Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |4.5. Порядок роботи кас банків при підприємствах і організаціях

 

Каса. банку при підприємстві (організації) створюється на підставі Договору на організацію каси банку при підприємствах і очолюється стар шим касиром, який призначається керівником установи банку і здійснює керівництво і контроль за роботою касового апарату.

Гроші, що надійшли до кас банків при підприємствах (організаціях),

мають бути в той же день доставлені через інкасаторів в установу банку.

Для перевезення грошей за касою закріплюється необхідна кількість брезентових стандартних мішків, (сумок), на кожному з яких простав ляється порядковий помер і надпис найменування банку

 

При здачі виручки касир, кіоскер (секціонер) підприємства пред’яв ляє касиру каси установи банку приходний документ, виписаний ним у двох примірниках під копіювальний папір  на бланках типової форми, встановленої на підприємстві, і готівку.

Перевіривши правильність складання документа, касир каси банку перевіряє відповідність зазначених, сум цифрами і літерами і після прий мання грошей розписується на обох примірниках документа з простав ленням іменного штампа. Другий примірник документа касир скріплює печаткою установи банку і видає його особі, яка внесла гроші, перший примірник залишає в себе.

Керівник установи банку може встановлювати порядок здачі виручки в касу банку в опломбованих інкасаторських сумках. У таких випадках кер івник підприємства представляє зразки відбитків печаток або пломбірів, якими будуть опечатуватись (опломбовуватись) сумки з грошима.

При здачі грошової виручки в інкасаторській сумці касир підприєм ства виписує у трьох примірниках супровідну відомість до сумки з гро шовою виручкою. Перший примірник відомості вкладається в сумку, а другий і третій разом з сумкою касир підприємства пред’являє старшому касиру каси банку

Старший касир при одержанні сумки перевіряє її справність, цілісність шпагату, тотожність відбитку пломбіру (печатки) зразку. Після приймання сумки з виручкою старший касир розписується на копії супровідної відо мості, проставляє на ній печатку установи банку, а потім видає цей доку мент касиру підприємства.

Розкриття сумок і перерахування грошей проводяться відповідно до пп.

50, 51 інструкції №1 касирами каси банку під контролем старшого касира або контролера каси банку в присутності представника підприємства.

Касир каси банку обробляє, формує і пакує готівку в порядку, вста новленому пп. 96 – 104 інструкції №1 і після звірки відповідності готівки даним контрольних відомостей або  приходним документам здає  на прикінці дня  старшому касиру в порядку, встановленому пп.  56, 57 інструкції №1.

Старший касир підраховує в контрольних відомостях суму прийнятої і перерахованої грошової виручки кожним касиром, звіряє суму з підсум ками їх контрольних листів і передає накладні і порожні сумки головно му касиру підприємства.

Загальну суму контрольних відомостей старший касир звіряє з підсум ком відомості, складеної головний касиром підприємства про суму зданої виручки в касу банку. Звірка оформляється підписами старшого касира

каси банку на відомості підприємства і головного касира цього підприєм ства на одній з контрольних відомостей каси банку.

Після закінчення приймання грошей касир каси банку, який здійснює

облік прийнятих грошей, один (без старшого касира) проводить звірку і підбиває підсумок дня в присутності і під контролем головного касира підприємства.

Звірка загальної суми прийнятих грошей з підсумком відомості, що

складається головним касиром підприємства, оформляється підписами касира банку на відомості підприємства і головного касира цього підприє мства на супровідній відомості до сумки з грошовою виручкою.

Приймання грошей від касирів і пакування їх у мішки проводиться

одним з касових працівників, на якого наказом по установі банку покла дені ці функції, під контролем старшого касира.

Прийняті від касирів гроші вкладаються в брезентові стандартні мішки (сумки), горловина мішків прошивається, щільно зав’язується шпагатом, а потім кінці шпагату пломбуються. Касир і старший касир перевіряють, чи усі гроші вкладені в мішки, підписують усі три примірники супровід ної відомості.

На зворотній стороні супровідної відомості у графі “кількість” вказується кількість мішків з монетою кожного номіналу.

До приймання мішків (сумок) інкасатори пред’являють старшому ка сиру каси банку посвідчення особи з фотокартками, доручення на інкаса цію грошей і явочну картку.

Старший касир проводить в явочній карточці всі передбачені записи.

В графі “Номер сумки з грошовою виручкою” вказуються номер мішка (сумки) з грошовими білетами і цифрами – кількість мішків з монетою, а на зворотному боці супровідної відомості, внизу, літерами зазначається загальна кількість зданих мішків з монетою.

Приймання мішків (сумок) з грошовими білетами і монетою інкасато рами проводиться у порядку, викладеному в п. 185.

Доставлені в установу банку мішки (сумки) з готівкою інкасатори зда ють у вечірню касу або касу перерахування в порядку або безпосередньо завідуючому касою. Розкриття мішків (сумок) проводиться в присутності службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей.

Вранці наступного робочого дня всі документи за результатами прий мання і перерахування виручки, що надійшла, мають бути зброшуровані у встановленому порядку. Зброшуровані документи зберігаються в касі банку при підприємстві під відповідальністю старшого касира протяту трьох місяців, а контрольні листи – протягом 10 робочих днів. Після закі нчення .строку вказані документи знищуються.

 

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: