Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |4.4. Організація і порядок роботи каси перерахування

 

Перерахування грошей проводиться касирами лічильних бригад каси перерахування. Кожна бригада очолюється контролером. Обов’язки кон тролера лічильної бригади покладаються на касового або бухгалтерського працівника, який має досвід роботи в касі перерахування, з укладенням відповідного договору про  повну індивідуальну матеріальну відпові дальність.

Якщо в касі перерахування одна бригада, касири на час обідньої пере рви можуть зберігати готівку, яка в них є, в загальній металевій шафі. У цих випадках кожен касир зобов’язаний свої гроші вкласти в окремий мішок, який щільно зав’язати шпагатом, а на його кінці накласти пломбу. Шафа замикається на два ключі: контролера бригади і одного з касирів. Закриття і відкриття шафи проводиться в присутності всіх касирів брига ди. При наявності в касі декількох бригад, для них встановлюється двоз мінна обідня перерва.

Сумки з готівкою і накладні до них контролери бригад приймають від касира і бухгалтераконтролер вечірньої каси під розписку в довідці про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки.

Прийняття сумок контролерами бригад проводиться за журналом об ліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок або наклад ними до сумок з грошовою виручкою в порядку, передбаченому літерами “а”, “в” і “г”.

 

Після цього касир вечірньої каси передає касиру (контролеру), який очолює касу перерахування, порожні інкасаторські сумки, журнали об ліку прийнятих сумок  і мішків з готівкою та порожніх сумок, шляхові відомості на збирання виручки залізничних станцій, реєстри сумок з гот івкою підприємств зв’язку, що були здані установі банку, і довідку про видачу  інкасаторам сумок, мішків, явочних карток, який перевіряє відповідність номера сумки номеру, вказаному в журналі обліку прийня тих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок.

Доставлені протягом операційного дня сумки з готівкою, в тому числі вузлами і відділеннями зв’язку, приймаються контролером бригади у присут ності бухгалтераконтролера. На час прийняття сумок візуальний контроль за роботою касирів бригади здійснюється іншим касовим працівником.

Контролер бригади протягом робочого дня зберігає прийняті сумки з

готівкою в металевій шафі, візку або шухляді спеціального столу, які за микаються.

Облік сумок і результатів перерахування ведеться контролером брига ди в Контрольних відомостях перерахування виручки в одному примірни ку або Зведених відомостях обліку перерахування готівки сумок станцій залізниць – в двох примірниках.

Контролер бригади видає касирам для перерахування по одній сумці,

попередньо записуючи її номер в контрольну або зведену відомість.

Касир розкриває сумку способом розрізання одного оберту шпагату під наглядом контролера, виймає з неї гроші і чеки й передає сумку кон тролеру, залишаючи пломбу у себе. Контролер перевіряє, чи всі гроші і чеки вийняті із сумки, дістає з неї супровідну відомість, а із сумки з ви ручкою станцій залізниць також квитанцію, і залишає сумку та ці доку менти у себе для контролю.

Пломба із шпагатом від розкритої сумки зберігається у касира до закінчення перерахування вкладених в сумку цінностей. При недостачі гро шей пломба разом із шпагатом і актом пред’являється здавальнику гро шей для огляду, якщо він того вимагає. У цих випадках пломба від сумки зберігається у контролера бригади 10 робочих днів.

Після перерахування цінностей касир повідомляє контролеру фактично виявлені в сумці суми грошей і чеків. Контролер звіряє названі суми з сума ми, зазначеними на лицьовій і зворотній сторонах супровідної відомості.

Чеки, які надійшли в сумках, перевіряються касиром і контролером

бригади щодо правильного оформлення (наявність підписів, відповідність суми літерами, сумі цифрами, на чеках календарного штемпелю залізнич ної станції, підприємства (організації), який підтверджує прийняття їх у сплату, підпису службової особи підприємства (організації).

При тотожності сум, названих касиром і показаних у супровідній відо мості, контролер передає для підпису касиру супровідну відомість, а в необхідних випадках – і квитанцію. Після цього  контролер скріплює відомість і квитанцію своїм підписом і записує суми в контрольну або зведену відомість. Касир ховає перераховані гроші в шухляду свого столу і передає контролеру лічильної бригади чеки під розписку в Контрольно му листі касирарахівника з зазначенням кількості чеків і суми

При розходженні суми, фактично виявленої в сумці, з сумою, показа ною в супровідній відомості касир зобов’язаний звірити з контролером суму перерахованих грошей за номіналами і повторно перерахувати гро шові білети того номіналу, в сумі якого виявлені розходження.

При підтвердженні недостачі або надлишку складається акт на лиць овій стороні супровідної відомості, накладній і квитанції до сумки за підпи сами касира і контролера, а також представника організації, яка здавала грошову виручку, якщо він був присутній при перерахуванні грошей.

Про недостачу грошей або чеків у сумі понад 10 грн. контролер ставить до відома завідуючого касою, a в необхідних випадках – керівника уста нови банку.

Чеки, які не можуть бути прийняті установою банку, повертаються

залізничній станції або підприємству зв’язку в порядку, викладеному в інструкції №1.

На зворотній стороні цього чека, супровідній відомості, накладній і

квитанції робиться відмітка про причину повернення за підписами каси ра і контролера. Чек вкладається в порожню сумку, яка пломбується ка сиром, що проводив перерахування цінностей. До сумки прикріплюється ярлик із зазначенням станції призначення і суми чека.

Чеки, які не можуть бути прийняті установою банку через відсутність на звороті відбитку штампу підприємства (організації) і підпису службо вої особи, надалі, до одержання від підприємства (організації) підтверд ження, зберігаються в грошовому сховищі банку і обліковуються в номі нальній сумі на позабалансовому рахунку №9819. На звороті супровідної відомості і накладної робиться відмітка за підписами касира і контролера банку про причини неприйняття чека.

Недостачі і надлишки грошей, що виявлені при перерахуванні, реєструються в касі перерахування картках обліку прорахунків, виявлених у сумках з виручкою магазинів, і картках обліку прорахунків, виявлених касиром банку по окремих торгових і інших підприємствах організаціях, а також по кожному касиру, який встановив недостачу або надлишок.

Керівники установ банків зобов’язані вживати заходи для наведення порядку здачі грошової виручки торговими та іншими підприємствами.

 

На виявлені при перерахуванні неплатіжні і фальшиві грошові білети і монети на супровідні відомості, накладній і квитанції до сумки складаєть ся акт з зазначенням серії, номера і номінала кожного білета, суми монети.

Про виявлені фальшиві грошові білети та монету надсилається по відомлення правоохоронним органам. Неплатіжні грошові білети і моне та надсилаються на експертизу.

Передача протягом дня сумок з готівкою від одного контролера іншому проводиться під розписку на зворотній стороні контрольної відомості перерахування виручки з зазначенням номерів і загальної кількості (літе рами) переданих сумок.

Після розкриття всіх сумок і перерахування готівки контролери бригад у контрольних відомостях виводять суми перерахованої грошової ви ручки по кожному касиру і передають супровідні відомості і накладні до сумок, а також Зведені відомості і чеки касиру (контролеру), який очо лює касу  перерахування. Чеки передаються під розписку в контрольно му листі касиралічильника з зазначенням кількості чеків і суми.  Цей касир (контролер), перевіривши заповнення у супровідних відомостях і накладних даних про недостачі, надлишки, неплатіжні і фальшиві білети і монети, про недостачі, надлишки і дефектні чеки, передає операційним працівникам накладні від сумок, чеки і зведені відомості про результати перерахування виручки залізничних станцій. Чеки передаються операц ійному працівнику під розписку в розносній книзі з зазначенням кількості чеків і суми.

Накладні до сумок передаються обліковоопераційним працівникам

для запису результатів перерахування виручки в касовий приходний жур нал і відображення в бухгалтерському обліку.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: