Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |4.2.2. Правила здійснення переказів готівки та виплати їх сум у готівковій формі

Установа банку приймає від юридичних і фізичних осіб (далі – плат ник (ініціатор) готівку для здійснення переказу у внутрішньобанківській або внутрішньодержавній, платіжних системах юридичній або фізичній особі (далі – переказ), а також видає готівку юридичним і фізичним осо бам за переказами без відкриття рахунків (далі – отримувач). Платник (ініціатор) та отримувач можуть бути як різними особами, так і однією і тією самою особою.

Плата за послуги з переказу готівки встановлюється установою банку залежно від застосовуваної платіжної системи.

За згодою сторін (банку отримувача та банку ініціатора) отримувачу переказу може бути надіслане повідомлення про надходження на його ім’я переказу в порядку, встановленому банком отримувача.

Для здійснення переказу платник (ініціатор) подає до установи банку

– члена платіжної системи заповнену та засвідчену особистим підписом заяву про переказ (заява).

Форма заяви про переказ та повідомлення про отримання переказу визначається платіжною системою і має містити відповідні реквізити, передбачені зразком.

Після прийняття заяви працівник установи банку, який здійснює опе рації з приймання переказів, перевіряє повноту заповнення заяви, звіряє відповідність зазначених у заяві сум цифрами і словами, нараховує плату за здійснення операції, приймає готівку з поаркушним перерахуванням.

Якщо банк використовує внутрішньобанківську платіжну систему, то

працівник установи банку вносить дані, що зазначені в заяві, до форми заяви в електронному вигляді та надсилає запит щодо отримання реєстра ційного номера до головного банку.

Після отримання реєстраційного номера переказу працівник установи банку роздруковує один примірник заяви, проставляє на ньому особис тий підпис та відбиток печатки і надає його платнику (ініціатору). Прац івник банку попереджає платника (ініціатора) про потребу повідомлення ним отримувача про здійснення переказу (якщо інформація про це не пе редбачена заявою) та про реєстраційний номер переказу.

У разі використання внутрішньодержавної платіжної системи реєст рація переказів та присвоєння реєстраційного номера проводиться уста новою банку, що здійснює переказ.

Після закінчення операційного дня працівник установи банку, який здійснював перекази, формує і друкує зведений реєстр прийнятих пере казів і звіряє його з даними фактичного залишку готівки в касі. На за гальну суму прийнятої готівки відповідно до зведеного реєстру складаєть ся приходний касовий ордер, який разом з реєстром і заявами додається до касових документів дня.

У разі звернення до установи банку отримувача переказу з вимогою про виплату суми переказу працівник установи банку, який має здійсни ти видачу готівки отримувачу, перевіряє наявність інформації про над ходження переказу.

У разі підтвердження інформації про надходження переказу праців ник установи банку отримує заповнене повідомлення про одержання пе реказу (повідомлення), перевіряє повноту його заповнення і відповідність даних, наведених у ньому, даним отримувача, зазначеним в електронно му ; документі або в розрахункових документах. Для отримувача – фізич ної особи працівник установи банку перевіряє паспорт або документ, що його замінює. Для отримувача – юридичної особи працівник установи банку перевіряє паспорт або документ, що його замінює, керівника або уповноваженої ним особи. Якщо переказ на ім’я юридичної особи отри мує уповноважена керівником особа, то ця особа подає ще й належним чином оформлену довіреність.

На підставі повідомлення працівник установи банку вносить інфор мацію про виплату переказу до системи грошового переказу. Працівник установи банку роздруковує один примірник повідомлення, проставляє на ньому особистий підпис та відбиток печатки і надає його отримувачу коштів разом з готівкою за переказом.

Часткова виплата переказів не допускається.

Після закінчення операційного дня працівник установи банку, який здійснював виплату готівки за переказами отримувачам, формує і друкує зведений реєстр виплачених переказів і звіряє з його даними фактичний залишок готівки. На загальну суму виплачених переказів відповідно до

«єдиного реєстру складається видатковий касовий ордер, який разом з реєстром, повідомленнями та засвідченими довіреностями на уповнова жених осіб додається до касових документів дня (якщо виплата готів»» здійснюється за генеральною довіреністю, то до касових документів дня додається її копія, засвідчена уповноваженим працівником банку).

Якщо установа банку не може здійснити виплату отримувачу переказу готівкою у зв’язку з тим, що він протягом тридцяти робочих днів із дня надходження цієї суми не з’явився до банку, то установа банку отримувача

зобов’язана протягом трьох робочих днів повернути відповідну суму установі банку платника (ініціатора).

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: