Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |Розділ 1.ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ САМООРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІЇ

 

 

Життя – лише одна з віртуальних можливостей організації матерії в часі та просторі. Термін "матерія" в перекладі з латини означає "речови на", що певною мірою обмежує та спрощує діапазон об’єктів, які мо жуть визнаватися матеріальними. Сьогодні пропонується чимало інших визначень матерії, одним з яких є таке: матерія – це розділена, оформ лена та згущена пустота, енергія або вакуум, що перейшов із потенці ального у відносно реальний стан.

 

1.1. Деякі характеристики матеріальних систем

 

Наявність у матерії форми означає, що вона має певну організа цію, структуру, визначеність і впорядкованість, тобто становить со бою систему. В свою чергу, поняття "система" ґрунтується на уяв ленні про існування певних складових компонентів, які взаємодіють між собою. Специфічність відповідних зв’язків зумовлює те, що реалі зується емерджентність розвитку. Ця властивість ілюструє наявність у системи якісно нових властивостей, які виходять за межі простої суми параметрів її складових елементів. Ціле завжди більше за сукупність його частин. При цьому кожна з підсистем (завдяки розгалуженим ієрархічним відносинам) суттєво впливає на функціонування всієї сис теми, визначаючи її стан.

Стан системи зумовлюється сукупністю її основних параметрів.

Залежно від них розрізняють рівноважний і стаціонарний стани системи.

Термодинамічна рівновага відповідає максимальній невпорядкова ності, хаосу. Це властиве закритим та ізольованим системам, поведінка яких описується першим началом термодинаміки (один вид енергії мо же переходити в інший, не зникаючи і не виникаючи заново).

Натомість стаціонарний стан, характерний для термодинамічно відкритих систем, відзначається тим, що встановлюється динамічна рів новага (гомеостаз), яка сприяє збереженню сталості швидкостей хіміч них реакцій. Це дозволяє системі підтримувати свою структуру та фун кції у певному діапазоні умов зовнішнього середовища. Тривале утримання стаціонарного стану забезпечується постійним надходжен ням до системи речовини та вільної енергії, завдяки перетворенням якої стає можливим існування будьяких структур.

Слово "енергія" перекладається з грецької мови як "дію, здійснюю". Його використання в синергетиці (галузь науки, що спеціалізується на виявленні загальних закономірностей існування та функціонування склад них неврівноважених систем) базується на уявленні про те, що енергія виступає кількісною мірою всіх природних явищ і процесів. Вона не розривно пов’язана з матерією. Відповідна формула пропонується тео рією відносності:

Е = m·с2 ,

де Е – енергія, m – маса об’єкта, с – швидкість світла.

Залежно від різних форм руху матерії умовно виділяють механічну, електромагнітну, хімічну, теплову, ядерну та інші різновиди енергії. Крім того, залежно від її участі в системних процесах розрізняють зв’язану (підтримує гомеостаз) та вільну (може використовуватися для

здійснення нової роботи – вільна енергія Гельмгольца, Гіббса) енергію.

Під час утворення неживих систем вільна енергія виділяється в довкілля, натомість живі об’єкти можуть особливим чином поглинати її, акумулюючи в енергоємних зв’язках і молекулах. Така накопичена

енергія дає системі можливість самій визначати місце й час її конкретного використання, що суттєво прискорює всі системні процеси.

Спрямованість цих процесів визначається другим началом термодинаміки і пов’язана з циклічними процесами, що відбуваються в системі.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: