Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |ВСТУП

 

Основою сучасної економіки є банківська система. Міцні і фінансово стійкі  банки означають стабільну економіку і, навпаки, банкрутство банків, неповернені кредити, неоплачені проценти – все це ослаблює бан ківську систему і говорить про хворобу економіки.

Організація фінансовокредитного  обслуговування підприємств, організацій і населення, функціонування кредитної системи відіграють виключно важливу роль в розвитку господарських структур. Від ефек тивності і безперебійності функціонування кредитнофінансового меха нізму залежить не тільки сучасне одержання грошей окремими суб’єкта ми господарювання, але й темпи економічного розвитку держави в ціло му. Разом з тим, еволюція кредитної системи і кредитної справи в повній мірі визначається економічною ситуацією в країні, формами і механіз мом господарювання. Кожному етапу історикоекономічного розвитку народного господарства відповідає свій тип організацій банківської спра ви, своя структура банківської системи, що відповідають відповідним вимогам до кредитнофінансового обслуговування окремих складових економіки.

Розвиток банківської системи, як головного складника фінансового сектора покликаний прискорити трансформацію суспільства загалом і розвиток бізнесу зокрема, оскільки значний вплив банків на українське середовище очевидним.

Успішна діяльність будьякого банку великою мірою  визначається колом операцій і послуг, які він пропонує своїм клієнтам. Стимулюючи ми факторами, що сприяють розширенню спектра послуг є, поперше, зростання конкуренції у банківській сфері, подруге, зниження прибут ковості традиційних операцій, потретє, прагнення банків мати прибу ток, почетверте, відносна свобода, надана законами, які регулюють бан ківську сферу.

Нині у вітчизняній банківській системі, як і в інших  сферах націо нальної економіки відбувається становлення ринкових, насамперед, кон кретних засад. Рівновага на банківському ринку безпосередньо залежать від стану конкуренції.

 

У найближчі декілька років на українському ринку банківських по слуг відбудуться істотні зміни. Ці зміни відбудуться через те, що в Україні з’явилися іноземні банки.

Західні банки, що прийшли в Україну, в першу чергу займатимуться покращанням технологій роздрібних операцій – іпотечного та автокре дитування, кредитних карт,  кредитування малого бізнесу. Перші два з цих напрямків мають величезний потенціал росту та значний незадоволе ний попит.

Розвиток банківських послуг сприяє диверсифікацій ризиків, отри манню прибутку з нових джерел, поліпшує структуру балансу банку, його ліквідність, але при надмірному розширенні їх кількості може призвести до послаблення менеджменту, зростання собівартості послуг, певного зни ження прибутковості банківської діяльності.

Сьогодні комерційні банки змушені концентрувати зусилля на роз робці  й упровадженні нових  банківських продуктів і послуг  у рамках цілісної інноваційної системи. Процес розробки та впровадження нових банківських продуктів – одна з головних складових інноваційної політи ки комерційного банку. Тому у навчальному посібнику приділено увагу як розгляду технології нетрадиційних банківських послуг, так і питан ням формування ресурсних бази платіжного обороту комерційних банків, кредитним, валютним операціям, зовнішньоекономічній діяльності та операціям з цінними паперами.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів, викладачів еко номічних спеціальностей вищих навчальних закладів та слухачів після дипломної освіти, економістів, фінансистів, банкірів та інших спеціалістів.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: