Название: Інтернаціоналізація автомобільної промисловості в умовах зростання національних економік - Ладуба Т.

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 980

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Висновки

 

Проведене дослідження дозволяє зробити низку  важливих ви сновків щодо характеру сучасних стратегій і моделей інтернаціо налізації автомобільного бізнесу.

Поперше, висока інтенсивність глобального конкурентного се редовища, що обумовлена  переважно розвиненістю автомобільної галузі, спонукає  міжнародні корпорації до одночасного  зниження витрат та підвищення якості  й інноваційності продукції за умов дотримання зростаючих стандартів захисту  навколишнього при родного  середовища. При  цьому  японським корпораціям завдяки реалізації концепції  ощадливого виробництва покищо найбільш успішно   вдається   поєднувати  непоєднувані  з  точки  зору   тради ційного стратегічного  менеджменту  цілі  скорочення витрат та збільшення якості  і цінності  продукції для  споживача.

Подруге,  підвищується складність  стратегій   інтернаціоналіза ції  автомобільних  підприємств,   які   дедалі   більше   характеризу ються диверсифікацією інструментів та механізмів конкурентної боротьби  на іноземних ринках, запровадженням управління склад ними  міжнародними  бізнесмережами,  які  охоплюють   практично всі етапи створення  доданої вартості. Сьогодні  вже недостатньо ефективно управляти бізнесопераціями та ресурсами  всередині однієї  корпорації – необхідним  є  підвищення рівня  конкуренто спроможності всього ланцюжка створення  цінності, що охоплює постачальників компонентів, дилерів  та автосервісні компанії  у глобальному масштабі.

Потретє, з метою досягнення ефекту економії на масштабах виробництва автобудівні  компанії  змушені запроваджувати стан дартизацію певних агрегатів  різних  марок автомобілів, а також поглиблювати міжнародну спеціалізацію через  вертикальну дезін теграцію з постачальниками компонентів за одночасного їх укру пнення.

Почетверте,  з метою зменшення  ризиків  і витрат  на проведен ня  НДДКР  автомобільні корпорації часто  використовують різні форми  кооперації (СП, стратегічні  альянси), залишаючись водно час запеклими конкурентами на ринках  кінцевої  продукції.

Загалом однієї  статті  замало  для  того,  щоб узагальнити теоре тичні  та  прикладні аспекти  міжнародного менеджменту,  сформо вані  більш  ніж  столітнім  досвідом  розвитку світової  автомобілебу

дівної   промисловості.  Поглибленого  дослідження  потребують   су часна  стрімка  експансія азійських автомобільних корпорацій, зрос таюча роль  нових  регіональних автомобільних ринків  (БРІК, країн ЦСЄ),  перспективи запровадження серійного  виробництва енерго ощадних, гібридних автомобілів, зменшення  негативного  впливу автомобільної промисловості на навколишнє середовище, поглиб лення  проблеми  профспілкової діяльності в цій галузі  тощо.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: