Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1717

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |4.6. Організація і порядок роботи з банкоматами

 

Банкомат (автоматичний касир) – пристрій для здійснення самообс луговування клієнтів, який є складовою частиною системи автоматизації касових операцій, внутрішньобанківської або міжбанківської системи платежів. Банкомати залежно від їх рівня захищеності можуть встанов люватись як у межах території банківської установи, так і за її межами. Управління банкоматами та доступ до рахунків клієнтів виконується про грамнотехнічними засобами зазначених систем (система управління бан коматами)

Основні операції, що здійснюються банкоматами:

1) інформування клієнтів про стан їх рахунків;

2) видача готівки;

3) приймання готівки від клієнтів для розміщення на їх рахунках (цю функцію реалізовують депозитні банкомата).

Доступ до банкомата для виконання операцій здійснюється із застосу ванням платіжних карток та ПІНкодів клієнтів банківських установ. Після виконання операцій із видачі (приймання) готівки клієнту має бути видана пронумерована квитанція, в якій вказуються назва банківської установи, що експлуатує банкомат, номер банкомата, дата, час, вид опе рації, номер трансакції, сума виданих (прийнятих) коштів та інші рекві зити відповідно до вимог системи, в якій використовується банкомат. У разі застосування банкоматів у внутрішньобанківських системах автома тизації касових операцій квитанція може не видаватися. У цьому разі обо в’язково з періодичністю, визначеною в договорі між клієнтом і банкі вською установою, клієнту надається виписка за операціями, здійснени ми через банкомат, підписана і засвідчена у встановленому порядку.

Для виконання підкріплення та інкасації коштів за банкоматом (гру пою банкоматів) письмовим розпорядженням керівника банківської ус танови визначається перелік відповідальних працівників, в обов’язки яких входить обслуговування банкоматів, із персональним розподілом між ними функціональних обов’язків. Виконання функціональних обов’язків заз наченими працівниками має бути регламентовано внутрішніми положен нями банківської установи, що розробляються на основі Інструкції №1.

Технічним обслуговуванням банкомата займаються відповідні фахівці або на підставі договірних угод – працівники сервісних організацій.

Змінюють секретні коди замків банкомата працівники служби банківсь кої безпеки.

Для здійснення доступу до банкоматів зазначених працівників за ними закріплюються індивідуальні і персоналізовані картки доступу.

Для кожного банкомата, зважаючи на його рівень захищеності та не обхідність забезпечення і безперебійної роботи, визначається ліміт коштів, що можуть бути одночасно завантажені та зберігатися в його сейфі. Виз начена величина ліміту погоджується з головним бухгалтером та затверд жується керівником банківської установи.

Для обліку операцій, що проводяться з банкоматами, ведеться “Книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів”. Відпові дальним за ведення такої книги є завідуючий касою. Ця книга має бути пронумерована, прошнурована, підписана керівником, головним бухгал тером та скріплена печаткою банківської установи.

За завідуючим касою закріплюється один комплект ключів від сейфа та ключі від модуля управління банкомата. Ключі від сейфа та ключі від модуля управління банкомата, картки доступу працівників до банкомата, а також “Книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банко матів” зберігаються в сейфі завідуючого касою.

Дублікати ключів від банкомата зберігаються в службі  банківської безпеки. Ключ, що дає змогу змінювати секретний код замків, у разі його наявності передається до служби банківської безпеки (працівникові, який відповідає за зміну секретних кодів замків банкомата)

Усі ключі мають бути зареєстровані відповідно до Інструкції №1. По рядок передачі ключів між працівниками встановлюється за письмовим розпорядженням керівника установи банку.

Підкріплення банкомата готівкою проводиться залежно від потреби в ній. Потрібну суму в межах визначеного для банкомата ліміту коштів ка сир банкоматів отримує у завідуючого касою. Вкладення купюр у касети, а також вилучення купюр із касет відбувається у приміщенні каси. Прий няту суму грошей касир перераховує покупюрно, вкладає їх в касети, зак риває касети на ключ і опломбовує їх.

До касети прикріплюється ярлик із зазначенням на ньому наймену вання банківської установи, номера банкомата, номіналу, кількості ку пюр, суми вкладених коштів, дати, підпису та іменного штампа спеціаль но виділеного для завантаження касет касового працівника.

Після завантаження касет завідуючий касою оформляє для інкасатора маршрутний лист із зазначенням адреси і місця розташування банкомата, номерів касет, що мають бути вилучені з банкомата і доставлені в касу,

номерів касет, що мають бути вставлені в банкомат, та інформації, яка необхідна для ініціалізації його роботи.

Для завантаження банкомата касети та маршрутний лист передаються інкасатору. Приймаючи касети, інкасатор перевіряє цілість касет і пломб, наявність на ярликах реквізитів. Разом з касетами інкасатору під розпис ку в «Книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банко матів» передаються ключі від сейфа банкомата і від його модуля управлі ння та картка доступу.

При розташуванні банкомата в межах території банківської установи допускається виконання функцій інкасатора касовим працівником. У разі відсутності в банківській установі власної служби інкасації інкасація бан коматів може здійснюватися на підставі двосторонніх угод інкасаторсь ким апаратом Національного банку України.

Після доставки касет інкасатор із застосуванням картки доступу вхо дить в режим обслуговування банкомата, вилучає вказані в маршрутному листі касети із залишками грошових коштів, встановлює нові касети і з використанням даних із маршрутного листа вводить в модуль управління банкомата інформацію про номінали та кількість купюр у встановлених касетах. Після закінчення введення на чековому друкувальному пристрої роздруковується пронумерована квитанція із зазначенням номера банко мата, дати, часу виконання операції завантаження, ідентифікатора карт ки інкасатора, суми залишків коштів у вилучених касетах та суми коштів у встановлених касетах.

Після закінчення операцій завантаження банкомата виконується його ініціалізація і запуск у роботу. При цьому інформація про зміст касет пе редається в систему управління банкоматами, п завантажені кошти зара ховуються на балансовий рахунок банкомата.

Інкасатор здає касиру під розпис у “Книзі обліку операцій із заванта ження та розвантаження банкоматів” вилучені касети, ключі, картку та одержану в банкоматі квитанцію.

При застосуванні депозитних банкоматів разом із касетами із залиш ками коштів інкасатор доставляє касети з конвертами із вкладеними для зарахування на рахунки клієнтів коштами. Касир у присутності завідую чого касою звіряє відповідність наявних сум у конвертах із даними мемо ріального ордера, одержаного від системи управління банкоматами. У разі виявлення розходжень між фактичною сумою і даними меморіального ордера складається відповідний акт із зазначенням даних клієнта, номе ра, адреси банкомата, часу приймання готівкових коштів, заявленої та фактичної суми. Акт підписується касиром та завідуючим касою. Клієнт,

 

який вносив готівку, має бути ознайомлений із змістом акта. Спірні пи тання, які при цьому можуть виникнути, вирішуються в порядку, визна ченому договором між клієнтом і банківською установою.

Після звірки касир виписує приходний касовий ордер на суму фак тично вилучених із конвертів коштів і ставить підпис у меморіальному ордері.  Завідуючий касою приймає від касира кошти, звіряє їх суму з даними меморіального ордера, розписується в приходному і меморіаль ному ордерах. На підставі меморіального ордера здійснюються зараху вання фактично одержаних грошових коштів на рахунки клієнтів.

Технічне обслуговування банкоматів виконується з періодичністю, в обсязі та в порядку. визначених в інструкціях з їх експлуатації (технічно го обслуговування). Технічне обслуговування та поточні операції, пов’я зані із заміною витратних матеріалів, рекомендується проводити у визна чений час між початком та закінченням операційного періоду роботи бан комата. Технічне обслуговування та ремонт модулів, розташованих у сейфі банкомата, мають здійснюватися після його повного розвантаження. Всі порушення в роботі банкомата та способи їх ліквідації повинні фіксува тися у формулярі або у відповідному журналі обліку неполадок банкомата та методів їх ліквідації.

 

Тести

1.  Розрахунковокасові операції полягають:

а) у збільшенні капіталу банку;

б) у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банку;

в) у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках підприємств.

 

2. Розрахунковокасове обслуговування клієнтів пов’язане:

а) з усіма іншими операціями банку;

б) з грошовокредитною політикою держави;

в) з макроекономічними показниками іноземних банків.

 

3. Для клієнтів банків розрахунковокасові операції забезпечують:

а) одержання грошових коштів за реалізовану продукцію;

б) оплату для виробництва матеріальних ресурсів;

в) виплату зарплати працівникам;

г) оплату зобов’язань перед бюджетом;

д) накопичення та використання зобов’язань;

є) все вище сказане невірно.

4. Платіжна система це:

а) основа банківського менеджменту;

б) сукупність визначених законом платіжних інструментів, норм, правил;

в) похідна податкової політики держави.

 

5. Важливе місце в розрахунковокасових операціях посідають:

а) валютна політика держави;

б) фінансовокредитні установи;

в) платіжні інструменти.

 

6. Особливе значення для організації банками розрахунковокасового об слуговування клієнтів мають такі принципи:

а) переврахування цінних паперів;

б) зберігання коштів у банках та їх переказування;

в) строковості, платності, своєчасного повернення.

 

7. Для зберігання грошових коштів всіх видів операцій банки відкривають своїм клієнтам такі рахунки:

а) кредитні, лізингові, факторингові;

б) поточні, депозитні, бюджетні;

в) інвестиційні, інноваційні, форфейтингові.

 

8. Поточні рахунки в національній валюті банки відкривають:

а) тільки фермерським господарствам;

б) бюджетним установам закритого типу;

в) підприємствам усіх видів та форм власності.

 

9. Фізичні особи–резиденти за своїми поточними  рахунками можуть здійснювати операції:

а) зарахування коштів, отриманих у наслідок іноземних інвестицій в

Україну;

б) переказування на рахунок юридичної особирезидента реінвестицій;

в) зарахування доходів, одержаних у формі оплати праці.

 

10. Міжбанківські розрахунки здійснюються через системи:

а) електронних платежів;

б) внутрішньобанківську платіжну систему;

в) комбінацію систем ВПС і СЕП;

г) міжнародні системи електронних розрахунків – SWIFT;

д) двосторонні прямі кореспондентські відносини;

є) все вище сказане не вірно.

 

11. Кореспондентський рахунок це:

а) рахунок одного банку, відкритий в іншому банку;

б) рахунок одного банку, відкритий в двох банках одразу;

в) це кредитна лінія.

 

12. До структурної побудови системи електронних платежів належить рівні:

а) АРМ–1; АРМ2; АРМ3;

б) нижній, середній, верхній;

в) малий, середній, великий.

 

Запитання для самоконтролю

1.   Дайте  характеристику первинних касових документів, які  оформля ються  за операціями в національній валюті?

2.   Назвіть порядок здійснення операцій в приходних касах  комерційних банків.

3.   За  якими документами здійснюється прийом платежів від фізичних осіб?

4.   Яка  послідовність виконання операцій з прийому платежів від фізич них  осіб?

5.   За якими правилами здійснюються перекази у готівковій формі?

6.   Хто відповідає за здійснення операцій у вечірніх касах?

7.   Який порядок проведення інкасації готівки в комерційного банку?

8.   Які дії завідуючого касою при недостачі (надлишку) грошей при їх пе рерахуванні?

9.   Який порядок роботи кас банків при  підприємствах і організаціях?

10. Які  операції здійснюють банкомати?

11. Хто здійснює контроль за роботою банкоматів?

12. Яким чином здійснюється підкріплення банкоматів готівкою?

13. Коли і як  виконується технічне обслуговування банкоматів?

 

Література:

1.   Інструкція про  застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ  від

21.11.1997 № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.1998 № 520 зі змінами та доповненнями).

2.   Інструкція про  організацію роботи з готівкового обігу,  затверджена

постановою Правління НБУ від 19.02.2001 № 69.

 

3.   Закон України “Про Національний банк  України” від 20.05.1999 К>

679XIV.

4.   Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”

від 05.04.2001 № 2346ІІІ.

5.   Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній ва люті” від 23.09.1994 № 185/ 94ВР.

6.   Система електронних платежів. Становлення та розвиток системи міжбанківських розрахунків / НБУ. – К., 1998. – 20 с.

7.   Трастовые, инвестиционные и электронные услуги банков. – М.: ТОО “Дека”, 1995. – 112 с.

 

 

Розділ 5. Кредитні операції та порядок їх здійснення в комерційному банку

 

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: