Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |10 ЖИВЛЕННЯ ГІДРОБІОНТІВ

 

У  біосферному  аспекті  живлення  –  один  з  основних  процесів, завдяки якому здійснюється колообіг органічних речовин на Землі. Керування цим процесом з метою посилення відтворення потрібної біологічної сировини, формування високої якості води й охорони чистоти водойм в умовах їхнього комплексного використання – одна з найбільш актуальних проблем людства.

Живлення гідробіонтів може бути автотрофним, гетеротрофним і міксотрофним,   коли   автотрофні   організми   тією   чи   іншою   мірою

використовують органічні речовини (наприклад, одноклітинні водорості).

Серед  гетеротрофів  розрізняються  фаготрофи,  що  поїдають  живі організми або частки органічних речовин, і сапрофіти (осмотрофи), які здебільш харчуються осмотично, поглинаючи розчинені у воді продукти розкладання органічних речовин і метаболіти інших організмів (бактерії й гриби). Іноді гетеротрофів поділяють на біофагів, що харчуються живими організмами,  і  сапрофагів  –  споживачів  мертвої  органічної  речовини. Такий  розподіл,  звичайно, досить  умовний, оскільки,  наприклад, навіть такі біофаги, як риби, в значній мірі використовують детрит, зокрема його мертвий компонент.

Особливо складна класифікація форм живлення спостерігається у бактерій, в яких енергетичний і конструктивний обміни не об'єднані в один механізм і якоюсь мірою є незалежними. Серед автотрофних бактерій розрізняють хемоліто, фотоліто і хемоорганоавтотрофів. Всі вони в

якості джерела вуглецю для побудови тіла використовують СО2, але розрізняються за способами видобування енергії. Хемолітоавтотрофи (нітрифікуючі, водневі, безбарвні сірчані, деякі тіонові, метаноутворюючі й залізні бактерії) використовують енергію окиснення NH3, NO2–, Н2, H2S або інших відновлених речовин. Фотолітоавтотрофи (ціанобактерії, прохлорококові водорості, зелені й пурпурні сірчані бактерії) утилізують енергію сонячного світла, хемоорганоавтотрофи – енергію окиснення метанолу, оксалату та інших органічних речовин. Гетеротрофні бактерії, серед  яких  розрізняють  хемооргано,  хемоліто  і фотоорганогетеротрофів, для конструктивного обміну використовують зазвичай вуглець органічних сполук. У хемолітогетеротрофів (сульфатвідновлюючі, деякі метаноутворюючі, тіонові бактерії та ін.) енергія  черпається  за  рахунок  окиснення  Н2    і  S2О32–    з  відповідним

2–

 

відновленням  СО2   і  SO4

 

.  Хемоорганогетеротрофи  (більшість  аеробних

 

мікроорганізмів, анаеробні денітрифікатори, деякі безбарвні сіркобактерії

та ін.) здобувають енергію, окислюючи різні органічні речовини, фотоорганогетеротрофи (несірчані пурпурні бактерії) використовують енергію світла.

Джерелами живлення гетеротрофних гідробіонтів практично є всі форми живої і неживої органічної речовини, що перебуває у водоймах. Екологічні адаптації водних організмів для задоволення харчових потреб, з одного боку, спрямовані на здобування корму потрібної якості, тобто обумовлюють вибірковість, або элективність, живлення. З іншого боку, харчові адаптації забезпечують певний рівень інтенсивності живлення, тобто добування корму в потрібній кількості.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: