гени; ж) гени в гетерозиготному стані.

 

98.     Які з генетичних елементів інколи називають "генамивигнанцями"? а) МГЕ; б) орфони; в) псевдогени; г) ланки "мовчазної" ДНК; д) рецесивні гени; є) домінантні гени; ж) гени в гетерозиготному стані.

 

99.       Які з генетичних елементів належать до групи працюючих генів? а) МГЕ;    б) орфони;    в) псевдогени;    г) ланки    "мовчазної"    ДНК; д) рецесивні гени; є) домінантні гени; ж) гени в гетерозиготному стані.

 

100.   Які з генетичних елементів можуть змінювати онтогенез і морфо генез внаслідок того, що регуляція їх експресії є дещо інша, ніж нормаль них генів? а) МГЕ; б) орфони; в) псевдогени; г) ланки "мовчазної" ДНК; д) рецесивні гени; є) домінантні гени; ж) гени в гетерозиготному стані.

 

101.  Які організми діють аналогічно до мобільних генетичних еле ментів? а) будьякі віруси; б) ретровіруси; в) стрептококи; г) бацили; д) патогенні бактерії; є) патогенні найпростіші; ж) стафілококи.

 

102.   Які функції в нормі може виконувати "мовчазна" ДНК? а) блоку вати мітоз; б) стимулювати утворення гаплоїдів; в) стимулювати мута генез; г) підтримувати будову хромосом; д) із неї утворюються гістони,

утворюються  гістони,  необхідні  для  підтримки  будови  нуклеосом; є) бере участь в упорядкуванні гетерохроматинових ланок ДНК; ж) бере участь в упорядкуванні еухроматинових ланок ДНК.

 

103.   Яке значення для еволюції має "мовчазна" ДНК? а) стимулює мутагенез; б) виконує роль буфера для більшості мутацій; в) викривлює процеси транскрипції та трансляції; г) перешкоджає нормальному син тезу білків; д) збільшує надійність передачі інформації; є) на її основі можуть утворюватися нові гени і відбуватися їх дивергенція; ж) на її основі відбувається конвергенція генів; з) утворюється внаслідок де лецій; і) це одне із джерел мінливості еукаріот; к) це одне із джерел мінливості прокаріотів.

 

104.   "Надлишкова"  ДНК  в  ході  еволюції  утворюється  внаслідок а) мітозу;  б) мейозу;  в) ампліфікації;  г) поліплоїдії;  д) партеногенезу; є) мутаційного процесу; ж) хромосомних аберацій.

 

105.   Які різновиди спадкової мінливості пов'язані з появою адаптацій? а) модифікації; б) фенокопії; в) морфози; г) партеногенетичні процеси; д) нічого з переліченого.

 

106.   Які різновиди неспадкової мінливості пов'язані з появою адап тацій?  а) модифікації;  б) фенокопії;  в) морфози;  г) партеногенетичні процеси; д) нічого з переліченого.

 

107.   Які різновиди неспадкової мінливості пов'язані з появою каліцтв? а) модифікації; б) фенокопії; в) морфози; г) партеногенетичні процеси; д) нічого з вище переліченого.

 

108.   Які різновиди неспадкової мінливості мають пристосувальне зна чення?  а) модифікації;  б) фенокопії;  в) морфози;  г) партеногенетичні процеси; д) нічого з переліченого.

 

109. Які  різновиди  неспадкової  мінливості  є  фенотипічними варіантами  певних  генів  а) модифікації;  б) фенокопії;  в) морфози; г) партеногенетичні процеси; д) нічого з переліченого.

 

110.   Яку   еволюційну   роль   виконує   модифікаційна   мінливість? а) створює нові корисні ознаки; б) створює нову норму реакції; в) створює нові генні комплекси тільки в ранньому ембріогенезі; г) сприяє створен ню нових генних комплексів протягом усього онтогенезу; д) захищає ор

ганізми від стресових умов середовища; є) слугує буфером для природного добору; ж) створює основу для формоутворення.

 

111.   За якими ознаками встановлюється розмір ареалу в популяціях рослин?  а) межа  там,  де  зустрічаються  останні  особини  популяції; б) межа там, де зустрічаються останні особини виду, до якого належить популяція;   в) за   комахамизапилювачами;  г) межа   там,   де   росте найбільша кількість рослин даної популяції; д) за відстанню розпов сюдження пилку; є) за відстанню розповсюдження запаху, що приваб лює комахзапилювачів.

 

112.   Із якою характерною ознакою популяцій найтісніше пов'язані популяційні      хвилі    як    фактор    еволюції?    а) розмір    ареалу; б) чисельність; в) динаміка розмірів ареалу та чисельності; г) віковий склад; д) статевий склад.

 

113.   Як пов'язані між собою віковий склад популяції та розмір тварин, що входять до її складу? а) чим більший розмір особин, тим більше мо лодих тварин у популяції; б) чим більший розмір особин, тим більше зрілих тварин у популяції; в) чим менший розмір особин, тим більше в популяції статевозрілих тварин; г) чим більший розмір особин, тим більша  мінливість  динаміки  популяцій;  д) віковий  склад  популяції ніяким чином не пов'язаний із розміром тварин, що входять до неї.

 

114.   Який процес може суттєво змінювати статевий склад популяції? а) первинне співвідношення статей; б) вторинне співвідношення ста тей; в) третинне співвідношення статей; г) партеногенез; д) нестатеве розмноження.

 

115.   Який  процес  зумовлює  генетичну  гетерогенність  популяцій? а) мітоз; б) кон'югація хромосом; в) мутації; г) нестатеве розмноження; д) вегетативне   розмноження;   є) дія   географічної   ізоляції;   ж) дія біологічної ізоляції.

 

116.   Як називаються ознаки – маркери генетичного складу популяції? а) гени; б) фени; в) мутації; г) норма реакції; д) орфони; є) псевдогени; ж) немає таких ознак; з) такі ознаки не мають власної назви.

 

117.   За яких умов виправдовується закон Харді – Вайнберга? а) будь який розмір ареалу; б) необмежена кількість особин у популяції; в) не діють    еволюційні    фактори;    г) наявність    мутаційного    процесу;

д) характерні популяційні хвилі; є) не враховується домінантність та рецесивність генів; ж) враховується пенетрантність та експресивність прояву генів.

 

118.   Із якими явищами пов'язаний дрейф генів? а) великий розмір по пуляції;  б) наявність  домінантних  алелів;  в) наявність  рецесивних алелів; г) гомозиготизація; д) гетерозиготизація; є) зміна частот генів у популяції; ж) постійність генного складу популяції.

 

119. Із наведених прикладів виберіть ті, що характеризують му таційний процес як еволюційний фактор: а) тиск мутацій на кожний з генів великий; б) тиск мутацій на кожний ген мінімальний; в) тиск му тацій на усі гени великий; г) тиск мутацій на усі гени виявляється не значним внаслідок комбінаторики; д) генетична комбінаторика посилює ефект мутацій; є) мітоз сприяє зростанню мінливості, викликаної му таціями; ж) репарація ДНК активує мутаційний процес; з) перехід му тацій в гетерозиготний стан збільшує їх пенетрантність.

 

120.   Які  механізми  зменшення  мінливості  вам  відомі?  а) мітоз; б) мейоз; в) редуплікація ДНК; г) репарація ДНК; д) перехід мутацій в гомозиготний   стан;   є) перехід   мутацій   в   гетерозиготний   стан; ж) трансляція; з) процесинг; і) сплайсинг.

 

121.   До якого різновиду популяційних хвиль належить сезонне коли вання кількості короткоживучих організмів (віруси, бактерії, гриби, ко махи) ?  а) періодичні;  б) неперіодичні;  в) спалахи  чисельності  через відсутність  природних  ворогів;  г) різкі  неперіодичні  (катастрофи) ; д) немає правильної відповіді.

 

122.  До якого різновиду популяційних хвиль відносять взаємини у харчових           ланцюгах    типу     хижак     –     жертва?     а) періодичні; б) неперіодичні; в) спалахи чисельності через відсутність природних ворогів;   г) різкі   неперіодичні   (катастрофи) ;   д) немає   правильної відповіді.

 

123.  До якого різновиду популяційних хвиль відносять розповсюд ження кроликів в Австралії? а) періодичні; б) неперіодичні; в) спалахи чисельності через відсутність природних ворогів; г) різкі неперіодичні (катастрофи) ; д) немає правильної відповіді.

124.   В  чому  полягає  еволюційне  значення  популяційних хвиль? а) забезпечення випадкового коливання генів і мутацій в популяціях; б) стабільне зростання мінливості; в) виникають внаслідок видоутворен ня; г) сприяють гетерозиготизації популяції; д) сприяють гомозиго тизації популяції; є) зумовлені пенетрантністю мутацій; ж) зумовлені експресивністю мутацій; з) зумовлені поліплоїдією.

 

125.   Які    різновиди    ізоляції    відносять    до    посткопуляційних? а) географічна; б) хронологічна; в) стерильність гібридів; г) біотопічна; д) етологічна; є) морфофізіологічна; ж) менша життєздатність гібридів; з) менша життєздатність гомозигот.

 

126.   В чому полягає еволюційне значення ізоляції? а) створює нові життєві  форми;  б) закріплює  і  посилює  генетичну  диференціацію; в) посилює ефективність різноспрямованого тиску природного добору у різних частинах ареалу; г) зменшує ефективність різноспрямованого тиску природного добору у різних частинах ареалу; д) збільшує гетеро генність популяції є) гальмує видоутворення ж) викликає інбридинг; з) викликає зростання поліморфізму популяції; і) викликає гомозиготи зацію на окраїнах ареалу; к) викликає гомозиготизацію усередині ареа лу.

 

127.   Тиск якого з еволюційних факторів є найбільшим? а) ізоляція; б) мутаційний    процес;    в) популяційні    хвилі;    г) видоутворення; д) боротьба за існування.

 

128.   Підтримка   гомеостазу   супроводжується   такими   процесами   як а) зменшення упорядкованості; б) зростання упорядкованості; в) зростання ентропії; г) зменшення ентропії; д) відхилення від стаціонарного стану систе ми;  є) порушення  фізичних  законів;  ж) порушення  хімічних  законів; з) порушення біологічних законів.

 

129.   Ймовірність існування перехідних форм наближається до нуля завдяки тому, що а) відбувається добір систем з максимальною ен тропією;  б) відбувається  добір  систем  з  мінімальною  ентропією; в) відбувається    добір    найбільш    енергетично    стійких    систем; г) відбувається  добір  систем  з  мінімальною  енергетичною  забезпе ченістю; д) відбувається поступова філетична еволюція; є) утворення нових форм відбувається дуже швидко, "катастрофічно"; ж) мутації за безпечують мінливість ознак, які можуть підпадати під дію добору;

з) мобільні генетичні елементи сприяють утворенню нових комбінацій ознак.

 

130.   Який принцип замикає ланцюжок системних принципів добору? а) принцип  мутагенезу;  б) принцип  дії  добору  на  фізичному  рівні; в) принцип дієвості добору на хімічному рівні; г) принцип дії добору на біологічному  рівні;  д) принцип   дії  добору  на  психічному  рівні; є) принцип дії добору на соціальному рівні; ж) принцип мінімізації ен тропії; з) принцип мінімізації матерії; і) принцип мінімізації енергії.

 

131.   До передумов природного добору Ч. Дарвін відніс: а) спадкову гетерогенність особин в популяції; б) малий розмір ареалу; в) велику чисельність особин в популяції; г) надмірну чисельність потомства при стабільній чисельності виду; д) різноманітні варіанти статевого складу виду; є) різноманітні варіанти вікового складу виду; ж) необмеженість природних ресурсів, необхідних для існування виду.

 

132.   Всі форми активності особин, спрямовані на підтримку життя і розмноження,    позначаються    терміном:    а) популяційні    хвилі; б) ізоляція;    в) боротьба    за     існування;    г) природний    добір; д) алопатричне    видоутворення;    є) симпатричне    видоутворення; ж) гомеостаз екосистеми; з) гомеостаз біотопу.

 

133.   До якого різновиду боротьби за існування відносять канібалізм? а) непряма    внутрішньовидова;    б) непряма    міжвидова;    в) пряма внутрішньовидова;     г) пряма     міжвидова;     д) заміщення     видів; є) спеціалізація; ж) активна конкуренція; з) пасивна конкуренція; і) цей приклад не має ніякого відношення до боротьби за існування.

 

134.   До  якого  різновиду боротьби за  існування відносять каїнізм? а) непряма    внутрішньовидова;    б) непряма    міжвидова;    в) пряма внутрішньовидова;     г) пряма     міжвидова;     д) заміщення     видів; є) спеціалізація; ж) активна конкуренція; з) пасивна конкуренція; і) цей приклад не має ніякого відношення до боротьби за існування.

 

135.   До якого різновиду боротьби за існування відносять інфантицид? а) непряма    внутрішньовидова;    б) непряма    міжвидова;    в) пряма внутрішньовидова;     г) пряма     міжвидова;     д) заміщення     видів; є) спеціалізація; ж) активна конкуренція; з) пасивна конкуренція; і) цей приклад не має ніякого відношення до боротьби за існування.

136.   До якого різновиду боротьби за існування відносять стосунки типу хижак – жертва? а) непряма внутрішньовидова; б) непряма міжвидова; в) пряма  внутрішньовидова;  г) пряма  міжвидова;  д) заміщення  видів; є) спеціалізація; ж) активна конкуренція; з) пасивна конкуренція; і) цей приклад не має ніякого відношення до боротьби за існування.

 

137.   До якого різновиду боротьби за існування відносять стосунки типу рослини – травоїдні тварини? а) непряма внутрішньовидова; б) непряма міжвидова; в) пряма внутрішньовидова; г) пряма міжвидова; д) заміщення видів; є) спеціалізація; ж) активна конкуренція; з) пасивна конкуренція; і) цей приклад не має ніякого відношення до боротьби за існування.

 

138.   До якого різновиду боротьби за існування відносять стосунки типу паразит – хазяїн? а) непряма внутрішньовидова; б) непряма міжвидова; в) пряма  внутрішньовидова;  г) пряма  міжвидова;  д) заміщення  видів; є) спеціалізація; ж) активна конкуренція; з) пасивна конкуренція; і) цей приклад не має ніякого відношення до боротьби за існування.

 

139.   Чому види, що належать до різних великих таксонів, не вступа ють у конкурентні відносини? а) виконують однакові ролі в БГЦ; б) ви конують подібні ролі в БГЦ; в) виконують різні ролі в БГЦ; г) це хибне твердження, такі види вступають у непряму міжвидову боротьбу за існування; д) це  хибне твердження, такі види вступають в  активну конкуренцію; є) це хибне твердження, такі види вступають у пасивну конкуренцію.

 

140.   До еволюційних наслідків прямої внутрішньовидової боротьби за існування належать: а) заміщення видів; б) екологічна диференціація; в) спеціалізація;  г) каїнізм;  д) канібалізм;  є) витривалість  до  посухи; ж) інфантицид; з) пристосування до переживання низької температури; і) конкуренція за самицю; к) конкуренція за їжу; л) територіальна по ведінка; м) нічого з переліченого.

 

141. До еволюційних наслідків прямої міжвидової боротьби за існування належать: а) заміщення видів; б) екологічна диференціація; в) спеціалізація;  г) каїнізм;  д) канібалізм;  є) витривалість  до  посухи; ж) інфантицид; з) пристосування до переживання низької температури; і) конкуренція за самицю; к) конкуренція за їжу; л) територіальна по ведінка; м) нічого з переліченого.

142.   До еволюційних наслідків непрямої внутрішньовидової боротьби за існування належать: а) заміщення видів; б) екологічна диференціація; в) спеціалізація;  г) каїнізм;  д) канібалізм;  є) ізоляція;  ж) популяційні хвилі; з) нічого з переліченого.

 

143.   Які з наведених явищ відносять до еволюційних наслідків прямої міжвидової боротьби   за   існування?   а) канібалізм;   б) мутуалізм; в) шлюбна    поведінка;    г) каїнізм;    д) інфантицид;    є) коменсалізм; ж) територіальна поведінка; з) стійкість до посухи.

 

144.   Який різновид боротьби за існування зумовлює інтеграцію видів? а) пряма внутрішньовидова; б) пряма міжвидова; в) непряма активна; г) непряма пасивна; д) непряма міжвидова.

 

145.   Який різновид боротьби за існування зумовлює диференціацію видів? а) пряма внутрішньовидова; б) пряма міжвидова; в) непряма активна; г) непряма пасивна; д) непряма міжвидова.

 

146.   Які різновиди елімінації формуються внаслідок боротьби за існу вання?  а) загальна;  б) домінантних  мутацій;  в) рецесивних  мутацій; г) індивідуальна; д) групова; є) сімейна; ж) морфологічна; з) біологічна; і) географічна; к) хронологічна; л) етологічна; м) екологічна.

 

147.   Унаслідок яких процесів найбільш вразливою віковою групою у боротьбі за існування виявляються молоді особини? а) вони ще не сфор мувалися і витрачають енергію не тільки на БЗІ, а й на подальше прохо дження онтогенезу; б) у них накопичуються домінантні мутації; в) у них накопичуються рецесивні мутації; г) це відбувається відповідно до правила Гаузе; д) це відбувається згідно з принципом мінімізації ентропії; є) це зу мовлює формування рас і видоутворенням ж) це хибне твердження, у боротьбі за існування переважно гинуть дорослі та старі особини.

 

148.   Виберіть правильне твердження: а) добір відбувається за феноти пами і відбираються фенотипи; б) добір іде за генотипами і відбирають ся генотипи; в) добір іде за фенотипами, але відбираються генотипи; г) добір іде за генотипами, але відбираються фенотипи; д) внаслідок природного добору виживають найсильніші.

 

149.   Який різновид природного добору супроводжується зсувом нор ми    реакції?    а) рушійний;    б) дизруптивний;    в) стабілізувальний; г) ізолювальний; д) селекційний.

150.   Який різновид природного добору супроводжується звуженням норми   реакції?   а) рушійний;  б) дизруптивний;  в) стабілізувальний; г) ізолювальний; д) селекційний.

 

151.   Який різновид природного добору супроводжується формуван ням  гетерозиготного  поліморфізму?  а) рушійний;  б) дизруптивний; в) стабілізувальний; г) ізолювальний; д) селекційний.

 

152.   Нові адаптації утворюються внаслідок дії а) тільки мутаційного процесу; б) тільки популяційних хвиль; в) мутаційного процесу і попу ляційних хвиль;  г) тільки ізоляції; д) мутаційного процесу й  ізоляції; є) популяційних хвиль та ізоляції; ж) мутаційного процесу, популяційних хвиль та ізоляції; з) тільки природного добору; і) усіх еволюційних фак торів при наявності елементарного еволюційного матеріалу.

 

153.   Які зміни метаболізму білків лежать в основі формування адап тацій на молекулярному рівні? а) домінантні мутації; б) рецесивні му тації; в) мобільні генетичні елементи; г) "мовчазна" ДНК; д) орфони; є) псевдогени; ж) зростання або зменшення інтенсивності синтезу.

 

154.   Які зміни метаболізму білків лежать в основі формування адаптацій на  молекулярному рівні?  а) домінантні  мутації;  б) рецесивні  мутації; в) мобільні    генетичні    елементи;    г) "мовчазна"    ДНК;    д) орфони; є) псевдогени; ж) приєднання різних речовин – активаторів та інгібіторів.

 

155.   Які зміни метаболізму білків лежать в основі формування адап тацій на молекулярному рівні? а) домінантні мутації; б) рецесивні му тації; в) мобільні генетичні елементи; г) "мовчазна" ДНК; д) орфони; є) псевдогени; ж) зміна регуляції на постранскрипційному рівні.

 

156.   Які зміни метаболізму білків лежать в основі формування адап тацій на молекулярному рівні? а) домінантні мутації; б) рецесивні му тації; в) мобільні генетичні елементи; г) "мовчазна" ДНК; д) орфони; є) псевдогени; ж) зміна регуляції на посттрансляційному рівні.

 

157.   За походженням адаптації поділяються на: а) ті, що відбуваються на клітинному рівні; б) ті, що відбуваються на генетичному рівні; в) ті, що відбуваються на рівні особини; г) ті, що відбуваються на попу ляційному рівні; д) ті, що відбуваються на біогеоценотичному рівні; є) преадаптивні;     ж) загальні;      з) постадаптивні;     і) комбінативні;

к) спеціальні; л) з ускладненням; м) провізорні; н) із спрощенням; о) ті,

що утворюються в ранньому онтогенезі й зберігаються надовго.

 

158.   За пристосуванням до різного середовища адаптації поділяються на: а) ті, що відбуваються на клітинному рівні; б) ті, що відбуваються на генетичному рівні; в) ті, що відбуваються на рівні особини; г) ті, що відбуваються  на  популяційному  рівні;  д) ті,  що  відбуваються  на біогеоценотичному рівні; є) преадаптивні; ж) загальні; з) постадаптивні; і) комбінативні; к) спеціальні; л) з  ускладненням; м) провізорні; н) із спрощенням;   о) ті,   що   утворюються   в   ранньому   онтогенезі   й зберігаються надовго.

 

159.   За масштабом адаптації поділяються на: а) ті, що відбуваються на клітинному рівні; б) ті, що відбуваються на генетичному рівні; в) ті, що відбуваються на рівні особини; г) ті, що відбуваються на популяційному рівні;    д) ті,    що    відбуваються    на    біогеоценотичному    рівні; є) преадаптивні;     ж) загальні;      з) постадаптивні;     і) комбінативні; к) спеціальні; л) з ускладненням; м) провізорні; н) із спрощенням; о) ті, що утворюються в ранньому онтогенезі й зберігаються надовго.

 

160.   За   характером   змін   адаптації   поділяються   на   а) ті,   що відбуваються на клітинному рівні; б) ті, що відбуваються на генетично му рівні; в) ті, що відбуваються на рівні особини; г) ті, що відбуваються на популяційному рівні; д) ті, що відбуваються на біогеоценотичному рівні;  є) преадаптивні;  ж) загальні;  з) постадаптивні;  і) комбінативні; к) спеціальні; л) з ускладненням; м) провізорні; н) із спрощенням; о) ті, що утворюються в ранньому онтогенезі й зберігаються надовго.

 

161.   За онтогенетичним масштабом адаптації поділяються на а) ті, що відбуваються на клітинному рівні; б) ті, що відбуваються на генетично му рівні; в) ті, що відбуваються на рівні особини; г) ті, що відбуваються на популяційному рівні; д) ті, що відбуваються на біогеоценотичному рівні;  є) преадаптивні;  ж) загальні;  з) постадаптивні;  і) комбінативні; к) спеціальні; л) з ускладненням; м) провізорні; н) із спрощенням; о) ті, що утворюються в ранньому онтогенезі й зберігаються надовго.

 

162.   Які адаптації (класифікація "за походженням") відповідають за створення резерву мінливості? а) ті, що відбуваються на клітинному рівні; б) ті, що відбуваються на генетичному рівні; в) ті, що відбувають ся на рівні особини; г) ті, що відбуваються на популяційному рівні; д) ті,

що       відбуваються   на   біогеоценотичному   рівні;   є) преадаптивні; ж) загальні; з) постадаптивні; і) комбінативні; к) спеціальні; л) з усклад ненням; м) провізорні; н) із спрощенням; о) ті, що утворюються в ран ньому онтогенезі й зберігаються надовго.

 

163.   Які адаптації (класифікація "за походженням") засновані на таких генетичних явищах як комплементація та епістаз? а) ті, що відбуваються на клітинному рівні; б) ті, що відбуваються на генетичному рівні; в) ті, що від буваються на рівні особини; г) ті, що відбуваються на популяційному рівні; д) ті,  що  відбуваються  на  біогеоценотичному  рівні;  є) преадаптивні; ж) загальні; з) постадаптивні; і) комбінативні; к) спеціальні; л) з ускладнен ням; м) провізорні; н) із спрощенням; о) ті, що утворюються в ранньому онтогенезі й зберігаються надовго.

 

164.   Які адаптації (класифікація "за походженням") пов'язані з явищем редукції та атавізмами? а) ті, що відбуваються на клітинному рівні; б) ті, що відбуваються на генетичному рівні; в) ті, що відбуваються на рівні особини; г) ті, що відбуваються на популяційному рівні; д) ті, що відбу ваються   на   біогеоценотичному   рівні;   є) преадаптивні;   ж) загальні; з) постадаптивні;   і) комбінативні;   к) спеціальні;   л) з   ускладненням; м) провізорні; н) із спрощенням; о) ті, що утворюються в ранньому онто генезі й зберігаються надовго.

 

165.   В  основі  яких  адаптацій  (класифікація "до  різного  середови ща") лежать явища цілісності генотипу та взаємодії генів? а) ті, що від буваються на клітинному рівні; б) ті, що відбуваються на генетичному рівні; в) ті, що відбуваються на рівні особини; г) ті, що відбуваються на популяційному рівні; д) ті, що відбуваються на біогеоценотичному рів ні;   є) преадаптивні;   ж) загальні;   з) постадаптивні;   і) комбінативні; к) спеціальні; л) з ускладненням; м) провізорні; н) із спрощенням; о) ті, що утворюються в ранньому онтогенезі й зберігаються надовго.

 

166.   Які адаптації (класифікація "до різного середовища") пов'язані з органоїдами, що забезпечують цілісність метаболізму? а) ті, що відбу ваються на клітинному рівні; б) ті, що відбуваються на генетичному рівні; в) ті, що відбуваються на рівні особини; г) ті, що відбуваються на популяційному рівні; д) ті, що відбуваються на біогеоценотичному рів ні;   є) преадаптивні;   ж) загальні;   з) постадаптивні;   і) комбінативні; к) спеціальні; л) з ускладненням; м) провізорні; н) із спрощенням; о) ті, що утворюються в ранньому онтогенезі й зберігаються надовго.

167.   Які адаптації (класифікація "до різного середовища") пов'язані з онтогенетичними коадаптаціями й засновані на кореляціях? а) ті, що відбуваються на клітинному рівні; б) ті, що відбуваються на генетично му рівні; в) ті, що відбуваються на рівні особини; г) ті, що відбуваються на популяційному рівні; д) ті, що відбуваються на біогеоценотичному рівні;  є) преадаптивні;  ж) загальні;  з) постадаптивні;  і) комбінативні; к) спеціальні; л) з ускладненням; м) провізорні; н) із спрощенням; о) ті, що утворюються в ранньому онтогенезі й зберігаються надовго.

 

168.   Які      адаптації      (класифікація      "до      різного      середови ща") зумовлюються взаємодіями між особинами й статевим процесом? а) ті, що відбуваються на клітинному рівні; б) ті, що відбуваються на генетичному рівні; в) ті, що відбуваються на рівні особини; г) ті, що від буваються на популяційному рівні; д) ті, що відбуваються на біогеоце нотичному    рівні;    є) преадаптивні;    ж) загальні;    з) постадаптивні; і) комбінативні; к) спеціальні; л) з  ускладненням; м) провізорні; н) із спрощенням; о) ті, що утворюються в ранньому онтогенезі й зберіга ються надовго.

 

169.  Яким терміном позначаються взаємні пристосування особин у популяції (відповідність будови і функціонування органів матері й ди тинчат, статевих органів самця та самиці, комунікація) ? а) коадаптації; б) коеволюції; в) конгруенції; г) кореляції; д) координації.

 

170.   До яких адаптацій (класифікація "за масштабом") належить фото синтез? а) ті, що відбуваються на клітинному рівні; б) ті, що відбува ються на генетичному рівні; в) ті, що відбуваються на рівні особини; г) ті, що відбуваються на популяційному рівні; д) ті, що відбуваються на біогеоценотичному рівні; є) преадаптивні; ж) загальні; з) постадаптивні; і) комбінативні; к) спеціальні; л) з  ускладненням; м) провізорні; н) із спрощенням; о) ті, що утворюються в ранньому онтогенезі й зберіга ються надовго.

 

171.   До яких адаптацій (класифікація "за масштабом") відносять ди хання? а) ті, що відбуваються на клітинному рівні; б) ті, що відбувають ся на генетичному рівні; в) ті, що відбуваються на рівні особини; г) ті, що відбуваються на популяційному рівні; д) ті, що відбуваються на біо геоценотичному рівні;  є) преадаптивні; ж) загальні; з) постадаптивні; і) комбінативні; к) спеціальні; л) з  ускладненням; м) провізорні; н) із

спрощенням; о) ті, що утворюються в ранньому онтогенезі й зберігаються надовго.

 

172.   До яких адаптацій (класифікація "за масштабом") відносять виник нення насіння? а) ті, що відбуваються на клітинному рівні; б) ті, що від буваються на генетичному рівні; в) ті, що відбуваються на рівні особи ни;   г) ті,   що   відбуваються   на   популяційному   рівні;   д) ті,   що відбуваються на біогеоценотичному рівні; є) преадаптивні; ж) загальні; з) постадаптивні;  і) комбінативні;  к) спеціальні;  л) з   ускладненням; м) провізорні; н) із спрощенням; о) ті, що утворюються в ранньому онто генезі й зберігаються надовго.

 

173.   До якої групи обмежень в розвитку ознак відносять утворення однопалої кінцівки коня? а) межа морфологічного розвитку; б) межа фізичної природи; в) дія закону оптимальності; г) обмеження, пов'язані з будовою самих органів; д) обмеження структурного характеру.

 

174.   До якої групи обмежень в розвитку ознак відносять припинення подальшої еволюції світлочутливості ока? а) межа морфологічного роз витку; б) обмеження фізичної природи; в) дія закону оптимальності; г) обмеження, пов'язані з будовою самих органів; д) обмеження на мо лекулярному рівні; є) обмеження структурного характеру.

 

175.   До якої групи обмежень в розвитку ознак відносять утворення чотирикамерного     серця?     а) межа     морфологічного     розвитку; б) обмеження    фізичної    природи;    в) дія    закону    оптимальності; г) обмеження, пов'язані з будовою самих органів; д) обмеження на мо лекулярному рівні; є) обмеження структурного характеру.

 

176.   До якої групи обмежень в розвитку ознак відносять відсутність органів  руху  за  типом  гвинта?  а) межа  морфологічного  розвитку; б) обмеження    фізичної    природи;    в) дія    закону    оптимальності; г) обмеження, пов'язані з будовою самих органів; д) обмеження на мо лекулярному рівні; є) обмеження структурного характеру.

 

177.   До якої групи обмежень в розвитку ознак відносять відсутність органів  руху  за  типом  колеса?  а) межа  морфологічного  розвитку; б) обмеження    фізичної    природи;    в) дія    закону    оптимальності; г) обмеження, пов'язані з будовою самих органів; д) обмеження на мо лекулярному рівні; є) обмеження структурного характеру.

178.   До якої групи обмежень в розвитку ознак відносять той факт, що види тварин із зовнішнім скелетом відзначаються меншими розмірами особин? а) межа морфологічного розвитку; б) обмеження фізичної при роди; в) дія закону оптимальності; г) обмеження, пов'язані з будовою самих органів; д) обмеження на молекулярному рівні; є) обмеження структурного характеру.

 

179.   До якої групи обмежень в розвитку ознак відносять неможливість одночасного протікання процесів реплікації й транскрипції з однієї лан ки  ДНК?  а) межа  морфологічного розвитку;  б) обмеження фізичної природи; в) дія закону оптимальності; г) обмеження, пов'язані з будо вою самих органів; д) обмеження на молекулярному рівні; є) обмеження структурного характеру.

 

180.   До якої групи обмежень в розвитку ознак відносять неможливість одночасного протікання процесів прямого та зворотного транспорту електронів у дихальному ланцюзі мітохондрій? а) межа морфологічного розвитку; б) обмеження фізичної природи; в) дія закону оптимальності; г) обмеження, пов'язані з будовою самих органів; д) обмеження на мо лекулярному рівні; є) обмеження структурного характеру.

 

181.   На    першій    стадії    видоутворення    діють    такі    процеси: а) припиняється   потік   генів;   б) діють   дозиготичні   репродуктивні ізолювальні    механізми;    в) діють    постзиготичні    репродуктивні ізолювальні механізми; г) зростає мінливість; д) переважну роль у фор моутворенні починає відігравати "мовчазна" ДНК; є) не характерна сте рильність гібридів; ж) бере участь природний добір; з) перша стадія не зворотна; і) перша стадія зворотна.

 

182.   На    другій    стадії    видоутворення    діють    такі    процеси: а) припиняється   потік   генів;   б) діють   дозиготичні   репродуктивні ізолювальні  механізми;    в) діють    постзиготичні    репродуктивні ізолювальні механізми; г) зростає мінливість; д) переважну роль у фор моутворенні починає відігравати "мовчазна" ДНК; є) не характерна сте рильність гібридів; ж) бере участь природний добір; з) друга стадія не зворотна; і) друга стадія зворотна.

 

183.   Які процеси характерні для алопатричного видоутворення? а) йде швидко; б) відбувається дуже повільно; в) відбувається на периферії ареалу; г) відбувається всередині ареалу; д) діє біологічна ізоляція; є) діє

географічна ізоляція; ж) відбувається за рахунок хромосомних аберацій та поліплоїдії.

 

184.   Які процеси характерні для симпатричного видоутворення? а) йде швидко; б) відбувається дуже повільно; в) відбувається на периферії ареалу; г) відбувається всередині ареалу; д) діє біологічна ізоляція; є) діє географічна ізоляція; ж) відбувається за рахунок хромосомних аберацій та поліплоїдії.

 

185.   Для   якого   типу   видоутворення   є   характерне   формування кільцевих    ареалів?    а) алопатричне;    б) симпатричне;    в) рушійне; г) стабілізувальне; д) дизруптивне; є) комбінативне.

 

186.   Для яких тварин характерне симпатричне видоутворення внаслідок поліплоїдії? а) голкошкірі; б) амфібії; в) плазуни; г) птахи; д) гризуни, що ведуть малорухливий підземний спосіб життя; є) усі ссавці; ж) примати; з) це хибне твердження, тваринам такий тип видоутворення не властивий .

 

187.   Якими явищами супроводжується дія принципу родоначальника? а) гомозиготизація;    б) гетерозиготизація;    в) гетерозис;    г) інбридинг; д) зростання інтенсивності мутаційного процесу; є) міграції; д) зростання мінливості; є) зміна норми реакції; ж) стабілізація генотипу популяції; з) справджується закон Харді – Вайнберга.

 

188.   У яких тварин є габенулярні ганглії? а) круглороті; б) хрящові риби;  в) кісткові  риби;  г) амфібії;  д) рептилії;  є) птахи;  ж) ссавці; з) примати.

 

189. У яких тварин дах проміжного мозку має два вирости: парієтальний та  пінеальний органи? а) круглороті; б) хрящові риби; в) кісткові риби; г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

190. У яких тварин до парієтального органа проміжного мозку підходять волокна від габенулярних гангліїв? а) круглороті; б) хрящові риби;  в) кісткові  риби;  г) амфібії;  д) рептилії;  є) птахи;  ж) ссавці; з) примати.

 

191.   У яких тварин у проміжному мозку вперше з'являється нижньо мозкова  залоза?  а) круглороті;  б) хрящові  риби;  в) кісткові  риби; г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати .

192.   Парієтальний орган круглоротих це: а) нижньомозкова залоза: б) тім'яне око; в) гіпофіз; г) залоза зовнішньої секреції; д) змішана зало за;  є) структура  середнього  мозку;  ж) структура  проміжного  мозку; з) структура переднього мозку; і) належить до лімбічної системи; к) на лежить до ретикулярної формації.

 

193.   Пінеальний  орган  круглоротих  це:  а) нижньомозкова  залоза; б) верхньомозкова  залоза;  в) гіпофіз;  г) залоза  зовнішньої  секреції; д) змішана   залоза;   є) структура   середнього   мозку;   ж) структура проміжного  мозку;  з) структура  переднього  мозку;  і) належить  до лімбічної системи; к) належить до ретикулярної формації.

 

194.   Хіазма (перехрестя зоряних нервів) відсутня у: а) круглоротих; б) хрящових риб; в) кісткових риб; г) амфібій; д) рептилій; є) птахів; ж) ссавців; з) приматів.

 

195.  У яких тварин вперше з'являється складна будова проміжного мозку  (епіталамус,  таламус,  гіпоталамус) ?   а) круглороті;  б) риби; в) амфібії; г) рептилії; д) птахи; є) ссавці ж) примати.

 

196.  Із якою структурою проміжного мозку риб пов'язана нюхова функція?  а) дах;  б) епіталамус;  в) таламус;  г) гіпоталамус; д) основа; є) габенулярні ганглії.

 

197.  Із якою структурою проміжного мозку риб пов'язана зорова функція?  а) дах;  б) епіталамус;  в) таламус;  г) гіпоталамус; д) основа; є) габенулярні ганглії.

 

198.   У   яких   тварин   вперше   гіпофіз  набуває  складної  будови? а) круглороті; б) хрящові риби; в) кісткові риби; г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

199.   У яких тварин вперше починає формуватися провідна роль дис тантних аналізаторів? а) круглороті; б) хрящові риби; в) кісткові риби; г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

200.   У   яких   тварин   проміжний   мозок   вперше   опиняється  під півкулями? а) круглороті; б) хрящові риби; в) кісткові риби; г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

201.   У   яких   тварин   проміжний   мозок   вперше   опиняється  під півкулями та мозочком? а) круглороті; б) хрящові риби; в) кісткові ри би; г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

202.   У яких тварин з'являється третій шлуночок між епіфізом і таламу сом?   а) круглороті;   б) хрящові  риби;   в) кісткові  риби;   г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

203.   У яких тварин вперше формується гіпоталамогіпофізарна систе ма,   що   відповідає  за   всі   пристосувальні  реакції?   а) круглороті; б) хрящові  риби;  в) кісткові  риби;  г) амфібії;  д) рептилії;  є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

204.   Які тварини мають іхтіопсидний тип будови переднього мозку? а) круглороті; б) хрящові риби; в) кісткові риби; г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

205.   Які тварини мають зауропсидний тип будови переднього мозку? а) круглороті; б) хрящові риби; в) кісткові риби; г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

206.   Яка структура виконує роль вищого центру інтеграції у хрящових та   кісткових   риб?   а) середній   мозок;   б) епіталамус;   в) таламус; г) гіпоталамус; д) стріатум; є) передній мозок ; ж) гіпокамп.

 

207.  Яка структура виконує функції центра регуляції видової по ведінки (інстинкти) у хрящових риб? а) середній мозок; б) епіталамус; в) таламус; г) гіпоталамус; д) стріатум; є) передній мозок; ж) гіпокамп.

 

208.  Із якою структурою головного мозку хрящових риб пов'язані тимчасові умовні рефлекси? а) середній мозок; б) епіталамус; в) тала мус;   г) гіпоталамус;   д) стріатум;   є) архікортекс;   ж) палеокортекс; з) неокортекс.

 

209.   На рівні якої групи тварин почалася дивергенція, що викликала появу амфібій та рептилій? а) круглоротих; б) риб; в) хвостатих амфібій; г) стегоцефалів, які мали кортикальний тип будови головного мозку; д) амфібії та рептилії мають незалежне походження.

 

210.   У яких тварин вперше з'являється один шлуночок у будові перед нього мозку? а) круглороті; б) хрящові риби; в) кісткові риби; г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

211.   У  яких  тварин  передній  мозок  вперше  має  два  шлуночки? а) круглороті    б) хрящові    риби;    в) кісткові    риби;    г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

212.   У яких тварин дах переднього мозку складається з епітеліальної тканини? а) круглороті; б) хрящові риби; в) кісткові риби г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

213.   У яких тварин дах переднього мозку вперше складається з нейро нів? а) круглороті; б) хрящові риби; в) кісткові риби; г) амфібії; д) реп тилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

214.   У яких тварин дах переднього мозку складається з білої речовини нервової  тканини?  а) круглороті;  б) хрящові  риби;  в) кісткові  риби; г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

215.   Де розташовані зародки архіпаліума, палеопаліума та неопаліума в амфібій? а) дах переднього мозку; б) основа переднього мозку; в) стін ки півкуль переднього мозку; г) стріатум; д) проміжний мозок.

 

216.   З якою структурою головного мозку амфібій пов'язана функція інтеграції нервової діяльності? а) основа проміжного мозку; б) дах про міжного мозку; в) стріатум; г) таламус; д) архікортекс; є) палеокортекс ; ж) неокортекс.

 

217.   Для яких тварин характерний ольфактостріаторний тип будови головного  мозку?  а) круглороті;  б) хрящові  риби;  в) кісткові  риби; г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

218.  Для яких тварин характерний оптикостріаторний тип будови головного  мозку?  а) круглороті;  б) хрящові  риби;  в) кісткові  риби; г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

219.   Для яких тварин характерний кортикальний тип будови головно го мозку? а) круглороті; б) хрящові риби; в) кісткові риби г) амфібії; д) рептилії; є) птахи; ж) ссавці; з) примати.

 

220.   У яких тварин вперше з'являються зародки неокортексу? а) круг лороті; б) хрящові риби; в) кісткові риби; г) амфібії; д) рептилії; є) пта хи; ж) ссавці; з) примати.

221.   Які зміни будови переднього мозку були характерними для ниж чих ссавців? а) кількісні; б) якісні; в) пов'язані з таламусом; г) пов'язані з гіпокампом; д) пов'язані з лімбічною системою.

 

222.  У яких тварин на великих півкулях переднього мозку вперше з'являються  борозни?  а) круглороті;  б) риби;  в) амфібії;  г) рептилії; д) рослиноїдні птахи; є) хижі птахи; ж) травоїдні ссавці; з) хижі ссавці; з) примати.

 

223.   Визначте ступінь еволюційної спорідненості стріаторних структур птахів і ссавців: а) усі структури стріатума птахів аналогічні базальним яд рам ссавців; б) усі структури стріатума птахів гомологічні базальним ядрам ссавців; в) деякі структури стріатума птахів аналогічні, а деякі – гомологічні базальним ядрам ссавців; г) стріатум птахів і базальні ядра ссавців мають незалежне походження; д) ступінь еволюційної спорідненості стріаторних структур птахів і ссавців зумовлюється тільки мутаційним процесом і може змінюватися в різних групах цих тварин.

 

224.   Визначте ступінь еволюційної спорідненості кортикальних струк тур птахів і ссавців. а) усі паліальні структури птахів аналогічні корти кальним утворам ссавців; б) усі паліальні структури птахів гомологічні кортикальним утворам ссавців; в) деякі структури кортексу птахів ана логічні, а деякі – гомологічні кортикальним утворам ссавців; г) паліум птахів і кортекс ссавців мають незалежне походження; д) ступінь ево люційної спорідненості паліальних структур птахів і кортикальних утворів ссавців зумовлюється тільки мутаційним процесом і може змі нюватися в різних групах цих тварин.

 

225.   Навколо якої структури головного мозку викопних рептилій, що дали початок кортикальному мозку, розростався неокортекс? а) чоти рибугір'я;    б) гіпоталамостріаторний    комплекс;    в) гіпокампально ретикулярний комплекс; г) таламостріаторний комплекс д) епіталамо ретикулярний комплекс; є) епіфізарностріаторний комплекс.

 

226.   Ефективність обробки інформації у передньому мозку ссавців у ході еволюції суттєво зросла завдяки: а) наявності складного проміжно го мозку; б) наявності складних стріаторних структур; в) наявності роз галужених зв'язків між мозочком та переднім мозком; г) екранній орга нізації  нової  кори;  д) наявності  нової  кори;  є) наявності  борозен ж) наявності звивин.

227.   Які області переднього мозку відносять до соматотопічних (сен сорнорухових) а) лобна; б) тім'яна; в) прецентральна; г) постцентральна; д) скронева;     є) потилична;     ж) острівкова;     з) лімбічна     система; і) ретикулярна формація.

 

228.   Які зміни відбувалися у будові лобних часток в антропогенезі? а) функціональні поля неокортексу редукувалися; б) функціональні по ля архікортексу розвивалися; в) окремі поля неокортексу розвивалися нерівномірно;    г) редукувалися    зв'язки    з    руховою    периферією; д) швидкими темпами розвивалися гальмівні центри; є) розвивалися переважно центри, пов'язані з активацією нервових процесів і по ведінки; ж) архітектоніка неокортексу спрощувалася.

 

229.   Які зміни у поведінці зумовлені пошкодженням лобних часток? а) гіперактивність; б) розладнання відчуттів болю, тепла, холоду; в) роз ладнання   читання,   рахування,   письма;   г) активація   стереотипної поведінки;  д) втрачається  зміст  мови;  є) розладнання  розпізнавання звуків; ж) зникає цілеспрямованість поведінки; з) зростає навіюваність.

 

230.   Які зміни у поведінці зумовлені пошкодженням постцентральної області неокортексу переднього мозку? а) гіперактивність; б) розлад нання відчуттів болю, тепла, холоду; в) розладнання читання, рахуван ня, письма; г) активація стереотипної поведінки; д) втрачається зміст мови; є) розладнання розпізнавання звуків; ж) зникає цілеспрямованість поведінки; з) зростає навіюваність.

 

231.   Які зміни у поведінці зумовлені пошкодженням тім'яної частки? а) гіперактивність; б) розладнання відчуттів болю, тепла, холоду; в) роз ладнання   читання,   рахування,   письма;   г) активація   стереотипної поведінки;  д) втрачається  зміст  мови;  є) розладнання  розпізнавання звуків; ж) зникає цілеспрямованість поведінки; з) зростає навіюваність.

 

232.   Які зміни у поведінці зумовлені пошкодженням скроневих час ток? а) гіперактивність; б) розладнання відчуттів болю, тепла, холоду; в) розладнання читання, рахування, письма; г) активація стереотипної поведінки;  д) втрачається  зміст  мови;  є) розладнання  розпізнавання звуків; ж) зникає цілеспрямованість поведінки; з) зростає навіюваність.

 

233.   Де розташовані центри рухового аналізатора, що мають велике значення для еволюційного розвитку трудової діяльності? а) лобна ча стка; б) тім'яна частка; в) прецентральна область; г) постцентральна об

ласть; д) скронева частка; є) потилична частка; ж) острівкова частка;

з) лімбічна; система; і) ретикулярна формація.

 

234.   Де розташовані центри тактильного аналізатора, що мали велике значення для розвитку трудової діяльності антропоїдів? а) лобна частка; б) тім'яна частка; в) прецентральна область; г) постцентральна область; д) скронева    частка;    є) потилична    частка;    ж) острівкова    частка; з) лімбічна система; і) ретикулярна формація.

 

235.   Із якими областями неокортексу пов'язане формування комплексу шкірної чутливості й м'язової системи в еволюції? а) лобна частка; б) верхньотім'яна область; в) прецентральна область; г) постцентральна область; д) скронева частка; є) потилична частка; ж) острівкові частка; з) лімбічна система; і) ретикулярна формація; к) нижньотім'яні області.

 

236.   Прогресивний  розвиток   якої   частини   неокортексу  зумовив суттєве зростання пластичності поведінки? а) нижньотім'яна область; б) верхньотім'яна     область;     в) прецентральна;     г) постцентральна; д) скронева    частка;    є) потилична    частка;    ж) острівкова    частка; з) лімбічна система; і) ретикулярна формація.

 

237.   Формування яких областей неокортексу пов'язане із формуван ням другої сигнальної системи в антропогенезі? а) лобна; б) тім'яна; в) прецентральна; г) постцентральна; д) скроневотім'яна (зона Брока) ; є) скроневопотилична   (зона    Верніке) ;    ж) скроневолобна    (зона Верніке) ; з) лімбічна система; і) ретикулярна формація; к) потилично тім'яна (зона Брока) .

 

238.   Яка область неокортексу в антропогенезі розвивалася рівномірно без осередків інтенсивного росту? а) лобна; б) тім'яна; в) прецентральна; г) постцентральна; д) скронева; є) потилична; ж) лімбічна система.

 

239.   Яка кора виникає для регуляції вегетативних функцій? а) неокортекс;

б) палеокортекс; в) архікортекс; г) архіпалеокортекс; д) проміжна кора.

 

240.   Який різновид кори відзначається відсутністю прямих зв'язків з нюховою цибулиною (ця ознака з'являється вперше) ? а) неокортекс; б) палеокортекс; в) архікортекс; г) архіпалеокортекс; д) проміжна кора.

 

241.   Який різновид кори називається гіпокамп? а) неокортекс; б) палеокортекс; в) архікортекс; г) архіпалеокортекс; д) проміжна кора.

242.   Який різновид кори разом із гіпоталамусом відповідає за емоції та адаптивну поведінку?  а) неокортекс; б) палеокортекс; в) архікортекс; г) архіпалеокортекс; д) проміжна кора.

 

243. Починаючи з яких тварин архікортекс перетворюється на гіпокамп? а) риби; б) амфібії; в) плазуни; г) птахи; д) ссавці; є) примати.

 

244.   У яких тварин архікортекс уперше диференціюється на поля й області? а) риби; б) амфібії; в) рептилії; г) птахи; д) ссавці; є) примати; ж) це хибне твердження, тому що архікортекс не має полів і областей.

 

245.   У яких тварин архікортекс вперше повністю відокремлюється від базальних ядер? а) амфібії; б) рептилії; в) птахи; г) нижчі ссавці; д) вищі ссавці; є) примати; ж) людина.

 

246.   У яких тварин архікортекс вперше починає виконувати такі функ ції: реалізація безумовних рефлексів, активація неокортексу та пам'яті, формування емоцій і мотиваційної сфери? а) рептилії; б) воронові птахи; г) нижчі ссавці; д) вищі ссавці; є) примати; ж) людина.

 

247.   Які     структури    входять     до     складу     архіпалеокортексу? а) архікортекс;      б) палеокортекс;      в) алокортекс;      г) неокортекс; д) проміжна кора.

 

248.   Які структури входять до складу алокортексу? а) архікортекс; б) палеокортекс;  в) лімбікокортекс;  г) неокортекс;  д) проміжна  кора; є) ретикулокортекс.

 

249.   Який різновид кори входить до складу лімбічної системи? а) ре тикулокортекс; б) палеокортекс; в) алокортекс; г) неокортекс; д) це хиб не твердження – до складу лімбічної системи кортикальні структури не входять.

 

250.   Який різновид кори має прямі зв'язки з нюховою цибулиною? а) архікортекс;      б) палеокортекс;      в) алокортекс;      г) неокортекс; д) проміжна кора; є) це хибне твердження, кортикальні формації не ма ють прямих зв'язків із нюховою цибулиною.

 

251.   У яких тварин уперше з'являється нова кора? а) риби; б) амфібії;

в) рептилії; г) птахи; д) ссавці.

252.   З виникненням якого типу кори пов'язана кортикалізація головно го       мозку?       а) палеокортекс;      б) архікортекс;      в) неокортекс; г) перипалеокортекс; д) періархікортекс.

 

253.   До яких еволюційних перебудов належить виникнення головного мозку? а) ідіоадаптація; б) ароморфоз; в) дивергенція; г) конвергенція; д) філетична еволюція.

 

254.   Як називається тип головного мозку, що відзначається такими рисами: передній мозок відіграє незначну роль у формуванні цілісних реакцій організму на зміни зовнішнього середовища, а головна інтеграційна функція зосереджена у середньому мозку? а) іхтіопсидний; б) зауропсидний; в) лісенцефальний; г) теленцефальний; д) мамалійний.

 

255.   Який    тип    головного    мозку    є    вихідним    для    ссавців? а) іхтіопсидний;               б) зауропсидний;               в) лісенцефальний; г) теленцефальний; д) неокортикальний .

 

256.   Який тип головного мозку ссавців відзначається такими рисами: добре розвинені алокортекс і нюховий аналізатор, є нюхова борозна? а) іхтіопсидний;  б) зауропсидний;  в) лісенцефальний;  г) теленцефаль ний; д) неокортикальний .

 

257.   Який утвір головного мозку в ході еволюції перетворюється на гіпокамп  у   ссавців?   а) палеокортекс;  б) архікортекс;  в) архіпалео кортекс; г) алокортекс; д) неокортекс; є) палеостріатум; ж) архістріатум; з) це хибне твердження, гіпокамп має самостійне походження.

 

258.   Який утвір головного мозку в ході еволюції перетворюється на мигдалини     у        ссавців?        а) палеокортекс;        б) архікортекс; в) архіпалеокортекс;   г) алокортекс;   д) неокортекс;   є) палеостріатум; ж) архістріатум; з) це хибне твердження, мигдалини мають самостійне походження.

 

259.   В чому полягає формування нового типу рефлекторної діяльності ссавців  у  ході  еволюції?  а) ускладнюються  безумовнорефлекторні зв'язки; б) центри умовних рефлексів зосереджуються в лобних частках; в) центри умовних рефлексів зосереджуються в нижньотім'яній області; г) для реалізації будьякого умовного рефлексу використовуються усі можливості  головного  мозку;  д) умовні  рефлекси  реалізуються  без

участі підкіркових структур; є) умовні рефлекси реалізуються тільки за участі таламуса та хвостатих ядер.

 

260.   Який етап еволюції неокортексу характеризується такими озна ками: з'являється асоціативна кора, борозен мало, добре розвинена ню хова кора, таламокортикальні зв'язки неупорядковані? а) перший (ко махоїдні ссавці) ; б) другий (напівмавпи) ; в) третій (вищі примати) ; г) четвертий (понгіди) ; д) п'ятий (людина) .

 

261.   Який етап еволюції неокортексу характеризується такими озна ками: добре розвинені скроневі частки, з'являється сильвієва борозна, головні аналізатори – слуховий та вестибулярний, розвиваються поля скроневотім'яної області?  а) перший  (комахоїдні  ссавці) ;  б) другий (напівмавпи) ;   в) третій   (вищі   примати) ;   г) четвертий   (понгіди) ; д) п'ятий (людина) .

 

262.   Який етап еволюції неокортексу характеризується такими озна ками: прогресивними темпами розвиваються прецентральна і потилич на області, з'являється центральна борозна, завдяки розвитку тактильно го аналізатора складаються нові можливості для орієнтовно дослідницької  діяльності  аналітичного  типу?  а) перший  (комахоїдні ссавці) ; б) другий (напівмавпи) ; в) третій (вищі примати) ; г) четвертий (понгіди); д) п'ятий (людина) .

 

263.   Який етап еволюції неокортексу характеризується такими озна ками: прогресивний розвиток нижньотім'яної області, збільшується чи сло пірамідних нейронів і товщина шарів кори? а) перший (комахоїдні ссавці) ; б) другий (напівмавпи) ; в) третій (вищі примати) ; г) четвертий (понгіди) ; д) п'ятий (людина) .

 

264.   Яка форма філогенезу характерна для усіх стовбурів та гілок "де рева життя", але як виключна зустрічається рідко? а) філетична еволю ція; б) дивергенція; в) конвергенція; г) паралелізми; д) арогенез; є) ало генез.

 

265.   Яка форма філогенезу спричинила розгалуження "дерева життя" й утворення    різних    філетичних    ліній?    а) філетична    еволюція; б) дивергенція; в) конвергенція; г) паралелізми; д) арогенез; є) алогенез.

266.   Яка форма філогенезу пов'язана з утворенням гомологічних ор ганів?     а) філетична    еволюція;    б) дивергенція;    в) конвергенція; г) паралелізми; д) арогенез; є) алогенез.

 

267.  Яка форма філогенезу пов'язана з утворенням аналогічних ор ганів?     а) філетична    еволюція;    б) дивергенція;    в) конвергенція; г) паралелізми; д) арогенез; є) алогенез.

 

268.   Яка форма філогенезу пов'язана із формуванням подібних адап тацій  при  заселенні  різними  організмами  однієї  адаптивної  зони? а) філетична еволюція; б) дивергенція; в) конвергенція; г) паралелізми; д) арогенез; є) алогенез.

 

269.   Яка форма філогенезу характерна для генетично близьких груп організмів?  а) філетична  еволюція;  б) дивергенція;  в) конвергенція; г) паралелізм; д) арогенез; є) алогенез.

 

270.   Яка форма філогенезу характерна для генетично не споріднених груп організмів? а) філетична еволюція; б) дивергенція; в) конвергенція; г) паралелізми; д) арогенез; є) алогенез.

 

271.   Для якого з напрямів еволюції характерні адаптації одного мас штабу?    а) філетична    еволюція;    б) дивергенція;    в) конвергенція; г) паралелізми; д) арогенез; є) алогенез.

 

272.   Який з напрямів еволюції реалізується швидко і супроводжується загибеллю  численних  проміжних  варіантів?  а) філетична  еволюція; б) дивергенція; в) конвергенція; г) паралелізм; д) арогенез; є) алогенез.

 

273.   Реалізація якого з напрямів еволюції пов'язана із спеціалізацією і може  супроводжуватися  вимиранням  груп?  а) філетична  еволюція; б) арогенез; в) конвергенція; г) паралелізм; д) дивергенція; є) алогенез.

 

274.   Яке з правил еволюції груп реалізувалося в такому прикладі вид людина розумна не може знову перетворитися на один із видів при матів?    а) незворотності    еволюції;    б) прогресуючої    спеціалізації; в) походження від  неспеціалізованого предка; г) адаптивної радіації; д) чергування  головних  напрямів  еволюції;  є) посилення  інтеграції біосистем.

 

275.   Яке з правил еволюції груп реалізувалося в такому прикладі сучасні мавпи не можуть перетворитися на людину? а) незворотності ево

люції;     б) прогресуючої    спеціалізації;    в) походження    від     не спеціалізованого предка; г) адаптивної радіації; д) чергування головних напрямів еволюції; є) посилення інтеграції біосистем.

 

276.   Яке з правил еволюції груп реалізувалося в такому прикладі про тягом еволюції розміри представників різних видів мають тенденцію до збільшення? а) незворотності еволюції; б) прогресуючої спеціалізації; в) походження від  неспеціалізованого предка; г) адаптивної радіації; д) чергування  головних  напрямів  еволюції;  є) посилення  інтеграції біосистем.

 

277.  Яке з правил еволюції груп реалізувалося в такому прикладі підтримання     гетерозиготності     популяцій     протягом     еволюції? а) незворотності еволюції; б) прогресуючої спеціалізації; в) походження від неспеціалізованого предка; г) адаптивної радіації; д) чергування го ловних напрямів еволюції; є) посилення інтеграції біосистем.

 

278.   Яке з правил еволюції груп реалізувалося в такому прикладі фор мування  різноманітності  біогеоценозів?  а) незворотності  еволюції; б) прогресуючої  спеціалізації;  в) походження  від  неспеціалізованого предка; г) адаптивної радіації; д) чергування головних напрямів ево люції; є) посилення інтеграції біосистем.

 

279.   Які  критерії  еволюційного  прогресу  вам  відомі?  а) системні; б) енергетичні;  в) генетичні;  г) організмові;  д) тканинні;  є) клітинні; ж) екологічні;      з) популяційні;      і) інформаційні;      к) поведінкові; л) психологічні.

 

280.   Який різновид еволюційного прогресу відзначається такими ха рактеристиками: зростання незалежності від середовища й інформаційної    ємності    повідомлень,    поява    розумної    істоти? а) біологічний;      б) груповий;      в) необмежений;      г) біотехнічний; д) морфофізіологічний; є) екологічний; ж) соціальний.

 

281.   Який різновид еволюційного прогресу відзначається такими ха рактеристиками: зростання кількості особин і популяцій, зростання ареалу? а) біологічний; б) груповий; в) необмежений; г) біотехнічний; д) морфофізіологічний; є) екологічний; ж) соціальний.

 

282.   Який різновид еволюційного прогресу може досягатися як ускладненням, так і спрощенням будови організмів? а) біологічний; б) гру

б) груповий; в) необмежений; г) біотехнічний; д) морфофізіологічний;

є) екологічний; ж) соціальний.

 

283.   Який різновид еволюційного прогресу супроводжується вдоско наленням морфофізіологічної організації із збереженням загального плану     будови?     а) біологічний;     б) груповий;     в) необмежений; г) біотехнічний; д) морфофізіологічний; є) екологічний; ж) соціальний.

 

284.   Який різновид еволюційного прогресу супроводжується зростан ням ефективності виконуваних функцій за рахунок їх зростання, поси лення та прискорення? а) біологічний; б) груповий;  в) необмежений; г) біотехнічний; д) морфофізіологічний; є) екологічний; ж) соціальний.

 

285.   Який із шляхів удосконалення онтогенезу пов'язаний із максима льним пристосуванням кожної його стадії до умов довкілля? а) мета морфоз;   б) гетерохронія;   в) неотенія;   г) перехід   до   розвитку   під покривом яйцевих оболонок; д) перехід до внутрішньоутробного розви тку.

 

286.   Який із шляхів удосконалення онтогенезу пов'язаний із випадін ням певних його стадій? а) метаморфоз; б) гетерохронія; в) неотенія; г) перехід до розвитку під покривом яйцевих оболонок; д) перехід до внутрішньоутробного розвитку.

 

287.   Який із шляхів удосконалення онтогенезу пов'язаний із його за тримкою та переходом до розмноження на личинковій стадії? а) мета морфоз;   б) гетерохронія;   в) неотенія;   г) перехід   до   розвитку   під покривом яйцевих оболонок; д) перехід до внутрішньоутробного розви тку.

 

288.   Який із шляхів удосконалення онтогенезу пов'язаний із дією авто регуляторних  механізмів?  а) метаморфоз;  б) гетерохронія;  в) неотенія; г) перехід до розвитку під покривом яйцевих оболонок; д) перехід до внутрішньоутробного розвитку.

 

289.   Який із шляхів удосконалення онтогенезу пов'язаний із пристосу ванням     до     екстремальних     умов     довкілля?     а) метаморфоз; б) гетерохронія; в) неотенія; г) перехід до розвитку під покривом яйце вих оболонок; д) перехід до внутрішньоутробного розвитку.

 

290.   Із якими процесами пов'язана еволюція регуляторних систем онтогенезу?  а) перебудова  структурних  генів;  б) перебудова  регуляторних

генів; в) специфічна реакція різних клітин на однакові зовнішні впливи; г) подібна   реакція   різних   клітин   на   однакові   зовнішні   впливи; д) інтеграція регуляторних систем є) диференціація регуляторних систем; ж) прогресуючими     темпами     розвивається     локальна     регуляція; з) прогресуючими темпами розвивається регуляція на відстані.

 

291.   Який із модусів філембріогенезу реалізувався при утворенні во лосяного покриву ссавців? а) архалаксис; б) девіація; в) анаболія; г) аб ревіація; д) рудиментація; є) редукція; ж) афанізія; з) арогенез; і) алоге нез;     к) філетична     еволюція;     л) дивергенція;     м) конвергенція; н) паралелізми.

 

292.   Який із модусів філембріогенезу реалізувався при перетворенні дводольного зародка на однодольний? а) архалаксис; б) девіація; в) ана болія;     г) абревіація;     д) рудиментація;     є) редукція;     ж) афанізія; з) арогенез; і) алогенез; к) філетична еволюція; л) дивергенція; м) конве ргенція; н) паралелізми.

 

293.  Який із модусів філембріогенезу реалізувався при формуванні цибулин у рослин? а) архалаксис; б) девіація; в) анаболія; г) абревіація; д) рудиментація;   є) редукція;   ж) афанізія;   з) арогенез;   і) алогенез; к) філетична еволюція; л) дивергенція; м) конвергенція; н) паралелізми.

 

294.  Який із модусів філембріогенезу реалізувався при формуванні бульб у рослин? а) архалаксис; б) девіація; в) анаболія; г) абревіація; д) рудиментація;   є) редукція;   ж) афанізія;   з) арогенез;   і) алогенез; к) філетична еволюція; л) дивергенція; м) конвергенція; н) паралелізми.

 

295.  Який із модусів філембріогенезу реалізувався при формуванні луски хрящових риб і плазунів? а) архалаксис; б) девіація; в) анаболія; г) абревіація;  д) рудиментація;  є) редукція;  ж) афанізія;  з) арогенез; і) алогенез;  к) філетична  еволюція;  л) дивергенція;  м) конвергенція; н) паралелізми.

 

296.   Який із модусів філембріогенезу реалізувався при формуванні чоти рикамерного серця? а) архалаксис; б) девіація; в) анаболія; г) абревіація; д) рудиментація;    є) редукція;    ж) афанізія;    з) арогенез;    і) алогенез; к) філетична еволюція; л) дивергенція; м) конвергенція; н) паралелізми.

 

297.   Який із модусів філембріогенезу реалізувався при формуванні очей у печерної амфібії протея? а) архалаксис; б) девіація; в) анаболія;

г) абревіація;  д) рудиментація;  є) редукція;  ж) афанізія;  з) арогенез; і) алогенез;  к) філетична  еволюція;  л) дивергенція;  м) конвергенція; н) паралелізми.

 

298.   Який із модусів філембріогенезу реалізувався при зменшенні кіль кості пальців на кінцівках у ящірок з п'яти до трьох? а) архалаксис; б) девіація;   в) анаболія;   г) абревіація;   д) рудиментація;   є) редукція; ж) афанізія; з) арогенез; і) алогенез; к) філетична еволюція; л) диверген ція; м) конвергенція; н) паралелізми.

 

299.   Який із модусів філембріогенезу реалізувався при редукції хвоста у  пуголовків?  а) архалаксис;  б) девіація;  в) анаболія;  г) абревіація; д) рудиментація; є) редукція; ж) афанізія; з) арогенез; і) алогенез; к) фі летична еволюція; л) дивергенція; м) конвергенція; н) паралелізми.

 

300.   Який різновид онтогенетичних кореляцій пов'язаний із взаємодією клітин  і  частин  тіла  організмів  в  ембріогенезі?  а) морфогенетичні; б) ергонтичні; в) геномні; г) топографічні; д) динамічні; є) біологічні; ж) такі взаємодії не належать до кореляцій, оскільки це координації.

 

301.   Який різновид онтогенетичних кореляцій пов'язаний із тим, що у людей з рудим волоссям біла шкіра й густе ластовиння? а) морфогенетичні; б) ергонтичні; в) геномні; г) топографічні; д) динамічні; є) біологічні; ж) такі взаємодії не належать до кореляцій, тому що це координації.

 

302.   При яких кореляціях можуть закріплюватися ознаки, що не мають адаптивного  значення?  а) морфогенетичні; б) ергонтичні;  в) геномні; г) топографічні; д) динамічні; є) біологічні; ж) такі взаємодії не нале жать до кореляцій, тому що це координації.

 

303.  Який різновид онтогенетичних кореляцій пов'язаний із таким явищем: якщо в ембріона видалити очний бокал, то недорозвивається кришталик?        а) морфогенетичні;        б) ергонтичні;        в) геномні; г) топографічні; д) динамічні; є) біологічні; ж) такі взаємодії не нале жать до кореляцій, тому що це координації .

 

304.  Який різновид онтогенетичних кореляцій пов'язаний із таким явищем: нормальний розвиток нервової системи супроводжується нор мальним розвитком периферичних органів? а) морфогенетичні; б) ер гонтичні; в) геномні; г) топографічні; д) динамічні; є) біологічні; ж) такі взаємодії не належать до кореляцій, тому що це координації.

305.   Який різновид онтогенетичних кореляцій пов'язаний із таким яви щем: нормальний розвиток скелета супроводжується нормальним роз витком скелетних м'язів? а) морфогенетичні; б) ергонтичні; в) геномні; г) топографічні; д) динамічні; є) біологічні; ж) такі взаємодії не належать до кореляцій, тому що це координації.

 

306.   Який різновид онтогенетичних координацій пов'язаний із взаєм ним співвідношенням розмірів і розташування органів у порожнині ті ла?   а) морфогенетичні;   б) ергонтичні;   в) геномні;   г) топографічні; д) динамічні; є) біологічні; ж) такі взаємодії не належать до кореляцій, тому що це кореляції.

 

307.   Який різновид онтогенетичних координацій визначається змінами функціонально пов'язаних органів та їх систем, наприклад, рецепторів і центрів нервової системи? а) морфогенетичні; б) ергонтичні; в) геномні; г) топографічні; д) динамічні; є) біологічні; ж) такі взаємодії не належать до кореляцій, тому що це кореляції.

 

308.   Який різновид онтогенетичних координацій зумовлюється ево люційними змінами в органах, що не пов'язані кореляціями? а) морфо генетичні;   б) ергонтичні;   в) геномні;   г) топографічні;  д) динамічні; є) біологічні; ж) таких координацій немає.

 

309.   Який різновид онтогенетичних координацій пов'язаний із таким явищем: розвиток зубів та іклів супроводжується відповідним розвит ком скроневих м'язів та щелепного суглоба? а) морфогенетичні; б) ер гонтичні; в) геномні; г) топографічні; д) динамічні; є) біологічні; ж) такі взаємодії не належать до координацій, тому що це кореляції.

 

310.   Який різновид онтогенетичних координацій пов'язаний із таким явищем: чотириногі тварини мають передні та задні кінцівки відповід ної      довжини?     а) морфогенетичні;     б) ергонтичні;     в) геномні; г) топографічні; д) динамічні; є) біологічні; ж) такі взаємодії не нале жать до координацій, тому що це кореляції.

 

311.   Який різновид онтогенетичних координацій пов'язаний із пристосу ваннями рослин до певних запилювачів? а) морфогенетичні; б) ергонтичні; в) геномні; г) топографічні; д) динамічні; є) біологічні; ж) такі взаємодії не належать до координацій, тому що це кореляції.

312.   Біогенетичний закон має а) абсолютне значення; б) відносне зна чення;   в) відношення   до   необмеженого   еволюційного   прогресу; г) відношення до біотехнічного прогресу; д) відношення до біологічного прогресу; є) відношення до біологічного регресу.

 

313.   Причиною консервативності й рекапітуляції ранніх стадій пред кових форм є: а) генетичні координації; б) морфофізіологічні коорди нації; в) ергонтичні координації; г) ранні стадії онтогенезу слугують індукторами для більш пізніх; д) біологічні кореляції; є) топографічні кореляції; ж) динамічні кореляції.

 

314.   До  фізіологічних рекапітуляцій у  рослин відносять: а) гетеро трофне живлення; б) анаеробне дихання; в) іонна регуляція; г) трофічна регуляція;    д) гормональна    регуляція;    є) алелопатія;    ж) симбіоз; з) мутуалізм.

 

315.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався в ході еволюційного перетворення гладеньких м'язів на поперечносму гасті? а) посилення головної функції; б) ослаблення головної функції; в) полімеризація  органів;  г) олігомеризація  органів  і  концентрація функцій; д) зменшення числа функцій; є) збільшення числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

316.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався в редукції волосяного покриву китоподібних у ході еволюції? а) поси лення     головної     функції;     б) ослаблення     головної     функції; в) полімеризація  органів;  г) олігомеризація  органів  і  концентрація функцій; д) зменшення числа функцій; є) збільшення числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій

 

317.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався у зростанні числа органоїдів клітини в ході еволюції? а) посилення голов ної функції; б) ослаблення головної функції; в) полімеризація органів; г) олігомеризація органів і концентрація функцій; д) зменшення числа функцій; є) збільшення числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

318.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався при зменшенні функції фотосинтезу у паразитичних рослин? а) поси лення     головної     функції;     б) ослаблення     головної     функції; в) полімеризація  органів;  г) олігомеризація  органів  і  концентрація

функцій; д) зменшення числа функцій; є) збільшення числа функцій;

ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

319.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався при зростанні числа хвостових хребців у тварин? а) посилення головної функції;  б) ослаблення  головної  функції;  в) полімеризація  органів; г) олігомеризація органів і концентрація функцій; д) зменшення числа функцій; є) збільшення числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

320.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався при зростанні числа сегментів у членистоногих? а) посилення головної функції;  б) ослаблення  головної  функції;  в) полімеризація  органів; г) олігомеризація органів і концентрація функцій; д) зменшення числа функцій; є) збільшення числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

321.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався при зростанні кількості пелюстків, маточок і тичинок у квіткових рос лин? а) посилення головної функції; б) ослаблення головної функції; в) полімеризація  органів;  г) олігомеризація  органів  і  концентрація функцій; д) зменшення числа функцій; є) збільшення числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

322.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався при злитті клітин в органи? а) посилення головної функції; б) ослаблення го ловної функції; в) полімеризація органів; г) олігомеризація органів і кон центрація  функцій;  д) зменшення числа  функцій;  є) збільшення числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

323.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізується при спеціалізації? а) посилення головної функції; б) ослаблення голов ної функції; в) полімеризація органів; г) олігомеризація органів і кон центрація функцій; д) зменшення числа функцій; є) збільшення числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

324.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався при втраті кінцівками китоподібних багатьох функцій, що були властиві їх  предкам?  а) посилення  головної  функції;  б) ослаблення  головної функції; в) полімеризація органів; г) олігомеризація органів і концен

трація  функцій;  д) зменшення  числа  функцій;  є) збільшення  числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

325.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався при формуванні здатності стебла накопичувати воду? а) посилення го ловної функції; б) ослаблення головної функції; в) полімеризація ор ганів; г) олігомеризація органів і концентрація функцій; д) зменшення числа функцій; є) збільшення числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

326.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався при формуванні здатності самок молюсків виношувати у зябрах яйця та личинки?   а) посилення   головної   функції;   б) ослаблення   головної функції; в) полімеризація органів; г) олігомеризація органів і концен трація  функцій;  д) зменшення  числа  функцій;  є) збільшення  числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

327.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався при перетворенні одного непарного плавця предків риб на декілька? а) посилення   головної   функції;   б) ослаблення   головної   функції; в) полімеризація  органів;  г) олігомеризація  органів  і  концентрація функцій; д) зменшення числа функцій; є) збільшення числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

328.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався в ході еволюційного перетворення яйцеклада бджіл на жало? а) посилен ня головної функції; б) ослаблення головної функції; в) полімеризація органів; г) олігомеризація органів і концентрація функцій; д) зменшення числа функцій; є) збільшення числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

329.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався в ході еволюційної диференціації кінцівок ракоподібних? а) посилення головної функції; б) ослаблення головної функції; в) полімеризація ор ганів; г) олігомеризація органів і концентрація функцій; д) зменшення числа функцій; є) збільшення числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

330.   Який із принципів перебудови органів та функцій реалізувався в ході еволюційного перетворення листків на пелюстки квіток покрито насінних рослин? а) посилення головної функції; б) ослаблення голов

ної функції; в) полімеризація органів; г) олігомеризація органів і кон центрація функцій; д) зменшення числа функцій; є) збільшення числа функцій; ж) розділення органів і функцій; з) зміна функцій.

 

331.  Процес перетворення мавпи на людину від утворення перших людських особливостей до виникнення виду Homo sapiens називається: а) церебралізація; б) енцефалізація; в) гомінізація; г) трудова діяльність; д) соціалізація; є) соціогенез.

 

332.  Еволюція морфофізіологічної організації гомінідів у напрямі формування      людини      розумної      називається:      а) гомінізація; б) церебралізація;      в) соціогенез;      г) психогенез;      д) морфогенез; є) соціалізація; ж) антропогенез.

 

333.   Еволюція інтелекту в антропогенезі називається: а) гомінізація; б) церебралізація;      в) соціогенез;      г) психогенез;      д) морфогенез; є) соціалізація.

 

334.   Під переважним впливом біологічних факторів в антропогенезі формувалися  особливості  а) морфологічної  будови;  б) фізіологічних функцій;    в) соціалізації;    г) інтелекту;    д) соціалізації    людиним; є) суспільних відносин.

 

335.   Під спільним впливом біологічних і соціальних факторів антропо генезу         формувалися      особливості      а) морфологічної      будови; б) фізіологічних функцій; в) соціалізації; г) інтелекту; д) соціалізації; лю дини; є) суспільних відносин.

 

336.  Під переважним впливом соціальних факторів в антропогенезі формувалися особливості; а) морфологічної будови;  б) фізіологічних функцій;     в) соціалізації;     г) інтелекту;     д) соціалізації     людини; є) суспільних відносин.

 

337.   Яка з моделей еволюції гомінідів на сьогодні є найбільш пошире ною     в     антропології:     а) поступового     філетичного     розвитку; б) переривчастої    рівноваги;    в) чергування    періодів    поступового філетичного      розвитку      й      швидких      змін;      г) детермінізму; д) поліцентризму; є) детермінізму й поліцентризму.

 

338.   Які з наведених моделей еволюції гомінідів пов'язані з визначен ням суттєвої ролі мутацій у гомінізації? а) поступового філетичного розвитку; б) переривчастої рівноваги; в) чергування періодів поступово

го    філетичного    розвитку    й    швидких    змін;    г) детермінізму;

д) поліцентризму; є) детермінізму й поліцентризму.

 

339.   Які з наведених моделей еволюції гомінідів пов'язані з визначенням суттєвої ролі мобільних генетичних елементів у гомінізації? а) поступового філетичного розвитку; б) переривчастої рівноваги; в) чергування періодів поступового  філетичного  розвитку  й  швидких  змін  г) детермінізму; д) поліцентризму; є) детермінізму й поліцентризму.

 

340.   Які з наведених моделей еволюції гомінідів заперечують суттєву роль  мутацій  у  гомінізації?  а) поступового  філетичного  розвитку; б) переривчастої    рівноваги;    в) чергування    періодів    поступового філетичного      розвитку      й      швидких      змін;      г) детермінізму; д) поліцентризму; є) детермінізму й поліцентризму.

 

341.   Які з наведених моделей еволюції гомінідів заперечують суттєву роль  мобільних  генетичних елементів  у  гомінізації?  а) поступового філетичного   розвитку;   б) переривчастої   рівноваги;   в) чергування періодів   поступового   філетичного   розвитку   й   швидких   змін; г) детермінізму; д) поліцентризму; є) детермінізму й поліцентризму.

 

342.   Причинами мутацій у процесі гомінізації могли бути: а) неотенія; б) зміна  стратегії  розмноження; в) ізоляція;  г) інверсії  геомагнітного поля Землі; д) зміни харчової поведінки.

 

343.   Причинами мутацій у процесі гомінізації могли бути: а) неотенія; б) зміна стратегії розмноження; в) ізоляція; г) психічні стреси; д) зміни харчової поведінки.

 

344.   Причинами мутацій у процесі гомінізації могли бути: а) неотенія; б) зміна  стратегії  розмноження; в) ізоляція;  г) інверсії  геомагнітного поля Землі; д) зміни харчової поведінки.

 

345.   Причинами мутацій у процесі гомінізації могли бути: а) неотенія; б) зміна стратегії розмноження; в) ізоляція; г) короткочасне зростання фону іонізуючої радіації; д) тривале зростання фону іонізуючої радіації; є) зміни харчової поведінки.

 

346.   Внаслідок стресу можуть змінюватися у поколіннях: а) число му тантів; б) число рекомбінантів; в) процеси соціогенезу; г) харчові уподо бання; д) опанування безумовними рефлексами; є) здатність до неотенії.

347.   До неотенічних ознак у людини не належать: а) слабкий розвиток волосяного   покриву;   б) черепна   коробка   з   товстими   кістками; в) відносно великий головний мозок із тонкими кістками; г) відсутність яскраво вираженого надочного валика; д) розвинене обличчя, що висту пає  вперед;  є) відсутність  потиличного  гребеня;  ж) невеликі  зуби; з) невеликі щелепи; і) недорозвинене обличчя.

 

348.   До неотенічних ознак у людини не належать: а) слабкий розвиток волосяного покриву; б) великі зуби; в) відносно великий головний мо зок із тонкими кістками; г) відсутність яскраво вираженого надочного валика; д) наявність надочного валика; є) відсутність потиличного гре беня; ж) невеликі зуби; з) невеликі щелепи; і) недорозвинене обличчя.

 

349.   До неотенічних ознак у людини не належать: а) слабкий розвиток волосяного покриву; б) відсутність хвоста; в) відносно великий головний мозок із тонкими кістками; г) відсутність яскраво вираженого надочного валика;  д) наявність  рудиментів;  є) відсутність  потиличного  гребеня; ж) невеликі зуби; з) невеликі щелепи; і) недорозвинене обличчя.

 

350.   До неотенічних ознак у людини не належать: а) слабкий розвиток волосяного покриву; б) відсутність рудиментів; в) відносно великий го ловний мозок із тонкими кістками; г) відсутність яскраво вираженого надочного валика; д) наявність атавізмів; є) відсутність потиличного гре беня; ж) невеликі зуби; з) невеликі щелепи; і) недорозвинене обличчя.

 

351.   До неотенічних ознак у людини не належать: а) слабкий розвиток волосяного покриву; б) наявність рудиментів; в) відносно великий голов ний мозок із тонкими кістками; г) відсутність яскраво вираженого надоч ного валика; д) наявність атавізмів є) відсутність потиличного гребеня; ж) невеликі зуби; з) невеликі щелепи; і) недорозвинене обличчя.

 

352.   До неотенічних ознак у людини не належать: а) слабкий розвиток волосяного покриву; б) наявність апендикса; в) відносно великий го ловний мозок із тонкими кістками; г) відсутність яскраво вираженого надочного валика; д) багатососковість; є) відсутність потиличного гре беня; ж) невеликі зуби; з) невеликі щелепи; і) недорозвинене обличчя.

 

353.   Які  наслідки  ізоляції  вам  відомі?  а) інбридинг;  б) гетерозис; в) зростання   числа   гетерозигот   у   популяції;   г) гомозиготизація; д) неотенія; є) церебралізація; ж) перехід від сезонного розмноження до полі циклічності.

354.   Гетерозис   виникає   внаслідок:   а) спорідненого   схрещування; б) змішання; в) зміни дієти; г) переходу від сезонного розмноження до поліциклічності; д) становлення ієрархії.

 

355.   Розширення діапазону продуктів, якими може живитися вид, зу мовлює  а) інбридинг;  б) гетерозис;  в) зміну  стратегії  розмноження; г) мутагенез; д) зростання виживання; є) зростання плодючості.

 

356.   Поведінка може відіграти провідну роль у філогенезі: а) усіх тва рин; б) починаючи з комах; в) тільки хребетних тварин; г) вищих тва рин; д) тільки приматів.

 

357.   Елементарна розумова діяльність може відіграти провідну роль у філогенезі: а) усіх тварин; б) починаючи з комах; в) тільки хребетних тварин ; г) вищих тварин; д) тільки приматів.

 

358.  Забезпечення виживання виду за рахунок високої інтенсивності розмноження характерні: а) для  ранніх етапів еволюції; б) для  більш пізніх етапів еволюції; в) для популяцій хижаків; г) при заселенні ост ровів; д) при ослабленій конкуренції; є) для популяцій жертв; ж) для видів із високорозвиненою психічною діяльністю, пам'яттю та навчанням.

 

359.   Види з меншими потенціями розмноження, але з великою конку рентною здатністю характерні: а) для ранніх етапів еволюції; б) для більш пізніх етапів еволюції; в) для популяцій хижаків; г) при заселенні островів; д) при ослабленій конкуренції; є) для популяцій жертв.

 

360.   З якими структурами головного мозку пов'язаний комплекс таких функцій як прямоходіння, планування дій, концептуальне мислення? а) лобні частки; б) скронева область; в) потилична область; г) тім'яна область; д) проміжний мозок; є) середній мозок.

 

361.   Які ознаки будови головного мозку належать до пристосувальних в антропогенезі? а) розміри мозку; б) товщина кори; в) розмір ядер ней ронів; г) розмір клітин мікроглії; д) розмір клітин макроглії; є) хімічний склад;  ж) гістологічні  ознаки;  з) поява  нових  областей  неокортексу; і) поява   довгастого   мозку;   к) поява   середнього   мозку;   л) поява проміжного мозку; м) зміна активності ферментів; о) поява лімбічної системи; п) поява ретикулярної формації.

 

362.   Які зміни у будові головного мозку сталися протягом антропогенезу  і  зумовили  появу  свідомості?  а) збільшилися  скроневі  частки;

б) збільшилися   лобні   частки;   в) збільшився   розмір   неокортексу; г) збільшилася асоціативна кора; д) розвинулася скроневотім'яна область; є) розвинувся мозочок; ж) розвинувся проміжний мозок; з) збільшилися розміри усіх відділів головного мозку; і) розвинулася потилична область; к) сформувалися півкулі; л) розвинулася асиметрія півкуль.

 

363.   Яка частина неокортексу особливо інтенсивно змінювалася в ан тропогенезі   й   була   однією   з   причин   формування   свідомості? а) гіпокамп; б) лімбічна система; в) ретикулярна формація; г) система комісур; д) система зв'язків між кінцевим мозком та рештою структур головного мозку; є) асоціативна кора; ж) зорова кора; з) слухова кора; і) нюхова кора.

 

364.   Асиметрія півкуль – це: а) винятково людська ознака; б) є у всіх тварин; в) є у вищих ссавців і людей; г) зумовлюється тільки генетично; д) формується тільки під впливом соціальних факторів; є) зумовлена генетично і формується під впливом соціального оточення.

 

365.   Резервні можливості головного мозку в антропогенезі зростали за рахунок: а) зростання кількості клітин мікроглії; б) зростання кількості клітин  макроглії;  в) зменшення  щільності  розташування  нейронів; г) зростання щільності розташування нейронів; д) збільшення розгалу женості дендритів; є) збільшення розгалуженості аксонів; ж) спрощення вертикальної     упорядкованості     різних     областей     неокортексу; з) ускладнення структури синапсів; і) зменшення різноманітності си напсів;  к) ускладнення  таламокортикальних відносин;  л) об'єднання проекційних систем мозку в єдину інтегровану систему.

 

366.   В чому полягає значення формування надлишку резервних еле ментів в антропогенезі? а) збільшується адаптивність до постійних фак торів середовища; б) прогресуючими темпами розвиваються безумовні рефлекси; в) прогресуючими темпами розвивається інстинктивна по ведінка; г) зростає пластичність поведінки у змінних умовах довкілля; д) зростає гнучкість поведінки у сталих умовах середовища.

 

367. За   рахунок   яких   процесів   досягалася   диференціація функціональної   активності   окремих   нейронів   в   антропогенезі? а) формування неокортексу; б) формування різних складових частин нейроглії;   в) вибіркова   репресія   різних   ланок   геному   нейронів; г) деполяризація мембран нейронів; д) гіперполяризація мембран ней

ронів; є) різна активність ферментів у клітинах нейроглії; ж) проведення нервового імпульсу тільки в одному напрямку через хімічні синапси.

 

368.   Які фактори антропогенезу полегшували виконання евристичної нервової діяльності й запобігали розвитку неврозів у давніх гомінідів? а) диференціація нервових клітин; б) зміни активності ферментів у ней ронах; в) утворення нервових модулів; г) мутації; д) біологічні фактори; є) соціальні фактори.

 

369.  Внаслідок якої поведінки нові досягнення найшвидше розпов сюджувалися в популяціях давніх гомінідів? а) елементарна розумова діяльність;   б) умовні   рефлекси;   в) складні   безумовні   рефлекси; г) наслідування; д) ієрархія; є) рефлекс свободи; ж) рефлекс економії сил; з) орієнтувальнодослідницька поведінка.

 

370.   Резервування нервових елементів дозволяє: а) збільшити ефек тивність реалізації найпростіших безумовних рефлексів; б) збільшити ефективність  складних  безумовних  рефлексів;  в) збільшити  ефек тивність реалізації інстинктивної поведінки; г) збільшити надійність передачі будьяких сигналів; д) розвинути систему спадкових форм по ведінки.

 

371.   Головний мозок людини після народження й до дорослого стану: а) суттєво   не   змінюється   в   розмірах;   б) суттєво   не   змінюється функціонально; в) розвивається тільки лобна кора; г) збільшується в 5 –

6 разів; д) розвиваються тільки структури, пов'язані з підсвідомістю; є) розвиваються тільки структури, пов'язані із свідомістю; ж) значною мірою формуються всі функціональні системи.

 

372.   Важливу роль у формуванні функціональної активності головно го мозку в онтогенезі відіграють: а) адекватне сенсорне відображення; б) адекватне сенсорне навантаження; в) зоровий аналізатор; г) слуховий аналізатор;  д) нюховий  аналізатор;  є) різноманітність  інформації  із зовнішнього середовища; ж) прості безумовні рефлекси; з) складні без умовні рефлекси; і) інстинкти.

 

373. Еволюційний напрям розвитку поведінки в антропогенезі пов'язаний   з    переважним   розвитком:   а) безумовних   рефлексів; б) інстинктів;  в) умовних  рефлексів;  г) поведінки,  що  базується  на першій сигнальній системі; д) поведінки, що базується на другій сиг нальній системі.

374.   Які типи нервової системи були найбільш поширеними у попу ляціях  первісних   гомінідів?   а) слабкі   неврівноважені;   б) слабкі врівноважені;    в) сильні    неврівноважені;    г) сильні    врівноважені; д) схильні до переживання позитивних емоцій; є) схильні до пережи вання негативних емоцій; ж) схильні до неврозів; з) схильні до прийнят тя усвідомленого конструктивного рішення.

 

375.   В еволюції гомінідів зростання схильності до навіювання викли кає:    а) зменшення    пристосованості;    б) зростання    адаптивності; в) зменшення  залежності  від  соціуму;  г) збільшення  залежності  від інших людей; д) зменшення психічного стресу; є) розвиток психічного стресу; ж) виникнення магії; з) виникнення соціального інституту Учи теля; і) виникнення ієрархії; к) підвищення агресивності.

 

376.   Біологічною основою можливості появи магії є: а) довгастий мо зок; б) середній мозок; в) проміжний мозок; г) ретикулярна формація; д) рептильний комплекс; є) лімбічна система.

 

377.   Біологічною   основою   можливості   появи   віри   в   Бога   є: а) довгастий    мозок;    б) середній    мозок;    в) проміжний    мозок; г) ретикулярна формація; д) рептильний комплекс; є) лімбічна система.

 

378.   З якими адаптаціями пов'язана прогресивна еволюція пристосу вальної активності в антропогенезі? а) формування пристосувальних органів;     б) розвиток     пластичності     пристосувальних     органів; в) розширення діапазону зв'язків організму із середовищем; г) поява безумовних рефлексів; д) формування інстинктів; є) ускладнення умов норефлекторної діяльності; ж) поява нервової системи; з) поява систем органів; і) поява функціональних систем.

 

379.   Які безумовні рефлекси, ускладнюючись протягом еволюції, сти мулювали розвиток пристосувальної активності гомінідів? а) харчовий; б) питний; в) емоційний резонанс; г) ієрархічні відносини; д) захисні; є) слідування     нормам;     ж) рефлекс     свободи;     з) орієнтувально дослідницький; і) статеві; к) навчання; л) превентивної озброєності.

 

380.  До яких факторів середовища формувалися основні адаптації гомінідів протягом    антропогенезу?    а) абіотичних;    б) біотичних; в) абіотичних та біотичних; г) соціальних; д) ні до яких;

381.   Який   основний   конфлікт,   на   думку   З.   Фрейда,   провокує найбільше число неврозів у людини? а) між індивідами; б) між особами протилежної   статі;   в) між   особою   та   соціумом;   г) між   різними інстинктами особи; д) між різними релігійними конфесіями.

 

382.   Які акти поведінки є пристосувальними у трудовій діяльності? а) виготовлення знарядь праці; б) використання знарядь; в) заготовка необхідних   предметів   з    метою   їх    подальшого   використання; г) зберігання знарядь; д) ремонтування пошкоджених знарядь.

 

383.   Які нові функції психічного відображення вникали внаслідок тру дової     діяльності?     а) нові     комплекси    безумовних    рефлексів; б) психологічні стереотипи; в) вдосконалення ланцюга послідовних дій; г) активація усіх нервових процесів; д) подальший розвиток процесів гальмування; є) розвиток просторової координації рухів; ж) загальний розвиток моторики; з) поява уявлень про складну часову послідовність рухів;  і) поява  вірувань; к) формування першої  сигнальної системи; л) поява уявлень про причинну взаємозумовленість дій; м) поява склад них безумовних рефлексів (свободи, превентивної озброєності, орієнтовнодослідницької діяльності тощо) .

 

384.   Які особливості вищої психічної діяльності проявляються у тру дових    процесах?    а) процеси    утворення    нервового    імпульсу; б) подразливість;      в) рефлекторний      характер      функціонування; г) багатоетапність; д) наявність рецепторів; є) система синапсів; ж) зво ротна аферентація; з) пряма аферентація; і) еферентація; к) існування рефлекторних дуг.

 

385.   Які фактори зовнішнього середовища зумовлюють випереджаль не відображення при реалізації безумовних рефлексів? а) ключові под разники; б) індиферентні стимули; в) вплив предметів або засобів праці на рецепторний апарат людини; г) генетична програма; д) особливості розвитку нервової системи у філогенезі; є) особливості розвитку нерво вої системи в онтогенезі.

 

386.   Які фактори зовнішнього середовища зумовлюють випереджаль не відображення при реалізації умовних рефлексів? а) ключові подраз ники; б) індиферентні стимули; в) вплив предметів або засобів праці на рецепторний апарат людини; г) генетична програма; д) особливості роз

витку нервової системи у філогенезі; є) особливості розвитку нервової системи в онтогенезі.

 

387.   Які фактори зовнішнього середовища зумовлюють випереджаль не відображення у процесі трудової діяльності? а) ключові подразники; б) індиферентні стимули; в) вплив предметів або засобів праці на рецеп торний апарат людини; г) генетична програма; д) особливості розвитку нервової системи у філогенезі; є) особливості розвитку нервової систе ми в онтогенезі.

 

388.   Який різновид природного добору був вирішальним для еволюції соціальної природи людини? а) рушійний; б) індивідуальногруповий; в) дизруптивний; г) стабілізувальний; д) статевий.

 

389.   Біологічною основою багатоетапності трудових процесів є а) ви переджальне відображення; б) рефлекторний характер; функціонування нервової  системи;  в) модульна  організація  діяльності  нової  кори головного мозку; г) наявність первинних, вторинних і третинних зон кіркового аналізу та синтезу; д) наявність аналітичної функції лобних часток; є) ієрархічна будова нервової системи.

 

390.   Внаслідок яких особливостей нервової системи стало можливим виникнення уявлень про технологічну послідовність операцій при виго товленні знарядь предками людини? а) безумовнорефлекторний харак тер функціонування нервової системи; б) умовнорефлекторний харак тер;    в) зворотна    аферентація;    г) поява    перцептивної    психіки; д) багатоетапність процесів обробки інформації від рецепторів.

 

391.  Із якими властивостями психічного відображення найтіснішим чином  пов'язана   системність   трудових   процесів?   а) безумовно рефлекторний характер функціонування нервової системи; б) умовно рефлекторний характер; в) зворотна аферентація; г) поява перцептивної психіки; д) багатоетапність процесів обробки інформації від рецепторів.

 

392. Як називається процес, що зумовлює входження індивіда в соціальне   середовище?   а) соціалізація;   б) соціогенез;   в) соціальна пам'ять; г) соціальне наслідування; д) етногенез.

 

393.   Як    називається    процес    розвитку    суспільних    відносин? а) соціалізація;    б) соціогенез;    в) соціальна    пам'ять;    г) соціальне наслідування; д) етногенез.

394.   За рахунок яких процесів соціум може змінювати біологічну при роду людини? а) розвиток медицини; б) війни; в) геноцид; г) расизм; д) шкідливий  вплив  промисловості на  біосферу; є) соціум  не  може змінювати біологічну природу людини, тому що його впливи мають надбіологічний характер.

 

395.   За допомогою яких даних можна реконструювати найбільш ранні етапи соціогенезу? а) усі палеонтологічні дані; б) усі археологічні дані; в) серологічні дані; г) дані про стадні взаємовідносини приматів; д) дані про поведінку вищих тварин у групі; є) деякі етнографічні дані; ж) дані, одержані методом молекулярної гібридизації ("молекулярний годин ник") ; з) письмові свідчення; і) літописні матеріали; к) іконографія.

 

396.   Здатність до засвоєння складних систем комунікації а) зумовлюється генетично;    б) зумовлюється    винятково    соціальними    факторами; в) підлягала дії природного добору; г) не підлягала дії природного добору; г) розвивається в онтогенезі під впливом соціального оточення; д) не зале жить від соціального оточення; ж) однаково розвинена у всіх тварин того чи іншого виду; з) однаково розвинена у всіх людей.

 

397.   До   невербальних   способів   комунікації   належать:   а) жести; б) міміка; в) хемокомунікація; г) ритуали;  д) використання адапторів; є) виразна мова.

 

398.   До вербальних способів комунікації належать: а) жести; б) міміка;

в) хемокомунікація; г) ритуали; д) використання адапторів; є) виразна мова.

 

399.   Відмінними особливостями невербальної комунікативної системи є: а) сигнальний характер; б) можливість передавати інформацію про минуле;   в) можливість   планувати   майбутнє;   г) переміщуваність; д) неможливість передавати інформацію.

 

400.   Відмінними особливостями вербальної комунікативної системи є а) сигнальний характер; б) можливість передавати інформацію про ми нуле;     в) можливість     планувати     майбутнє;    г) переміщуваність; д) неможливість передавати інформацію.

 

401.  В чому полягає еволюційне значення прогресивного розвитку комунікативних   систем?   а) видозмінюються   безумовні   рефлекси; б) змінюється інстинктивна поведінка; в) це явище характерне для усіх тварин і є універсальним; г) зростає узгодженість дій між особинами в

угрупованні; д) збільшується виживання групи; ж) зростає напруженість міжвидової   боротьби   за   існування;   з) зменшується   напруженість міжвидової  боротьби  за   існування;  і) активується  адаптаціогенез; к) активується видоутворення.

 

402. За допомогою яких систем комунікації можна передавати інтелектуальний   багаж?   а) невербальна;   б) вербальна;   в) хімічна; г) мімічна; д) мова жестів; є) ультразвукова; ж) сигнальна.

 

403.   Мовна функція людини зумовлена: а) особливостями будови ниж ньої щелепи; б) особливостями будови верхньої щелепи; в) особливостями будови    голосових    зв'язок    ;    г) особливостями    будови    гортані; д) особливостями діяльності нервової системи; є) соціальним середовищем.

 

404.   Які гіпотези розглядаються відносно центрів походження люди ни?   а) типологічна;   б) популяційна;   в) поліцентризму;   г) моноцен тризму; д) дицентризму; є) переривчастої рівноваги; ж) сальтаціонізму; з) катастрофізму; і) детермінізму.

 

405.   Яка з гіпотез щодо центрів походження людини є найбільш по ширеною      в      антропології?      а) типологічна;      б) популяційна; в) поліцентризму; г) моноцентризму; д) дицентризму; є) переривчастої рівноваги; ж) сальтаціонізму; з) катастрофізму; і) детермінізму.

 

406.   Які центри походження людини розглядаються у гіпотезі вузько го моноцентризму? а) Африка; б) Північна Африка; в) Східне Серед земномор'я; г) Кавказ; д) Передня Азія; є) Середня Азія; ж) Південна Азія; з) Середній Схід; і) Сибір; к) Північна Америка; л) Південна Аме рика; м) Австралія.

 

407.   Які центри походження людини розглядаються у гіпотезі широ кого моноцентризму? а) Африка; б) Північна Африка; в) Східне Серед земномор'я; г) Кавказ; д) Передня Азія; є) Середня Азія; ж) Південна Азія; з) Середній Схід; і) Сибір; к) Північна Америка; л) Південна Аме рика; м) Австралія.

 

408.   Які центри походження людини розглядаються у гіпотезі дицен тризму? а) Африка; б) Північна Африка; в) Східне Середземномор'я; г) Кавказ;   д) Передня   Азія;   є) Середня   Азія;   ж) Південна   Азія; з) Середній Схід; і) Сибір; к) Північна Америка; л) Південна Америка; м) Австралія.

409.   Коли в Америці з'явилися перші люди й звідки вони прийшли? а) 50 000 років тому, з Африки; б) 50 000 років тому, з ПівденноСхідної Азії; в) 40 000 років тому, з ПівденноСхідної Азії; г) 30 000 років тому, з Сибіру; д) 30 000 років тому, з ПівденноСхідної Азії; є) 40 000 років то му, з Африки; ж) сформувалися самостійно близько 30 000 років тому.

 

410.   Коли в Австралії з'явилися перші люди й звідки вони прийшли? а) 50 000 років тому, з Африки; б) 50 000 років тому, з ПівденноСхідної Азії; в) 40 000 років тому, з ПівденноСхідної Азії; г) 30 000 років тому, із Сибіру; д) 30 000 років тому, з ПівденноСхідної Азії; є) 40 000 років то му, з Африки; ж) сформувалися самостійно близько 40 000 років тому.

 

411.   Твердження, що біологічною одиницею людства є раса, розгля дається     у     межах     гіпотези:    а) типологічної;    б) популяційної; в) етнографічної; г) моноцентризму; д) поліцентризму.

 

412.   Твердження, що біологічною одиницею людства є популяція, роз глядається   у    межах    гіпотези    а) типологічної;    б) популяційної; в) етнографічної; г) моноцентризму; д) поліцентризму.

 

413.   Сталість расових комплексів доводиться за допомогою даних: а) палеонтологічних; б) генетичних; в) ембріологічних; г) біохімічних; д) молекулярнобіологічних; є) раси не є сталими.

 

414.   Коли сталося остаточне формування расових ознак в антропоге незі? а) за часів австралопітеків; б) за часів пітекантропів; в) за часів не андертальців; г) за часів кроманьйонців; д) расові ознаки у сучасних людей відсутні.

 

415.  Які еволюційні процеси характерні для популяцій сучасного людства? а) мутаційний процес; б) ізоляція гамет; в) рушійний добір; г) стабілізувальний добір; д) дизруптивний добір; є) міжвидова пряма боротьба за існування; ж) міжвидова непряма боротьба за існування; з) соціальна ізоляція; і) географічна ізоляціям к) симпатричне видоутво рення; л) алопатричне видоутворення; м) у популяціях сучасного людства біологічна еволюція повністю припинилася.

 

416.   Які варіанти ізоляції не діють у популяціях сучасного людст ва? а) географічна; б) політичні кордони; в) тип шлюбних відносин; г) переважна форма господарюванням д) культурна диференціація;

є) етнічна   своєрідність;   ж) мовна   своєрідність;   з) психологічні відмінності; і) гаметична.

 

417.   Прикладом дії якого різновиду природного добору є той факт, що зародки      з     мутаціями    спонтанно    абортуються?    а) рушійний; б) стабілізувальний; в) дизруптивний; г) соціальний; д) статевий.

 

418.   Прикладом дії якого різновиду природного добору є той факт, що новонароджені з масою, яка суттєво відрізняється від середньої, мають меншу життєздатність?        а) рушійний;        б) стабілізувальний; в) дизруптивний; г) соціальний; д) статевий.

 

419.   Прикладом дії якого різновиду природного добору є той факт, що у популяціях сучасного людства зберігається адаптаційний поліморфізм?    а) рушійний;    б) стабілізувальний;    в) дизруптивний; г) соціальний; д) статевий.

 

420.   Прикладом дії якого різновиду природного добору є той факт, що в  популяціях  сучасного  людства  існують  генетично  різні  форми? а) рушійний;    б) стабілізувальний;    в) дизруптивний;    г) соціальний; д) статевий.

 

421.   Прикладом дії якого різновиду природного добору є той факт, що в популяціях сучасного людства існує надзвичайна різноманітність па раметрів,   за    якими   добираються   шлюбні   пари?   а) рушійний; б) стабілізувальний; в) дизруптивний; г) соціальний; д) статевий.

 

422.   До якого різновиду адаптацій належить підвищена життєздатність людей   із   більшою   кістковом'язовою   масою   тіла?   а) загальні; б) специфічні;         в) внутрішньопопуляційні;         г) міжпопуляційні; д) хромосомні; є) соматичні.

 

423.   Корінне населення тропіків відзначається такими специфічними адаптаціями: а) загальний обмін речовин знижений; б) обмін ліпідів прискорений; в) синтез АТФ знижений; г) гемоглобін швидше перехо дить в оксигемоглобін; д) більші розмірі легенів; є) менша маса тіла; ж) дієта переважно вуглеводна; з) у продуктах харчування переважає м'ясо; і) більша швидкість кровообігу .

 

424.   Корінне населення Арктики відзначається такими специфічними адаптаціями: а) загальний обмін речовин знижений; б) обмін ліпідів прискорений; в) синтез АТФ знижений; г) гемоглобін швидше перехо

дить в оксигемоглобін; д) більші розмірі легенів; є) менша маса тіла; ж) дієта переважно вуглеводна; з) у продуктах харчування переважає м'ясо; і) більша швидкість кровообігу.

 

425. Корінне населення високогір'я відзначається такими спе цифічними адаптаціями: а) загальний обмін речовин знижений; б) обмін ліпідів прискорений; в) синтез АТФ знижений; г) гемоглобін швидше переходить в оксигемоглобін; д) більші розмірі легенів; є) менша маса тіла; ж) дієта переважно вуглеводна; з) у продуктах харчування перева жає м'ясо; і) більша швидкість кровообігу.

 

426.   Які соціальні фактори суттєво впливають на адаптаційні процеси? а) тип  харчування;  б) урбанізація;  в) стреси;  г) прогрес  медицини; д) політичні кордони; є) тип шлюбних відносин; ж) мовна своєрідність; з) психологічні відмінності; і) гори; к) пустелі.

 

427.   До  якого  різновиду  прогресу  належить  еволюція  людини? а) морфологічний;     б) біотехнічний;     в) обмежений     біологічний; г) необмежений біологічний; д) груповий; є) рушійний.

 

428.   Які типи поведінки становлять собою головні ознаки необмеже ного   біологічного   прогресу   в   напрямку   до   розумної   істоти? а) інстинкти; б) безумовні рефлекси; в) умовні рефлекси; г) елементарна розумова діяльність; д) територіальна; є) репродуктивна; ж) пошук їжі.

 

429.   Які ознаки зародка людини свідчать про її подібність з тварина ми? а) зяброві щілини; б) зябра; в) хрящовий скелет; г) кістковий скелет; д) поверхня головного мозку має звивини; є) поверхня головного мозку має борозни; ж) гладенька поверхня головного мозку.

 

430.   Які ознаки зародка людини свідчать про її подібність із ссавцями? а) зяброві щілини; б) густий волосяний окрив на тілі 6місячного плоду; в) кілька пар сосків; г) хрящовий скелет; д) зрілі еритроцити мають яд ра; є) зуби недиференційовані.

 

431.   До рудиментарних органів людини належать: а) зяброві щілини зародка;   б) густий   волосяний   покрив   на   тілі   6місячного   плоду; в) куприкові     хребці;     г) підшкірні     м'язи;     д) зуби     "мудрості"; є) багатососковість; ж) гладенька поверхня головного мозку; з) суцільний волосяний покрив дорослої людини; і) головний мозок, що має звивини й борозни; к) подібність геному з людиноподібними мавпами.

432.   До атавістичних органів людини належать: а) зяброві щілини за родка; б) густий волосяний покрив на тілі 6місячного плоду; в) куприкові хребці;   г) підшкірні   м'язи;   д) зуби   "мудрості";   є) багатососковість; ж) гладенька поверхня головного мозку; з) суцільний волосяний покрив дорослої  людини;  і) головний  мозок,  що  має  звивини  й  борозни; к) подібність геному з людиноподібними мавпами.

 

433.   Які ознаки належать до норми людини? а) зяброві щілини зарод ка; б) густий волосяний покрив на тілі 6місячного плоду; в) куприкові хребці;  г) підшкірні  м'язи;  д) зуби  "мудрості";  є) багатососковість; ж) гладенька поверхня головного мозку; з) суцільний волосяний покрив дорослої  людини;  і) головний  мозок,  що  має  звивини  й  борозни; к) подібність геному з людиноподібними мавпами.

 

434.   Які  ознаки  людини  становлять  собою  відхилення  від  норми? а) зяброві щілини зародка; б) густий волосяний покрив на тілі 6місячного плоду  ;  в) куприкові  хребці;  г) підшкірні  м'язи;  д) зуби  "мудрості"; є) багатососковість; ж) гладенька поверхня головного мозку; з) суцільний волосяний покрив дорослої людини; і) головний мозок, що має звивини й борозни; к) подібність геному з людиноподібними мавпами.

 

435.   Людина  належить  до  ряду:  а) хордові;  б) ссавці;  в) примати; г) комахоїдні; д) гомініди; є) широконосі мавпи; ж) вузьконосі мавпи; з) антропоморфні мавпи; і) понгіди; к) Homo; л) Homo sapiens.

 

436.   Людина  належить  до  секції:  а) хордові;  б) ссавці;  в) примати; г) комахоїдні; д) гомініди; є) широконосі мавпи; ж) вузьконосі мавпи; з) антропоморфні мавпи; і) понгіди; к) Homo;л) Homo sapiens.

 

437.   Людина належить до родини: а) хордові; б) ссавці; в) примати; г) комахоїдні; д) гомініди; є) широконосі мавпи; ж) вузьконосі мавпи; з) антропоморфні мавпи; і) понгіди; к) Homo; л) Homo sapiens.

 

438.   Людина  належить  до  роду:  а) хордові;  б) ссавці;  в) примати; г) комахоїдні; д) гомініди; є) широконосі мавпи; ж) вузьконосі мавпи; з) антропоморфні мавпи; і) понгіди; к) Homo; л) Homo sapiens.

 

439.   Людина  належить  до  виду:  а) хордові;  б) ссавці;  в) примати; г) комахоїдні; д) гомініди; є) широконосі мавпи; ж) вузьконосі мавпи; з) антропоморфні мавпи; і) понгіди; к) Homo; л) Homo sapiens.

440.   Які геологокліматичні умови були характерними для першого етапу еволюції приматів? а) Північна Америка й  Європа остаточно відокремилися  одна  від  одної;  б) відбулося  загальне  похолодання; в) Південна  Америка  перетворилася  на  острів  поруч  з  Африкою; г) вимирання динозаврів; д) вимирання напівмавп; є) в Африці відбувся рифтовий розлам; ж) доісторичне море Тетіс перетворилося на Серед земне, Чорне та Каспійське моря; з) збільшилася площа листопадних і хвойних лісів; і) з'явилися савани.

 

441.  Які геологокліматичні умови були характерними для другого етапу еволюції приматів? а) Північна Америка й  Європа остаточно відокремилися  одна  від  одної;  б) відбулося  загальне  похолодання; в) Південна  Америка  перетворилася  на  острів  поруч  з  Африкою; г) вимирання динозаврів; д) вимирання напівмавп; є) в Африці відбувся рифтовий розлам; ж) доісторичне море Тетіс перетворилося на Серед земне, Чорне та Каспійське моря; з) збільшилася площа листопадних і хвойних лісів; і) з'явилися савани.

 

442.   Які геологокліматичні умови були характерними для третього етапу еволюції приматів? а) Північна Америка й  Європа остаточно відокремилися  одна  від  одної;  б) відбулося  загальне  похолодання; в) Південна  Америка  перетворилася  на  острів  поруч  з  Африкою; г) вимирання динозаврів; д) вимирання напівмавп; є) в Африці відбувся рифтовий розлам; ж) доісторичне море Тетіс перетворилося на Серед земне, Чорне та Каспійське моря; з) збільшилася площа листопадних і хвойних лісів; і) з'явилися савани.

 

443.   Система радіальних борозен і звивин вперше почала складатися у а) ссавців;     б) комахоїдних     ссавців;     в) приматів;     г) гомінідів; д) австралопітеків; є) людини.

 

444.   Виберіть з наведених ознак ті, що були характерними для трибу горчастих ссавців наприкінці мезозойської ери: а) радіальні борозни та звивини у головному мозку; б) циркулярні борозни та звивини у голов ному мозку; в) гладенька поверхня головного мозку; г) зуби недифе ренційовані; д) зуби диференційовані на різці, ікла та кутні; є) наявність тільки первинних коркових полів; ж) є поля первинного й первинного коркового аналізу; з) відсутність старої кори; і) відсутність давньої кори; к) відсутність нової кори.

445.   Відокремлення перших приматів від групи комахоїдних ссавців сталося: а) наприкінці крейдяного періоду (100 млн. р. тому) ; б) на по чатку еоцену (55 млн. р. тому) ; в) у міоцені ( 22 млн. р. тому) ; г) у го лоцені (10 млн. р. тому).

 

446.   У який історичний проміжок часу гризуни витіснили приматів на дерева? а) наприкінці крейдяного періоду (100 млн. р. тому) ; б) на по чатку еоцену (55 млн. р. тому) ; в) у міоцені ( 22 млн. р. тому) ; г) у го лоцені (10 млн. р. тому) .

 

447. У  який  історичний  проміжок  часу  з'явилася  родина пліопітекових? а) наприкінці крейдяного періоду (100 млн. р. тому) ; б) на початку еоцену (55 млн. р. тому) ; в) у міоцені ( 22 млн. р. тому) ; г) у голоцені (10 млн. р. тому) .

 

448.   Які істоти були характерні для другого етапу еволюції приматів? а) проконсули;  б) амфіпітеки;  в) дріопітеки;  г) адапіди;  д) лемуроїди; є) пліопітеки; ж) дріопітеки; з) тарзіоїди; і) парапітеки; к) парантропи; л) австралопітеки; м) гігантопітеки; н) сивапітеки.

 

449.   Які істоти були характерні для третього етапу еволюції приматів? а) проконсули; б) амфіпітеки; в) дендропітеки; г) адапіди; д) лемуроїди; є) пліопітеки; ж) дріопітеки; з) тарзіоїди; і) парапітеки; к) парантропи; л) австралопітеки; м) гігантопітеки; н) сивапітеки.

 

450.  Перехрещення волокон зорового тракту на рівні гіпоталамуса проміжного мозку викликає такий ефект як: а) сулькація; б) гірифікація; в) енцефалізація;  г) кортикалізація;  д) поява  стереоскопічного  зору; є) редукція нюху;  ж) поява кольорового зору;  з) розвиток  емоційної сфери; і) немає суттєвих наслідків.

 

451.   Які особливості локомоції характерні лише для мавп? а) пронація;

б) супінація; в) брахіація; г) біпедія; д) енцефалізація.

 

452.   Як    називається   прогресивна   еволюція   головного    мозку?

а) церебралізація; б) гірифікація; в) сулькація; г) брахіація; д) пронація.

 

453.   Які    нові    властивості    інтеграції    з'являються    у    мавп? а) енцефалізація; б) брахіація; в) об'ємнопросторовооптичне сприйнят тя; г) емоційне сприйняття; д) концептуальне мислення; є) виготовлення знарядь праці.

454.   Які аналізатори зазнали редукції у мавп? а) нюховий; б) слуховий;

в) зоровий; г) тактильний; д) кінестетичний.

 

455.   Розмноження у приматів: а) сезонне; б) поліциклічне; в) пов'язане із розвитком нової кори; г) пов'язане зі зміною дієти; д) може бути не статевим; є) зумовлюється появою турботи про потомство.

 

456.   У приматів зростання незалежності індивідуального розвитку від зовнішнього середовища належить до такого загальнобіологічного явища  як:  а) структурна  церебралізація;  б) сулькація;  в) гірифікація; д) морфогенез; є) автономізація онтогенезу.

 

457.   Внаслідок якого типу поведінки індивідуальні досягнення особи ни швидко розповсюджуються в угрупованнях приматів? а) навчання; б) наслідування;  в) елементарна  розумова  діяльність;  г) орієнтовно дослідницька поведінка; д) емоційномотиваційна поведінка.

 

458.   Які ознаки були характерними для адапідів? а) коротша мордоч ка; б) довгі нижні виступаючі зуби; в) переважно нічний спосіб життя; г) відсутність  діастеми;  д) малі  щелепи;  є) зуби  недиференційовані; ж) на кінцівках – нігті; з) дещо збільшені розміри головного мозку.

 

459.   Які ознаки були характерними для лемуроїдів? а) коротша мор дочка; б) довгі нижні виступаючі зуби; в) переважно нічний спосіб жит тя; г) відсутність діастеми; д) малі щелепи; є) зуби недиференційовані; ж) на кінцівках – нігті; з) дещо збільшені розміри головного мозку.

 

460.   Які ознаки були характерними для тарзіоїдів? а) коротша мордоч ка; б) довгі нижні виступаючі зуби; в) переважно нічний спосіб життя; г) відсутність  діастеми;  д) малі  щелепи;  є) зуби  недиференційовані; ж) на кінцівках – нігті; з) дещо збільшені розміри головного мозку.

 

461.   Який  спосіб  життя  вели  парапітеки?  а) винятково  деревний; б) наземний;   в) деревний,   але   могли   пересуватися   й   по   землі; г) поодинокий; д) тільки парами.

 

462.   Де і коли відбулося розділення приматів на широконосих і вузь коносих мавп? а) 20 – 23 млн. р. тому в Африці; б) 20 – 23 млн. р. тому в Азії; в) 30 – 35 млн. р. тому в Африці; г) 25 – 30 млн. р. тому в Азії; д) 20 – 30 млн. р. тому в Америці; є) 20 – 30 млн. р. тому в Австралії.

463.   Коли почався третинний період кайнозойської ери? а) близько

0,01 млн. р. тому; б) близько 2 млн. р. тому; в) близько 10 –5 млн. р. то му; г) близько 22 млн. р. тому; д) близько 37 млн. р. тому; є) близько 55 млн. р. тому; ж) близько 65 млн. років тому.

 

464.   Коли  почався  палеоген  третинного  періоду  кайнозойської  ери? а) близько 0,01 млн. р. тому; б) близько 2 млн. р. тому; в) близько 105 млн. р. тому; г) близько 22 млн. р. тому; д) близько 37 млн. р. тому; є) близько

55 млн. р. тому; ж) близько 65 млн. років тому.

 

465.   Коли  почався  палеоцен  третинного  періоду  кайнозойської  ери? а) близько 0,01 млн. р. тому; б) близько 2 млн. р. тому; в) близько 105 млн. р. тому; г) близько 22 млн. р. тому; д) близько 37 млн. р. тому; є) близько

55 млн. р. тому; ж) близько 65 млн. років тому.

 

466.   Коли почався еоцен третинного періоду кайнозойської ери? а) близько

0,01 млн. р. тому; б) близько 2 млн. р. тому; в) близько 10 – 5 млн. р. тому; г) близько 22 млн. р. тому; д) близько 37 млн. р. тому; є) близько 55 млн. р. то му; ж) близько 65 млн. років тому.

 

467.   Коли  почався  олігоцен  третинного  періоду  кайнозойської  ери? а) близько 0,01 млн. р. тому; б) близько 2 млн. р. тому; в) близько 10 – 5 млн. р. тому; г) близько 22 млн. р. тому; д) близько 37 млн. р. тому; є) близько

55 млн. р. тому; ж) близько 65 млн. років тому.

 

468.   Коли почався неоген третинного періоду кайнозойської ери? а) близько

0,01 млн. р. тому; б) близько 2 млн. р. тому; в) близько 10 – 5 млн. р. тому; г) близько 22 млн. р. тому; д) близько 37 млн. р. тому; є) близько 55 млн. р. то му; ж) близько 65 млн. років тому.

 

469.   Коли почався міоцен третинного періоду кайнозойської ери? а) близько

0,01 млн. р. тому; б) близько 2 млн. р. тому; в) близько 10 – 5 млн. р. тому; г) близько 22 млн. р. тому; д) близько 37 млн. р. тому; є) близько 55 млн. р. то му; ж) близько 65 млн. років тому.

 

470.   Коли почався пліоцен третинного періоду кайнозойської ери? а) близько

0,01 млн. р. тому; б) близько 2 млн. р. тому; в) близько 10 – 5 млн. р. тому; г) близько 22 млн. р. тому; д) близько 37 млн. р. тому; є) близько 55 млн. р. то му; ж) близько 65 млн. років тому.

 

471.   Коли  почався  четвертинний  період  кайнозойської  ери?  а) близько

0,01 млн. р. тому; б) близько 2 млн. р. тому; в) близько 10 – 5 млн. р. тому;

г) близько 22 млн. р. тому; д) близько 37 млн. р. тому; є) близько 55 млн. р. тому; ж) близько 65 млн. років тому.

 

472.   Коли почався плейстоцен четвертинного періоду кайнозойської ери? а) близько 0,01 млн. р. тому; б) близько 2 млн. р. тому; в) близько

10 – 5 млн. р. тому; г) близько 22 млн. р. тому; д) близько 37 млн. р. тому; є) близько 55 млн. р. тому; ж) близько 65 млн. років тому.

 

473.   Коли почався голоцен четвертинного періоду кайнозойської ери? а) близько 0,01 млн. р. тому; б) близько 2 млн. р. тому; в) близько 10 – 5 млн. р. тому; г) близько 22 млн. р. тому; д) близько 37 млн. р. тому; є) близько 55 млн. р. тому; ж) близько 65 млн. років тому.

 

474.   У  який  історичний час  жили  пліопітекові примати? а) тільки олігоцен;  б) тільки  міоцен;  в) тільки  пліоцен;  г) олігоцен  і  міоцен; д) міоцен і пліоцен.

 

475.   Від   якої   групи   викопних   приматів   походять   проконсули? а) адапіди;  б) лемуроїди;  в) тарзіоїди;  г) дріопітеки;  д) дендропітеки; є) австралопітеки.

 

476.   Яка епоха кайнозойської ери називається вілафранкським часом? а) початок еоцену; б) початок олігоцену; в) початок пліоцену; г) початок плейстоцену; д) початок голоцену.

 

477.  Які викопні примати з'явились в Африці, а до Європи та Азії прийшли під час пересихання моря Тетіс? а) пліопітеки; б) проконсули; в) амфіпітеки; г) дріопітеки; д) адапіди; є) австралопітеки.

 

478.   Які викопні примати вважаються ймовірними предками людино подібних мавп і людей? а) пліопітеки; б) проконсули; в) амфіпітеки; г) дріопітеки; д) адапіди; є) австралопітеки.

 

479.   Виберіть ознаки характерні для понгідів: а) є голосовий м'яз гор тані;  б) інтермембранний  індекс  ›  100;  в) Sподібна  форма  хребта; г) сплющена у сагітальному напрямі грудна клітка; д) 12 пар ребер; є) сильний зовнішній рельєф черепа; ж) поперековий вигин не визначе ний; з) широкий низький таз; і) слабо розвинений лицьовий відділ чере па; к) добре розвинений щелепний апарат; л) сплощена стопа.

480.   До якого типу навчання належить біпедія? а) безумовний реф лекс; б) умовний рефлекс; в) факультативне навчання; г) кінестетичне навчання; д) облігатне навчання; є) оперантне навчання.

 

481.   Виберіть ознаки, характерні для людини: а) є голосовий м'яз гор тані;  б) інтермембранний  індекс  ›  100;  в) Sподібна  форма  хребта; г) сплющена у сагітальному напрямі грудна клітка; д) 12 пар ребер; є) відсутність    діастеми;    ж) поперековий    вигин    не    визначений; з) широкий низький таз; і) слабо розвинений лицьовий відділ черепа; к) добре розвинений щелепний апарат; л) сплощена стопа.

 

482.   Які    морфологічні    ознаки    складають    гомінідну    тріаду? а) прямоходіння; б) високорозвинена здатність до навчання; в) елемен тарна   розумова   діяльність;   г) кисть,   пристосована   для   тонких маніпуляцій; д) 12 пар ребер; є) розвинена свідомість; ж) абсолютно й відносно великий головний мозок; з) виразна мова; і) концептуальне мислення.

 

483.  Коли розділилися напрями еволюційного розвитку людини та людиноподібних мавп? а) 55 млн. р. тому; б) 20 млн. р. тому; в) 10 млн. р. тому; г) 6 – 8 млн. р. тому; д) 100 – 150 тис. р. тому.

 

484.   Коли розділилися напрями еволюційного розвитку людини та гібонів? а) 55 млн. р. тому; б) 20 млн. р. тому; в) 10 млн. р. тому; г) 6 – 8 млн. р. тому; д) 100 – 150 тис. р. тому.

 

485.   Коли розділилися напрями еволюційного розвитку людини та понгідів? а) 55 млн. р. тому; б) 20 млн. р. тому; в) 10 млн. р. тому; г) 6 – 8 млн. р. тому; д) 100 – 150 тис. р. тому.

 

486.   Яка група започаткувала еволюційний розвиток людської гілки приматів?  а) пліопітеки; б) тарзіоїди; в) рамапітеки; г) неандертальці; д) кроманьйонці.

 

487. Якими ознаками рамапітеки відрізняються від класичних дріопітеків? а) обличчя більше; б) зубна дуга коротша; в) зменшилися різці; г) з'явилася діастема; д) з'явилася асиметрія півкуль головного мозку; є) сформувалося прямоходіння; ж) деякі групи могли виготовля ти примітивні знаряддя; з) сформувалася виразна мова; і) сформувалася свідомість; к) характерна Олдувайська культура; л) розвиток протистав лення великого пальця руки.

488.  З якою епохою кайнозойської ери пов'язане існування австра лопітеків? а) третинний період; б) четвертинний період; в) палеоцен; г) міоцен; д) пліоцен; є) плейстоцен; ж) голоцен.

 

489.   Коли жили австралопітеки? а) 100 млн. р. тому; б) 55 млн. р. тому;

в) 22 млн. р. тому; г) 4 – 5 млн. р. тому; д) 250 – 500 тис. р. тому.

 

490.   Який  ареал  займали  австралопітеки?  а) Південна  Австралія; б) Північна    Америка;    в) Південна    Африка;    г) Східна    Африка; д) Північна Африка; є) Південна Америка; ж) Північна Австралія.

 

491. Які геологокліматичні умови спонукали розвиток австра лопітеків? а) зменшення площі хвойних лісів; б) надмірне розростання тропічних лісів; в) руйнування попередньої системи внутрішніх водних басейнів            і    становлення    сучасної    гідрогеографічної    системи; г) формування льодовиків на більшості території планети; д) утворення пустелі Калахарі; є) активна вулканічна діяльність у регіоні Великого рифтового розламу; ж) активація вулканічної діяльності на всій тери торії Землі; з) розлам Лавразії та Гондвани на материки із сучасними обрисами; і) остаточне розділення Північної Америки та Європи.

 

492.   Якими ознаками австралопітеки відрізняються від рамапітеків? а) обличчя   більше;   б) зубна   дуга   коротша;   в) зменшилися   різці; г) з'явилася діастема; д) з'явилася асиметрія півкуль головного мозку; є) біпедія;  ж) деякі  групи  могли  виготовляти  примітивні  знаряддя; з) сформувалася      виразна      мова;      і) сформувалася      свідомість; к) характерна Олдувайська культура; л) розвиток протиставлення вели кого пальця руки.

 

493.   Які форми австралопітеків зберігали типово біологічний комплекс адаптацій  до  середовища?  а) кеніапітек;  б) гігантопітек;  в) мешканці Південної    Азії;    г) мешканці    Південної    Африки;    д) амфіпітек; є) дріопітек; ж) сивапітек; з) мешканці Австралії; і) мешканці Південної Америки; к) мешканці Північної Америки.

 

494. Які форми австралопітеків виживали завдяки використанню предметів   та   знарядь?   а) кеніапітек;   б) гігантопітек;   в) мешканці Південної    Азії;    г) мешканці    Південної    Африки;    д) амфіпітек; є) дріопітек; ж) сивапітек; з) мешканці Австралії; і) мешканці Південної Америки; к) мешканці північної Америки.

495.   Які форми австралопітеків одночасно підлягали дії природного добору  в  ході  антропогенезу? а) із  суто  біологічними адаптаціями; б) адаптаціями за допомогою використання предметів та знарядь праці; в) перехідні форми між а) і б) ; г) амфіпітеки; д) рамапітеки; є) прокон сули; ж) кеніапітеки; з) пліопітеки.

 

496.   За якими ознаками парантропи відрізнялися від класичних авст ралопітеків? а) зріст 105 – 110 см; б) об'єм головного мозку близько 500 см3;  в) маса  тіла  близько  60   кг;  г) рослиноїдність;  д) усеїдність; є) виготовлення  знарядь;  ж) наявність  виразної  мови;  з) наявність

свідомості.

 

497.   Які області головного мозку прогресивно розвивалися в австра лопітеків? а) сенсорні відділи переднього мозку; б) асоціативні відділи переднього мозку; в) скронева частка; г) третинні поля неокортексу; д) фронтальні борозни та звивини; є) зона Верніке; ж) зона Брока.

 

498.   Які області головного мозку австралопітеків зберігали понгідний характер? а) невеликі абсолютні розміри мозку; б) малі лобні частки, які щільно сполучались із скроневою областю; в) розвинена система звивин неокортексу; г) розвинені борозни неокортексу; д) відносно велика поти лична область; є) велика нижньотім'яна область; ж) наявність первинних та вторинних полів коркового аналізу; з) наявність третинних полів коркового аналізу; і) відображення у сприйнятті причиннонаслідкових зв'язків.

 

499.   Які психічні особливості австралопітеків мали велике значення для захисту від ворогів, полювання, систематичного використання при родних предметів? а) здатність оцінити розмір предмета; б) здатність оцінити   вагу   предмета;   в) здатність   оцінити   гостроту   предмета; г) здатність оцінити зручність форми предмета; д) здатність оцінити увесь набір необхідних властивостей в одному предметі.

 

500.   Які анатомічні зміни тазового поясу спричинили біпедію австра лопітеків? а) Sподібний вигин хребта; б) формування склепіння стопи; в) формування протиставлення великого пальця стопи; г) розширення клубової     кістки;     д) ослаблення     тазовостегнових     зчленувань; є) зміцнення  крижовоклубових  зчленувань;  ж) розвиток  рухомості кісток зап'ястків.

 

501.   Які неприємні наслідки двоногої ходи ви знаєте? а) чутливість до запалень; б) радикуліт; в) сколіоз; г) лордоз; д) кіфоз; є) важкі пологи;

ж) неспроможність швидко бігати; з) неможливість швидко плавати;

і) неможливість літати.

 

502.   Коли сформувалася біпедія австралопітеків? а) близько 10 млн. р.

тому; б) близько 56 млн. р. тому; в) близько 3 млн. р. тому; г) близько

500 тис. р. тому; д) близько 200 тис. р. тому; є) близько 100 тис. р. тому.

 

503.   Для  яких  приматів  характерна  материнська  сім'я?  а) лемури;

б) гібони; в) гамадрили; г) капуцини; д) горили; є) шимпанзе.

 

504.   Для яких приматів характерна сім'я з двома батьками? а) лемури;

б) гібони; в) гамадрили; г) капуцини; д) горили; є) шимпанзе.

 

505.   Для яких приматів характерне стадо з одним самцем, котрий во роже ставиться до інших самців? а) лемури; б) гібони; в) гамадрили; г) капуцини; д) горили; є) шимпанзе.

 

506.   Для  яких  приматів  характерне  стадо  з  багатьма  самцями  та віковою  ієрархією?  а) лемури;  б) гібони;  в) гамадрили;  г) капуцини; д) горили; є) шимпанзе.

 

507.   Для яких приматів характерне стадо із системою гнучкої олігархії, явищами  кодомінування  та  співробітництва?  а) лемури;  б) гібони; в) гамадрили; г) капуцини; д) горили; є) шимпанзе.

 

508.   Угрупованню яких приматів віддають перевагу при моделюванні ранніх етапів соціогенезу? а) лемури; б) гібони; в) гамадрили; г) капу цини; д) горили; є) шимпанзе.

 

509.   Який   спосіб   життя   був   характерний   для   австралопітеків? а) постійні стоянки на узліссях; б) бродяче стадо; в) широке викори стання вогню; г) активне виготовлення знарядь праці всіма групами; д) виникнення магії; є) виникнення поховань.

 

510.   Для якого часу характерна олдувайська культура? а) 5 – 6 млн. р. тому; б) 1,5 – 2 млн. р. тому; в) 500 – 600 тис. р. тому; г) 250 – 300 тис. р. тому; д) 150 – 200 тис. р. тому.

 

511.   Для яких істот характерна олдувайська культура? а) дріопітеки;

б) рамапітеки; в) австралопітеки; г) пітекантропи; д) неандертальці.

 

512.   Яких  гомінідів  відносять  до  Homo  habilis?  а) зинджантропи;

б) презинджантропи; в) Бойсів австралопітек; г) рамапітеки; д) паран

д) парантропи; є) грацильні австралопітеки; ж) гейдельберзька людина;

з) синантропи; і) пітекантропи; к) неандертальці.

 

513.   До культури преашель належать знаряддя австралопітеків, які знайдені  на   території:   а) Південної  Африки;  б) Східної  Африки; в) Європи;   г) Середньої   Азії;   д) Австралії;   є) Північної   Америки; ж) Південної    Америки;    і) це    культура    не    австралопітеків,    а пітекантропів; к) це культура не австралопітеків, а неандертальців.

 

514.   До олдувайської культури належать знаряддя австралопітеків, які знайдені  на   території:   а) Південної  Африки;  б) Східної  Африки; в) Європи;   г) Середньої   Азії;   д) Австралії;   є) Північної   Америки; ж) Південної    Америки;    і) це    культура    не    австралопітеків,    а пітекантропів; к) це культура не австралопітеків, а неандертальців.

 

515.   Яка  археологічна  культура  є  дуже  подібна  до  олдувайської?

а) шель; б) преашель; в) ашель; г) мустьє; д) мікролітична.

 

516.  Які особливості будови головного мозку хабілісів мали спе цифічний характер? а) добре розвинена лобна область; б) добре розвине на потилична область; в) добре розвинена скронева область; г) добре роз винена  верхньотім'яна  область;  д) добре  розвинена  постцентральна область; є) добре розвинені зони Верніке і Брока; ж) абстрактне мислення.

 

517.   Які   знаряддя   виготовляли   хабіліси?   а) чопери;   б) рубила; в) застосовували відбійник; г) застосовували техніку "м'якого удару" ; д) уніфаси; є) клівери; ж) сфероїди; з) поліедри; і) проколки; к) відщепи; л) мікроліти.

 

518.   Яку технологію застосовували хабіліси при  виготовленні зна рядь? а) м'якого удару; б) за допомогою відбійника; в) за допомогою посередника; г) складні з мікролітів; д) не було певної технології.

 

519.   Які анатомічні структури архантропів дозволяють відрізнити їх від  сучасної  людини?  а) зріст  175  см;  б) маса  73  кг;  в) розвинені надбрівні валики; г) велика потилична частина голови; д) справжній підборідний виступ; є) череп масивний; ж) щелепи невеликі; з) чоло високе; і) череп звужений у скроневій частині; к) ніс плоский л) розмір

головного мозку близько 1 600 см3; м) зберігається діастема.

 

520.   Еволюція гомінідів спрямовувалася на: а) збільшення розмірів головного мозку; б) швидку реалізацію безумовних рефлексів; в) ускладнення безумов

них рефлексів; г) утворення якісно нової системи зв'язків між окремими нейро нами; д) утворення якісно нової системи зв'язків між окремими ланками голов ного мозку; є) розвиток м'язової системи; ж) розвиток брахіації; з) розвиток нюхового аналізатора.

 

521.   Які анатомічні зміни будови головного архантропів вам відомі? а) збільшилися лобні частки; б) скронева й лобна частки щільно сполу чаються між собою; в) між лобною та скроневою частками з'являється щілина; г) формується асиметрія півкуль; д) з'являється вже повністю сформована зона Брока; є) з'являються осередки інтенсивного росту зон первинного коркового аналізу; ж) з'являються осередки інтенсивного росту  зон  вторинного  коркового  аналізу;  і) з'являються  осередки інтенсивного росту зон третинного коркового аналізу; к) інтенсивно розвивається потилична область; л) інтенсивно розвивається нижнь отім'яна область.

 

522.   Які  функції  виконувала  нижньотім'яна  область  у  архантропів? а) зорова    рецепція;    б) слухова    рецепція;    в) тактильна    рецепція; г) стереогноз;  д) стереоскопічний  зір;  є) швидка  реалізація  складних безумовних рефлексів.

 

523.  Від яких анатомічних структур одержує інформацію нижнь отім'яна область головного мозку для подальшого аналізу? а) зорові рецептори; б) слухові рецептори; в) тактильні рецептори; г) гіпоталамус; д) таламус (зоровий бугор) ; є) гіпокамп; ж) має безпосередні контакти з аналізаторами.

 

524. Які філогенетично нові поля кори головного мозку вперше з'являються в архантропів? а) 9 і 10; б) 19 і 20; в) 29 і 30; г) 39 і 40; д) 49 і 50.

 

525.   Які наслідки має поява в архантропів таких філогенетично нових полів неокортексу як 39 і 40? а) можуть краще здійснювати складні без умовні рефлекси; б) виявляються здатними до утворення нових умов них рефлексів; в) можуть узагальнювати інформацію відносно предмета праці та встановлювати його співвідношення із власним організмом; г) можуть подумки встановити зв'язки між різними предметами та яви щами;  д) виявляються здатними  до  реалізації  соціальної поведінки; є) посилюють турботу про потомство.

 

526.   Що ви знаєте про зону Верніке, яка почала формуватися в архантропів?  а) розуміння  мови;  б) правильна  артикуляція при  мовленні;

в) розташована у скроневолобній частині; г) розташована у скронево тім'яній частині; д) дефект спричинює сенсорну афазію; є) дефект спри чинює моторну афазію.

 

527.   Що ви знаєте про зону Брока, яка почала формуватися в архан тропів?  а) розуміння  мови;  б) правильна  артикуляція при  мовленні; в) розташована у скроневолобній частині; г) розташована у скронево тім'яній частині; д) дефект спричинює сенсорну афазію; є) дефект спри чинює моторну афазію.

 

528.   Як змінилася тривалість життя архантропів? а) зменшилася до

15 років;  б) зросла,  але  більше  половини  людей  не  доживало  до

14 років; в) більшість населення жила до 11 років; г) більшість населення жила 20 років; д) майже половина населення доживала до 25 років.

 

529.   В яких кліматичних умовах жили архантропи? а) у посушливих умовах; б) сприятливий температурний режим; в) достатня кількість водойм; г) населяли переважно ліси; д) оселялися біля води у саванах; є) жили у льодовиковий період.

 

530.   На  яких  тварин  полювали  архантропи?  а) тільки  на  дрібних; б) індивідуальне полювання на велику здобич; в) колективне полювання на великих тварин; г) були тільки стервоїдними; д) кількість видів – об'єктів полювання сягала 70; є) не більше ніж на 20 видів.

 

531.   Які групи архантропів досить регулярно використовували вогонь? а) усі; б) кеніапітеки; в) пітекантропи; г) синантропи; д) гейдельберзька людина; є) атлантропи.

 

532.   Який різновид культури архантропів є більш раннім? а) культура чоперів; б) шель; в) ашель; г) мустьє; д) галькова культура.

 

533.   Які  знаряддя  характерні  для  археологічної  культури  "шель"? а) чопери; б) ударники; в) рубила; г) мале число сколів; д) велике число сколів;  є) застосовували  техніку  "м'якого  удару";  ж) застосовували кам'яний    молот;    з) застосовували    кам'яне    ковадло;    і) відщепи; к) мікроліти; л) використовували посередник – відбійник.

 

534.  Із розвитком яких аналізаторів у архантропів головним чином пов'язана  трудова  діяльність? а) слухової рецепції; б) рецепції руки; в) рецепції лобної області; г) рецепції скроневої області; д) рецепції по тиличної області.

535.  Який матеріал архантропи використовували для виготовлення рубил? а) кварц; б) сланець; в) дрібнозернисті гірські породи; г) уламки лави; д) кварцит; є) жорсткі гірські породи.

 

536.  Який матеріал архантропи використовували для виготовлення відщепів?   а) кварц;   б) сланець;   в) дрібнозернисті   гірські   породи; г) уламки лави; д) кварцит; є) жорсткі гірські породи.

 

537.   Які знаряддя характерні для археологічної культури "ашель"? а) чопери; б) ударники; в) рубила; г) мале число сколів; д) велике число сколів;  є) застосовували  техніку  "м'якого  удару";  ж) застосовували кам'яний    молот;    з) застосовували    кам'яне    ковадло;    і) відщепи; к) мікроліти; л) використовували відбійник.

 

538. Які  особливості  нервовопсихічних  процесів  архантропів, пов'язані з розвитком трудової діяльності, вам відомі? а) увага концен трується на тому, що міститься в руці; б) увага концентрується на пред меті праці; в) розвиток вищого кіркового гальмування; г) розвиток ви щої кіркової активності; д) інтенсивний розвиток усієї кіркової поверхні лобних  часток;  є) інтенсивний  ріст   бічних  країв  лобних  часток ж) розвивається поле 45 (попереду зони Брока); з) розвивається поле

44 (межує із зоною Верніке) ; і) розвивається поле 39; к) розвивається поле 40; л) формування зворотної аферентації від зорового аналізатора; м) формування   зворотної   аферентації   від   слухового   аналізатора;

н) формування  ефекту  випереджального  відображення;  о) осередок інтенсивного росту скроневої області; п) осередок інтенсивного росту потиличної області.

 

539.   Виготовлення знарядь археологічної культури "ашель" характе ризувалося а) відсутністю технології; б) індивідуальністю в обробці ка меню; в) наявності певної технологічної послідовності дій; г) менше число сколів; д) більше число сколів.

 

540.   Які особливості будови відрізняли палеоантропів від людей су часного фізичного типу? а) кістки черепа тонші; б) кістки черепа товщі; в) скелет легший; г) статура сильніша; д) лоб високий; є) надбрівний валик відсутній; ж) є справжнє підборіддя; з) расові ознаки не виражені;

і) об'єм  головного  мозку  близько  1  600  см3   ;  к) велика  мінливість розмірів лобних часток; л) велика мінливість розмірів потиличних час

ток; м) велика мінливість розмірів мозочка; н) у нервовій системі процеси гальмування переважають над процесами збудження.

 

541.   Яку групу неандертальців можна виключити з еволюційної лінії, що веде до людини розумної? а) ніяку, всі неандертальці так чи інакше запо чаткували кроманьйонців; б) східноафриканську гілку; в) середньоазійську; г) західноєвропейську.

 

542.   В якому регіоні Землі, скоріш за все, завершилася сапієнтація? а) Далекий  Схід;  б) Близький  Схід;  в) Африка;  г) Європа;  д) Сибір; є) Північна Америка; ж) Південна Америка; з) Австралія.

 

543. Який тип археологічної культури характерний для неандер тальців?  а) галькова;  б) мустьє;  в) ашель;  г) шель;  д) мікролітична; є) бойових сокир; ж) катакомбна.

 

544.   Які  групи  людей  вперше  почали  заселяти  ліси  й  пустелі? а) австралопітеки;  б) архантропи;  в) палеоантропи;  г) кроманьйонці; д) алельні.

 

545.   Для якої археологічної культури характерні знаряддя типу лева луа  та  ножових  пластин?  а) галькова;  б) мустьє;  в) ашель;  г) шель; д) мікролітична ; є) бойових сокир; ж) катакомбна.

 

546. Який тип археологічної культури можна назвати ерою спеціалізованих  знарядь?  а) галькова;  б) мустьє;  в) ашель;  г) шель; д) мікролітична; є) бойових сокир; ж) катакомбна.

 

547. Якими  ознаками  характеризувався  прогресивний  розвиток техніки мустьє? а) зменшення числа сколів; б) збільшення числа сколів; в) менше   число   знарядь,   регіональна   спеціалізація;   г) зростання різноманітності  знарядь;  д) основний  прийом  обробітку  каменю  – шліфування; є) виготовлення знарядь із декількох складових компо нентів.

 

548.   Для якої археологічної культури характерні такі знаряддя як гос троконечники  та  скребла?  а) галькова;  б) мустьє;  в) ашель;  г) шель; д) мікролітична; є) бойових сокир; ж) катакомбна.

 

549.   Які нейропсихічні ознаки палеоантропів формувалися у зв'язку з трудовими процесами? а) розвиток лобних часток досяг майже однако во високого рівня у всіх груп неандертальців; б) з'являються зони вто

ринного   кіркового   аналізу;   в) перебудовуються   зони   вторинного кіркового аналізу; г) з'являються поля третинного кіркового аналізу; д) розвиваються задні кіркові поля 37 і 39; є) розвиваються передні кіркові поля 44 і 45; ж) формується центральна борозна; з) з'являється асиметрія півкуль.

 

550.   Яку область кори займає поле 37, що відповідає за координацію імпульсів від слухового та зорового аналізаторів? а) лобна; б) скронева; в) тім'яна;    г) потилична;    д) скроневотім'янопотилична;    є) лобно скроневопотилична; ж) скроневотім'яна; з) лобнотім'яноскронева.

 

551. За  допомогою  якого  кіркового  поля  у  палеоантропів здійснювалися  функції  збереження  в  пам'яті  серій  слів  і  фраз? а) поле 44; б) 45; в) 17; г) 41; д) 42; є) 39; ж) 37; з) 22.

 

552. За  допомогою  якого  кіркового  поля  у  палеоантропів здійснювалися функції просторової координації процесів при орієнтації на місцевості? а) поле 44; б) 45; в) 17; г) 41; д) 42; є) 39; ж) 37; з) 22.

 

553.   У якої предкової групи людей вперше з'являються знаряддя для ураження   віддаленої   цілі   (спис) ?   а) австралопітеки;   б) хабіліси; в) пітекантропи;    г) синантропи;    д) атлантропи;     є) неандертальці; ж) кроманьйонці.

 

554.   Які ознаки повинні були сформуватися у неандертальців для того, щоб вони змогли винайти спис та опанувати можливі галузі його вико ристання?     а) стереоскопічний     зір;     б) прямоходіння;     в) добре врівноважене стояння на двох ногах; г) виразна мова; д) ієрархічність; є) складні безумовні рефлекси; ж) добре розвинена система умовних рефлексів; з) збалансованість тіла під час кидання; і) міцна статура; к) розрахунок сили кидання на певну відстань; л) сильний кидок; м) роз винена здатність руки до кидання предметів; н) розвинена здатність руки до утримання предметів.

 

555.   У якої предкової групи людей вперше з'являються знаряддя типу бола?  а) австралопітеки;  б) хабіліси;  в) пітекантропи;  г) синантропи; д) атлантропи; є) неандертальці; ж) кроманьйонці.

 

556. У якої предкової групи людей вперше з'являються ознаки регіональної спеціалізації знарядь праці? а) австралопітеки; б) хабіліси;

в) пітекантропи;    г) синантропи;    д) атлантропи;     є) неандертальці;

ж) кроманьйонці.

 

557.   У якої предкової групи людей вперше з'являються уявлення про існування     паралельних     світів?     а) австралопітеки;     б) хабіліси; в) пітекантропи;    г) синантропи;    д) атлантропи;     є) неандертальці; ж) кроманьйонці.

 

558.   У якої предкової групи людей вперше з'являються уявлення про існування    потойбічного    життя?    а) австралопітеки;    б) хабіліси; в) пітекантропи;    г) синантропи;    д) атлантропи;     є) неандертальці; ж) кроманьйонці.

 

559.   У   якої   предкової   групи   людей   вперше   з'являється   магія? а) австралопітеки; б) хабіліси; в) пітекантропи; г) синантропи; д) атлан тропи; є) неандертальці; ж) кроманьйонці.

 

560.   У якої предкової групи людей вперше з'являються естетичні уяв лення? а) австралопітеки; б) хабіліси; в) пітекантропи; г) синантропи; д) атлантропи; є) неандертальці; ж) кроманьйонці.

 

561.   Які  функції  виконувала  магія  як  адаптація?  а) розвивалася свідомість; б) розвивалися уявлення про реальні причиннонаслідкові зв'язки; в) стабілізувався психічний стан; г) здійснювалося навчання; д) послаблювалися соціальні зв'язки; є) посилювалася залежність від інших членів угруповання; ж) розвивалася трудова діяльність; з) роз вивалася мовна функція; і) зменшувалося значення виразної мови як комунікативної системи; к) зростала небезпека, пов'язана з померлими людьми; л) гальмувався розвиток медицини.

 

562.   З якими явищами у діяльності людей пов'язане виникнення магії? а) повна залежність тих чи інших видів діяльності від людини; б) види діяльності, результати яких опосередковані грою випадку; в) будьяка діяльність прадавніх людей; г) тільки полювання; д) тільки виготовлен ня знарядь; є) тільки діяльність, спрямована на підтримку здоров'я.

 

563.   Віра   в   дієвість   магічних   ритуалів   зумовлена   наявністю а) розвиненого інтелекту; б) примітивної свідомості; в) упорядкованого життя;    г) безпечного    життя;    д) суспільної    захищеності   людей; є) негараздів у індивідуальному та громадському житті; ж) безумовних

рефлексів;    з) емоційного    регулювання    поведінки;    і) еустресів;

к) дистресів; л) сенсорної психіки; м) перцептивної психіки.

 

564.   Які явища суспільної свідомості стають характерними для неан дертальців? а) емоційний резонанс; б) законодавчі норми; в) мораль; г) рефлекс    економії    сил;    д) орієнтовнодослідницька    діяльність; є) рефлекс превентивної озброєності; ж) ієрархія; з) піклування про не працездатних; і) турбота  про  потомство;  к) формування соціального інституту суспільної пам'яті (Учитель) .

 

565.   Які звуки не могли вимовляти неандертальці? а) голосні – а, у, е, и; б) голосні – а, у, і, о; в) голосні – у, і, о, є, е; г) приголосні – п, г, к, л; д) приголосні – к, х, г, р, п; є) приголосні – г, к .

 

566.   Які звуки переважали у мовленні неандертальців? а) и, е, ие, иа;

б) у, уа, иу, иа; в) у, о, а, иа, ио; г) ау, іа, иа, уа, уо; д) ио, ие, у, о, а.

 

567.   Які групи мустьєрців мали найдосконалішу анатомічну будову глотки і могли користуватися найбільшим діапазоном звуків при мов ленні?                 а) західноєвропейські;                 б) східноафриканські; в) північноафриканські; г) близькосхідні; д) далекосхідні.

 

568.   Коли  з'явилися  кроманьйонці?  а) 200  тис.  р.  тому;  б) 100  –

50 тис. р. тому; в) 40 тис. р. тому; г) нижній палеоліт; д) середній палеоліт; є) верхній палеоліт.

 

569.   На який час припадає розквіт кроманьйонців? а) 200 тис. р. тому ; б) 100  –  50  тис.  р.  тому;  в) 40  тис.  р.  тому;  г) нижній  палеоліт; д) середній палеоліт; є) верхній палеоліт.

 

570.   Яким було середовище існування кроманьйонців? а) сприятливе для життя з наступною аридизацією клімату; б) посушливі умови з пере важанням пустель на території Землі; в) надмірна вологість, багато багно вищ; г) льодовики; д) серед БГЦ того часу переважали тропічні ліси.

 

571.  Які ознаки були характерними для морфологічного вигляду кро маньйонців?  а) кремезна  статура;  б) товсті  кістки  скелета  та  черепа; в) розвинені надбрівні валики; г) справжнє підборіддя; д) зріст 150 – 160 см; є) об'єм головного мозку 1 600 см3; ж) розвинена потилична частина черепа.

 

572.   Яка частина головного мозку неоантропів зменшується порівняно з палеоантропами? а) тім'яноскронева; б) верхньотім'яна; в) потилична;

г) скроневопотилична; д) префронтальна передньолобна; є) немає такої частини, усі складові головного мозку неоантропів збільшуються в розмірах, але різними темпами.

 

573.   Яка частина головного мозку неоантропів стає головним осеред ком    інтенсивного    росту?    а) тім'яноскронева;    б) верхньотім'яна; в) потилична; г) скроневопотилична; д) префронтальна передньолобна; є) немає  такої  частини,  усі  складові  головного  мозку  неоантропів збільшуються в розмірах, але різними темпами.

 

574.   Яка частина головного мозку неоантропів розвивалася найбільш інтенсивно тому, що відповідала за найвище інтегровані форми цілеспрямованої   діяльності?   а) тім'яноскронева;   б) верхньотім'яна; в) потилична; г) скроневопотилична; д) префронтальна передньолобна; є) немає  такої  частини,  усі  складові  головного  мозку  неоантропів збільшуються в розмірах, але різними темпами.

 

575.  За рахунок яких анатомічних змін в антропогенезі поверхня півкуль неоантропів піднімається й розширюється? а) розвиток сірої речовини півкуль; б) розвиток ядерної речовини півкуль; в) розвиток сірої  речовини  проміжного  мозку;  г) розростання  білої  речовини; д) розвиток аналізаторів.

 

576.   Які зміни у співвідношенні борозен кори головного мозку сталися в архантропів? а) з'являються первинні борозни; б) поглиблюються пер винні борозни; в) з'являються вторинні борозни; г) поглиблюються вто ринні борозни; д) з'являються третинні борозни; є) поглиблюються тре тинні борозни; ж) для неоантропів подібні зміни не характерні, оскільки усі процеси в головному мозку, пов'язані з борознами, закінчилися за часів палеоантропів.

 

577.  Які загальні зміни в будові кори головного мозку відбувалися протягом антропогенезу? а) зменшення темпів росту зон, пов'язаних із чуттєвим сприйняттям; б) зростання темпів росту зон, пов'язаних із чуттєвим сприйняттям; в) рівномірний розвиток усіх зон неокортексу; г) активний  ріст  зон,  пов'язаних  із  складними  формами  поведінки; д) активний ріст зон, які зумовлюють швидку реалізацію інстинктивних форм поведінки; є) активний ріст зон, пов'язаних із наслідувальною по ведінкою.

578.  Яку особливість трудової діяльності кроманьйонців уважають головною?  а) застосування  техніки  м'якого  удару;  б) використання кам'яних молота й ковадла; в) використання кістки; г) двобічна ретуш; д) спеціальне виготовлення засобів праці; є) виготовлення знарядь типу левалуа; ж) виготовлення мікролітів.

 

579.   Що вважають головним технічним досягненням кроманьйонської культури?  а) застосування  техніки  м'якого  удару;  б) використання кам'яних молота й ковадла; в) використання кістки; г) двобічна ретуш; д) оволодіння прийомами роботи з посередником; є) виготовлення зна рядь типу левалуа; ж) виготовлення мікролітів.

 

580.   Які засоби праці спеціально виготовляли та використовували в ролі  посередника кроманьйонці? а) рубила; б) ударники; в) знаряддя типу левалуа; г) різці; д) відбійники; є) чопери; ж) скребла; з) ретушери; і) відщепи; к) мікроліти.

 

581.   При роботі з якими знаряддями функціональна складність трудо вих   прийомів   була   найвища?   а) з   ударниками;   б) з   рубилами; в) з відбійниками; г) з левалуа; д) з відщепами; є) з мікролітами.

 

582.   За яких умов роботи необхідна велика підготовча діяльність, але сам процес виготовлення знарядь надзвичайно спрощується? а) робота з ударниками; б) робота з рубилами; в) робота з відбійникам; г) робота з левалуа; д) робота з відщепами; є) робота з мікролітами.

 

583.   У яких предкових форм людини вторинна обробка знарядь набу вала протилежного значення: ретуш повинна не загострити, а затупити лезо?  а) австралопітеки;  б) пітекантропи;  в) синантропи;  г) хабіліси; д) неандертальці; є) кроманьйонці.

 

584.   У яких предкових форм людини трудова діяльність була пов'язана з   надзвичайною  економією   матеріалу?   а) австралопітеки;  б) піте кантропи; в) синантропи; г) хабіліси; д) неандертальці; є) кроманьйонці.

 

585.   Які  різновиди  ретуші  з'являються  у  неоантропів?  а) ударна; б) однобічна;  в) двобічна;  г) контрударна;  д) симетрична;  є) точкова; ж) віджимна; з) загострювальна; і) затуплювальна.

 

586.   Які знаряддя слугували кроманьйонцям складовою частиною при виготовленні серпів і пилок? а) рубила; б) ударники; в) знаряддя типу

левалуа;  г) різці;  д) відбійники;  є) чопери;  ж) скребла;  з) ретушери;

і) відщепи; к) мікроліти.

 

587.   Про здійснення переходу від аналітичного до синтетичного мис лення  в  антропогенезі свідчить  поява  таких  знарядь  як:  а) рубила; б) ударники; в) знаряддя типу левалуа; г) різці; д) відбійники; є) чопери; ж) скребла; з) ретушери; і) відщепи; к) мікроліти; л) серпи; м) пилки.

 

588.   Які нові прийоми роботи з кісткою з'являються у неоантропів? а) пиляння;        б) свердління;        в) шліфування;        г) розщеплення; д) загострення; є) затуплення; ж) склеювання.

 

589.   Які предкові форми людей вперше звернули увагу на можливість використання для виготовлення знарядь таких дрібнозернистих порід як халцедон, агат, кременистий вапняк? а) австралопітеки; б) пітекантропи; в) синантропи; г) хабіліси; д) неандертальці; є) кроманьйонці.

 

590.  Які предкові форми людей першими застосували знаряддя не тільки як інвентар, а й як зброю? а) австралопітеки б) пітекантропи; в) синантропи; г) хабіліси; д) неандертальці; є) кроманьйонці.

 

591.   У межах якої предкової групи людей почали складатися етнічні та расові особливості? а) австралопітеки; б) пітекантропи; в) синантропи; г) хабіліси; д) неандертальці; є) кроманьйонці.

 

592.   Які психологічні стани викривляють сприйняття за рахунок того, що людина перебуває у схвильованому стані? а) помилки органів чуття; б) емоції; в) специфіка психічних процесів кожної людини; г) асоціації; д) напруженість   уваги   та   очікування;   є) упередженість   людини; ж) психологічна мотивація; з) особливості формування пам'яті.

 

593.   Яке психологічне явище є причиною того, що розповідь про певні події стає все менш адекватною після того, як минув деякий час після них? а) помилки органів чуття; б) емоції; в) специфіка психічних про цесів кожної людини; г) асоціації; д) напруженість уваги та очікування; є) упередженість  людини;  ж) психологічна  мотивація;  з) особливості формування пам'яті.

 

594. В  чому полягає причина того,  що  однакові сигнали інтерпретуються аналізаторами людини порізному залежно від кон кретних обставин? а) помилки органів чуття; б) емоції; в) специфіка психічних процесів кожної людини; г) асоціації; д) напруженість уваги

та очікування; є) упередженість людини; ж) психологічна мотивація;

з) особливості формування пам'яті.

 

595.   Які психологічні явища спричинюють той факт, що людина вста новлює хибні зв'язки між подіями? а) помилки органів чуття; б) емоції; в) специфіка    психічних    процесів    кожної    людини;    г) асоціації; д) напруженість   уваги   та   очікування;   є) упередженість   людини; ж) психологічна мотивація; з) особливості формування пам'яті.

 

596.   На якій стадії сну можуть виникати гіпнагогічні явища? а) розслаблене неспання; б) дрімота; в) сон середньої глибини; г) глибокий сон; д) швидкий сон; є) повільний сон.

 

597.  У якій частині головного мозку людини формуються ілюзорні переживання внаслідок емоційного напруження при сенсорній депри вації? а) права півкуля; б) ліва півкуля; в) потилична частина; г) лобна частина; д) проміжний мозок.

 

598. Які психологічні процеси порушують нормальне сприйняття внаслідок  втоми  аналізаторів?  а) помилки  органів  чуття;  б) емоції; в) специфіка    психічних    процесів    кожної    людини;    г) асоціації; д) напруженість   уваги   та   очікування;   є) упередженість   людини; ж) психологічна мотивація; з) особливості формування пам'яті.

 

599.   Які психологічні процеси іноді примушують людину свідомо ви гадувати власну версію перебігу тих чи інших подій? а) помилки ор ганів чуття; б) емоції; в) специфіка психічних процесів кожної людини; г) асоціації; д) напруженість уваги та очікування; є) упередженість лю дини; ж) психологічна мотивація; з) особливості формування пам'яті.

 

600.   Які прийоми використовуються для зміни стану свідомості люди ни?  а) помилки  органів  чуття;  б) емоції;  в) наркотики;  г) асоціації; д) напруженість уваги та очікування; є) піст; ж) сенсорна депривація; з) психічні автоматизми; і) специфіка психічних процесів кожної люди ни;      к) упередженість      людини;      л) психологічна      мотивація; м) особливості формування пам'яті; н) гіпнагогічні стани; о) музичні ритми.

 

601.   Чому вживання певних наркотичних речовин може викликати різні фантастичні видіння, відчуття польоту, порушення сприйняття простору та часу? а) розширення свідомості до здатності уловлювати

всесвітні закони; б) розширення підсвідомості до здатності уловлювати всесвітні закони; в) вивільнення справжніх можливостей свідомості; г) вихід  за   межі  "рутинного"   світосприйняття;  д) наближення  до справжньої світової істини; є) можливість ознайомитися з волею Бога; ж) заміна  природних  медіаторів  штучними  й  викривлення  системи зв'язків     між     нейронами     неокортексу;     з) викривлення     ЕЕГ; і) нормалізація     діяльності     проміжного     мозку;     к) нормалізація функціонування середнього та довгастого мозку.

 

602.   Які зовнішні подразники змінюють свідомість людини за рахунок нестачі        інформаційного   навантаження   на   відповідні   рецептори? а) помилки    органів    чуття;    б) емоції;    в) наркотики;    г) асоціації; д) напруженість уваги  та  очікування; є) піст;  ж) сенсорна депривація; з) психічні автоматизми; і) специфіка психічних процесів кожної людини; к) упередженість  людини;  л) психологічна  мотивація;  м) особливості формування пам'яті; н) гіпнагогічні стани; о) музичні ритми.

 

603.   Які групи людей найбільше підвладні галюцинаціям? а) люди з містично орієнтованим світоглядом; б) водії; в) лікарі; г) слідчі; д) пус тельники;   є) монахи;   ж) працівники   фотолабораторій;   з) науковці; і) спелеологи;   к) психологи;   л) робітники   на   заводах;   м) юристи; н) адміністратори.

 

604.   До якої групи психологічних явищ або спрямованого впливу фак торів середовища належить викривлення свідомості через виникнення "в голові" голосів, що наказують виконувати певні вчинки? а) помилки ор ганів чуття; б) емоції; в) наркотики; г) асоціації; д) напруженість уваги та очікування;  є) піст;  ж) сенсорна  депривація;  з) психічні  автоматизми; і) специфіка психічних процесів кожної людини; к) упередженість люди ни;   л) психологічна  мотивація;  м) особливості  формування  пам'яті; н) гіпнагогічні стани; о) музичні ритми.

 

605.   До якої групи психологічних явищ можна віднести розщеплення системи усвідомлення актуального "Я" на декілька підсистем, унаслідок чого людина починає чути "в голові" певні голоси? а) помилки органів чуття;  б) емоції;  в) наркотики; г) асоціації; д) напруженість уваги  та очікування; є) піст; ж) сенсорна депривація; з) психічні автоматизми; і) специфіка психічних процесів кожної людини; к) упередженість лю дини; л) психологічна мотивація; м) особливості формування пам'яті; н) гіпнагогічні стани; о) музичні ритми .

606.   Для яких ситуацій характерне виникнення гіпнагогічних станів і галюцинацій? а) глибокий сон;  б) радість; в) тривожність; г) тривале неспання; д) активна діяльність; є) молитви протягом ночі; ж) молитви; з) ритуали; і) віра в Бога; к) віра в магію; л) виконання професійних обов'язків; м) еустрес.

 

607.  За рахунок яких процесів музичні ритми можуть змінювати свідомість людини та які це має наслідки? а) спонтанно з'являються не типові мутації в нейронах; б) спонтанно з'являються нетипові мутації в клітинах   глії;   в) викривляються  синаптичні  зв'язки;   г) змінюється ритміка ЕЕГ і виділяються ендогенні опіати д) змінюється гормональ ний статус організму; є) змінюється загальний метаболізм організму; ж) зростає   здатність   до   усвідомленої   оцінки   ситуації;   з) зростає навіюваність.

 

608.   На якій стадії сну усвідомлення "я один" активізує протилежне "тут є ще хтось"? а) розслаблене неспання; б) зрівняльна; в) сон серед ньої  глибини;  г) глибокий  сон;  д) швидкий  сон;  є) повільний  сон; ж) ультрапарадоксальна; з) парадоксальна.

 

609.   Унаслідок змінених станів свідомості: а) розширюються  адап тивні можливості організму; б) звужується арсенал пристосувальних реакцій; в) активуються психічні процеси; г) гальмуються психічні про цеси;    д) розкриваються    додаткові    можливості    для    свідомості; є) розкриваються додаткові можливості для підсвідомості; ж) виробля ються адекватні реакції поведінки; з) формуються індивідуальні риси особистості.

 

610.   При істерії: а) активуються кіркові механізми регуляції поведінки; б) активуються підкіркові механізми регуляції поведінки; в) домінантні варіанти поведінки контролюються неокортексом; г) поведінка починає регулюватися на рівні проміжного та середнього мозку; д) гальмується свідомість; є) гальмується підсвідомість; ж) поведінка стає адекватною; з) зникає багато соматичних захворювань; і) розвиваються симптоми уявних соматичних захворювань.

 

611.   Які типи поведінки найбільш характерні для істероїдів? а) плідна творчість; б) висока можливість виробляти гнучкі форми поведінки; в) низька    навіюваність;    г) мала    конформність;    д) наслідування; є) елементарна  розумова  діяльність;  ж) добре  розвинена  уважність;

з) низький інтелект; і) низька активність підсвідомості; к) відсутність просторовочасових меж.

 

612.   Із якими структурами головного мозку анатомічно пов'язана віра в  магію? а) рептильний комплекс; б) неокортекс; в) поясна звивина; г) потилична  частка;  д) скронева  частка;  є) гіпокамп;  ж) мигдалина; з) гіпоталамус; і) середній мозок; к) зона Верніке; л) зона Брока; м) лоб на  частка;  н) тім'яна  частка;  о) нижньотім'яна  область;  п) тім'яно потилична область.

 

613. Із якими структурами головного мозку анатомічно пов'язані емоційний та релігійний аспекти нашого життя? а) рептильний ком плекс; б) неокортекс; в) поясна звивина; г) потилична частка; д) скро нева частка; є) гіпокамп; ж) мигдалина; з) гіпоталамус; і) середній мо зок; к) зона Верніке; л) зона Брока; м) лобна частка; н) тім'яна частка; о) нижньотім'яна область; п) тім'янопотилична область.

 

614.   До якого з принципів самоорганізації матерії належить тверджен ня, що жодна біологічна структура не розвивається незалежно від інших? а) доцільність; б) ієрархічність; в) адаптивність; г) системність; д) біфуркація.

 

615.   Якими  адаптаціями  переважно  забезпечується  виживання  на ранніх етапах еволюції тваринного світу? а) фізіологічними; б) прогре сивною           будовою       нервової       системи;       в) поведінковими; г) морфологічними;            д) соціальними;            є) комунікативними; ж) біосоціальними.

 

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: