Ќазвание: Ѕанк≥вськ≥ операц≥њ - „ереп ј.¬., јндросова ќ.‘.

∆анр: Ѕанк≥вська справа

–ейтинг:

ѕросмотров: 1725

—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |5.6. ѕор€док пролонгац≥њ кредит≥в

 

¾  ѕролонгац≥€ кредиту може в≥дбуватис€ €к з ≥н≥ц≥ативи позичаль ника, так ≥ кредитора за таких умов:

Ш позичальник зазнаЇ тимчасових ф≥нансових труднощ≥в, що будуть

у подальшому л≥кв≥дован≥, та не маЇ можливост≥ погасити заборгован≥сть за кредитом в строк;

Ш позичальник своЇчасно сплачуЇ проценти, ф≥нансовий стан стаб≥льний, але у даний час економ≥чно недоц≥льно в≥двол≥кати кошти з об≥гу.

ѕри цьому вартост≥ забезпеченн€ за актом переоц≥нки достатньо дл€ погашенн€ вс≥х зобовТ€зань позичальника перед Ѕанком.

¾  якщо позичальник не маЇ можливост≥ погасити заборгован≥сть в

строк, передбачений кредитним договором, в≥н маЇ право до настанн€ стро ку поверненн€ кредиту звернутис€ до банку з листомклопотанн€м про пролонгац≥ю, де маЇ вказати: причини, через €к≥ в≥н не в змоз≥ повернути заборгован≥сть за кредитом в строк; терм≥н, необх≥дний дл€ поверненн€ кредиту, та розробити економ≥чне обірунтуванн€ пролонгац≥њ з зазначен н€м джерел погашенн€ в майбутньому.

ѕри пролонгац≥њ може встановлюватис€ граф≥к погашенн€ основноњ суми заборгованост≥ та процент≥в за користуванн€ кредитом.

¾  ƒл€ прийн€тт€ р≥шенн€ Ѕанком про пролонгац≥ю строку д≥њ кредитного договору, в≥дпов≥дн≥ служби банку (кредитна, п≥дрозд≥л з оц≥нки забезпеченн€, у випадку необх≥дност≥ Ц служба безпеки) повинн≥ зд≥йсни ти перев≥рку стану заставленого майна та перегл€нути його варт≥сть.

” випадку зменшенн€ л≥кв≥дност≥ або недостатност≥ заставленого майна дл€ покритт€ можливих ризик≥в банку, пролонгац≥€ кредиту зд≥йснюЇтьс€ за умови його зам≥ни або наданн€ додатковоњ л≥кв≥дноњ застави чи ≥ншого л≥кв≥дного забезпеченн€. «а бланковими кредитами Ц бажано при пролон гац≥њ кредитних договор≥в оформити в≥дпов≥дне забезпеченн€.

¾  ”мови пролонгац≥њ строку д≥њ кредитного договору повинн≥ бути

погоджен≥ з трет≥ми особами, що гарантують погашенн€ заборгованост≥

(заставодавц≥ Ц майнов≥ поручител≥, поручител≥, гаранти).

«а договорами застави, поруки, страхуванн€ гарант≥йними листами Ѕанком перегл€даютьс€ умови њх д≥й та, у раз≥ необх≥дност≥, внос€тьс€ зм≥ни шл€хом п≥дписанн€ додаткових угод

¾  ƒл€ вир≥шенн€ питанн€ щодо пролонгац≥њ, прац≥вник кредитноњ

служби готуЇ службову записку на розгл€д  редитного ком≥тету, в €к≥й в≥дображаютьс€ результати проведеного комплексного анал≥зу, € також ч≥ткий висновок про доц≥льн≥сть або недоц≥льн≥сть пролонгац≥њ даного кредиту. ѕри необх≥дност≥ кредитна справа може бути передана на розг л€д до юридичноњ служби та служби безпеки, €к≥ надають своњ висновки та рекомендац≥њ в≥дносно подальшоњ роботи з позичальником.

¾  –≥шенн€ про пролонгац≥ю кредит≥в, наданих в≥дд≥ленн€ми в межах

Ул≥м≥т≥в повноважень приймаютьс€ в≥дд≥ленн€ми самост≥йно, у випадку, €кщо загальний строк пролонгац≥њ не перевищуЇ 30 дн≥в , а њх к≥льк≥сть Ц трьох (коп≥€ р≥шенн€ кредитного ком≥тету надсилаЇтьс€ засобами факси м≥льного звТ€зку ≥ ”правл≥нн€ кредитуванн€ корпоративних кл≥Їнт≥в).

¾  ѕролонгац≥€ кредиту оформлюЇтьс€ додатковою угодою до кредитного договору ѕролонгац≥€ можлива або на початкових умовах надан н€ кредиту, або з≥ зм≥нами до них (в тому числ≥ щодо наданн€ додаткового забезпеченн€, п≥дписанн€ граф≥ку погашенн€ заборгованост≥, зм≥ни в≥дсот ковоњ ставки, тощо). ƒо позичальник≥в можуть застосовуватись ф≥нан сов≥ санкц≥њ у вигл€д≥ п≥двищенн€ в≥дсотковоњ ставки.

¾  ѕ≥сл€ прийн€тт€ р≥шенн€ про пролонгац≥ю та при на€вност≥ в≥дпов≥дно оформленого протоколу  редитного ком≥тету, з позичальником п≥дписуЇтьс€ додаткова угода.

ѕростроченн€ виконанн€ позичальником зобовТ€зань за кредитним договором.

” раз≥, €кщо позичальник не маЇ можливост≥ погасити заборгован≥сть в строк, передбачений кредитним договором, та своЇчасно, до настанн€ строку погашенн€ кредиту, не вир≥шив питанн€ в≥дносно його пролон гац≥њ (в т.ч. у випадку в≥дмови кредитного ком≥тету у пролонгац≥њ креди ту), заборгован≥сть з кредитом виноситьс€ бекоф≥сом на рахунки про строченоњ заборгованост≥ ѕор€док обл≥ку простроченоњ заборгованост≥ регламентуЇтьс€ нормативними актами ЌЅ” та Ѕанку.

ѕ≥сл€ винесенн€ кредиту на рахунок прострочених кредит≥в, в≥дпов≥ дальний прац≥вник кредитами служби банку сп≥льно з ус≥ма в≥дпов≥дни ми службами банку проводить роботу з забезпеченн€ належного пога шенн€ позичальником (гарантом або поручителем) заборгованост≥ за кре дитним договором (в тому числ≥ шл€хом веденн€ претенз≥йнопозовноњ роботи та реал≥зац≥њ заставленого майна).

ƒл€ ви€вленн€ причин винесенн€ кредиту на рахунки простроченоњ заборгованост≥ та з метою виправленн€ недол≥к≥в у робот≥ банку кредит ною службою проводитьс€ кредитне розсл≥дуванн€ причин виникненн€

 

проблемноњ заборгованост≥. ” випадку ви€вленн€ порушень та недол≥к≥в у кредитн≥й робот≥ прац≥вник≥в банку внос€тьс€ в≥дпов≥дн≥ пропозиц≥њ кер≥вництву установи банку.

” раз≥ несвоЇчасного поверненн€ кредиту та сплати процент≥в за його користуванн€  редитор маЇ право застосувати до позичальника штрафн≥ санкц≥њ у розм≥рах, передбачених кредитним договором.

” раз≥ несвоЇчасного погашенн€ кредиту або процент≥в за його корис туванн€ банк маЇ право видати наказ про примусову оплату боргового зобовТ€занн€, €кщо це передбачено кредитним договором.

¬изнанн€ заборгованост≥ за кредитом сумн≥вною до поверненн€. «аборгован≥сть за кредитом може бути визнана сумн≥вною до поверненн€.

якщо п≥сл€ проведенн€ оц≥нки ф≥нансового стану кл≥Їнту ви€влено значне пог≥ршенн€ основних показник≥в д≥€льност≥: зниженн€ оборот≥в по рахунках, на€вн≥сть (зб≥льшенн€) збитк≥в, зниженн€ л≥кв≥дност≥ зас тавленого майна, та ≥нше, позичальник не виконуЇ основних вимог кре дитного договору, кредитним прац≥вником готуЇтьс€ службова записка на  редитний ком≥тет Ѕанку про визнанн€ заборгованост≥ за кредитом сумн≥вною.

«аборгован≥сть за кредитом визнаЇтьс€ сумн≥вною т≥льки на п≥дстав≥

р≥шенн€  редитного ком≥тету.

ѕ≥сл€ визнанн€ заборгованост≥ за кредитом сумн≥вною, заборгован≥сть за кредитом та процентами переноситьс€ на в≥дпов≥дн≥ балансов≥ рахунки дл€ обл≥ку сумн≥вноњ заборгованост≥.

 


—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

ќцените книгу: 1 2 3 4 5

ƒобавление комментари€: