Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |7.4. Депозитарії комерційних банків

 

Під депозитарною діяльністю розуміють надання послуг зі зберігання (депонування) цінних паперів та виконання доручень з реалізації прав, що засвідчені цінними паперами. Для цього при банках створюються спец% іалізовані підрозділи – депозитарії цінних паперів.

Основними функціями депозитаріїв комерційних банків є:

◊   знерухомлення або дематеріалізація цінних паперів при прийнятті їх на збереження;

◊   виконання за допомогою ЕОМ бухгалтерських проводок з перека%

зу та вилучення з обігу цінних паперів, що знаходяться на збереженні;

◊   створення комп’ютерної бухгалтерської заставної системи цінних паперів, що знаходяться на зберіганні;

◊   вилучення цінних паперів на звичайній і терміновій основі;

◊   надання комплексних послуг зі зберігання цінних паперів: ведення реєстру акціонерів, нарахування, виплата процентів і дивідендів та ін.

Клієнтами депозитарію комерційних банків є емітенти, індивідуальні

та інституціональні інвестори. Депозитарний облік цінних паперів може організовуватись банками у двох основних формах:

◊   знерухомлення – заміна емітованих цінних паперів єдиним гло%

бальним сертифікатом, що зберігається у депозитарії, з відкриттям кож%

ному з власників даного сертифіката окремих ДЕПО%рахунків;

◊   повна дематеріалізація цінних паперів – емісія цінних паперів у вигляді електронних записів за допомогою комп’ютерної системи.

Зберігання цінних паперів у депозитаріях організовується за двома видами:

◊   відокремленим (закритим) – сертифікати цінних паперів, довірені депозитарію власниками даних цінних паперів, зберігаються окремо від цінних паперів інших  клієнтів та цінних паперів, що належать самому депозитарію (тобто банку);

◊   колективним (відкритим) – цінні папери, передані на зберігання до депозитарію, є частковою власністю всіх клієнтів депозитарію, що здали йому на зберігання цінні папери того ж випуску. Належність цінних па% перів конкретним клієнтам не ідентифікується за номерами та серіями. Клієнти депозитарію є власниками певної кількості цінних паперів, рівної кількості внесених ними на зберігання паперів.

Зберігання цінних паперів у депозитарії комерційного банку здійснюється на основі їх поділу на класи залежно від їх якісного стану.

Основним завданням депозитарію, поряд із знерухомленням та дематері% алізацією цінних паперів, є організація їх обліку на основі ведення ра% хунків  ДЕПО та забезпечення їх переказу по рахунках ДЕПО згідно  з укладеними угодами. Виходячи з життєвого циклу кожного випуску цінних паперів, операції переказу, що здійснюються депозитарієм, под% іляються на три класи:

◊   перекази в процесі емісії випуску;

◊   перекази на стадії вторинного обігу ЦП;

◊   перекази в процесі погашення (вилучення з обігу) ЦП.

Кожен клас операцій поєднує, в свою чергу, операції в межах депози% тарію одного комерційного банку і операції переказу цінних паперів по рахунках депозитаріїв різних комерційних банків (міждепозитарні опе% рації).

Таким чином, депозитарії комерційних банків дозволяють максималь% но наблизити у часі момент платежу та переходу прав власності за операц% іями з цінними паперами, прискорити їх фізичне надходження до нового власника, що значно пришвидшує завершення угод із цінними паперами та сприяє розвитку фондового ринку в цілому.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: