Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |4.2. Порядок здійснення операцій в приходних касах комерційних банків.

 

Установи банків приймають готівку від юридичних та фізичних осіб для зарахування її суми  як на власні рахунки, так і на рахунки інших юридичних та фізичних осіб (незалежно від їх місцезнаходження) або виплати суми в готівковій формі.

Приймання готівки здійснюється за наявності таких документів:

– об’яви про внесення готівки – від юридичних осіб (фізичних осіб, які є суб’єктами підприємницької діяльності), відокремлених підрозділів юридичних осіб для зарахування на власні рахунки або рахунки отриму вачів;

– приходних ордерів або приходних касових ордерів – від фізичних осіб для зарахування сум готівки на вкладні (депозитні) або поточні ра хунки фізичних осіб;

– повідомлень – від фізичних осіб для зарахування платежів на ко ристь юридичних осіб;

– заяв про переказ готівки – від юридичних і фізичних осіб для пере казу суми готівки отримувачу та її виплати йому в готівковій формі;

– приходних касових ордерів – усі інші надходження, у тому числі від фізичних осіб (працівників банку).

При внесенні грошей за об’явами на внесення готівки для зарахування на рахунки операційні працівники перевіряють і оформлюють докумен ти відповідно до вказівок по веденню бухгалтерського обліку. Після цьо го об’ява з квитанцією і ордером передається до каси.

Касир, що одержав внутрішнім порядком приходні документи, зобо в’язаний: перевірити наявність і тотожність підписів операційних праці вників наявним у нього  зразкам; звіряти відповідність вказаних в них сум цифрами і літерами; викликати особу, яка вносить гроші, і прийняти від неї гроші поаркушним перерахуванням.

Якщо клієнт здає гроші до каси банку за кількома приходними доку ментами для зарахування на різні рахунки, касир приймає гроші за кож ним документом окремо. Всі прийняті раніше гроші мають зберігатися в шухлядах столу або в металевих шафах, сейфах, які повинні замикатися. Робоче місце касира повинно бути обладнане так, щоб клієнт міг спосте рігати за прийманням грошей.

На столі касира не може бути ніяких інших грошей, крім тих, що прий маються від особи, яка вносить гроші.

Після приймання грошей касир звіряє суму, вказану в приходному документі, з сумою, фактично виявленою при рахуванні. При відповід ності сум касир підписує об’яву, квитанцію і ордер до неї, ставить на кви танції печатку і видає її особі, яка внесла гроші.  Ордер до об’яви касир надсилає відповідальному працівнику, який веде касовий журнал, а об’я ву залишає в себе.

Якщо у здавальника встановлено розбіжності між сумою готівки і су мою, зазначеною в документі, а також при виявленні неплатіжних і фаль шивих банкнот, йому пропонується знову переписати документ. Первіс ний документ касир перекреслює і на звороті квитанції до цього документа проставляє фактично прийняту суму грошей і підписує квитанцію. Кви танція та ордер передаються операційному працівнику, який викреслює попередньо зазначену суму і записує нову суму внеску, оформляє отримані документи і надсилає їх до каси. Об’ява із зазначеною на звороті фактич ною сумою залишається у касира до отримання нового документа з відпо відною сумою внеску, після чого передається операційному працівнику.

Якщо клієнтом гроші до каси банку не були внесені, приходні доку менти касир повертає операційним працівникам для з’ясування. Після

з’ясування на квитанціях за підписами керівника і головного бухгалтера установи банку або їх заступників вказуються причини, з яких гроші не були внесені. У цих випадках записи в касових журналах викреслюються, приходні документи знищуються.

Касири ведуть щоденні записи прийнятих і зданих грошових сум в окремій Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей). Книги ведуться до повного їх використання, зберігаються після закінчення 12 місяців в установі банку.

Наприкінці операційного дня на підставі прийнятих документів касир складає Довідку касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількість документів, які надійшли до каси, і звіряє суму за довідкою з сумою прийнятих ним грошей. Довідка підписується касиром, а вказані в ній касові обороти звіряються ним з записами в касових журналах опера ційних працівників. Звірення оформлюється підписами касира в касо вих журналах і операційних працівників на довідці касира.

В довідці касира приходної каси надходження грошей до різноманіт них фондів виділяються і показуються касиром окремим рядком. Сума цих надходжень по відповідному рядку довідки завіряється підписом го ловного бухгалтера (його  заступника) або начальником операційного відділу, a також відповідального виконавця, який веде цей рахунок.

При децентралізованому веденні приходного касового журналу ця до відка складається в розрізі бригад або операційних працівників.

Прийняті протягом операційного дня гроші касир формує у встанов леному порядку і разом  з приходними документами і довідкою касира приходної каси здає завідуючому касою під розписку в Книзі обліку прий нятих і виданих грошей (цінностей).

Завідуючий касою звіряє суму прийнятих грошей і кількість приход них документів з довідкою касира і підписує довідку.

Грошові білети, з яких неможливо сформувати повні пачки і корінці, передаються завідуючим касою для об’єднання одному з касирів під роз писку в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).

Гроші, що надійшли в приходні каси, можуть передаватися завідуючо му касою протягом операційного дня декілька разів під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей). У цих випадках до пере дачі грошей, касир повинен переконатися в тому, що фактична їх наявність відповідає загальній сумі приходних документів, за якими вони прийняті.

Вся готівка, яка надійшла до закінчення операційного дня, повинна бути  оприходувана до оборотної (операційної) каси  і зарахована на відповідні рахунки за балансом установи банку в той же робочий день.


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: