Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |5.5. Порядок супроводження кредиту

 

Після прийняття рішення Кредитним комітетом, комісією інформа ція про позичальника заноситься до бази даних операційного дня банку, позичальнику відкриваються рахунки для обліку кредитної заборгова216

ності, доходів, забезпечення (застави) у відповідності до Плану рахунків бухгалтерського обліку і комерційних банків України, Облік зобов’язань повинно бути зроблено своєчасно (не пізніше останнього дня місяця в якому надано кредитні кошти).

Дотримання відповідних процедур реєстрації, перевіряння, вивірян ня, обліку операцій та контроль за їх проведенням забезпечують праців ники бекофісу банку та відділення, які взаємодіють : відповідальними працівниками головного офісу або відділення.

Працівники, які виконують функції бекофісу банку  (відділення), відповідають за:

– перевіряння отриманих від фронтофісу банку (відділення) доку ментів на паперових та/або електронних носіях щодо достовірності нада ної інформації;

– реєстрацію операцій і введення потрібних даних до автоматизова ної системи;

– проведення перевіряння лімітів кредитування за контрагентами;

– підготовку відповідних розпоряджень для здійснення розрахунків;

– перевіряння правильності відображення операцій;

– зберігання інформації про операції (вся електронна інформація має зберігатися в захищеному від модифікації вигляді);

– нарахування доходів за кредитами, комісійних тощо;

– контроль за обробленням даних, здійсненням розрахунків;

– контроль за виконанням умов кредитного договору;

– розрахунок резерву для відшкодування можливих втрат за кредит ними операціями банків.

Під час контролю за виконанням укладених договорів працівники бек офісу перевіряють:

– відповідність операції законодавству України та прийнятим Бан ком процедурам;

Ш Кредитні кошти за кредитним договором надаються Банком після оформлення позичальником відповідних договорів забезпечення повер нення кредиту та внесення інформації до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, а заставу нерухомості до реєстру застави нерухомого майна в Державному реєстрі іпотек та оформлення договорів страхування заста ви. У випадку оформлення в заставу нерухомого майна кредитні кошти надаються після накладення нотаріусом заборони на відчуження майна.

У разі, коли умовами кредитного договору передбачено надання забез печення протягом певного періоду після підписання кредитного догово ру, Банк може списати кредитні кошти до моменту оформлення : такого

забезпечення. При цьому, на стадії супроводження кредиту, працівники відділу заставних операцій спільно з іншими службами банку оформлю ють забезпечення за кредитним договором.

¾ На дату укладання договорів застави відповідальними працівниками кредитного підрозділу перевіряється відсутність

відомостей в системі Державного реєстру застав рухомого майна стосовно рухомого майна заставодавців, що передається в заставу у складі цілісних майнових комплексів та майнових прав, що пропонуються в заставу.

Після укладання договорів застави відомості про здійснену заставу вносяться до відповідних державних реєстрів застав рухомого майна або реєстру іпотеки в технічно можливий термін. Витяги з реєстрів, що свідчать про внесення відомостей про заставу до відповідного державного реєстру застав. зберігаються в кредитній справі.

¾ Кредити надаються суб’єктам господарської діяльності у безготівковій формі на підставі належним чином оформлених документів.

З позичкового рахунку грошові кошти можуть бути направлені:

– за реквізитами наданих позичальником договорів, контрактів, ра хунківфактур та інше;

– на поточний рахунок позичальника в Банку;

– на транзитні рахунки в Банку (біржовий рахунок для придбання валюти, рахунки покриття гарантій та акредитивів, інші рахунки);

– на поточний рахунок позичальника в іншому банку.

Порядок перерахування грошових коштів з позичкового рахунку обу мовлюється кредитним договором. Контроль цільового використання кредитних коштів при їх наданні покладається на працівника підрозділу супроводження кредитів.

¾  На працівників бекофісу покладається відповідальність за своєчасне перенесення кредитної заборгованості на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості, відображення відповідних операцій на позаба лансових рахунках та в базі даних операційного дня Банку.

¾  Відповідальний працівник кредитної служби контролює сплату процентів позичальником, а також несе відповідальність за своєчасність та правильність підготовки документів для проведення кредитної операції в порядку, передбаченому діючим законодавством України, нормативними актами НБУ та внутрішніми інструктивними матеріалами Банку.

¾  Відповідальний працівник кредитної служби здійснює контроль

виконання позичальником умов кредитного договору, договорів забез печення (своєчасного та повного погашення кредитної заборгованості

тощо), а також своєчасного страхування предмету застави, якщо це перед бачено рішеннями Кредитних комітетів, до кінця дії кредитного догово ру. При цьому, відповідальний працівник кредитної служби ; протягом всього строку дії кредитного договору підтримує ділові стосунки з пози чальником, перевіряє його фінансовий стан, стан зберігання забезпечен ня. Крім того, у випадку підписання банком договорів гарантії (поруки), відповідальний працівник кредитної служби контролює виконання умов гарантом (поручителем) зобов’язань перед Банком, проводить перевірки їх фінансового стану.

При наданні бланкового кредиту відповідальний працівник кредит ної служби  протягом всього періоду  дії кредитного договору здійснює посилений контроль господарськофінансової діяльності позичальника, руху коштів на його поточному рахунку тощо.

З метою оцінки кредитних ризиків відповідальні працівники кредит ного підрозділу щомісячно, станом на перше число  місяця, проводять аналіз кредитного портфелю та аналіз обслуговування боргу, здійснюють розрахунок резервів на можливі втрати за кредитними операціями. Дані оформлюються окремім протоколом Кредитного Комітету Банку, де роз рахунки та оцінка стану є окремими додатками до нього

В відділеннях відповідальний працівник кредитного підрозділу здійснює оцінку та аналіз кредитних ризиків, узгоджує їх з розрахунком резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями на кредитній комісії відділення, надсилає копію протоколу до головного офісу (відділу по роботі з відділеннями) для узгодження на Кредитному Комітеті Банку.

¾  При визначенні категорії ризику позичальника, необхідно проаналізувати всі його кредитні операції. Для всіх кредитних операцій одного позичальника має бути встановлена одна група ризику Якщо позичаль ник має заборгованість за декількома кредитами (або іншими кредитни ми операціями), група ризику по такому позичальнику встановлюється на найнижчому рівні з можливих розрахункових.

¾  Якщо позичальник має заборгованість за кредитними операціями

в різних відділеннях Банку, група , ризику по такому позичальнику по винна узгоджуватись між працівниками кредитних підрозділів всіх уста нов Банку, де існує заборгованість (через відділ по роботі з відділеннями головного офісу).

¾  Перевірка діяльності позичальника також здійснюється службою

безпеки Банку. До обов’язків працівників служби  безпеки Банку вхо дить:

– своєчасне виявлення фактів порушення справ про банкрутство про ти позичальниківюридичних осіб, їх поручителів (гарантів), криміналь них справ проти їх керівників або засновників;

– вчинення відповідних юридичних та інших дій на захист інтересів

Банку.

В обов’язки працівників кредитної служби Банку входить виявлення на самих ранніх стадіях наявності фінансових труднощів у позичальника, вчинення необхідних дій на захист інтересів Банку.

Першою ознакою таких проблем є несплата позичальником процентів та комісій за користування кредитом або непогашення частини кредиту у встановлений кредитним договором термін, безпідставна затримка чи відмова надати банку звітність, зменшення обсягу надходження грошо вих коштів на поточні рахунки . У разі, якщо такі факти мають  місце, відповідальний працівник кредитної служби банку в обов’язковому по рядку повідомляє керівництво установи Банку, розробляє та здійснює комплекс заходів (після їх погодження з керівництвом), який включає:

І. Проведення поглибленого аналізу фінансового стану позичальника (у разі затримання погашення / заборгованості до 8 днів)

Відповідальний працівник кредитної служби банку зобов’язаний ви магати у позичальника необхідну поточну фінансову інформацію (в стро ки встановлені кредитним договором) , дані оперативного обліку, пер винні документи та інші необхідні для аналізу матеріали. При необхід ності відповідальний працівник кредитної служби банку може проводити перевірку позичальника “на місці”.

При аналізі отриманих документів необхідно звернути увагу на різке зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, зменшення долі короткострокових активів, зниження розрахованих значень коефіцієнтів платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості, збільшення долі основного капіталу в активі балансу, зниження обсягу продаж, росту про строченої заборгованості, наявність збитків від операційної діяльності, зменшення надходжень на поточні рахунки, зменшення або збільшення товарних залишків, затримку заробітної плати, потрібна розшифровка тих статей діяльності, які змінились більш ніж на 10 відсотків та інше.

Про результати аналізу письмово у вигляді службової записки повідом ляти Начальника управління кредитування корпоративних клієнтів.

II. Проведення оцінки стану забезпечення за кредитом:

По заставі: здійснюється перевірка наявності та стану заставленого майна, оцінюється, у разі  необхідності, його  ринкова вартість та ліквідність, встановлюється його місцезнаходження та умови зберігання.

В залежності від виду застави (товари в обігу чи переробці, основні засо би, нерухомість, майнові права) перевірка наявності та стану застави по винна проводитись не рідше ніж раз у квартал (а також обов’язково при наданні кредиту та пролонгації).

Встановлення ринкової (ліквідної) вартості застави повинно виходити з того, що заставлене майно в достатньо короткий строк, з урахуванням зносу, інфляційних процесів, втрати товарного виду, зміни кон’юнктури ринку має бути реалізовано. Після перегляду вартості заставленого майна складається акт  оцінки ринкової вартості майна, який відображає найбільш ймовірну його вартість (на день складання такого акту), за яку майно може бути реалізоване.

По поруці (гарантії): проводиться ретельний аналіз фінансового стану поручителя (гаранта).

По договорах страхування: перевіряється своєчасність сплати пози чальником страхових внесків.

III. Проведення, при необхідності, спільно з працівниками служби безпе=

ки відповідної роботи для отримання додаткової інформації.

При цьому звертається увага на: заміну ключових працівників фірми позичальника, відсутність послідовності в управлінні, неритмічність діяльності фірми, наявність не відремонтованого обладиш» незайнятих працівників, надлишку запасів, встановлення нереальних цін на продук цію (товари, послуги) фірмипозичальника, повільну реакцію на зміни умов та кон’юнктури ринку, втрату контрагентів, зриви у виконанні ос новних договорів, контрактів, наявність негативної інформації про діло ву репутацію фірми, її контрагентах, гарантах та поручителях, відмову в наданні інформації, скорочення обсягу реалізації погіршення фінансово го стану, тощо.

Метою проведення вищевказаного комплексу заходів є виявлення

причин, то призвели до прострочки платежу з визначенням характеру їх можливого впливу на кредитоспроможність позичальника, а саме:

–  фінансові труднощі позичальника мають тимчасовий характер і в подальшому не приведуть до збільшення ризику неповернення кредиту;

–  фінансові труднощі об’єктивно свідчать про неможливість позичаль ника виконати в перспективі свої зобов’язання по поверненню кредиту.

Про результати проведеного аналізу відповідальний працівник кре дитної служби доповідає керівнику кредитної служби (письмово, за ви могою керівника).

У разі, якщо проведений аналіз свідчить про наявність у позичальника

фінансових труднощів, що мають тимчасовий характер, керівництво бан ку може прийняти рішення стосовно:

• припинення подальшого надання кредиту (якщо це передбачено умовами кредитного договору);

• перенесення терміну здійснення платежів зі сплати процентів та кредиту;

• продовження подальшої співпраці з позичальником на підставі дію чого кредитного договору;

• організації офіційної зустрічі  з керівництвом позичальника для спільної розробки плану відновлення стабільної діяльності підприємства. Такий план може включати продаж активів, зменшення накладних вит рат, зміну маркетингової стратегії, призначення нових осіб на керівні по сади, ін.;

• застосування до позичальника штрафних санкцій, які передбачені умовами кредитного договору;

• застосування до позичальника заходів, які підвищують його відпо відальність (у тому числі: направлення претензії, встановлення графіку погашення заборгованості, оформлення додаткового забезпечення, зміна відсоткової ставки за користування кредитом).

У разі, якщо проведений аналіз фінансового стану позичальника, за безпечення за кредитом та інші матеріали кредитної справи об’єктивно свідчать про неможливість погашення кредитної заборгованості, кредит на справа позичальника направляється до юридичної служби з метою от римання рекомендацій щодо подальшої роботи з позичальником.

Підготовлені кредитною та юридичною службами матеріали з пропо зиціями щодо подальших відносин з боржником подаються на розгляд Кредитного комітету, який приймає рішення щодо подальшої роботи з позичальником. В матеріалах на розгляд Кредитного комітету вказується достатність заставленого майна для погашення заборгованості та можливі додаткові джерела погашення заборгованості за кредитним договором.

Кредитний комітет вибирає найбільш раціональні, з точки зору бан ку, методи, шляхи та засоби погашення кредитної заборгованості (у тому числі: ведення претензійнопозовної роботи, порушення справи про бан крутство, звернення стягнення на заставлене майно (вчинення виконав чого напису, якщо договір посвідчено нотаріально), визначаються також шляхи реалізації заставленого майна та доцільність ведення претензійно позовної роботи з поручителем (гарантом).

За наявності в діях посадових осіб позичальника ознак злочинів, пе редбачених Кримінальним кодексом України, служба безпеки установи (відділення) банку готує та передає матеріали до правоохоронних органів про порушення кримінальної справи. Одночасно Банком вживаються

заходи для погашення кредитної заборгованості. При цьому зазначений вар іант є додатковим і не виключає необхідності застосування інших передбаче них законодавством заходів з погашення боргу за кредитним договором.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: