Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2193

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |АНОТАЦІЯ1
П Е Р Е Д М О В А2
10 ЖИВЛЕННЯ ГІДРОБІОНТІВ3
10.1 Їжа гідробіонтів4
10.1.1 Кормові ресурси5
10.1.2 Кормова база6
10.1.3 Кормність і забезпеченість їжею7
10.2 Способи добування їжі8
10.2.1 Заковтування ґрунту та збирання детриту9
10.2.3 Седиментація10
10.2.4 Пасіння11
10.2.5 Полювання12
10.3 Спектри харчування й харчова елективність13
10.3.2 Харчова елективність14
10.4 Інтенсивність харчування й засвоєння їжі15
10.4.1 Інтенсивність споживання їжі16
10.4.2 Засвоєння їжі17
10.4.3 Ритми харчування18
11 ПОПУЛЯЦІЇ ГІДРОБІОНТІВ19
11.1 Структура популяцій20
11.1.2 Хорологічна структура21
11.1.3 Вікова структура22
11.1.4 Статева й генеративна структура23
11.1.5 Різноякісність особин24
11.2 Внутрипопуляційні відносини25
11.2.2 Форми внутрипопуляційних відносин26
11.2.3 Внутрипопуляційні угруповання27
11.3 Функціональні особливості популяцій28
11.3.2 Біологічна продукція популяцій29
11.3.3 Ефективність використання їжі на ріст30
11.3.4 Енергобаланс популяцій31
11.4 Відтворення й динаміка популяцій гідробіонтів32
11.4.2 Форми розмноження33
11.4.3 Ритми розмноження34
11.4.4 Плідність35
11.5 Смертність і виживаність36
11.5.2 Виживаність особин37
11.6 Ріст популяцій38
11.6.2 Згасаючий ріст39
11.7 Динаміка чисельності й біомаси популяцій40
11.7.2 Сезонна динаміка41
11.7.3 Річна динаміка42
11.7.4 Неперіодичні зміни43
12 ГІДРОБІОЦЕНОЗИ44
12.1 Структура гідробіоценозів45
12.1.1 Трофічна структура46
12.1.2 Видова структура47
12.1.4 Розмірна структура48
12.2 Міжпопуляційні відносини в гідробіоценозах49
12.2.1 Нейтралізм і конкуренція50
12.2.2 Хижацтво й паразитизм51
12.2.3 Протокооперація й мутуалізм52
12.2.4 Карпози, коменсалізм і аменсалізм53
12.2.5 Стимуляція й інгібіювання (пригнічення)54
12.3 Трансформація речовин і енергії55
12.3.2 Ефективність трансформацій56
12.3.3 Інтенсивність трансформації57
13 ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ58
13.1 Структурні й функціональні особливості водних екосистем59
13.1.2 Взаємодія живого й кісного компонентів60
13.1.3 Стійкість екосистем61
13.2 Динаміка екосистем62
13.2.1 Сукцесія як екосистемний процес63
13.2.2 Автотрофна сукцесія64
13.2.3 Гетеротрофна сукцесія65
14 БІОЛОГІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ66
14.2 Деякі положення продукційної гідроекології67
14.2.1 Методи визначення первинної продукції68
14.2.2 Методи визначення вторинної продукції69
14.2.3 Розрахунки рибопродуктивності70
14.3 Величина первинної продукції в різних водоймах71
14.4 Продукція різних груп гетеротрофів72
15 ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ ТА РОЛЬ ГІДРОБІОНТІВ У ЇХ ОЧИЩЕННІ73
15.2 Самозабруднення й самоочищення водойм74
15.3 Евтрофікація, її причини та наслідки для водних екосистем75
15.3.2 «Цвітіння» води як гідробіологічний процес, зумовлений евтрофікацією76
15.4 Токсичне забруднення і його наслідки для водних екосистем77
15.4.2 Реакція гідробіонтів на токсичний вплив78
15.4.3 Фактори, що впливають на токсичність хімічних речовин для гідробіонтів79
15.4.4 Методи       оцінки        й        контролю   токсичності         водного середовища для гідробіонтів80
15.4.5  Реакція  гідробіоти  на  токсичну  дію  хімічних  речовин  у природних умовах81
15.4.6 Біологічна індикація й моніторинг токсичних забруднень водних екосистем82
15.4.7 Біологічна детоксикація й буферність водних екосистем83
15.5 Радіонуклідне забруднення водних екосистем і його вплив на гідробіонтів84
15.5.3 Вплив радіонуклідного забруднення на гідробіонтів85
15.6 «Теплове забруднення» (термофікація) водного середовища86
16 БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ГІДРОСФЕРИ87
16.1 Світовий промисел гідробіонтів88
16.2 Охорона й підвищення ефективності природного відтворення промислових гідробіонтів89
16.3 Акліматизація гідробіонтів90
16.4 Аквакультура91
16.4.1 Рибництво в озерах і водосховищах92
16.4.2 Ставкове рибництво93
16.4.3 Садкове й басейнове вирощування прісноводних риб94
16.4.4 Марикультура риб95
16.4.5 Аквакультура безхребетних96
16.4.6 Культивування водоростей97
17 МОРЯ І КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ УКРАЇНИ98
17.2 Екосистема Азовського моря99
17.3 Екосистеми причорноморських лиманів100
17.3.2 Екосистеми закритих лиманів101
17.3.3 Біологічні ресурси лиманів і їхнє господарське значення102
17.4 Екосистеми дніпровських водосховищ103
17.4.2 Бактеріальне населення дніпровських водосховищ104
17.4.3 Угруповання вищих водяних рослин в екосистемах водосховищ105
17.4.4 Основні угруповання тваринного населення водосховищ106
17.4.5 Формування іхтіофауни водосховищ107
17.5 Загальна характеристика озер України108
17.6 Ставки рибогосподарського призначення109
17.8 Загальна характеристика каналів України110
17.8.1 Особливості гідрологічного режиму каналів і їхній вплив на формування гідробіоценозів111
17.8.2 Гідробіоценози каналів112
17.8.3 Формування якості води в каналах113
Бібліографічний опис114

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: