Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |5.4. Основні умови кредитного договору та процес його  оформлення

 

Надання кредиту оформлюється шляхом укладання кредитного дого вору тільки у письмовій формі. За кредитним договором кредитор зобов’язується надати кредит позичальнику у розмірі та на умовах, що передба чені договором, а позичальник зобов’язується повернути основну суму боргу, сплатити проценти та комісії за її користування та нараховані пені і штрафи у визначені строки. Кредитний договір визначає взаємні зобов’язання та відповідальність сторін.

У разі зміни ціни ресурсів на фінансовому ринку України, зміни об лікової ставки НБУ та, якщо така операція стає нерентабельною для Бан ку, Банк може в односторонньому порядку змінювати плату за надані кредитні ресурси, або вимагати дострокового припинення дії кредитного договору згідно умов кредитного договору.

При оформленні кредитних відносин використовуються типові фор ми договорів, розроблені Юридичним управлінням, та узгоджені з Уп равлінням Кредитування корпоративних клієнтів Головного Банку. Після укладання кредитного договору сторони можуть вносити зміни та допов нення до нього. Такі зміни та доповнення оформлюються додатковою угодою до кредитного договору, яка підписується уповноваженими по садовими особами кредитора та позичальника.

Основними умовами кредитного договору є:

• вид кредиту;

• ліміт кредитування;

• строк кредитування;

• цільове використання кредитних ресурсів;

• порядок надання грошових коштів;

• порядок зміни ліміту кредитування

• порядок нарахування і сплати відсотків (комісій);

• забезпечення кредиту (за виключенням бланкових кредитів);

• розмір плати за користування кредитними ресурсами;

• відповідальність за порушення зобов’язань по кредитному договору,

• повне найменування та юридичні адреси сторін, підписи уповнова жених  посадових осіб кредитора та позичальника;

Текст кредитного договору складається у необхідній кількості аутен тичних екземплярів, які підписуються уповноваженими, згідно статут них документів позичальника, особами, або особами, які мають право підпису кредитного договору на підставі належним чином оформленої довіреності, виданої уповноваженою посадовою особою позичальника, та представником банку (посадовою особою, яка діє на підставі статуту, нотаріально посвідченої довіреності або наказу Голови Правління), та скріплюються печатками обох сторін. Кредитні договори візуються пра цівниками кредитної та юридичної служб, які безпосередньо займались оформленням кредиту. З боку кредитора кредитний договір підписуєть ся уповноваженою особою тільки при наявності протоколу Кредитного комітету, оформленого належним чином. Печатка та підписи уповнова жених осіб позичальника на кредитному договорі (або довіреності (дору ченні) – у випадку підписання договору за довіреністю або дорученням) повинні відповідати тим які містяться в картці зразків підписів та відбит ку печатки.

Якщо кредитний договір, договір поруки (гарантії) тощо, оформлено більш, ніж на одному аркуші, їх оформлення повинно відповідати на ступній вимозі:

• всі сторінки договору повинні бути пронумеровані, прошиті та на звороті останнього аркушу скріплені підписом уповноваженої особи Бан ку, яка підписала кредитний договір, та печаткою Банку.

Порука (гарантія) забезпечує лише дійсну вимогу, тому договір пору ки (гарантії) повинен укладати або одночасно з підписанням кредитного договору, або відразу після цього В договорі поруки (гарантії) повинно бути чітко визначено за кого саме, по якому договору виступає сторона договору поручителем (гарантом).

При укладанні договорів (кредитного, поруки, гарантії і застави) не обхідно перевіряти:

• повноваження посадових осіб згідно з статутом, довіреністю, дорученням, на підставі протоколів зборів акціонерів (засновників, учасників), посадових інструкцій та інших внутрішніх документів. Необхідно пере вірити встановлені статутом підприємства обмеження повноважень кон кретних посадових осіб, правочинність зборів акціонерів (засновників, учасників), що приймали рішення про отримання кредиту та передачу в заставу майна;

• заставодавця (в тому числі відсутність податкової застави) на дату укладання договору застави

Протягом терміну дії кредитного договору кожна із сторін кредитного договору може ставити питання про зміну умов кредитування (розміру відсоткової ставки, комісії, строку погашення кредиту та сплати відсотків, надання додаткових кредитних ресурсів, зміни предмету і вартості заста ви та інше).

У випадку наявності у позичальника бажання змінити умови кредит ного договору, до бонусу подається відповідний листклопотання з об ґрунтуванням. Рішення щодо  зміни умов кредитування приймається відповідним Кредитним комітетом або комісією в межах встановлених повноважень.

При кожній зміні умов кредитного договору необхідно обов’язково

перевіряти відповідність нових умов кредитних договорів договорам за безпечення (строки виконання зобов’язання, суми тощо), а також погод жувати зміни до умов кредитування з третіми особами, що гарантують погашення заборгованості (заставодавці – майнові поручителі, поручи телі, гаранти).

При зміні умов кредитування укладаються додаткові угоди до договорів забезпечення.

У випадку виявлення порушень з боку позичальника в частині виконан ня умов кредитного договору та при недосягненні згоди між сторонами про усунення цих порушень, банк має право вжити до позичальника (поручите ля/ гаранта) заходи, передбачені кредитним договором та чинним законо давством України, в тому числі і реалізувати права заставодержателя.

Кредитні договори підлягають обов’язковій реєстрації у Книзі реєстрації кредитних договорів.

Вимоги до оформлення кредитної справи та її зберігання

◊   Для ефективного контролю за виконанням умов договору відпові дальний працівник кредитного підрозділу , формує “кредитну справу” позичальника в розрізі конкретного кредиту.

В кредитну справу позичальника підшиваються всі документи, які є в

наявності на момент підписання кредитного договору, а також всі наступні документи, які мають відношення до даного договору, до моменту завер шення кредитних відносин з позичальником.

Відомості, що містяться у документах кредитної справи, становлять

банківську таємницю.

◊   Кредитна справа позичальника, як правило, містить наступні ос новні документи:

– робочі документи з кредитування (клопотання на отримання кредиту, анкета на отримання кредиту, документи з оцінки фінансового стану позичальника, акти перевірок стану заставного майна, ін.);

– копії договорів з позичальником (кредитний договір, договори за безпечення, договори страхування) та додаткових угод до них;

– документи про прийняття рішень з кредитування (рішення Кредит ного комітету/комісії, Спостережної Ради, висновки відповідних служб);

– установчі та реєстраційні документи позичальника, якщо у клієнта немає поточного рахунку в комерційному банку;

– фінансові документи позичальника;

– комерційні документи (бізнесплан, контракти, що фінансуються, вантажні митні декларації, інвойси, акти тощо);

– документи по забезпеченню кредиту (документи, що підтверджу ють право власності на забезпечення);

– довідки про стан кредитної заборгованості та рух коштів на поточ них рахунках в інших банках;

– документи з бухгалтерського обліку кредитних операцій (розпоряд ження на встановлення ліміту кредитування та ін.);

– документи, які підтверджують цільове використання кредиту (ви писка банку та контракти (специфікації, тощо)), якщо це передбачено кредитним договором;

– документи з претензійнопозовної роботи;

– листування з позичальником.

Всі вище перелічені документи оформлюються в “кредитну справу”

позичальника.

Крім того “кредитна справа” повинна містити:

– клопотання позичальника про пролонгацію терміну дії договору кредиту, зміни відсоткової ставки або інших умов договору тощо;

– щоквартальні (в разі необхідності – щомісячні) оцінка фінансового стану позичальника та віднесення кредиту до групи ризику;

– інформація про щомісячне обслуговування боргу;

– інша інформація, безпосередньо пов’язана з процесом кредитування та моніторингу.

Документи у кредитній справі систематизуються за розділами, вказа ними в попередньому переліку.

Кредитні справи повинні зберігатися в сейфах (металевих шафах), до ступ до яких мають тільки відповідальні працівники кредитної служби, які визначаються розпорядженням керівника відділення, (кредитної служ би) та несуть відповідальність за їх збереження та облік.

Оригінали кредитних договорів, договорів забезпечення (договорів гарантії (поруки), заставні договори страхування застави та додаткові уго ди до них, договори оренди, збереження, акти прийомупередачі до них та

інші (зберігаються в касі (у сховищі). В кредитній справі зберігаються копії договорів.

У разі необхідності проведення претензійнопозовної роботи або в

інших  випадках, коли  необхідне вилучення оригіналів договорів, на підставі письмового розпорядження  керівника  установи Банку, здійснюється їх передача із сховища відповідальним працівникам кре дитної служби під відповідальність. Після повернення оригіналів зазна чених договорів підзвітною особою, договори передаються в сховище для подальшого зберігання.

При вилученні судами та правоохоронними органами оригіналів договорів (кредитного, застави. тощо) здійснюється їх списання з позабалан сового обліку. При  цьому, при вилученні судами та правоохоронними органами оригіналів договорів відповідальним працівником кредитного підрозділу оформляються копії цих документів, для проведення подаль шої роботи по супроводу та поверненню боргу, які як правило посвідчу ються нотаріально. У виключних випадках, в разі неможливості нотарі ального посвідчення завірених копій, вони завіряються відповідальним працівником кредитного підрозділу (відділення) та печаткою банку.

При вилученні інших документів, відповідальним працівником оформляються та завіряються копії цих документів.

В подальшому на позабалансових рахунках враховуються копії кре дитних договорів, договорів забезпечення, страхування та додаткових угод до них.

По закінченні дії кредитного договору, договору застави, тощо, шляхом виконання сторонами своїх зобов’язань, оригінали цих договорів знімаються з позабалансового обліку та передаються разом з кредитною документацією на зберігання до архіву Головного офісу Банку.

У разі  списання кредитної заборгованості за рахунок резерву для

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, передача ори гіналів  договорів та кредитної документації на  зберігання до архіву здійснюється після закінчення строку позовної давності. При цьому, сума списаної кредитної заборгованості та оригінали кредитних договорів з додатковими угодами списуються з відповідних позабалансових рахунків.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: