Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |6.3. Правила еволюції груп

 

Співставлення характеру розвитку різних таксономічних груп орга нізмів дозволило встановити деякі загальні риси їх еволюції. Ці емпіричні узагальнення називають "правилами макроеволюції". До них належать:

1.   Правило незворотності еволюції, згідно з яким еволюція є не зворотною і організми не можуть знову повернутися до минулого пред кового стану. Так, якщо в еволюції наземних хребетних на якомусь етапі від примітивних амфібій виникли рептилії, то рептилії вже не зможуть ні стати амфібіями, ні дати початок земноводним формам. Це стосується усіх груп тварин. Аналогічні процеси властиві й рослинному світу.

2.   Правило прогресуючої спеціалізації: якщо група вже стала на шлях певної спеціалізації, то її подальший розвиток буде продовжува тися у напрямку поглиблення набутих специфічних властивостей. Наприклад, якщо в ході еволюції якась група рептилій започаткувала пта хів з їх специфічними адаптаціями до польоту, то саме такі пристосу вання й будуть надалі розвиватися у цьому класі тварин. Сам характер

еволюції залежить від конкретних зв'язків тієї чи іншої групи з різними елементами абіотичного та біотичного середовища.

3.   Правило походження від неспеціалізованих предків: нові великі таксони звичайно беруть початок не від спеціалізованих представників

предкових груп, а від порівняно неспеціалізованих. Так, ссавці виникли не від досконалих форм рептилій, а від примітивних, ще не спеціалізо ваних. Подібним чином, голонасінні рослини походять від неспеціалізо ваних палеозойських папоротеподібних рослин. Аналогічно: рід Homo

sapiens започаткували не високорозвинені та пристосовані до певних конкретних умов середовища антропоморфні примати (шимпанзе, го рили тощо), а набагато давніші неспеціалізовані предкові форми. При чина походження нових груп від неспеціалізованих предків полягає в

тому, що відсутність спеціалізації зумовлює можливість виникнення принципово інших, нових пристосувань. Це правило має деякі винятки. Вони пов'язані з тим, що навіть у високоспеціалізованих форм певні органи та функції залишаються достатньо лабільними і можуть зазнавати суттєвих еволюційних змін, які здатні відкривати перед групою нові екологічні можливості. Іншими словами, як неспеціалізовані, так і спе ціалізовані форми можуть за певних умов започаткувати нові, прогре сивні гілки дерева життя.

4.   Правило адаптивної радіації: філогенез будьякої групи зумовлює її поділ на окремі філогенетичні стовбури, які розходяться у різних адаптивних напрямках внаслідок пристосування до відмінних умов се редовища. Наприклад, різні варіанти видоутворення, формування ідіо адаптацій тощо.

5.   Правило чергування головних шляхів еволюції: арогенна еволю ція чергується з періодами алогенної еволюції у всіх групах живих ор ганізмів. Внаслідок цього загальна еволюція життя на Земля виглядає як безперервний процес виникнення і розвитку все нових і нових адаптацій, тобто як адаптаціогенез. Деякі з таких пристосувань виявляються дуже специфічними і їх значення не виходить за межі суто конкретних умов існування певної групи особин, а інші створюють можливість для різкого розширення зони існування і зумовлюють розвиток групи у новому напрямку.

6.   Правило посилення інтеграції біосистем: біологічні системи в ході еволюції стають усе більш інтегрованими, а механізми регуляції такої інтеграції виявляються все досконалішими. Наприклад, на рівні

популяції така інтеграція досягається за допомогою підтримки певного рівня гетерозиготності й створення єдиного генофонду, який становить собою складну лабільну і стійку систему, що здатна до саморегуляції і підтримки генетикоекологічного гомеостазу. Вищий рівень інтеграції проявляється в еволюції самих механізмів еволюції.

Ці правила відображають окремі ланки процесів утворення різних груп високих таксономічних рангів і підкреслюють взаємну зумовле ність будьяких рівнів організації – від молекулярного до біосферного.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: