Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |5.4.2. Боротьба за існування

 

Боротьба за існування – це усі форми активності особин, спрямовані на підтримку життя і розмноження. У першому наближенні боротьба за існування (БЗІ) поділяється на пряму та непряму. ПРЯМА БЗІ, у свою чергу, може бути поділена на міжвидову та внутрішньовидову.

Внутрішньовидова пряма БЗІ зустрічається досить рідко, головним чином у формі канібалізму та каїнізму. Наприклад, канібалізм є характерним для балхаського окуня, який поїдає свою малечу. Прісноводні окуні та щуки можуть жити у водоймах, де, окрім них, немає інших ви дів. Зустрічається це явище і у багатьох членистоногих, зокрема, павукоподібних. Каїнізм (особини одного покоління – брати, сестри, інші родичі одного віку – з'їдають одне одного) досить поширений серед акул та морських птахів. В усіх цих випадках внутрішньовидова БЗІ може розглядатися як адаптація для підтримки чисельності популяції.

Міжвидова БЗІ охоплює біотичні взаємодії типу хижак – жертва, рослина – травоїдні тварини, паразит – хазяїн тощо. Вона характерна для видів, що належать до різних трофічних рівнів. Види,. що беруть участь у міжвидовій БЗІ, звичайно більше чи менше споріднені. Це мо жуть бути і далекі родичі, які конвергували. Між видами, що живуть на

одній території і належать до крупних таксонів, міжвидова БЗІ відсутня або дуже послаблена, оскільки ці види мають різні екологічні потреби і виконують різні ролі у біологічних угрупованнях.

 

Еволюційні наслідки міжвидової БЗІ

 

1.   Заміщення видів. Вид А заміщує вид Б, якщо умови середови ща, до яких вид А більш пристосований, залишаються незмінними. На приклад, дінго (здичавілий собака) витіснив сумчастого вовка на біль шій  частині  Австралії; у  Каліфорнії (штат  Невада, долина Смерті)

здичавілий осел завдяки своїй агресивності витіснив місцевого сніжного барана. Згідно з правилом Гаузе (принцип конкурентного виключення), два екологічно подібні види не можуть жити в одному біотопі, один із них неминуче витіснить інший, якщо тому не сприяють певні фактори (культурні рослини можуть конкурувати з бур'янами лише за допомо гою людини). Тільки відхід у ще не зайняту екологічну нішу може вря тувати менш пристосований вид. В іншому випадку він вимирає. Най більш сприятливі можливості мають малі форми, тому що потребують менше їжі. Види з найкрупнішими особинами вимирають першими. Крім того, чим більший діапазон умов, до яких пристосований вид, тим більше у нього шансів вижити у БЗІ. Наприклад, ялина легко витісняє сосну на родючих ґрунтах і навпаки.

2.   Екологічна диференціація спостерігається у тих випадках, коли два види, що мають по декілька форм, пристосовуються до різних час тин неоднорідного середовища. Між ними внаслідок БЗІ виникає еколо гічна дивергенція і кожен вид спеціалізується до більш вузького діапа зону умов середовища існування. Частина генетичної мінливості кожної форми внаслідок спеціалізації втрачається, але зберігається видова різ номанітність. Виділяють кілька форм спеціалізації:

–          вид адаптується до певних умов і залишається там більшу частину часу або навіть увесь час. Наприклад, деякі види вусоногих раків живуть у нижній частині літоральної зони (волога), інші ж адаптовані до верхньої, більш сухої її частини;

–          види пристосовуються до певного часу доби або пори року і залишаються неактивними в інших умовах. Наприклад, білонога кишенькова миша впадає в сплячку зимою, а її конкурент – кактусова миша – влітку;

–   вид адаптується до певного способу живлення: мутуалізм, сим біоз, нейтралізм, аменсалізм (виділення, що перешкоджають нормаль ному існуванню інших видів), коменсалізм (дармоїди, синантропні види). Наприклад, у мурашниках живе багато видів інших членистоногих: цвіркуни, таргани, мухи, мошки, жуки. Вони засвоїли певні засоби спіл кування мурашок, можуть бути схожими на них, гладять їх так, як тим подобається, можуть виділять приємні для мурашок пахучі речовини

тощо. Один із видів мурашок навіть ретельно доглядає жуків, які виді ляють речовину, котра діє на мурашок як наркотик і життя колонії дез організується. Якщо мурашнику загрожує небезпека, то саме цих жуків, а не лялечок, мурашки намагатимуться врятувати у першу чергу;

–   розподіл об'єктів полювання між хижаками. При цьому значну роль також відіграє коменсалізм. Наприклад, шакали та гієни – звичайні супутники левів, лисиці та дрібні куниці – тигрів тощо. Іноді вони до помагають вистежувати здобич;

–   екологічно подібні види можуть співіснувати, ніколи не дося гаючи стадії прямої БЗІ у тому випадку, коли їх чисельність стримуєть ся якимось іншим фактором, а не БЗІ. Наприклад, чисельність популя цій рослиноїдних тварин у природі утримується на оптимальному рівні

хижаками.

НЕПРЯМА БЗІ є головним чином внутрішньовидовою і проявляєть ся як конкуренція між особинами що перебувають на одному трофічному рівні. Вона може бути активною і пасивною. Ці дві форми тісно пов'язані

між собою.

АКТИВНА КОНКУРЕНЦІЯ може бути за їжу, гніздову ділянку, са мицю. Завдяки активній конкуренції за їжу відбувається морфологічна диференціація і харчова спеціалізація, а внаслідок активної конкуренції за

територію та самицю вдосконалюється статевий добір і формується складний комплекс шлюбної та територіальної поведінки.

ПАСИВНА КОНКУРЕНЦІЯ характерна для особин одного виду і проявляється у стійкості до дії несприятливих факторів середовища (во лога, температура, посуха тощо). Внаслідок такої БЗІ розвиваються

пристосування, спрямовані на виживання у цих умовах. Наприклад, у тварин – сплячка, у рослин – припинення вегетації і розмноження.

Таким чином, внутрішньовидова (міжпопуляційна) БЗІ викликає

диференціацію видів, виникнення підвидів, видоутворення, а міжвидова БЗІ веде до інтеграції видів, утворення морфофізіологічних кореляцій між особинами даного виду. БЗІ пов'язана з елімінацією особин, яка мо же бути кількох типів: загальна, індивідуальна, пряма, непряма, сімейна та групова. При цьому переважно гинуть молоді особини, що не досяг ли статевої зрілості, бо вони несуть потрійне навантаження:

–          беруть участь у БЗІ;

–          вони ще не сформувались і їх пристосованість менша, ніж у дорослих особин;

–          вони мають витрачати енергію не тільки на підтримку життєдіяльності, а і на подальший онтогенез.


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: