Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |РОЗДІЛ 6

 

ВАЛЮТНІ  ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 

6.1. Загальна характеристика валютних операцій

 

Основні умови та принципи проведення валютних операцій юридич ними і фізичними особами в Україні регламентує Декрет Кабінету Міністрів «Про  валютне регулювання та валютний контроль» від

19.02.1993 р. Відповідно до нього суб’єкти валютних операцій розподіля ються на дві категорії: резидентів і нерезидентів.

 

 

Класифікація суб’єктів валютних операцій

 

Таблиця 6.1

Резиденти

1) фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території

України, у цьому числі і ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

2)  юридичні  особи,  суб’єкти  підприємницької  діяльності,  що  не мають статусу юридичної особи, з місцезнаходженням на території України,   які   здійснюють   свою   діяльність   на   підставі   законів України;

3) дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії та представництва підприємств та організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.

Нерезиденти

1) фізичні особи, які мають постійне місце проживання за межами

України, в тому числі й ті, що тимчасово перебувають на території

України;

2)  юридичні  особи,  суб’єкти  підприємницької  діяльності,  що  не мають статусу юридичної особи, з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави;

3)   розташовані   на   території   України   зарубіжні   дипломатичні,

консульські, торговельні та інші офіційні представництва.

 

Операції з іноземною валютою опосередковують уповноважені ко мерційні банки. Ці, операції є об’єктами валютного регулювання.

До валютних цінностей відносять: іноземну валюту, цінні папери в іно земній валюті, дорогоцінні метали (золото, срібло, платина), природне дорогоцінне каміння.

Поділ операцій із валютними цінностями подано у табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Види операцій із валютними цінностями

 

 

 

Поточні валютні операції

♦ розрахунки за товари, роботи і

послуги, за експорт й імпорт;

♦ перекази, погашення короткострокових кредитів тощо.

 

 

Операції, пов’язані з рухом капіталу

♦ прямі інвестиції, тобто вклади в

статутний капітал підприємств;

♦ портфельні інвестиції, тобто придбання цінних паперів;

♦ довгострокове кредитування тощо.

 

Комерційні банки, котрі отримали ліцензію НБУ, можуть здійснюва ти такі операції з валютними цінностями:

◊   ведення валютних рахунків клієнтів;

◊   неторговельні операції;

◊   встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками:

♦          прямі кореспондентські відносини,

♦          через кореспондентські розрахунки уповноваженого банки,

◊   операції за міжнародними торговельними розрахунками;

◊   операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютно му ринку;

◊   операції щодо залучення та розміщення валютних коштів на внутр ішньому ринку;

◊   операції щодо залучення та розміщення валютних коштів на міжна родних ринках;

◊   валютні операції на міжнародних грошових ринках;

◊   операції з монетарними металами на внутрішньому ринку;

◊   операції з монетарними металами на міжнародному ринку.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: