Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1612

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |5.5. Адаптації – результат дії природного добору

 

АДАПТАЦІЇ – це особлива форма відображення системами впли вів зовнішнього та внутрішнього середовища, що полягає у встановлен ні динамічної рівноваги (стаціонарного стану), тобто це специфічні вла стивості живих організмів, які можуть забезпечити виживання і розмноження організмів у конкретних умовах середовища. Внаслідок цього адаптації виявляються відносними. Це означає, що адаптації до одного типу середовища існування зовсім не обов'язково залишаться пристосуваннями в інших умовах. Важливою особливістю адаптацій є те, що вони можуть формуватися на будьяких стадіях онтогенезу осо бин. Оптимальна збалансованість відповідних процесів забезпечується не окремими адаптаціями організмів до окремих факторів довкілля, а цілісною системою пристосувань до всього комплексу умов абіотичних і  біотичних факторів середовища. Біосфера включає до свого складу тільки адекватні собі системи нижчого рівня.

 

5.5.1. Формування адаптацій

 

АДАПТАЦІОГЕНЕЗ – історичний процес виникнення корисних ознак різного масштабу, які зумовлюють перетворення всієї біологічної організації. Такі філогенетичні процеси супроводжуються становленням АДАПТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, котра становить собою спрямоване вдосконалення вже набутої у попередніх еволюційних процесах норми реакції і характеризується прискореними змінами кількісних параметрів організації. Конкретна реалізація таких інновацій забезпечується ОНТОГЕНЕТИЧНИМИ АДАПТАЦІЯМИ і проявляється у різноманіт них модифікаціях.

Для виникнення адаптацій необхідна наявність елементарного еволю ційного матеріалу (спадкова мінливість) і спільна дія еволюційних факторів (мутаційний процес, популяційні хвилі, ізоляція, природний добір).

Появу в популяції вдалого фенотипу ще не можна вважати адапта цією. Про неї говорять лише після виникнення спеціалізованої ознаки у більшості особин популяції чи виду. Якщо їх поява забезпечує надійний захист від елімінації, на них починає діяти стабілізувальний добір, спрямований на стійке закріплення ознаки у генотипі.

Ознаки, які втратили селективне значення, редукуються внаслідок дії негативного добору, спрямованого на їх винищення.

Пристосування до одного фактора середовища звичайно пов'язані з підвищенням стійкості організму до інших його факторів унаслідок плейотропної дії генів, їх зчеплення і взаємодії між різними структура ми організму.

Головною особливістю прогресивної еволюції є поява життєвих форм, які пристосовані до все ширшого діапазону умов, тобто пройшли у своєму філогенетичному розвитку численні біфуркації. Формування таких універсальних організмів зумовлюється тим, що у кожній біфуркаційній точці реалізується лише найдосконаліший – із безлічі можливих – варіант.

Із цим пов'язане й основне протиріччя біологічної еволюції – з одного боку, організми не можуть існувати поза середовищем, а з іншого, – вони мов би звільнюються від цієї залежності, досягаючи здатності жи ти у все більш різноманітних умовах. Генеральний шлях вирішення цього протиріччя полягає у поступовому відокремленні організмів від зовнішнього середовища за рахунок формування мультифункціонально сті більшості систем організму.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: