Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |9.8. Фінансовий інжиніринг

 

Фінансовий інжиніринг – це цілеспрямоване розроблення та реалізація нових фінансових інструментів та/або нових фінансових технологій, а також творчий пошук нових підходів до вирішення фінансових проблем за допомогою уже відомих фінансових інструментів та технологій».

Фінансовий інжиніринг, використовуючи результати фінансового аналізу, відповідний власний інструментарій та операційні схеми, а також

власне розуміння проблеми, займається розробленням, конструюванням та реалізацією нових фінансових інструментів та/або технологій з метою розв’язання відповідних фінансових проблем.

З погляду практики фінансовий інжиніринг охоплює різні сфери еко номіки та напрями діяльності. Зокрема, відчутна роль фінансового інжи нірингу в торгівлі цінними паперами та похідними цінними паперами, особливо при здійсненні арбітражу у часі. Як правило, основою для існу вання похідних цінних паперів є невизначеність у майбутньому. Тому механізм випуску та обігу похідних цінних паперів пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (кон трактом), цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.

У галузі корпоративних фінансів часто виникає потреба у фінансово му інжинірингу для створення нових інструментів або технологій захисту

.капіталів при здійсненні значних за обсягом комерційних операцій.

До проблем фінансового інжинірингу належать питання, що виника ють при злитті або поглинанні підприємств. Прикладом такого фінансо вого інжинірингу можна назвати появу «проміжного» фінансування. При

«проміжному» фінансуванні інвестиційний банк надає кредит групі ви купу на строк, доки не буде організовано фінансування на стабільнішій основі. Надаючи такий кредит, інвестиційний банк отримує не лише про центи, а й комісійні доходи за надання консультаційних та інших послуг. Водночас банк заінтересований у найскорішому поверненні кредиту, ос кільки такий кредит є досить ризикованим.

Фінансовий інжиніринг відіграє значну роль в управлінні короткост роковими та довгостроковими інвестиціями. Зокрема, були розроблені та впроваджені в практику такі інструменти, як взаємні фонди грошового ринку, взаємні фонди та ринок репо.

Взаємні фонди грошового ринку продають свої паї дрібним інвесто рам, а потім об’єднують кошти для наступного інвестування – так само, як і традиційні взаємні фонди. Різниця полягає в тому, що взаємні фонди грошового ринку інвестують кошти виключно в низькоризиковані ко роткострокові інструменти грошового ринку. Дохід від цих інструментів потім розподіляється між пайовиками за відрахуванням невеликих ком ісійних. У більшості випадків вартість паю була постійною, дивіденди сплачувалися часто, як правило щоденно, і переглядались щомісяця. Потім взаємні фонди грошового ринку отримали можливість виписувати чеки, що ще більше підвищило їхню привабливість.

Репо – це операції з продажу та купівлі цінних паперів з різними дата ми розрахунку. Зворотне репо, або угода про купівлю цінних паперів із

зворотним продажем, є дзеркальним відображенням репо. Тобто, репо та зворотне репо – це фактично короткострокові кредити, забезпечені ба зисними цінними паперами, наприклад державними цінними паперами. Вони використовуються для одержання короткострокового фінансуван ня,  інвестування короткострокових залишків готівки або одержання цінних паперів для використання при «коротких» продажах.

Значна роль фінансового інжинірингу пов’язана з обслуговуванням населення. Тут можна назвати, зокрема, «нау»рахунки, індивідуальні пенсійні рахунки.

Відчутну роль відіграє фінансовий інжиніринг у фінансуванні зовні шньої торгівлі, залученні грошових ресурсів для інвестицій; покритті бюджетного дефіциту, зниженні бази оподаткування у клієнта, включа ючи самі банки; сек’юритизації активів; управлінні ризиками тощо.

Застосування фінансового інжинірингу передбачає наявність у банків висококваліфікованих спеціалістів. Останні повинні мати відповідний рівень знань у галузях економічної та фінансової теорії, бухгалтерської та банківської справи, юриспруденції, математики, статистики та оподат кування, володіти мистецтвом моделювання. Крім того, необхідно знати комп’ютерну та телекомунікаційну техніку, бути поінформованим про наявні, розроблені фінансові інструменти та схеми, розуміти, в який спосіб їх можна використати при вирішенні поставлених фінансових проблем.

Розроблення нових інструментів або схем фінансового інжинірингу починається, як правило, з пошуку нових концептуальних ідей. Мож ливі два шляхи. При першому ідею нових інструментів та схем фінансо вого інжинірингу можуть  висувати працівники банку. При  другому  – аналізується та узагальнюється ситуація в економіці, на ринку грошей, дії конкурентів, досліджуються потреби клієнтів та зміни в законодавстві тощо.

Одержані в результаті пошуку дані, ідеї, проекти схем та інструменти банку необхідно оцінити, зокрема, з погляду:

– відповідності стратегії і тактиці банку;

– впливу ідеї на потенційну конкурентоспроможність банку  і його клієнта;

– відповідності ідеї потребам, які існують у клієнтів банку, та можли востям самого банку;

– впливу, який може справити реалізація схеми фінансового інжині рингу, на активи та пасиви банку, його ліквідність та платоспроможність;

– економічної ефективності схеми фінансового інжинірингу як для банку, так і для інших учасників цієї схеми;

– перспективності використання схеми фінансового інжинірингу у майбутньому для інших клієнтів;

– впливу реалізації схеми фінансового інжинірингу на роботу окре мих підрозділів банку;

– доцільності взяття банком на себе відповідних видів ризику, способам їх зменшення.

Розвиток фінансового інжинірингу зумовлений низкою факторів, які умовно можна поділити на дві групи: екзогенні, що діють ззовні відносно фірми, та ендогенні, що є внутрішніми відносно неї і які вона частково може контролювати.

До екзогенних факторів відносять зокрема: мінливість ціни; загальну

глобалізацію ринків; податкові асиметрії; досягнення науки і технології;

.досягнення економічної та фінансової теорії; зміни в регулюючому зако нодавстві; посилення конкуренції; зниження операційних витрат тощо.

Ендогенні фактори включають у себе такі, як потреби в ліквідності, несхильність акціонерів і менеджерів до ризику, розбіжності в інтересах власників і менеджерів, розрив між високим рівнем професіоналізму керу ючих інвестиціями та поверхневим рівнем підготовки старшого персоналу.

 

Тести

1. Для надання банківських послуг банкам:

а) не потрібна додаткові ресурси;

б) потрібні додаткові ресурси;

в) потрібні кредити.

 

2. Назвіть  договори, якими  оформлюються нетрадиційній банківські операції та послуги.

 

3. Продовжити визначення:

а) об’єктом лізингу може бути…….

б) суб’єктами лізингу є сторони ……..

в) безпосередніми учасниками лізингової угоди можуть бути…….

 

4. Строки договору лізингу визнаються за домовленістю сторін і мають враховувати (продовжити ствердження).

5. Залежно від складу суб’єктів лізингу розрізняють:

а) прямий лізинг;

б) непрямий лізинг; в) зворотній лізинг; г) відзивний лізинг.

6. Відповідно до сектора ринку, де здійснюється лізинг, розрізняють:

а) сукупний лізинг;

б) внутрішній лізинг;

в) зовнішній лізинг.

 

7. За характером лізингових платежів виокремлюють:

а) лізинг з грошовими платежами;

б) лізинг без грошових платежів;

в) лізинг з компенсаційними платежами;

г) лізинг зі змішаними платежами;

д) лізинг без змішаних платежів.

 

8. Назвіть відмінності гарантії від поруки.

 

9. Посередницькі послуги оформлюються такими видами цивільно5пра5 вових договорів:

а) договором купівліпродажу;

б) договором доручення; в) депозитним договором; г) договором комісії.

 

10. Наданням консультаційних послуг можуть займатися:

а) кредитні фахівці відділу банку;

б) менеджери підрозділів банку;

в) працівники спеціально створених підрозділів;

г) всі фахівці банку, незалежно від підрозділу.

 

11. Продовжити ствердження. Основними видами інформаційної діяль5 ності є:

а) одержання інформації, тобто …

б) використання формації – в) поширення інформації – г) зберігання інформації –

 

12. В трастових операціях беруть участь така кількість сторін:

а) дві – засновник і траст;

б) три – засновник, траст, бенефіціар;

в) чотири – засновник, траст та два бенефіціари.

13. Факторингові операції включають:

 

14. Учасниками факторингової операції можуть бути:

а) посередник;

б) постачальник;

в) покупець;

г) страхувальник;

д) кредитор.

 

15. Продовжити визначення: форфейтинг –це придбання у кредитора боргу…

 

16. Ринок дорогоцінних металів поділяють на:

а) оптовий;

б) вільний;

в) роздрібний;

г) контрольований.

 

17. До операцій з банківськими металами, які можуть виконувати бан5 ки відносять:

а) депозитні операції;

б) операції з надання кредитів;

в) операції з монетами;

г) операції спот; д) операції своп; є) опціони;

ж) форвардні угоди .

Охарактеризувати коротко кожну операцію.

 

18.  Назвіть  різновид довгострокового  кредиту, що надається у май5 новій формі і погашення якого здійснюється в розстрочку:

1) лізинг;

2) факторинг;

3) форфейтинг.

 

19. Назвіть види лізингу за засобами придбання майна:

1) чистий лізинг;

2) прямий лізинг;

3) зворотний лізинг;

4) лізинг виробника;

5) повний лізинг;

6) строковий лізинг.

 

20. Чи вірне твердження: «Розмір процента, що сплачується за лізингові послуги, нижчий за процент, що сплачується за кредитом»?

Так      Ні        Не завжди

 

116.  Кредитування експортера  шляхом придбання векселів  або інших боргових вимог називають:

1) лізинг;

2) факторинг;

3) форфейтинг.

 

21. Чи вірне твердження: «У форфейтерних операціях форфейтер бере на себе фактично всі види ризику»?

Так      Ні

 

118. Чи вірне твердження: «У форфейтерних операціях експортер відпо5 відає лише за правові аспекти вимог»?

Так      Ні

 

22.  Придбання  банком у клієнта  права на стягнення  боргів без права зворотної вимоги до клієнта називають:

1) лізинг;

2) факторинг;

3) форфейтинг.

 

Запитання для самоконтролю

1.   Які причини виникнення нетрадиційних банківських операцій та по слуг.

2.   Назвіть види нетрадиційних операцій та послуг.

3.   Охарактеризуйте лізингові операції.

4.   За якими ознаками можна класифікувати лізингові операції?

5.   Приведіть схему організації лізингового процесу.

6.   З яких  елементів складається лізинговий платіж?

7.   Розкрийте переваги і недоліки лізингових операцій.

8.   В чому  полягають відмінності гарантії від поруки?

9.   Які  відмінності між  договором доручення з договором комісії?

10. Які консультативні послуги надають комерційні банки?

11. Які види  інформаційних послуг  надають комерційні банки?

12. В якому випадку інформація, яка  містить банківську таємницю, роз ривається банками?

13. Дайте  характери тиску  трастовим послугам.

14. Які фактори впливають на розвиток довірчих послуг?

15. В яких  випадках може  виникнути довірча власність?

16. Які послуги включають трастові послуги на користь фізичних осіб?

17. Які послуги включають трастові послуги на користь юридичних осіб?

18. Хто виступає учасниками факторингових операцій?

19. Яка  послідовність здійснення факторингових операцій?

20. Переваги та недоліки факторингових операцій.

21. Сутність та послідовність здійснення форфейтингових операцій.

22. В чому полягають переваги та недоліки форфейтенгових операцій?

23. Які дії включають операції з дорогоцінними металами?

24. Приведіть різновиди операцій з дорогоцінними металами.

25. Які операції з банківськими металами можуть  виконувати банки?

26. Які  сфери економіки та напрями діяльності оформлює фінансовий інжиніринг?

27. Проблеми застосування фінансового інжинірингу.

 

Література:

1.   Внукова H.Н. Основи факторингу. – К.: Знання, 1998. – 173 с.

2.   Внукова Н.Н., Ольховиков О.В. Мир лизинга. – X.: Основа, 1994. – 220 с.

3.   Порядок ведення аналітичного обліку установами банків України, зат верджений постановою Правління НБУ  від 31.12.97 № 466.

4.   Правила організації фінансової та статистичної звітності банків Ук раїни, затверджені постановок) Правління НБУ від 12.12.1997 № 436. зі зміна ми та доповненнями.

5.   Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело. – М.: Банки и биржи, ЮНИ ТИ, 1996. – 240 с.

6.   Шевченко Р.І. Банківські операції. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.

 

 

ДОДАТОК  А

 

Коди валют

 

Цифровий код валюти

Літерний код валюти

Назва валюти

 

 

 

36

AUD

австралійські долари

826

GBP

англійські фунти стерлінги

31

AZM

азербайджанські манатiи

974

BYR

білоруські рублi

208

DKK

датські крони

840

USD

долар США

233

EEK

естонські крони

352

ISK

iсландські крони

124

CAD

канадські долари

398

KZT

казахстанська теньга

428

LVL

латвiйські лати

440

LTL

литовські лiти

498

MDL

молдовські леї

578

NOK

норвезькі крони

985

PLN

польські злоти

643

RUB

росiйські рублi

702

SGD

сiнгапурські долари

703

SKK

словацькі крони

792

TRL

турецькі лiри

795

TMM

туркменські манати

348

HUF

угорські форинти

860

UZS

узбецькі суми

980

UAH

українська гривня

203

CZK

чеські крони

752

SEK

шведські крони

756

CHF

швейцарські франки

156

CNY

юанi женьмiньбi (Китай)

392

JPY

японські єни

978

EUR

ЄВРО

960

XDR

СПЗ

959

XAU

Золото

961

XAG

Срiбло

962

XPT

Платина

964

XPD

Паладiй

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: