Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |РОЗДІЛ 9

 

НЕТРАДИЦІЙНІ  БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ

 

9.1. Характеристика й види  нетрадиційних банківських операцій та послуг

 

Виникнення та подальший розвиток нетрадиційних банківських опе рацій та послуг зумовлені багатьма причинами:

– зниження рівня дохідності традиційних банківських операцій та послуг;

– загострення конкуренції між  банківськими та небанківськими фінансовокредитними установами, а також між самими комерційними банками. Конкуренція вплинула на залучення банків до певних видів діяльності, які можуть здійснювати також небанківські фінансовокре дитні установи;

– необхідність підвищення якості обслуговування своїх клієнтів. Це виявляється в тому, що відбувається закріплення за кожним солідним клієнтом окремого менеджера, котрий надає йому весь комплекс послуг та здійснює необхідні операції;

– диверсифікація банківських доходів, зокрема шляхи збільшення в них частки непроцентних доходів, включаючи комісійні доходи;

– необхідність підвищення ліквідності та платоспроможної комерцій ного банку;’

– необхідність зменшення ризиків, пов’язаних при здійсненні тради ційних операцій і наданням традиційних послуг;

– залучення нових клієнтів з метою розширення та вдосконалення структури ресурсної бази комерційного банку.

До нетрадиційних для банків України операцій та послуг можна відне сти: лізинг; факторинг; довірчі (трастові) послуги; операції з дорогоцін

ними металами; гарантійні, посередницькі, консультаційні та інфор маційні послуги; фінансовий інжиніринг.

У своїй діяльності комерційні банки все більше уваги приділяють наданню клієнтам послуг. В економічній літературі розрізняють поняття

«банківські операції» та «банківські послуги». Окремі банківські операції та послуги взаємопов’язані, надаються клієнтам одночасно, в одному «па кеті». Банківським послугам притаманні такі ознаки:

– для надання банківських послуг банкам не потрібні додаткові ресурси;

– доходи  від надання послуг  банки одержують у вигляді комісії. Комісійні доходи обчислюються банками пропорційно сумі активу чи зобов’язання незалежно від часу або є завчасно фіксованими;

– при наданні послуг діяльність банків спрямована на вчинення юри дичних і фактичних дій, які безпосередньо не породжують, або зовсім не повинні завершуватися матеріальними наслідками у традиційному розумінні.

Банки надають клієнтам різноманітні послуги. Для з’ясування їх суті

слід розглянути критерії, за якими можна класифікувати банківські по слуги. Так, залежно від суб’єктів – одержувачів банківських послуг роз різняють послуги, які надаються юридичним та фізичним особам.

З погляду зв’язку банківських послуг з рухом матеріального . продукту розрізняють послуги, пов’язані з рухом матеріального продукту, та

«чисті» послуги, тобто послуги, безпосередньо не пов’язані з рухом мате ріального продукту.

Залежно від обліку послуг у балансі банку їх поділяють на: –послуги, що обліковуються на балансових рахунках. Ці послуги можуть бути ак тивними та пасивними; –послуги, що обліковуються на позабалансових рахунках. За критерієм стягнення банками плати за надання послуг розр ізняють платні та безоплатні послуги. Наявність останніх пов’язана з тим, що в окремих випадках комерційні банки самі заінтересовані в наданні клієнтам безоплатних послуг. Це дає їм змогу, зокрема, залучати нових клієнтів, збільшувати банківські ресурси, розширювати асортимент сум іжних послуг та операцій, підвищувати рівень обслуговування клієнтів.

Здійснюючи нетрадиційні банківські операції та надаючи послуги, слід

особливу увагу звертати на їх правове оформлення. Найпоширенішою підставою виникнення зобов’язань є договір. За ознаками, які характе ризують юридичні наслідки укладення окремих договорів, можна виок ремити такі групи цивільноправових договорів, якими оформляються нетрадиційні банківські операції та послуги:

– договори про передання майна у власність, повне господарське відання або оперативне управління (договори купівліпродажу іноземної ва люти, акцій; біржові та позабіржові угоди тощо);

– договори про передання майна у тимчасове користування (договір оренди, договір лізингу тощо);

– договори про надання послуг (договір доручення, договір комісії, кредитний договір, договір схову, договір про посередницькі послуги тощо).

З погляду змісту та суб’єктного складу зобов’язання про надання бан ком послуг поділяють на:

– послуги юридичного характеру, що оформляються, договором до ручення і договором комісії;

– послуги фактичного характеру, що оформляються, договором схову;

– послуги, в яких поєднуються юридичні та фактичні дії (договір на інкасацію готівки тощо).

В Україні значна частка нетрадиційних операцій та послуг, що набула широкого застосування в практичній діяльності комерційних банків. Передусім це пов’язано з повною відсутністю чи недосконалістю існую чої законодавчої бази, яка регулює здійснення таких операцій або надан ня послуг, а також із сучасним станом економіки країни.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: