Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |РОЗДІЛ 4

 

ЕМІСІЙНОКАСОВА РОБОТА В УСТАНОВАХ БАНКІВ

 

4.1. Організація емісійнокасової роботи в установах банків України

 

Національний банк України, якому належить монопольне право ви пуску в готівковий обіг грошових білетів і монет, здійснює контроль за виконанням установами банків, які проводять операції з готівкою, пра вил і порядку емісійнокасової роботи, встановлених інструкцією №1 «З організації емісійнокасової роботи в установах банків України».

Для здійснення емісійнокасових операцій, операцій з іноземною ва лютою і платіжними документами іноземній валюті та операцій з кош товностями застосовуються бланки єдиної форми, виготовлені друкарсь ким способом або на комп’ютері, згідно інструкції №1.

Керівники установ банків повинні приділяти особливу увагу підбору на касову і інкасаторську роботу і виключно чесних та надійних праців ників. У кожній установі банку на касових і інкасаторських працівників, водіїв заводиться особова справа, в якій знаходяться такі документи: зая ва про прийняття на роботу, автобіографія, копія наказу про призначення на посаду, виписки з протоколу про  прийняті у заліку  щодо  знання інструкції №1, фотокартка, договір про матеріальну відповідальність за формами, а також характеристика (якщо вона запитувалась) з останнього місця роботи.

Головний бухгалтер установи банку здійснює контроль за своєчасною передачею в касу зразків підписів працівників банку, які мають  право підпису касових документів, а також слідкувати за своєчасним вилучен ням анульованих зразків підписів.

До первинних касових документів, які оформляються за операціями в національній валюті, належать об’ява про внесення готівки, приходний

 

касовий ордер, приходний ордер, грошовий чек. видатковий касовий ор дер, видатковий ордер, повідомлення, заява про переказ готівки та по відомлення про одержання переказу.

Касові документи, на підставі, яких здійснюється приймання і видача готівки, оформляються на бланках, визначених інструкцією №1. Бланки касових документів виготовляються друкарським способом або з вико ристанням комп’ютерної техніки з відображенням обов’язкових рекві зитів, передбачених інструкцією, крім грошових чеків, які виготовля ються лише друкарським способом.

Усі обов’язкові реквізити в касових документах мають  бути запов нені. Крім обов’язкових реквізитів, касові документи можуть мати й інші реквізити, потрібні для здійснення певних операцій з готівкою.

Касові документи, крім грошового чека, виписуються в тій кількості примірників, яка потрібна для учасників розрахунків.

На об’явах про внесення готівки має зазначатися дата їх пред’явлення в установу банку.

Грошові чеки дійсні протягом 10 днів із дня їх виписки, не враховую чи день виписки. Дата чека зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом. Грошовий чек має містити відбиток печатки (якщо наявність пе чатки передбачена) та підписи/підпис уповноважених осіб/особи згідно з карткою зразків підписів, використання факсиміле не допускається.

Приходні та видаткові касові ордери оформляються працівником ус танови банку за допомогою програмних засобів із зазначенням номера примірника в правому верхньому кутку або виписуються з використан ням копіювального або самокопіювального паперу.

У разі формування приходних та видаткових касових ордерів програм ним комплексом автоматизації касових операцій, у яких передбачені кон трольні функції, передбачаються підписи працівника банку, відповідаль ного за формування касових документів, та касового працівника.

На прийнятих і виконаних касових документах протягом операційно го часу проставляється дата проведення касової операції за бухгалтерсь ким обліком, а на прийнятих і виконаних касових документах після опе раційного часу ставиться поточна дата і штамп або напис “вечірня”.

Виправлення в касових документах не допускається.

У касових документах у сумі цифрами гривні від копійок відділяють ся комою “,”, копійки позначаються двома знаками. Якщо сума вираже на в цілих гривнях, то зазначається “00” коп.

У разі зазначення суми словами, якщо сума складається лише з копій ок, то обов’язковим є написання “нуль” гривень. Назва грошової оди

ниці зазначається, як повністю, так і в скороченій формі.

Працівник банку  під час приймання від клієнтів банку  зазначених касових документів перевіряє належність пред’явленого паспорта або до кумента, що його замінює, його власникові, відповідність деяких доку мента тим даним, що зазначені в касовому документі.

Якщо в документі, що засвідчує особу, немає реквізиту “адреса осо би”, то в касовому документі зазначаються:

– для резидентів (у разі отримання від клієнта відповідних даних) – місцезнаходження особи або (у разі відмови в наданні таких даних) те, що місцезнаходження не визначено;

– для нерезидентів – країна проживання особи.

Якщо особи, які регулярно здійснюють операції від імені клієнта, ра ніше були ідентифіковані, то в приходних касових документах заповнен ня паспортних даних не є обов’язковим.

У видаткових касових ордерах на видачу готівки працівникам банку, а також інкасаторам територіальних управлінь зазначається прізвище, ім’я, по батькові отримувача, назва документа (посвідчення, перепустка) та його номер.

У приходних і видаткових касових ордерах, які оформляються на за гальну суму проведених касових операцій, реквізит “Отримувач” або “Від кого” не заповнюється, підпис отримувача (платника) не ставиться. У реквізиті “Призначення платежу” зазначається, на підставі яких доку ментів складено касовий ордер, що до нього додаються.

Платник (ініціатор) має право зазначити в об’яві про внесення готів ки, у повідомленні, заяві про переказ готівки дату валютування, яка не може перевищувати 10 календарних днів після складання касового докумен та (день складання не враховується). Якщо дата валютування перевищує 10 календарних днів, то касовий документ до виконання банк не приймає.

Виплату отримувачам сум переказів готівкою установи банку здійсню ють, починаючи з визначеної дати валютування. Якщо дата валютування припадає на неробочий день, то установа банку здійснює вишиту перека зу, починаючи з першого робочого дня, наступного за днем, який визна чений датою валютування.

До настання дати валютування платник (ініціатор) може відкликати кошти, у зв’язку з чим подає відповідній установі банку лист (для юри дичних осіб) або заяву (для фізичних осіб) про відкликання коштів.

У разі неможливості здійснення установою банку отримувача виплати суми переказу готівкою через неявку отримувача переказу протягом 30 робочих днів з дати валютування установа банку отримувача зобов’язана

протягом трьох робочих днів повернути суму переказу установі банку платника (ініціатора).

У разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 грн або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, з метою ідентифікації осіб у касових документах мають зазначатися такі реквізити:

– для фізичних осіб – резидентів: прізвище, ім’я, по батькові особи, яка здійснює операцію з готівкою, дата народження, серія та номер пас порта (або документа, що його замінює), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осібплатників податків та інших обов’язкових пла тежів;

– для фізичних осіб – нерезидентів: прізвище, ім’я, по батькові (у разі його наявності) особи, яка здійснює операцію з готівкою, дата народжен ня, серія та номер паспорта (або документа, що його замінює), дата видачі та орган, що його видав, громадянство, місце проживання або тимчасово го перебування;

– для юридичних осіб – резидентів: найменування, юридична адреса, ідентифікаційний код згідно і єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реквізити банку, в якому відкрито поточний ра хунок, та номер цього рахунку, прізвище, ім’я, по батькові особи, пред ставника цієї юридичної особи, яка безпосередньо одержує, вносить або переказує готівку, дата народження, серія та номер паспорта (або доку мента, що його замінює), дата видачі та орган, що його видав;

– для юридичних осіб – нерезидентів: найменування, місцезнаход ження, реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер цьо го рахунку, прізвище, ім’я, по батькові (у разі його наявності) особи, пред ставника цієї юридичної особи, яка безпосередньо одержує, вносить або переказує готівку, дата народження, серія та номер паспорта (або доку мента, що його замінює), дата видачі та орган, що його видав.

Реквізити для ідентифікації осіб обов’язково мають бути зазначені в касових документах за допомогою технічних засобів або  від руки  на підставі пред’явлених клієнтом відповідних документів.

Під час приймання від клієнтів банку касових документів за операці ями з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гри вень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, банк перевіряє дійсність пред’явленого паспорта або документа, що його замінює, його власникові та відповідність даних документа тим даним, що зазначені в касовому документі.

У разі ненадання клієнтом документів або відомостей, необхідних для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, або умисного надання неправдивих відомостей банк відмовляє клієнту в проведенні операції з готівкою та повертає клієнту касовий документ без виконання. На зворотному боці касового документа банк робить напис про причину його повернення (з обов’язковим посиланням на статтю 64 Закону Украї ни “Про банки і банківську діяльність”) і зазначає дату його повернення (це засвідчується підписами виконавця та/або працівника, на якого по кладено функції контролера, і відбитком печатки (штампа) банку).

Якщо операція з готівкою, яку здійснює клієнт, містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу, то банк  має  право відмовити клієнту в проведенні такої операції та повернути касовий документ без виконання. На зворотному боці касового документа банк робить напис про причину його повернення (з обов’язковим посиланням на частину 2 статті 7 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відми ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”) і зазначає дату його по вернення (це засвідчується підписами виконавця та відповідального пра цівника, який приймає рішення щодо віднесення операції клієнта до опе рацій, які підлягають фінансовому моніторингу, і відбитком печатки (штампа) банку).

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: