Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1612

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |2.6.8. Еволюція геному приматів

 

Завдяки численним модифікаціям і переміщенням різних послідов ностей ДНК геном тварин постійно реорганізується, утворюються нові співвідношення між повторюваними та унікальними елементами, вни кають нові особливості каріотипу і формуються нові генетичні програ ми онтогенезу. Такі значні перебудови геному відіграли чималу роль в еволюції багатьох таксонів, у тому числі і ряду Примати.

Існують дані, які свідчать, що в еволюції мавп відносно недавно відбулися суттєві зміни генетичного матеріалу. Велике значення при цьому, як і в інших каналах еволюції, мали зміни повторюваних послі довностей ДНК. Перш за все, було встановлено, що існує кореляція у часі між повторами, певними еволюційними подіями і видоутворенням. Механізми цих процесів пов'язані головним чином із трьома генними родинами: альфоїдною (Aluродини), довгими диспергованими послі довностями (Kpnродини) та сателітними ДНК.

1.   Aluродини  становлять  собою   послідовності  приблизно  у

300 пар нуклеотидів, які найчастіше зустрічаються серед повторюваної ДНК. Усі вони мають сайт рестрикції для нуклеази Alu 1 і трапляються в ДНК людини з частотою 1 : 10 000 нуклеотидів. Аналогічні розсіяні послідовності є й у інших приматів, а також у гризунів. На цій підставі можна припустити існування двох можливих напрямків еволюції цих груп тварин:

–   члени Aluродини були у спільного для приматів та гризунів предка і кожен елемент цієї родини змінювався самостійно в обох еволюційних лініях. У такому випадку генетична відстань між ними повинна бути випадковою;

–          члени Aluродини потрапили до геномів гризунів і приматів

уже після їх дивергенції і еволюціонували узгоджено.

Дані молекулярної гібридизації і визначення послідовностей ДНК

дозволяють віддати перевагу останній версії.

2.   Kpnродини утворюються внаслідок стрибкоподібної ампліфікації диспергованих, а не тандемних, послідовностей ДНК. Вони чутливі до дії ендонуклеази рестрикції Kpn 1 і можуть містити 1 000, 1 400 та

1 600 пар нуклеотидів. У ДНК мавп Старого Світу (Євразія) зустріча ються Kpn родини довжиною 1 100 і 1 400 пар нуклеотидів, а у ДНК приматів Нового Світу (Америка) – тільки 1 100 пар нуклеотидів. ДНК людини має усі три такі послідовності. Поява нової Kpnродини у лю дини могла відбутися стрибкоподібно за допомогою трьох основних механізмів:

–   ДНК Kpnродин, яка виникла внаслідок ампліфікації тандемних ланок, могла із часом змінитися під впливом мутацій. Але це потребує

великої швидкості мутагенезу, що не узгоджується із результатами,

одержаними при її клонуванні;

–          ДНК Kpnродин виникла внаслідок ампліфікації тандемних ланок, але потім її окремі частини розсіялися серед унікальних послідовностей;

–   ДНК Kpnродин утворилася при ампліфікації диспергованих (розсіяних) повторів. Унаслідок їх цілком можливого об'єднання відбу валася "катастрофічна" перебудова геному, яка торкалася взаємного

розташування повторюваних та унікальних елементів ДНК.

3.   Ампліфікація сателітних ДНК приматів, яка безпосередньо пе редувала видоутворенню у близьких за каріотипом груп. Найчастіше відбувалися невеликі ампліфікації, але їх еволюційні наслідки були мі німальними. Суттєві збільшення копій сателітних ДНК приматів викликали реорганізацію геному і стрибкоподібні зміни каріотипу. Це давало відповідним групам приматів досить значні біологічні переваги. Крім того, не тільки в приматів, а й у багатьох інших видів тварин деякі фракції сателітної ДНК виявляються зчепленими зі статтю і зустрічаються тільки

у самців. Вони беруть участь у визначенні статі й зумовлюють певні морфологічні та поведінкові особливості, що мають відношення до осо бливостей спаровування. Внаслідок цього можуть виникати специфічні репродуктивні ізолювальні механізми, які з часом здатні спричинити

дивергенцію вихідної групи. Таким чином, ампліфікації повторів ДНК за допомогою різних механізмів відігравали суттєву роль в еволюції приматів на різних етапах їх розвитку.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що за рахунок навіть несуттєвих змін повторюваної ДНК, які включені в систем ний комплекс ієрархічних взаємозв’язків, досягається значний морфоге нетичний ефект. Уся система перебудовується таким чином, що стає можливою реалізація принципово нових варіантів розвитку. Відповідні

процеси, що відбувалися в інформаційних макромолекулах предкової групи комахоїдних тварин, свого часу спричинили виникнення ряду приматів.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: