Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |6.3. Відкриття та ведення валютних рахунків

 

Операції з іноземною валютою на території кожної держави здійсню ються відповідно до її чинного законодавства. В Україні валютні операції регулюються Декретом Кабінету Міністрів «Про систему валютного ре гулювання і валютного контролю» та низкою: інших документів уряду і Національного банку, які визначають:

— основні принципи здійснення валютних операцій;

— види валют і валютних цінностей, які застосовуються в Україні;

— права й обов’язки резидентів і нерезидентів відносно володіння, користування та розпорядження валютами і валютними цінностями на території України;

— повноваження та функції українських органів валютного регулю вання і валютного контролю.

Практично в усіх країнах світу операції з валютою здійснюються упов новаженими банками, тобто комерційними банками, які отримали ліцензії

 

від своїх центральних банків на проведення операцій в іноземній валюті, включаючи банки з участю іноземного капіталу та банки, капітал яких повністю належить іноземним учасникам.

Для здійснення міжнародних розрахунків банки відкривають валютні рахунки. Валютний рахунок – це рахунок, який відкривається в комерц ійному банку  для зберігання іноземної валюти і здійснення всіх видів банківських операцій. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків у країнах регулюється чинним законодавством держави, нормативними актами центральних банків. Операції на  рахунках здійснюються на підставі розрахункових документів установлених форм.

В Україні порядок відкриття та ведення валютних рахунків відбуваєть ся відповідно до Інструкції НБУ від 18 грудня 1998 р. № 527 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті».

Відкриття рахунків юридичним особам (підприємствам, які займають ся зовнішньоекономічною діяльністю в Україні) передбачає подання в комерційний банк відповідного набору документів.

До них належать:

а) заява  на відкриття поточного рахунку встановленого зразка, яку підписує керівник та головний бухгалтер підприємства;

б) копія довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав відповідну довідку;

в) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійсню вати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, який ви дав свідоцтво про державну реєстрацію;

г) копія належним чином оформленого положення про діяльність підприємства (статут);

д) картка з відбитком печатки та зразками підписів посадових осіб підприємства, яким згідно з чинним законодавством та відповідними до кументами надано право розпоряджатися рахунками та підписувати роз рахункові документи. Зразки підписів та повноваження посадових осіб засвідчуються нотаріально;

є) клопотання підприємства до банку, в якому відкривається поточ ний рахунок із зазначенням місцезнаходження підприємства, його іден тифікаційного номера, номера основного поточного рахунку та банку, в якому він відкритий, а також податкового органу, в якому підприємство перебуває на обліку;

ж) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

Банк приймає документи, перевіряє їх і оформлює відкриття рахунку клієнта на основі договору про розрахунковокасове обслуговування за валютними рахунками.

Надходження в іноземній валюті на користь підприємства, а також кошти, отримані в іноземній валюті на українській території, зарахову ються на його рахунок в уповноваженому банку. Для цього паралельно відкриваються два рахунки:

1)   розподільний рахунок для зарахування надходжень в іноземній ва люті у повному обсязі;

2)   поточний валютний рахунок для обліку коштів, які залишаються у розпорядженні підприємств після обов’язкового продажу частини екс портної виручки.

На розподільному рахунку валютні кошти юридичних осіб після  їх

зарахування можуть перебувати не більше п’яти банківських днів. Саме з цього  рахунку за українським законодавством 50% валютної виручки підприємств підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському рин ку, після чого другі 50% зараховуються на поточний валютний рахунок клієнта банку.

Кошти в іноземній валюті, які були зараховані на розподільний рахунок і не підлягають згідно з чинним законодавством України продажу, уповноважений банк зобов’язаний перерахувати на поточний рахунок клієнта також не пізніше п’яти банківських днів з моменту зарахування цих коштів на розподільний рахунок.

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для

проведення в межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті розрахунків при здійсненні поточних опе рацій та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

На поточний валютний рахунок можуть зараховуватись суми в іноземній валюті, що надійшли як:

— експортна виручка;

— перерахування з поточних валютних рахунків інших українських підприємств;

— перерахування з поточних валютних рахунків підприємств з іно земною участю, які зареєстровані на українській території, в оплату куп лених у власників рахунків товарів;

— внески та паї на оплату частки учасників у капіталі акціонерного

товариства або спільного підприємства;

— перерахування зза кордону нерезидентом на рахунок резидента, який є посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам

– суб’єктам господарської діяльності за дорученням яких на підставі до255

говорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод був здійсне ний продаж товарів (робіт, послуг);

— інші суми, які використовуються й отримуються в межах валютних операцій, дозволених банку ліцензією.

Суми, що перебувають на поточних валютних рахунках, можуть бути за розпорядженням власника рахунку:

— переведені за кордон у відповідній банківській формі за експортноімпортними операціями власника рахунку;

— перераховані на рахунки зовнішньоторговельних організацій для подальшого переведення за кордон в оплату товарів, що імпортуються;

— перераховані на поточні рахунки інших  українських і спільних

підприємств за оплату товарів (послуг), які виробляються (надаються)

цими підприємствами;

— використані на оплату заборгованості за кредитом в іноземній ва люті, на оплату банківських комісійних та поштовотелеграфних витрат, витрат, що пов’язані з відрядженнями, а також на інші цілі, які не супере чать ліцензії банку.

Уповноважені українські банки можуть відкривати поточні рахунки у національній валюті нерезидентамінвесторам для здійснення ними інве стиційної діяльності на території держави. Іноземними інвесторами мо жуть бути фірми, банки та інші кредитні установи, міжнародні органі зації та окремі громадяни.

На поточний рахунок у національній валюті нерезидентаінвестора зараховуються кошти:

— одержані від продажу іноземної валюти на міжбанківському валют ному ринку України, що вносяться як іноземна інвестиція;

— одержані у вигляді доходів (дивідендів) від здійснення інвестицій ної діяльності в Україні;

— повернуті в результаті припинення нерезидентом інвестиційної діяльності в Україні;

— одержані в інших випадках, визначених чинним законодавством. З поточного рахунку в національній валюті нерезидентаінвестора проводяться такі операції:

— розрахунки, пов’язані з реінвестиційною діяльністю на території

України;

— придбання іноземної валюти на міжбанківському валютному рин ку України для подальшого перерахування за кордон доходів, дивідендів від інвестиційної діяльності в Україні;

— розрахунки з митними, податковими та іншими органами у випад ках, передбачених чинним законодавством;

 

— розрахунки з резидентами при здійсненні спільної інвестиційної діяльності;

— сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок;

— інші виплати, якщо вони не передбачені договорами (угодами, кон трактами) про інвестиційну діяльність і не суперечать чинному законодавству України.

Уповноважені банки можуть відкривати поточні валютні рахунки та кож фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності (резиден там),  які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи. Поточний рахунок відкривається за режимом, який визначено для юридичних осіб – резидентів.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: