Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |6.5. Еволюційний прогрес і регрес

 

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПРОГРЕС – це вдосконалення й ускладнення організації внаслідок еволюції, яке звичайно зумовлює піднесення жит тєдіяльності та вихід групи в нову адаптивну зону. Запропоновано по над 40 критеріїв для визначення висоти організації. Їх можна згрупувати за певними категоріями, виділивши системні, енергетичні, екологічні та інформаційні блоки.

О. М. Сєвєрцов (1925) у межах загального еволюційного прогресу виділив біологічний та морфофізіологічний різновиди прогресу.

–          БІОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС становить собою результат успішності групи у боротьбі за існування і характеризується такими ознаками: зростає чисельність особин, розширюється ареал і збільшується число популяцій та видів, що входять до складу прогресивного таксона. При цьому біологічний прогрес може досягатися як унаслідок ускладнення організації, так і за допомогою її спрощення (дегенерації). У високоор ганізованих істот розквіт групи забезпечується не ростом чисельності, а посиленим виживанням кожної окремої особини.

–   МОРФОФІЗІОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС – це еволюція організмів шляхом ускладнення і вдосконалення організації. Він характеризується зростанням ступеня диференціації організації, інтенсифікацією функцій

організму, зростанням загальної енергії життєздатності і сприяє досяг ненню біологічного прогресу. Еволюційні перетворення, що ведуть до морфофізіологічного прогресу, О. М. Сєвєрцов назвав ароморфозами.

У 1935 р. В. Франц розвинув уявлення про БІОТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС, який оцінював за допомогою таких критеріїв як ефектив ність, економічність, коефіцієнт корисної дії живої системи. Його сут ність полягає у виникненні під впливом природного добору таких адап тацій, які будуть найбільш ефективними, економічно та енергетично вигідними для організмів, що живуть у певних умовах довкілля. По суті це – різновид морфофізіологічного прогресу.

Дж. Хакслі запропонував розрізняти такі поняття як обмежений і необмежений варіанти еволюційного прогресу.

–   ОБМЕЖЕНИЙ (ГРУПОВИЙ) ПРОГРЕС пов’язаний з удоско наленням організації протягом філетичної еволюції певної групи організ мів. Наприклад, ссавці як група характеризуються живородінням, теплокровністю, виникненням досконалої системи терморегуляції, певним типом будови зубів і черепа, специфічним розвитком головного мозку тощо. Усі ці ознаки окремо були у різних предкових груп рептилій, але тільки їх об’єднання в одній з перехідних груп зумовило виникнення

нового класу тварин. Груповий прогрес тісно пов’язаний з біологічним прогресом, тому що у них є спільна основа – набуття певних адаптацій.

–          НЕОБМЕЖЕНИЙ ПРОГРЕС становить собою еволюцію в напрямку появи розумної істоти, котра характеризується зростанням рівня контролю організмів над зовнішнім середовищем і більшою незалежніс тю їх внутрішнього середовища від умов довкілля.

РЕГРЕС – спрощення організації протягом еволюції. За аналогією до прогресу, О. М. Сєвєрцов запропонував розрізняти біологічний і морфофізіологічний регрес. Згідно з цим, БІОЛОГІЧНИЙ РЕГРЕС становить собою занепад тієї чи іншої групи організмів, яка не змогла при стосуватися до змін зовнішнього середовища або не витримала конку ренції          з    іншими   групами.   Він   характеризується   зменшенням чисельності особин, звуженням ареалу, мінімізацією кількості популяцій і видів, що входять до цього таксона. З часом він може призвести до вимирання такої групи організмів. У сучасних умовах антропогенні впливи набирають глобального масштабу, а процес вимирання видів стає     все    більш    інтенсивним    і    може    стати    незворотним.

МОРФОФІЗІОЛОГІЧНИЙ РЕГРЕС – спрощення організації певної групи організмів, яке може привести її на шлях біологічного прогресу, особливо в тих випадках, коли він пов’язаний з переходом до нерухомо го або паразитичного способу життя.


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: