Название: Підприємництво - Гром"як О.Б.

Жанр: Підприємництво

Рейтинг:

Просмотров: 953

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | Список використаних джерел:

1.  Закон України від 16.04.1991 № 959XII “Про зовнішньоекономічну діяльність”. 2. Проект закону України “Про систему державної підтримки експорту товарів (робіт, послуг) українського походження” (реєстр. №4145 від 03.03.2009). 3.   Закон України від 10.04.2008 р. № 250IV “Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі”. 4. Закон України “Про страхування” №85/96 від 7 березня 1996 р. із змінами. 5. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. – 6те вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 406 с. – (Вища  освіта  ХХІ  століття).  6.  Світова  економіка:  підручник  /  А.С.  Філіпенко,  О.І.  Рогач, О.І. Шниркова та ін. – К.: Либідь, 2000.  7.  Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник. – Львів: КомпактЛВ, 2005. 8.  Міжнародна економіка:  навч.метод.  посіб.  для  самост.  вивч.  дисц.  /  А.М.  Поручник,  Я.М.  Столярчук, О.Д. Павловська та ін.; За ред. дра екон. наук, проф. А. М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2005. – 156 с. 9. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансовоекономічний словник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 714 с. 10.  Куценко Т. Ф. Бюджетноподаткова політика: навч.метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 256 с. 11. Бабенко В.О. Державна політика стимулювання експорту в ринковій економіці: дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Київський національний унт ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. 12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посібник / За ред. Ю.В. Макогона. – К.: Центр навч. лри, 2006. – 424 с. 13. Міжнародні  економічні  відносини:  система  регулювання  міжнародних  економічних  відносин  / А.С. Філіпенко, І.В. Бураковський та ін. – К.: Либідь, 1994. – 256 с. 14. Захарій Ю. Державне субсидування  експорту  як  інструмент  зовнішньоторгівельної  політики  //  Зовнішня  торгівля.  –

1999. – №1–2. – С.188–190. 15. Кредісов А. Виробити і продати. Щодо стратегії просування націо нального експорту на світові ринки // Політика і час. – 1998. – №4. – С.16–23. 16. Непомняща Т.С. Стимулювання експортної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №2(32). – С.146–154. 17. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ.; Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993.

18. Скрипник М. Шляхи стимулювання зовнішньоекномічної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – №6. – С. 34–37. 19. Engelhard J. Exportfoerderung: Exportentscheidungsprozesse und Exportfoerderung. Wiesbaden, Gabler, 1992. 20. Glastetter W. Aussenwirtschaftspolilitik, 2. Aufl. – Koeln. – 1979. – S. 144.  21. Lefevre D. Staatliche Ausfuhrfoerderung und das Verbot wettbewerbsverfaelschender Beihilfen im EWG – Vertag. – Baden Baden, 1977. – S. 30. 22. Henzler R. Ausfuhrfoerderung, in: Seischab H., Schwantag K. (Hrsg.), Handwoerterbuch der Betriebswirtschaft. – Stuttgart, 1956. – S. 311.  23. Munzert R. Exportfoerderung im Vergleich: Frankreich – Deutschland. Deutsch – Franzoesische Industrie und Handelskammer. 1. Auflage  1997.  Bielefeld.  –  Bertelsmann,  1997.  –  S.  1–2.  24.  Офіційний  вебсайт  Верховної  Ради України /http: //gska2.rada.gov.ua/. 25. Електронна бібліотека Бабенко В.О. Державна політика стимулювання експорту в ринковій економіці: дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Київський національний унт ім. Тараса Шевченка. – К., 2004 / http://www.lib.uaru.net/diss/cont/27638.html/. 26. Географічна Енциклопедія України. – К.: УРЕ, 1991. – Т.1–3. 27. Державна підтримка українського експорту/ http://www.ukrexport.gov.ua/. 28. Бібліотека економіста / http://www.library.if.ua/ 29. Журнал “Міжнародна економічна політика” /http://www.kneu.kiev.ua/.   30. Сидоренко О. США, Швейцарія та Данія очолили рейтинг ВЕФ за індексом глобальної КСП // Дзеркало тижня. – 2009. –

№ 42 (671). – 11 – 18 листопада 2007 //  www.dt.ua/.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: