Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |Розділ 2.ПОХОДЖЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ

Проблема походження життя настільки цікавила людство протя гом його існування, що, залежно від інформаційного та культурного рівня цивілізації, завжди пропонувалося безліч різноманітних варіан тів її вирішення.

 

2.1. Основні напрями розвитку уявлень про походження життя

 

Досить суттєвим моментом у розумінні цього явища є вирішення питання про перехідні форми між неживим і живим. Відсутність відо мих нам систем, які не могли б бути однозначно ідентифіковані як не живе чи живе, можна пояснити з двох принципово різних точок зору.

1. ЖИВЕ НЕ МОЖЕ УТВОРЮВАТИСЯ ВІД НЕЖИВОГО (прин цип Реді). Це приводить до двох логічних наслідків: незалежне від не живої природи походження живого (акт творіння, креаціонізм) або визнання вічного існування живого (гіпотеза панспермії). Жодна з цих версій не витримує конструктивного обговорення й тому не може нічим зарадити при вирішенні проблеми походження життя, окрім поширення досить сміливих фантазій серед населення.

2. ДРУГА ГРУПА ВЕРСІЙ пов'язує практичну відсутність перехідних форм між неживим і живим із тим, що при вивченні історичного ми нулого живої природи доводиться мати справу не тільки з неповнотою палеонтологічного літопису і надзвичайно рідкісним збереженням будь яких залишків (навіть за наявності опорного кістяка), а й із принциповою несталістю усіх перехідних форм. Унаслідок цього пошук таких нестій ких систем виявляється марним a priori. Крім того, палеонтологічний літопис не може вважатися повністю адекватним методом реконструкції минулого життя на планеті Земля. Його некоректність зумовлюється:

–  артефактами, що іноді створюються самими дослідниками. Наприклад, до недавнього часу покритонасінні із відкладів крейдяного періоду відносили до сучасних рослин на основі форми листків, незва жаючи на інші ознаки. Внаслідок цього виникнення різноманітності сучасних родів квіткових рослин вважалося більш раннім і бурхливим, ніж це було насправді;

–          недостатньо точним визначенням віку викопних знахідок та довільністю інтерпретації, що зустрічається у деяких дослідженнях;

–   особливостями самого еволюційного процесу, зокрема, в ізо льованих популяціях еволюційні перетворення здійснюються надзви чайно швидко й тому не залишаються у вигляді викопних решток;

–   неоднаковою швидкістю зберігання різних організмів, наприклад тих, що мають скелет, і без нього;

–   різноманітністю умов довкілля: деякі з них краще сприяють збереженню решток, ніж інші, тощо.

Таким чином, на сьогодні палеонтологічний літопис становить

собою лише невелику випадкову вибірку із величезної безперервної генеральної сукупності філогенетичних послідовностей.

Це надзвичайно важливий момент у розумінні значення палеонто логічних знахідок для відтворення історичної картини життя на Землі: відомі на наш час залишки минулих життєвих форм є відображенням

лише дуже локальних етапів системного процесу розвитку живої природи і тільки частково здатні відтворювати реальну ситуацію.

Іноді доводиться читати або чути висловлювання приблизно такого змісту: "Єдиним надійним доказом наукових концепцій походження

життя і його подальшої еволюції повинна бути наявність перехідних форм між різними групами організмів". Воно не має ніякого реального сенсу й свідчить лише про повну необізнаність подібних авторів із при родознавством.

Звісно, кожна людина має право на власну думку і може створюва ти індивідуальну картину зовнішнього світу. З цієї позиції будьякі, на віть фантастичні, твердження взагалі не підлягають критиці. Але існує ще об'єктивна реальність, яка не залежить від уподобань окремих людей. Дослідження її законів вимагає дотримання жорстко визначених прийомів і методів, які виключають можливість суб'єктивного підходу. В таких випадках вирішення проблематичних питань переходить на зовсім інший рівень. Тут немає місця марнослів'ю: кожен висновок має

бути докладно обґрунтованим, а міра надійності використаної інформа ції повинна бути чітко визначена. Саме такого підходу до з'ясування істини вимагає сучасна наука.

Дослідження проблеми походження життя приводить до висновку, що одним із основоположних питань, відносно відповіді на які необхід но цілком певно визначитися, є хімічна еволюція.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: