Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |5.2. Види  кредитів та їх класифікація

 

Кредити, що надаються банком юридичним особам та фізичним осо бампідприємцям, можуть бути класифіковані за наступними базовими критеріями:

1. За строками користування:

– короткострокові – з терміном погашення до 1 року;

– довгострокові – з терміном погашення понад 1 рік.

Строк кредиту (якщо інше не передбачено умовами кредитного дого вору) розраховується з моменту надання кредитних коштів (зарахування на рахунок позичальника або сплати платіжних документів з позичково го рахунку позичальника) до повного погашення кредиту.

Короткострокові кредити надаються, як правило, для фінансування короткострокових потреб, які виникають у позичальників у зв’язку з витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді.

Довгострокові кредити надаються, як правило, на формування основ них фондів, оплату обладнання, фінансування капітальних вкладень, ре конструкцію та модернізацію виробництва, капітальне будівництво і таке інше.

2. За об’єктами кредитування:

– в поточну діяльність – кредити, що надаються позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для фінансування поточної

діяльності у разі розриву між часом надходження коштів та здійсненним ;

витрат;

– на фінансування експортноімпортних операцій – надаються для здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг згідно з чин ним законодавством;

– в інвестиційну діяльність – кредити, що надаються позичальни кам на задоволення потреби в коштах, при здійсненні ними інвестицій них вкладень.

До таких кредитів відносяться:

♦  кредити на будівництво або освоєння землі та її надр;

♦  кредити на купівлю нерухомого та рухомого майна (будівель, спо руд, землі, обладнання,

♦  транспортних засобів та інше, в т.ч. приватизацію);

♦  фінансовий лізинг;

♦  кредити на придбання нематеріальних активів, корпоративних і майнових прав, що випливають і авторського права, досвіду та інших інте лектуальних цінностей;

♦  кредити на придбання технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду ви робництва, але не запатентованих (“ноухау”);

♦  кредити на придбання права користування землею та її надрами, водою, ресурсами, будинками. спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;

♦  кредити для реалізації довгострокових науковотехнічних програм з великими строками окупності витрат, фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних сил, оброб ки і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, призначеної для поліпшення соціального і екологічного становища.

3. За забезпеченням:

3.1. Забезпечені:

• Забезпечені заставою – у забезпечення виконання зобов’язань по зичальник або третя особа, згідно договору застави визначеної форми, надає в заставу  Банку майно, майнові права, цінні папери та інше, що може бути предметом застави у відповідності з законодавством України.

В залежності від предмету застави передбачаються наступні види застави:

– застава нерухомості (іпотека);

– застава цілісних майнових комплексів, яка оформлюється заста вою нерухомості та заставою обладнання;

– застава товарів в обороті або у переробці;

– застава індивідуально визначеного майна (обладнання, транспортні засоби тощо);

– застава цінних паперів;

– застава майнових прав.

У разі необхідності один предмет застави може бути забезпеченням за декількома кредитними договорами. Заставна вартість, яка враховується в розрахунку резерву на можливі втрати під кредитні операції, розподі ляється як правило пропорційно лімітам кредитування за кредитними договорами, якщо інше  не зазначено рішенням Кредитного комітету (комісії).

• Забезпечені порукою або гарантією третьої особи – виражаються в юридичному оформленні зобов’язання з боку гаранта (поручителя) вико нати зобов’язання позичальника перед Банком з погашення кредиту, про центів та інших платежів при порушенні безпосередньо позичальником умов кредитного договору.

Гарантом може бути лише банк, страхова організація або інша фінан сова установа. Поручителем може бути юридична або фізична особа.

З метою захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернен ня боргу у зв’язку з неплатоспроможністю позичальника, Банк надає кре дити, як правило, за наявності достатнього та ліквідного забезпечення.

• Забезпечені страхуванням – у такому разі може укладатися трьох стороння угода страхування ризику непогашенням кредиту між банком, страховою організацією та позичальником або договір добровільного стра хування відповідальності позичальника перед банком з виконання зобо в’язань, передбачених кредитним договором.

3. Незабезпечені (бланкові):

Кредит без будьякого забезпечення може надаватися Банком надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і бездо ганну кредитну історію. При наданні бланкових кредитів Банк може зас тосовувати підвищену відсоткову ставку. Незабезпечений кредит може надаватись при короткостроковому кредитуванні (в основному на 12 місяці) прибуткових та гарантованих угод позичальника з контрагента ми. Бланкові кредити надаються виключно позичальникам, які мають довгострокові ділові відносини з Банком, довіряють йому свої фінансові операції, мають високу платоспроможність. Банк надає бланкові кредити за умов додержання економічних нормативів. Рішення про надання блан кових кредитів приймається виключно Кредитним комітетом банку (у разі необхідності і узгоджується Спостережною Радою).

4. За методами кредитування:

• Строковий кредит – одноразове списання коштів з позичкового ра хунку за цільовим призначенням, , передбаченим кредитним договором.

• Кредитна лінія – багаторазове списання коштів в межах ліміту кре дитування, передбаченої кредитним договором на фінансування об’єктів, що вказані в кредитному договорі.

Позичальнику може бути відкрита одна з двох кредитних ліній: віднов лювальна (револьверна) або невідновлювальна.

У випадку відкриття невідновлювальної кредитної лінії, ліміт креди тування встановлюється у вигляді ліміту видачі кредитних коштів, які надаються в обумовленому розмірі на умовах, визначених кредитним до говором. Після видачі обумовленої суми, кредитування позичальника припиняється

При відкритті відновлювальної (револьверної) кредитної лінії, ліміт кредитування визначається у вигляді ліміту заборгованості за кредитом. Банк надає кредит позичальнику в межах встановленого ліміту заборго ваності за кредитом. У разі часткового або повного погашення кредиту, позичальник може повторно отримати кредит в межах зазначеного ліміту та терміну дії кредитного договору. Заборгованість позичальника у тако му випадку не може перевищувати визначений в кредитному договорі ліміт на будьяку дату його дії.

У разі невиконання позичальником умов кредитного договору Банк має право припинити подальше кредитування за відкритою кредитною лінією.

• Овердрафт в національній та/або іноземній валюті.

Овердрафт – форма короткострокового кредиту, при наданні якого банк  здійснив оплату платіжних документів понад залишок коштів на поточному рахунку позичальника в межах визначеного договором ліміту кредитування. Дебетовий залишок на поточному рахунку позичальника при закритті операційного дня становить заборгованість за овердрафтом. Погашення  дебетового сальдо  на  поточному рахунку овердрафту здійснюється автоматично за рахунок щоденних надходжень на поточ ний рахунок позичальника.

Умови кредитування за овердрафтом регламентуються Положенням

«Про овердрафтове обслуговування клієнтів» та рішеннями Кредитного комітету банку.

Овердрафт відкривається найбільш надійним підприємствам, що мають стабільні місячні надходження на поточний рахунок та швидкий обіг коштів.

Овердрафт використовується для ліквідації розриву між витратами та надходженнями коштів на поточний рахунок позичальника. Максималь

ний термін наявності безперервного дебетового сальдо по поточному рахун ку позичальника встановлюється за рішенням Кредитного комітету (комісії).

Відсоткова ставка за овердрафтом може змінюватися залежно від пла тоспроможності та надійності клієнта, розміру та терміну надання креди ту, ресурсних можливостей банку тощо.

Максимальний розмір ліміту встановлюється в залежності від потреб позичальника та згідно Положення «Про овердрафтове обслуговування клієнтів».

Після відкриття овердрафту ліміт щомісячно коригується на фактичні обороти в Банку та інші фінансові показники.

5. За методами погашення:

– водночас – погашення позичальником основного боргу за креди том здійснюється одноразовим платежем на конкретну дату, яка зазначе на в кредитному договорі, як строк повернення кредиту;

– згідно графіку погашення – основний борг за кредитом погашається частинами протягом усього строку дії кредитного договору. Строки пога шення вказуються у кредитному договорі. Погашення може здійснюва тися періодично (щомісячно, щоквартально, 1 раз на півріччя, 1 раз на рік, таке ін.) чи згідно встановленого кредитним договором графіку;

– достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника) – повне або часткове погашення позичальником заборгованості за креди том, яке проводиться раніше встановленого кредитним договором строку з ініціативи Банку або позичальника. Можливість дострокового погашен ня повинна бути обумовлена кредитним договором.

6. За ступенем ризику

• стандартні кредити;

• кредити з підвищеним ризиком (нестандартні).

З метою оцінки рівня ризику за кожною кредитною операцією про водиться класифікація кредитних операцій відповідно до вимог Положен ня про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого поста новою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279 зі змінами та доповненнями.

Аналіз кредитного портфелю та класифікація кредитів за рівнем ризи ку здійснюється за такими критеріями:

• оцінка фінансового стану позичальника та спроможність позичаль ника надалі обслуговувати заборгованість за кредитним договором, діло ва репутація підприємства, кредитна історія:

• стан обслуговування позичальником заборгованості за основним бор гом і відсотками (платежами) за ним у розрізі кожної окремої заборгованості;

• рівень забезпечення кредитної операції.

Оцінка фінансового стану позичальника проводиться згідно Положен ня «Про оцінку фінансового стану позичальника».

У відповідності до визначених критеріїв, кредитні операції за ступе нем ризику розподіляються на такі категорії:

• стандартна;

• під контролем;

• субстандартна;

• сумнівна:

З огляду на проведену класифікацію кредитного портфелю, Банк що місячно здійснює формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями,

7. Консорціумні кредити

З метою проведення фінансування позичальника шляхом надання ве ликого кредиту та зменшення кредитних ризиків, Банк може приймати участь у банківському консорціумі. Створення банківського консорціу му здійснюється на підставі відповідного договору, який набуває чин ності після виконання певних умов та після його підписання всіма учас никами консорціуму Консорціумне кредитування здійснюється за пра вилами, встановленими для банківського кредитування.

Консорціумний кредит може бути наданий:

• шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням кредиту позичальнику;

• шляхом гарантування загальної суми кредиту головним кредито ром або банківським консорціумом;

• шляхом зміни гарантованих банкамиучасникам квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших кредиторів для консорціумного кре дитування.

Прийняття рішення про участь у консорціумному кредитуванні вино ситься виключно Спостережною Радою на підставі рішення Кредитного комітету Банку.

8. Кредити в іноземній валюті

8.1. Кредити позичальнику можуть бути надані в іноземній валюті у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кредити в іноземній валюті надаються позичальникам, у якості яких виступають суб’єкти господарювання для цільового фінансування конк ретного проекту чи господарської операції.

8.2. Кредити в іноземній валюті  надаються Банком з урахуванням строків мобілізованих валютних ресурсів.

 

8.3. Надання та пролонгація кредитів в іноземній валюті, на строк по над 30 днів, здійснюється виключно за рішенням Кредитного комітету Банку та Кредитного комітету управління кредитування корпоративних клієнтів відповідно до їх повноважень.

8.4. Допускається часткове або повне конвертування валютних кре дитних коштів у гривню на міжбанківському валютному ринку України або в іншу іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку Украї ни чи на міжнародних валютних ринках згідно з умовами укладених кре дитних договорів

8.5.  Погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті здійснюється відповідно до умов кредитного договору з урахуванням ви мог діючого законодавства:

• погашення основної суми заборгованості проводиться у валюті за боргованості.

• погашення процентів – у валюті заборгованості, якщо інше не пе редбачене кредитним договором. Умова сплати процентів в національній валюті за валютними кредитами обов’язково вказується в рішенні Кре дитного Комітету Банку.

8.6. Банк може відкривати Позичальникам кредитну лінію в різних валютах, яка одночасно задовольняє потребу в кредитних коштах для про ведення розрахунків, як в національній валюті так і в іноземних валютах.

Кредитування в різних валютах  в межах  однієї кредитної лінії  на підставі рішення Кредитним комітетом банку здійснюється з урахуван ням таких особливостей:

– кредитування за однією кредитною лінією в різних валютах перед бачає надання окремих траншів в різних валютах;

– процентні ставки встановлюються окремо за кожною валютою;

– за договором кредитної лінії в різних валютах ліміт заборгованості встановлюється в одній. конкретно визначеній валюті;

– транші за договором кредитної лінії в різних валютах надаються в межах невикористаного ліміту заборгованості на день надання чергових траншів;

– невикористаний ліміт заборгованості в валюті надання чергового траншу розраховується в валюті чергового траншу за офіційним курсом НБУ до іноземних валют.

9. Інші види кредитування.

Кредити позичальнику можуть надаватись шляхом вексельного кре дитування, проведення факторингових та лізингових операцій. Крім того Банк може здійснювати гарантійні операції

9.1. Вексельне кредитування – включає в себе операції з врахування

(дисконту) векселів та надання кредитів під заставу векселів.

Врахування (дисконт) векселів – придбання векселя Банком до на стання строку платежу за ним у векселедержателя за грошові кошти. Опе рація полягає у тому, що Банк, придбавши вексель, терміново сплачує його пред’явнику, а платіж отримує тільки з настанням зазначеного у век селі строку. За достроковий платіж Банк утримує з номінальної суми век селя певну  винагороду на свою користь. Різниця між сумою, яку банк заплатив, придбавши вексель і сумою, яку він отримає за цим векселем у строк платежу, називається врахуванням або дисконтом.

Враховуючи вексель, Банк отримує його у своє розпорядження та стає кредиторомвекселедержателем з усіма правами та обов’язками останнього.

Надання кредитів під заставу векселів здійснюється на загальних прин ципах банківського кредитування.

Вексельне кредитування здійснюється на підставі Положення «Про операції вексельного обігу».

9.2. Факторинг – операція фінансування під відступлене право гро шової вимоги за договорами купівліпродажу.

При наданні факторингової послуги Банк здійснює перерахування з рахунку факторингу грошових коштів у розмірі визначеного договором проценту від загальної суми боргових зобов’язань. При отриманні оплати від контрагентів за договорами клієнта, Банк сплачує залишок коштів клієнту з вирахуванням плати за факторингове обслуговування.

9.3. Лізинг – господарська операція, де одна сторона (лізингодавець) передає, або зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержува чеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві влас ності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержува чем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержува ча специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встанов лену плату (лізингові платежі).

Фінансовий лізинг господарська операція, де лізингодавець зобов’я зується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).

9.4. Надання гарантій та порук

Гарантія – письмове зобов’язання банку погасити борг перед кредито ром (бенефіціаром) у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань.

Умови, за якими Банк надає гарантії, визначаються договором про надання гарантії. За надання гарантії клієнт сплачує Банку комісійну ви нагороду.

За наданою гарантією Банк (гарант) несе  додаткову (субсидіарну) відповідальність. Це означає, що кредитор має право пред’явити свої ви моги гаранту по погашенню боргів тільки у випадку неспроможності по зичальника виконати свої зобов’язання по договору

Порука – зобов’язання банку перед кредитором відповідати за вико нання боржником зобов’язань в повному обсязі або в частині, що зазначе на у договорі поруки.

Порука є солідарною відповідальністю, тобто кредитор має право вимагати від поручителя сплати заборгованості боржника відразу при на станні строку погашення такої заборгованості.

Порядок здійснення вексельного кредитування, факторингових та

лізингових операцій, наданих порук та гарантій визначається окремими положеннями Банку.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: