Ќазвание: Ѕанк≥вськ≥ операц≥њ - „ереп ј.¬., јндросова ќ.‘.

∆анр: Ѕанк≥вська справа

–ейтинг:

ѕросмотров: 1725

—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |5.3. ѕор€док наданн€ кредиту

 

ѕ≥д час першого зверненн€ потенц≥йного позичальника в Ѕанк в≥дпо в≥дальний прац≥вник Ѕанку, ознайомлюЇ потенц≥йного позичальника з перел≥ком документ≥в, необх≥дних дл€ розгл€ду питанн€ про наданн€ кре диту субТЇкту господарюванн€.

ƒл€ отриманн€ кредиту (кредитних послуг) позичальник оф≥ц≥йно звертаЇтьс€ в Ѕанк. ‘орма оф≥ц≥йного зверненн€ може бути у вигл€д≥ листа, клопотанн€, за€вки. ” оф≥ц≥йному зверненн≥ позичальника до Ѕан ку зазначаЇтьс€ необх≥дна мета отриманн€ кредиту, сума, строки пога шенн€ та форми забезпеченнн€ кредиту.

” раз≥ оф≥ц≥йного зверненн€ в Ѕанк позичальника, в≥н надаЇ пакет документ≥в, €к≥ повинн≥ бути п≥дписан≥ уповноваженими посадовими осо бами позичальника / поручител€ / заставодавц€ ≥ зав≥рен≥ печаткою пози чальника / поручител€ / заставодавц€.

¬ залежност≥ в≥д виду д≥€льност≥, галузевоњ специф≥ки, орган≥зац≥йноњ структури п≥дприЇмств банк Ц може вимагати ≥ ≥ншу ≥нформац≥ю у пози чальника та поручител€ (гаранта).

ѕозичальники, €к≥ неодноразово користувались кредитами банку, можуть не надавати окрем≥ документи , €кщо вони надавались ран≥ше.

ѕроцедура розгл€ду документ≥в

¬ ход≥ переговор≥в з потенц≥йним позичальником в≥дпов≥дальний пра ц≥вник кредитного п≥дрозд≥лу. визначаЇ суть проекту кредитуванн€: мету отриманн€ кредиту (кредитноњ послуги), суму, строки погашенн€ та фор ми забезпеченн€ кредиту. ќстаточне р≥шенн€ про наданн€ кредиту прий маЇтьс€ в≥дпов≥дним  редитним ком≥тетом/ком≥с≥Їю.

якщо за€ва потенц≥йного позичальника розходитьс€ з принципами ≥ основними напр€мами кредитноњ пол≥тики Ѕанку, або виникли сумн≥ви щодо обірунтованост≥ кредиту, можливостей реал≥зувати проект, компе тентност≥ кер≥вництва позичальника, повноважн≥ особи можуть в≥дмови ти у наданн≥ кредиту без розгл€ду питанн€ на  редитному ком≥тет≥/ком≥с≥њ.

¬≥дпов≥дальний прац≥вник кредитноњ служби, веде роботу по п≥дго товц≥ документ≥в на  редитний ком≥тет/ком≥с≥ю, проводить зб≥р необх≥ дних документ≥в, а фах≥вець в≥дд≥лу заставних операц≥й Ц необх≥дн≥ доку менти, передбачених ѕоложенн€м. Ќа п≥дстав≥ з≥браних документ≥в та особистоњ зустр≥ч≥ з позичальником (при необх≥дност≥ Ц з вињздом на м≥сце), готуютьс€ в≥дпов≥дн≥ висновки, в €ких  в≥дображаютьс€ питанн€ про доц≥льн≥сть кредитуванн€ позичальника, клас кл≥Їнта та прогнозна сума резерву п≥д кредитн≥ ризики.

” виключних випадках, клас кл≥Їнта, та розрахунок ф≥нансового ста ну позичальника може визначатись на п≥дстав≥ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ та даних господарськоњ д≥€льност≥ поручител€, €к сол≥дарного боржника, (прийн€тт€ р≥шенн€, щодо  кредитуванн€ таких кл≥Їнт≥в, знаходитьс€ виключно у компетенц≥њ кредитного ком≥тету банку, або кредитного ко м≥тету управл≥нн€ кредитуванн€ корпоративних кл≥Їнт≥в). Ќа п≥дстав≥ висновку кредитного прац≥вника та висновку в≥дд≥лу заставних операц≥й кер≥вник кредитноњ служби або установи Ѕанку може прийн€ти р≥шенн€ про в≥дмову в наданн≥ кредиту або про винесенн€ даного питанн€ на роз гл€д  редитного ком≥тету/ком≥с≥њ.

«а на€вност≥ необх≥дного пакету кредитноњ документац≥њ позичальни ка, кредитний прац≥вник передаЇ його на розгл€д служб≥ безпеки та юри дичн≥й служб≥ дл€ отриманн€ в≥дпов≥дних висновк≥в, щодо можливост≥ наданн€ кредиту зазначеному позичальнику.

ѕроцедура взаЇмод≥њ структурних п≥дрозд≥л≥в, €к≥ мають в≥дношенн€ до п≥дготовки вищевказаних ≥ висновк≥в, регулюЇтьс€ окремим наказом або ѕор€дком.

¬с≥ висновки структурних п≥дрозд≥л≥в повинн≥ мати ч≥тк≥ рекомендац≥њ стосовно можливост≥ чи неможливост≥ наданн€ кредиту. ѕ≥сл€ отриман н€ вс≥х висновк≥в, прац≥вник кредитноњ служби передаЇ њх на розгл€д  ре дитного ком≥тету Ѕанку/кредитного ком≥тету управл≥нн€ кредитуванн€

корпоративних кл≥Їнт≥в. ѕрац≥вник кредитноњ служби установ Ѕанку пе редаЇ њх секретар€м в≥дпов≥дних  редитних ком≥тет≥в.

Ќезалежно в≥д суми кредиту, остаточне р≥шенн€ про його видачу, виз наченн€ умов кредитуванн€, пролонгац≥€ терм≥н≥в користуванн€ креди том, ≥нш≥ питанн€ взаЇмов≥дносин з позичальником, приймаютьс€ коле г≥ально на зас≥данн≥ в≥дпов≥дного  редитного ком≥тету/ком≥с≥њ Ѕанку в межах њх повноважень

¬с≥ зм≥ни до умов кредитуванн€ за кредитами наданими з дозволу  ре дитного ком≥тету Ѕанку/ редитного ком≥тету управл≥нн€ кредитуванн€ корпоративних кл≥Їнт≥в, мають вноситьс€ т≥льки на п≥дстав≥ в≥дпов≥дно го  редитного ком≥тету межах його повноважень

ѕротоколи зас≥дань  редитних ком≥тет≥в/ком≥с≥й збер≥гаютьс€ в сейф≥, або в металевих шафах уповноваженою особою, а коп≥њ протокол≥в п≥дши ваютьс€ у кредитн≥ справи позичальник≥в —трок збер≥ганн€ ориг≥нал≥в протокол≥в Ц пост≥йно.

ќсобливост≥ кредитуванн€ в≥дд≥ленн€ми комерц≥йних банк≥в

¬≥дд≥ленн€ Ѕанку самост≥йно розгл€дають питанн€ наданн€ кредит≥в та погашенн€ кредитноњ заборгованост≥ в межах встановленого  редит ним ком≥тетом Ѕанку Ул≥м≥ту повноваженьФ, €кщо такий встановлено  редитним ком≥тетом банку або Ќаказом √олови ѕравл≥нн€.

УЋ≥м≥т повноваженьФ може визначатись на п≥дстав≥ двох нормативних показник≥в:

1.  ћаксимальний розм≥р кредитного портфелю в≥дд≥ленн€.

2.  ћаксимальний сукупний розм≥р кредиту (з урахуванн€м на€вност≥ заборгованост≥ позичальника за вже наданими кредитами, факторинго вими ≥ л≥зинговими операц≥€ми, врахованими вексел€ми та позабалансо вими зобовТ€занн€ми), €кий може бути наданий одному позичальнику (або груп≥ ≥нсайдер≥в, чи повТ€заних ос≥б, в тому числ≥ сп≥льною госпо дарською д≥€льн≥стю) за р≥шенн€м  редитно: ком≥с≥њ в≥дд≥ленн€, без по годженн€ з  редитними ком≥тетами Ѕанку. ƒо розрахунку зазначеного показника також включаютьс€ зобовТ€занн€ позичальника по наданих банку гарант≥€х, поручительствах (авал€х) та заборгован≥сть позичальни ка, €ка обл≥ковуЇтьс€ в ≥нших структурних п≥дрозд≥лах Ѕанку.

«азначен≥ показники встановлюютьс€ наказом √олови ѕравл≥нн€ ≥ Ї обовТ€зковими дл€ виконанн€.

ѕитанн€ про наданн€ кредит≥в, €к≥ перевищують встановлений Ул≥м≥т повноваженьФ, винос€тьс€ на розгл€д  редитних ком≥тет≥в:

Х управл≥нн€ кредитуванн€ корпоративних кл≥Їнт≥в Ц у випадку пе ревищенн€ Ђл≥м≥ту повноваженьї, в≥дд≥ленн€ми;

Х Ѕанку Ц у випадку перевищенн€ Ул≥м≥ту повноваженьФ кредитного ком≥тету управл≥нн€ кредитуванн€ корпоративних кл≥Їнт≥в.

Ћ≥м≥т повноважень кредитуванн€ в ≥ноземн≥й валют≥ встановлюЇтьс€ в гривневому екв≥валент≥ у розм≥р≥ 100% в≥д максимального сукупного розм≥ру кредиту одному позичальнику за курсом на дату наданн€ кредит них кошт≥в.

¬≥дд≥ленн€ зд≥йснюють кредитну д≥€льн≥сть в межах повноважень, визначених положенн€ми про них ќсновним завданн€м в≥дд≥лень Ї по шук потенц≥йних позичальник≥в, формуванн€ необх≥дноњ кредитноњ до кументац≥њ та розгл€д њњ в≥дпов≥дними службами.

¬≥дд≥ленн€ готуЇ анал≥тичну дов≥дку щодо д≥€льност≥ позичальника (анал≥з зв≥тност≥, руху кошт≥в по рахунках кл≥Їнта, його конкурентоспро можност≥, матер≥альнотехн≥чного та кадрового Ц забезпеченн€ наводитьс€ ≥нформац≥€ про кредитну ≥стор≥ю позичальника ≥ таке ≥нше).

” раз≥ необх≥дност≥, та на вимогу кер≥вник≥в управл≥нн€ кредитуванн€ корпоративних кл≥Їнт≥в спец≥ал≥стами в≥дд≥ленн€ проводитьс€ представ ленн€ кредитноњ за€вки на кредитних ком≥тетах Ѕанку.

ѕ≥сл€ прийн€тт€ кредитним ком≥тетом/ком≥с≥Їю установи банку пози тивного р≥шенн€ щодо наданн€ кредиту, п≥дписанн€ кредитного договору ≥ договор≥в забезпеченн€ (гарант≥њ/ поруки, застави), може зд≥йснюватись в≥д ≥мен≥ банку (у випадку на€вност≥ у начальника в≥дд≥ленн€ в≥дпов≥дноњ дов≥реност≥) в≥дд≥ленн€м з наступною передачею ориг≥нал≥в вказаних дого вор≥в на збер≥ганн€ до √оловного оф≥су Ѕанку, €кщо у в≥дд≥ленн€ немаЇ сховища. ¬ в≥дд≥ленн≥ збер≥гаЇтьс€ ≥ ведетьс€ кредитна справа.

¬идача, обл≥к кредитних кошт≥в, контроль за виконанн€м позичаль ником умов кредитного та ≥нших договор≥в зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дними установами (в≥дд≥ленн€ми) Ѕанку. ѕрац≥вниками установи зд≥йснюЇтьс€ анал≥з ф≥нансового стану, контроль за станом та умовами збер≥ганн€ зас тави, ведетьс€ робота по своЇчасному погашенню заборгованост≥ за кре дитом, в≥дсотками та ком≥с≥€ми, зг≥дно умов кредитного договору . –е зультати перев≥рок оформлюютьс€ актами ≥ збер≥гаютьс€ в кредитн≥й справ≥  онтроль за зд≥сненн€м вс≥х кредитних процедур, €к≥ регламенту ютьс€ законодавством ”крањни та €к≥ затверджен≥ в комерц≥йних банках достов≥рн≥сть наданоњ до член≥в  редитних ком≥тет≥в ≥нформац≥њ, а також виконанн€ р≥шень  редитних ком≥тет≥в в≥дд≥лень покладаЇтьс€ на на чальник≥в в≥дд≥лень.

◊   ƒо перел≥ку питань, повТ€заних з наданн€м та обслуговуванн€м кредит≥в в≥дд≥ленн€ми, €к≥ потребують обовТ€зкового дозволу  редит них ком≥тет≥в Ѕанку( в межах повноважень) в≥днос€тьс€:

а) наданн€ кредит≥в в≥дд≥ленн€ми понад встановлених њм л≥м≥т≥в по вноважень;

б) наданн€ бланкових кредит≥в;

в) зм≥на умов кредитуванн€ за кредитами, наданими за погодженн€м з

 редитним ком≥тетом Ѕанку:

Ц пролонгац≥€ кредит≥в;

Ц зменшенн€ процентноњ ставки або ком≥с≥њ за користуванн€ кредитом;

Ц зм≥на терм≥н≥в сплати основноњ суми кредиту, в≥дсотк≥в за користу ванн€ кредитом;

Ц зам≥на обТЇкт≥в забезпеченн€;

г) визнанн€ кредитноњ заборгованост≥ та заборгованост≥ за процентами сумн≥вною ≥ безнад≥йною. –≥шенн€ про списанн€ такоњ заборгованост≥ за рахунок резерву на в≥дшкодуванн€ можливих втрат за кредитними опера ц≥€ми банк≥в затверджуЇтьс€ р≥шенн€м —постережноњ –ади на п≥дстав≥ р≥шень ѕравл≥нн€ банку та  редитного ком≥тету банку;

д) пролонгац≥ю кредит≥в, наданих в≥дд≥ленн€ми, у рамках Ул≥м≥ту по вноваженьФ. ” випадку перевищенн€ загального строку  пролонгац≥њ б≥льше 30 дн≥в або њх к≥лькост≥ б≥льше трьох:

Ї) наданн€ консорц≥умних кредит≥в;

◊   ѕри розгл€д≥ питань  редитними ком≥тетами Ѕанку щодо можли вост≥ кредитуванн€ позичальник≥в в≥дд≥ленн€ми надаютьс€ в в≥дд≥л по робот≥ з в≥дд≥ленн€ми комерц≥йних банк≥в документи:

Х коп≥€ р≥шенн€ кредитноњ ком≥с≥њ в≥дд≥ленн€ (факсокоп≥€ або коп≥€ з≥ сканеру);

Х висновки служб в≥дд≥ленн€: кредитноњ служби, юридичноњ служби, служби безпеки, оц≥нка запропонованого в забезпеченн€ майна, узгод жен≥ з в≥дпов≥дними проф≥льними п≥дрозд≥лами головного оф≥су Ѕанку;

Х кредитна документац≥€ позичальника (в окремих випадках, на за пит член≥в  редитних ком≥тет≥в).

” випадку в≥дсутност≥ у в≥дд≥ленн≥ зазначених служб, в≥дпов≥дн≥ вис новки надаютьс€ службами √оловного оф≥су Ѕанку.

ѕор€док наданн€ висновк≥в секретар€м  редитних ком≥тет≥в визна чено Ќаказом √олови ѕравл≥нн€.

◊   Ќадан≥ в≥дд≥ленн€ми документи розгл€даютьс€ в≥дд≥лом по робот≥ з в≥дд≥ленн€ми, ёридичним управл≥нн€м, —лужбою безпеки банку, €ку готують в≥дпов≥дн≥ висновки про можлив≥сть наданн€ кредиту позичаль нику, або узгоджують висновки в≥дпов≥дних служб в≥дд≥лень.

ѕ≥сл€ отриманн€ вс≥х висновк≥в,, кредитний прац≥вник передаЇ доку менти секретарю на розгл€д в≥дпов≥дного  редитного ком≥тету та уточ

нюЇ дату та час проведенн€ зас≥данн€  редитного ком≥тету. ” раз≥ прий н€тт€  редитним ком≥тетом позитивного р≥шенн€ в≥дносно задоволенн€ клопотанн€ в≥дд≥ленн€. коп≥€ протоколу зас≥данн€  редитного ком≥тету надаЇтьс€ в≥дд≥ленню дл€ виконанн€ з урахуванн€м вс≥х умов, €к≥ м≥ст€ть с€ у р≥шенн≥  редитного ком≥тету.

◊   якщо р≥шенн€  редитного ком≥тету Ѕанку м≥стить зауваженн€ щодо наданн€ кредиту за умови усуненн€ зауважень зг≥дно висновку в≥дпов≥д них служб (кредитноњ, юридичноњ, служби безпеки) разом з протоколом  редитного  ом≥тету в≥дд≥лом по робот≥ з в≥дд≥ленн€ми засобами факси м≥льного звТ€зку також :Ц надаЇтьс€ в≥дпов≥дний висновок дл€ усуненн€ зазначених зауважень.

◊   –≥шенн€  редитного  ом≥тету Ѕанку довод€тьс€ до виконанн€ в≥дд≥ленн€м в≥дд≥лом по робот≥ з в≥дд≥ленн€ми головного оф≥су засобами факсим≥льного звТ€зку. ѕри на€вност≥ додаткових умов при видач≥ кре диту, зазначених в протокол≥  редитного ком≥тету, висновках в≥дпов≥д них служб або у раз≥ умов, зазначених окремою службовою запискою, в≥дд≥л по робот≥ з в≥дд≥ленн€ми до моменту наданн€ кредитних кошт≥в повинен письмово, засобами електронного звТ€зку, факсом або скану ванн€м пов≥домити начальника в≥дд≥ленн€ (в≥дпов≥дального прац≥вника в≥дд≥лу кредитуванн€ корпоративних кл≥Їнт≥в) про њх виконанн€. ѕри на€вност≥ додаткових умов, про це робитьс€ в≥дм≥тка в книз≥ реЇстрац≥њ протокол≥в. якщо умови виконано, п≥дрозд≥л Ѕанку, €кий контролював њх виконанн€, робить в≥дпов≥дну в≥дм≥тку у книз≥ реЇстрац≥њ протокол≥в.

 редитному ком≥тету дл€ розгл€ду питанн€ про наданн€ кредиту по даютьс€ наступн≥ матер≥али

Ш висновок юридичноњ служби в≥дносно: статутних документ≥в; правових п≥дстав наданн€ кредиту позичальнику; зм≥н форми власност≥ пози чальника; на€вност≥ повноважень у позичальника дл€ укладанн€ кредит ного договору та договор≥в забезпеченн€; в≥дпов≥дност≥ наданих угод, що будуть кредитуватис€ чинному законодавству ”крањни та м≥жнародному праву; на€вност≥ у позичальника вс≥х необх≥дних л≥ценз≥й та дозвол≥в дл€ зд≥йсненн€ д≥€льност≥: оц≥нки правових особливостей заход≥в, що креди туютьс€: юридичноњ оц≥нки документ≥в за видами забезпеченн€ за креди том (застави, гарант≥њ, поруки): приналежн≥сть позичальника або поручи тел€ до ≥нсайдер≥в, асоц≥йованих або повТ€заних ос≥б банку та м≥ж собою, рекомендац≥њ з приводу внесенн€ додаткових умов в кредитний догов≥р, договори забезпеченн€ та договори. що Ї обТЇктами кредитуванн€ та ≥н.

Ш висновок служби безпеки, €кий повинен: засв≥дчити достов≥рн≥сть

установчих документ≥в позичальника; склад  засновник≥в; реальн≥сть

в≥дображеного у представлених в банк документах ф≥нансовомайнового стану позичальника; структуру позичальника (на€вн≥сть ф≥л≥й, представ ництв, доч≥рн≥х та ≥нших повТ€заних п≥дприЇмств); та м≥стити ≥нформа ц≥ю про порушен≥ крим≥нальн≥ та цив≥льн≥ справи (в т.ч. справи про бан крутство) або судов≥ р≥шенн€ по в≥дношенню до самого позичальника, його контрагент≥в, засновник≥в ≥ ≥нших повТ€заних ос≥б; на€вн≥сть кре дитного забезпеченн€; ≥нформац≥ю про на€вн≥сть заборгованост≥ перед ≥ншими банками, ф≥рмами. якщо юридична особа Ц позичальник засно вана  нещодавно, то у висновку повинна вказуватись на€вн≥сть майна п≥дприЇмства та його засновник≥в, ≥н.

Ш висновок кредитноњ служби, €кий повинен м≥стити повне найменуванн€ юридичноњ особипозичальника; основн≥ показники техн≥коеко ном≥чного обірунтуванн€ використанн€ та поверненн€ кредиту: оц≥нку плато та кредитоспроможност≥ позичальника; оц≥нку корпоративних, майнових та ≥нших прав позичальника; описанн€ обТЇкту кредитуванн€; умови кредитуванн€ Ц розм≥р кредиту, терм≥н користуванн€, р≥вень зап ропонованоњ в≥дсотковоњ ставки за користуванн€ кредитом; анал≥з деб≥ торськоњ та кредиторськоњ заборгованост≥ позичальника; анал≥з забезпе ченн€ кредиту, що пропонуЇтьс€; ≥н.

ƒл€ отриманн€ б≥льш обТЇктивноњ оц≥нки ф≥нансовоњ д≥€льност≥ пози чальника його д≥€льн≥сть розгл€даЇтьс€ в динам≥ц≥ з використанн€м да них за останн≥ зв≥тн≥ пер≥оди.  р≥м того, анал≥зуЇтьс€ рух кошт≥в по ра хунках  позичальника, €к м≥н≥мум, за ш≥сть  останн≥х м≥с€ц≥в, а, €кщо п≥дприЇмство маЇ сезонний характер виробництва, то пор≥внюютьс€ та кож показники в≥дпов≥дного пер≥оду минулого року.

Ш висновок служби з оц≥нки забезпеченн€ повинен м≥стити розрахунок

вартост≥ запропонованого забезпеченн€, у т.ч. з урахуванн€м витрат бан ку на реал≥зац≥ю застави; ≥нформац≥ю щодо застосованих метод≥в оц≥нки; опис аналог≥в предмета застави (характеристики, ц≥ни, джерела ≥нфор мац≥њ) ” раз≥ специф≥чност≥ майна, що пропонуЇтьс€ позичальником в заставу, може подаватись на розгл€д  редитних ком≥тет≥в висновок екс пертноњ установи.

Ш висновок в≥дд≥лу управл≥нн€ ризиками повинен м≥стити розрахунок

внутр≥шнього рейтингу та запропонованого л≥м≥ту кредитуванн€.

Ш кредитна документац≥€ (на вимогу член≥в  редитних ком≥тет≥в).

¬исновки вищевказаних служб за згодою член≥в  редитних ком≥тет≥в не обовТ€зково повинн≥ бути в. кредитн≥й справ≥.

◊    ожний з вищезазначених висновк≥в повинен давати ч≥ткий вис новок про можлив≥сть або неможлив≥сть наданн€ кредиту.

◊   Ќа вимогу член≥в  редитних ком≥тет≥в можуть  надаватис€ будь €к≥ додатков≥ документи, €к≥ можуть вплинути на прийн€тт€ р≥шенн€.

 


—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

ќцените книгу: 1 2 3 4 5

ƒобавление комментари€: