Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |



5.7. Погашення заборгованості за кредитним договором

 

Погашення заборгованості за кредитом та процентів і комісій за його користування здійснюється у строки, встановлені кредитним договором. За наявності простроченої заборгованості по сплаті процентів за користу вання кредитом, кошти, що надходять від позичальника, в першу чергу, направляються на погашення простроченої заборгованості за процентами.

Погашення заборгованості за кредитом здійснюється позичальником

в тій самій валюті, в якій було надано кредит. Сплату процентів за корис тування кредитом позичальник має право здійснювати за кредитними договорами в іноземній валюті, як у валюті кредиту, так і у національній валюті  України, якщо це передбачено умовами кредитного договору. Комісії сплачуються в національній валюті.

Погашення кредиту, процентів, комісій та штрафних санкцій можливе:

• Позичальником з його поточного рахунку на підставі платіжного доручення.

• Шляхом договірного списання коштів з поточного рахунку пози чальника (гаранта / поручителя), якщо це передбачено умовами кредит ного договору, згідно  глави 6 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті та статті 1071 Цивільного кодексу України.

• Шляхом примусового списання коштів з поточного рахунку пози чальника (гаранта / поручителя), згідно глави 5 Інструкції про безготів кові розрахунки в Україні в національній валюті та статті 1071 Цивільно го кодексу України.

• У разі визнання позичальником пред’явленої Банком претензії – з поточного рахунку позичальника на підставі платіжної вимоги, яка вис тавлена державною виконавчою службою.

• За рахунок реалізації заставленого майна – у відповідності з чин ним законодавством України. У випадку, якщо коштів, одержаних від реалізації заставленого майна недостатньо для погашення кредитної за боргованості, банк має право, якщо інше не передбачено договором, одер жати недостатню суму за рахунок звернення стягнення на інше майно позичальника.

У разі відсутності у позичальника іншого майна, на яке може бути звер нено стягнення, банк має право відшкодувати заборгованість, що зали шилася непогашеною після реалізації застави, за рахунок резерву під не стандартну заборгованість тільки за умови, що реалізація заставленого майна проводилася через аукціон (публічні торги) в порядку, передбаче ному Законом України “Про виконавче провадження”, і після прийняття Арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом або його ліквідацію.

Черговість погашення заборгованості за кредитом регламентується умовами кредитного договору і становить:

• прострочена заборгованість за нарахованими процентами,

• прострочена заборгованість за нарахованими комісіями;

• прострочена заборгованість за Кредитом;

• строкова заборгованість за нарахованими процентами,

• строкова заборгованість за нарахованими комісіями;

• строкова заборгованість за Кредитом;

• неустойки.

Інша черговість погашення заборгованості, може встановлюватись рішенням відповідного кредитного комітету Банку.

• Поручителем або Гарантом відповідно до договорів Поруки та Га рантії – у відповідності зі ст.. 553559, 560569 Цивільного кодексу Ук раїни.

• “Третіми особами”. Перерахування коштів “третіми особами” в ра хунок погашення кредиту здійснюється у відповідності зі ст.ст. 513519,

520523,528 ЦК України, у випадках, передбачених діючим законодав ством.

• За рахунок іншого майна позичальника, що не оформлене як заста ва. У цьому випадку готується рішення Кредитного комітету Банку про прийняття в рахунок погашення заборгованості за кредитом іншого май на позичальника, яке в подальшому може перейти у власність банку чи бути реалізованим Юридичною службою банку спільно з кредитною служ бою готуються відповідні договори.

• За рахунок резерву для відшкодування можливих втрат за кредит ними операціями визнання безнадійної заборгованості здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавстві і нормативних актів НБУ.

Визнання заборгованості за кредитом безнадійною та списання її за рахунок резерву

Безнадійною визнається заборгованість, яка відповідає будьякій з наведених нижче ознак:

• заборгованість по зобов’язаннях, за якою минув строк  позовної давності;

• заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостат ності майна фізичної особи або юридичної особи, оголошеної банкрутом у встановленому законодавством порядку, або юридичної особи, що ліквідується;

• заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостат ності коштів, одержаних від реалізації на відкритих аукціонах (публічних торгах) майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазна ченої заборгованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо при мусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до повного покриття заборгованості;

• заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили стихійного лиха (форсмажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;

• прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також виз наних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздат ними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі;

 

• в інших випадках за наявності обставин, що свідчать про немож ливість погашення заборгованості.

Рішення про визнання заборгованості за кредитом безнадійною прий мається Кредитним комітетом Банку.

Підставою для списання безнадійної заборгованості за кредитом з ба лансу банку є оформлений у встановленому порядку протокол засідання Спостережної Ради на підставі рішення Правління банку та Кредитного Комітету Банку.

Відображення операцій зі списання безнадійної заборгованості в бух галтерському обліку регулюється “Порядком бухгалтерського обліку фор мування та використання резервів, списання та повернення раніше списа них безнадійних активів у комерційних банках України”, затверджених Постановою Правління НБУ. Облік списаної безнадійної заборгованості на позабалансових рахунках здійснюється до моменту визнання її остаточ но безнадійною, після чого вона знімається з позабалансового обліку.

Протягом терміну позовної давності Банк повинен продовжувати ро боту з позичальником, у встановленому законодавством України поряд ку, для повернення списаної безнадійної заборгованості.

У випадку, якщо в результаті проведеної роботи заборгованість не буда повернена повністю або частково, заборгованість за кредитом визнається остаточно безнадійною та списується з позабалансових рахунків відпові дальним працівником бекофісу на підставі рішення Кредитного коміте ту банку.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: