Ќазвание: Ѕанк≥вськ≥ операц≥њ - „ереп ј.¬., јндросова ќ.‘.

∆анр: Ѕанк≥вська справа

–ейтинг:

ѕросмотров: 1725

—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |–ќ«ƒ≤Ћ 5

 

 –≈ƒ»“Ќ≤  ќѕ≈–ј÷≤ѓ “ј ѕќ–яƒќ   ѓ’ «ƒ≤…—Ќ≈ЌЌя  ¬  ќћ≈–÷≤…Ќќћ” ЅјЌ ”

 

5.1. «агальн≥ положенн€ про  кредитуванн€ та основн≥ принципи кредитноњ пол≥тики

 

ѕри зд≥йсненн≥ кредитуванн€ банк виходить ≥з необх≥дност≥ забезпе ченн€ поЇднанн€ ≥нтерес≥в банку, його акц≥онер≥в та кл≥Їнт≥в.

ѕол≥тика Ѕанку у сфер≥ кредитуванн€ визначаЇтьс€ —постережною –адою, ѕравл≥нн€м банку,  ом≥тетом управл≥нн€ активами та пасивами та  редитним ком≥тетом Ѕанку в межах њх повноважень, у тому числ≥ шл€ хом:

Ц встановленн€ планових обс€г≥в ≥ структури кредитних ресурс≥в та кредитних вкладень;

Ц визначенн€ пр≥оритетних напр€м≥в кредитних вкладень з ураху ванн€м ≥снуючих ризик≥в;

Ц затвердженн€ методики оц≥нки ф≥нансового стану позичальника тощо. —постережна –ада та ѕравл≥нн€ банку забезпечуЇ впровадженн€ кредитноњ пол≥тики банку.

ƒл€ подальшого формуванн€ довгостроковоњ кредитно≥нвестиц≥йноњ пол≥тики банку та внесенн€ до на необх≥дних коригувань, €к≥ враховують суттЇв≥ зм≥ни в пол≥тичноеконом≥чн≥й сфер≥ та ≥нших факторах зовн≥ш нього дл€ банка середовища, банком провод€тьс€ регул€рн≥ маркетингов≥ досл≥дженн€ та анал≥з основних ризик≥в з метою визначенн€ найб≥льш прибуткових напр€м≥в вкладенн€ кредитних кошт≥в банку у в≥дпов≥дн≥ галуз≥ економ≥ки та види б≥знесу.

 редитний ком≥тет банку координуЇ роботу банку, щодо проведенн€ кредитних операц≥й. ѕр≥оритетн≥ напр€мки ≥ завданн€ з питань кредиту ванн€ визначаютьс€  редитним ком≥тетом банку, у раз≥ необх≥дност≥ зат верджуютьс€ —постережною  –адою та довод€тьс€ до структурних п≥дрозд≥л≥в банку.

¬ир≥шенн€ поточних питань з кредитноњ д≥€льност≥ банку належить до компетенц≥њ  редитного ком≥тету банку.

ћета д≥€льност≥, основн≥ завданн€ та функц≥њ, компетенц≥€ та пор€док прийн€тт€ р≥шень  редитними ком≥тетами/ком≥с≥€ми регулюютьс€ по ложенн€м Ђѕро кредитн≥ ком≥тети та ком≥с≥њї.

ƒжерелами формуванн€ банк≥вських кредитних ресурс≥в Ї власн≥ кош ти Ѕанку, залучен≥ кошти (залишки кошт≥в на кореспондентських рахун ках в нац≥ональн≥й та ≥ноземн≥й валютах, залучен≥ кошти юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б на строков≥ депозитн≥ рахунки та депозитн≥ рахунки Удо запитанн€Ф) та запозичен≥ кошти (м≥жбанк≥вськ≥ кредити).

 редитн≥ операц≥њ зд≥йснюютьс€ банком в межах на€вних кредитних ресурс≥в

Ѕанк надаЇ кредити на умовах, передбачених кредитними угодами, при обовТ€зковому виконанн≥ наступних основних принцип≥в кредитуванн€:

Х строков≥сть Ц наданн€ кредиту на визначений договором строк;

Х зворотн≥сть Ц передбачаЇ, що кредит п≥дл€гаЇ обовТ€зковому по верненню;

Х платн≥сть Ц передбачаЇ, що кредит надаЇтьс€ за в≥дпов≥дну плату;

Х ц≥льове використанн€ Ц передбачаЇ, що кредит надаЇтьс€ та вико ристовуЇтьс€ дл€ конкретноњ мети передбаченоњ кредитним договором;

Х забезпечен≥сть Ц передбачаЇ, що кредит надаЇтьс€ п≥д в≥дпов≥дне забезпеченн€ його поверненн€.

Ѕанк може надавати кредити вс≥м субТЇктам господарюванн€, неза лежно в≥л форми власност≥. орган≥зац≥йноправовоњ форми, п≥дпор€дко ваност≥ ≥ м≥сц€ розташуванн€, €к≥ Ї правоздатними, у раз≥ на€вност≥ у них реальних можливостей та правових форм забезпеченн€ своЇчасного по верненн€ кредиту та сплати процент≥в за його користуванн€.

 редити надаютьс€ Ѕанком платоспроможним п≥дприЇмствам, орган ≥зац≥€м, ≥ншим субТЇктам господарюванн€, €к≥ мають самост≥йний баланс ≥ власн≥ кошти, можуть  в≥д свого ≥мен≥ набувати майнових ≥ особистих немайнових прав ≥ нести обовТ€зки, бути позивачами ≥ в≥дпов≥дачами в суд≥. господарському ≥ третейському суд≥,  а також  ф≥зичним особам п≥дприЇмц€м .

ѕри  розгл€д≥ за€вки на отриманн€ кредиту банк, при ≥нших  р≥вних умовах, в≥ддаЇ перевагу кл≥Їнтам банку.

ѕри вир≥шенн≥ питанн€ про наданн€ кредиту Ѕанк анал≥зуЇ, вивчаЇ д≥€льн≥сть потенц≥йного позичальника, визначаЇ його плато та креди тоспроможн≥сть, прогнозуЇ ризик неповерненн€ кредиту ≥ приймаЇ р≥шен н€ про наданн€ або в≥дмову у наданн≥ кредиту.

якщо у позичальника Ї заборгован≥сть за кредитами ≥нших банк≥в, але анал≥з його ф≥нансового стану св≥дчить про його плато та кредитоспро можн≥сть ≥ ф≥нансову ст≥йк≥сть, а техн≥коеконом≥чна експертиза проек ту, що пропонуЇтьс€ до кредитуванн€, доводить його перспективн≥сть та ефективн≥сть, то Ѕанк може надати даному позичальнику кредит. ѕричо му, в забезпеченн€ кредиту приймаютьс€ в≥льн≥ в≥д зобовТ€зань активи позичальника (гаранта/ поручител€).

” раз≥, €кщо позичальник зазнаЇ тимчасов≥ ф≥нансов≥ труднощ≥, €к≥ не дозвол€ють своЇчасно виконати зобовТ€занн€ за кредитним договором, але, при цьому, позичальником розроблено новий проект б≥знесплану з техн≥коеконом≥чним обірунтуванн€м погашенн€ кредиту, €кий дозво л€Ї шл€хом додаткового ф≥нансуванн€ (наданн€ нового кредиту) розра хуватис€ за вс≥ма кредитами, то  редитний ком≥тет маЇ право прийн€ти р≥шенн€ про наданн€ додаткового (нового) кредиту позичальнику

” раз≥, €кщо позичальник маЇ добру кредитну ≥стор≥ю, довгостроков≥ д≥лов≥ в≥дносини з банком, ф≥нансовий стан св≥дчить про його ф≥нансову ст≥йк≥сть,  редитний ком≥тет може встановити дл€ даного кл≥Їнта л≥м≥т активних операц≥й, в рамках €кого надавати ус≥ можлив≥ види кредитних послуг чи надавати одночасно дек≥лька кредит≥в з р≥зною метою, при умов≥ дотриманн€ нормативу максимального розм≥ру ризику на одного пози чальника.

Ѕанк самост≥йно визначаЇ пор€док залученн€ та використанн€ кре дитних ресурс≥в, проведенн€ кредитних операц≥й, встановленн€ р≥вн€ в≥дсоткових ставок та ком≥с≥йних винагород.

«агальн≥ вимоги банку, щодо пор€дку нарахуванн€, черговост≥ сплати

, обл≥ку та розм≥ру процент≥в та ком≥с≥й визначаЇтьс€ ѕоложенн€м банку

Дѕро обл≥кову пол≥тикуФ,  ом≥тетом управл≥нн€ активами та пасивами, тарифним ком≥тетом.

–озм≥р процентних ставок (ком≥с≥й) за користуванн€ кредитними кош тами та пор€док њх сплати встановлюютьс€ банком ≥ визначаютьс€ в кре дитному договор≥ в залежност≥ в≥д кредитного ризику, наданого забезпе ченн€, попиту ≥ пропозиц≥й, €к≥ склалис€ на ринку кредитних ресурс≥в, строку користуванн€ кредитом, обл≥ковоњ ставки ЌЅ” та ≥нших фактор≥в. –озм≥р та зм≥на в≥дсотковоњ ставки (ком≥с≥њ) за кожним окремим кредитом може визначаЇтьс€ р≥шенн€м  редитного  ом≥тету банку,  редитною ком≥с≥Їю в≥дд≥ленн€ в межах своњх повноважень.

« метою захисту ≥нтерес≥в Ѕанку ≥ його вкладник≥в, кредитуванн€ по зичальник≥в зд≥йснюЇтьс€ зг≥дно з чинним законодавством ”крањни з дот риманн€м встановлених ЌЅ” економ≥чних норматив≥в регулюванн€ д≥€ль195

ност≥ комерц≥йних банк≥в та вимог щодо формуванн€ обовТ€зкових ре зерв≥в, ќбовТ€зков≥ економ≥чн≥ нормативи регулюванн€ д≥€льност≥ ко мерц≥йних банк≥в визначаютьс€ ≤нструкц≥Їю про пор€док регулюванн€ д≥€льност≥ комерц≥йних банк≥в ”крањни, затвердженою постановою ѕрав л≥нн€ ЌЅ” в≥д 28.08.2001р є 368 з≥ зм≥нами та доповненн€ми. ѕор€док формуванн€ та використанн€ резерв≥в дл€ в≥дшкодуванн€ можливих втрат за кредитними операц≥€ми визначаЇтьс€ ѕоложенн€м про пор€док фор муванн€ та використанн€ резерву дл€ в≥дшкодуванн€ можливих втрат за кредитними операц≥€ми комерц≥йних банк≥в, затвердженим постановою ѕравл≥нн€ ЌЅ” в≥д 06.07.2000 р. є 279 з≥ зм≥нами та доповненн€ми.

ѕри  наданн≥ позичальнику кредиту в розм≥р≥, що  перевищуЇ 10 в≥дсотк≥в власного кап≥талу (УвеликийФ кредит), банк  пов≥домл€Ї про кожний такий кредит ЌЅ”.

∆оден ≥з наданих УвеликихФ кредит≥в не  може  перевищувати 25 в≥дсотк≥в власного кап≥талу банку.

«агальний обс€г наданих УвеликихФ кредит≥в не може перевищувати восьмикратного розм≥ру власного кап≥талу банку.

ѕри наданн≥ кредит≥в позичальникам банк обовТ€зково враховуЇ нор мативи кредитного ризику:

Ш максимальний розм≥р кредитного ризику на одного контрагента:

Ш великих кредитних ризик≥в;

Ш максимальний розм≥р кредит≥в, гарант≥й та поручительств, наданих одному ≥нсайдеру;

Ш максимальний сукупний розм≥р кредит≥в, гарант≥й та поручительств,

наданих ≥нсайдерам.

Ѕанк не надаЇ кредити на придбанн€ власних ц≥нних папер≥в. Ѕанк не надаЇ кредити будь€к≥й особ≥ дл€: погашенн€ ц≥Їю особою будь€ких зобовТ€зань перед повТ€заною особою Ѕанку; придбанн€ актив≥в повТ€за ноњ особи Ѕанку; придбанн€ ц≥нних папер≥в, розм≥щених чи п≥дписаних повТ€заною особою Ѕанку, за вин€тком продукц≥њ, що виробл€Їтьс€ ц≥Їю особою.

Ѕанк не надаЇ безпроцентних кредит≥в, кредит≥в п≥д процент, ставка €ких Ї нижчою в≥д в≥дсотковоњ ставки, що виплачуЇтьс€ ним по депозитах, та в≥д в≥дсотковоњ ставки за кредитами, €к≥ бере сам банк. ¬ин€ток може бути зроблений лише у раз≥, коли така операц≥€ дл€ банку не збиткова.

Ѕанк може зд≥йснювати страхуванн€ ризику неповерненн€ кредиту по вс≥м нововиданим кредитам прот€гом останн≥х 5 робочих дн≥в поточного м≥с€ц€ в €кому наданий кредит на п≥дстав≥ р≥шенн€  редитних ком≥тет≥в (ком≥с≥й).

 редити ≥нсайдерам та спор≥дненим особам надаютьс€ на загальних умовах у в≥дпов≥дност≥ до загальних положень та основних принцип≥в проведенн€ кредитноњ пол≥тики Ѕанку ≥ урахуванн€м нормативних обме жень та вимог Ќац≥онального банку ”крањни.

ѕри наданн≥ кредит≥в ≥нсайдерам банк повинен дотримуватис€ еконо м≥чних норматив≥в, €к≥ визначаютьс€ нормативними актами ЌЅ”.

 онтроль за дотриманн€м встановлених ЌЅ” норматив≥в, що регулю ють кредитн≥ операц≥њ, зд≥йснюЇтьс€ п≥дрозд≥лами √оловного оф≥су бан ку, на €к≥ покладен≥ в≥дпов≥дн≥ функц≥њ.

≤нформац≥€ про належн≥сть позичальника до категор≥њ повТ€заноњ особи або ≥нсайдера повинна бути в≥дображена у висновках юридичного уп равл≥нн€, €к≥ надаютьс€ на розгл€д  редитних ком≥тет≥в

ќперац≥њ з кредитуванн€ в≥дображаютьс€ в бухгалтерському обл≥ку банку в пор€дку, передбаченому чинним законодавством ”крањни, нор мативними актами ЌЅ” та ќбл≥ковою пол≥тикою банку.

 


—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

ќцените книгу: 1 2 3 4 5

ƒобавление комментари€: