Ќазвание: Ѕанк≥вськ≥ операц≥њ - „ереп ј.¬., јндросова ќ.‘.

∆анр: Ѕанк≥вська справа

–ейтинг:

ѕросмотров: 1725

—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |3.5  ћ≥жбанк≥вськ≥ розрахунки та механ≥зм њх зд≥йсненн€

 

ћ≥жбанк≥вськ≥ розрахунки Ї важливим елементом грошових розра хунк≥в. ¬они зд≥йснюютьс€ м≥ж економ≥чними субТЇктами Ц кл≥Їнтами р≥зних банк≥в або р≥зних ф≥л≥й одного банку. ¬ таких випадках виникаЇ потреба переказувати кошти з банку платника в банк одержувача. ћ≥ж банк≥вськими установами виникаЇ багато в≥дносин, €к≥ зумовлюють њх власн≥ взаЇмн≥ платеж≥ Ц куп≥вл€продаж валюти, м≥жбанк≥вськ≥ кредитн≥ в≥дносини, наданн€ послуг, куп≥вл€продаж ц≥нних папер≥в. “ому м≥жгос подарськ≥ розрахунки не можуть  усп≥шно зд≥йснюватис€ без ефектив них, над≥йноњ й добре орган≥зованоњ системи м≥жбанк≥вських розрахунк≥в.

Ќац≥ональна система масових електронних платеж≥в (Ќ—ћ≈ѕ) Ї внут р≥шньодержавною банк≥вською багатоем≥тентною плат≥жною системою масових платеж≥в.

ƒ≥€льн≥сть Ќ—ћ≈ѕ направлена на виконанн€ њњ основних функц≥й, а саме:

Ц виконанн€ переказу кошт≥в за операц≥€ми, що ≥н≥ц≥йован≥ ≥з засто суванн€м плат≥жних карток;

Ц забезпеченн€ високоњ безпечност≥, над≥йност≥, швидкост≥ та економ≥ч ноњ ефективност≥ виконанн€ операц≥й ≥з застосуванн€м плат≥жних карток.

—пец≥альним плат≥жним засобом Ќ—ћ≈ѕ Ї плат≥жна картка Ќ—ћ≈ѕ. ѕ≥д час проведенн€ переказу кошт≥в у Ќ—ћ≈ѕ використовуЇтьс€ взаЇмозал≥к на основ≥ кл≥рингу.

Ќ—ћ≈ѕ використовуЇ ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ, що забезпечують формуванн€, обробленн€, передаванн€ та збер≥ганн€ документ≥в за опе рац≥€ми ≥з застосуванн€м плат≥жних карток ≥ формуванн€ в≥дпов≥дних документ≥в на переказ кошт≥в у електронн≥й форм≥.

Ќ—ћ≈ѕ використовуЇ систему захисту ≥нформац≥њ, що забезпечуЇ не перервний захист ≥нформац≥њ, щодо зд≥йсненн€ операц≥й ≥з застосуванн€м плат≥жних карток на вс≥х етапах њњ формуванн€, обробленн€, передаванн€ та збер≥ганн€.

ƒ≥€льн≥сть Ќ—ћ≈ѕ забезпечуЇтьс€ та регулюЇтьс€ такими засобами:

Ц орган≥зац≥йною структурою;

Ц јѕ ;

Ц нормативною базою.

ќрган≥зац≥йна структура Ќ—ћ≈ѕ Ц це сукупн≥сть визначених ѕлат≥ жною орган≥зац≥Їю субТЇкт≥в, њх функц≥й, прав ≥ обовТ€зк≥в, а також су купн≥сть в≥дносин, що виникають м≥ж ними п≥д час проведенн€ переказу кошт≥в та забезпеченн€ д≥€льност≥ Ќ—ћ≈ѕ.

ƒо складу Ќ—ћ≈ѕ вход€ть:

Ц ѕлат≥жна орган≥зац≥€;

Ц члени Ќ—ћ≈ѕ;

Ц учасники Ќ—ћ≈ѕ.

«агальн≥ засади д≥€льност≥, орган≥зац≥йна структура ѕлат≥жноњ орган≥ зац≥њ та пор€док забезпеченн€ виконанн€ нею своњх функц≥ональних обо вТ€зк≥в визначаютьс€ внутр≥шн≥ми документами ѕлат≥жноњ орган≥зац≥њ.

„ленами Ќ—ћ≈ѕ Ї ем≥тенти та еквайри. ”часниками Ќ—ћ≈ѕ Ї:

♦  розрахунковий банк Ќ—ћ≈ѕ (дал≥ Ц розрахунковий банк);

♦  √ѕ÷;

♦  –ѕ÷;

♦  Ѕѕ÷;

♦  техн≥чн≥ еквайри (еквайрингов≥ компан≥њ);

♦  п≥дприЇмства торг≥вл≥ та сфери послуг (торговц≥);

♦  держател≥ плат≥жних карток (держател≥ карток).

–озрахунковим банком може бути уповноважений плат≥жною орган≥ зац≥Їю банкрезидент або Ќац≥ональний банк.

Ѕанк, що виконуЇ функц≥њ розрахункового банку, визначаЇ ѕлат≥жна орган≥зац≥€.

ѕлат≥жна орган≥зац≥€ зобовТ€зана виконувати так≥ функц≥њ:

Ц визначати, формувати, уносити зм≥ни та забезпечувати розвиток нормативноњ бази Ќ—ћ≈ѕ ≥ зд≥йснювати нагл€д за њњ виконанн€м тими членами та учасниками Ќ—ћ≈ѕ. з €кими вона маЇ догов≥рн≥ в≥дносини, а також розповсюджувати на визначених нею умовам нормативн≥ документи Ќ—ћ≈ѕ ≥ зм≥ни до них; визначати, формувати та забезпечувати д≥€льн≥сть та розвиток орган≥зац≥йноњ структури Ќ—ћ≈ѕ;

Ц визначати принципи побудови јѕ , техн≥чн≥ вимоги до його компонент≥в ≥ забезпечувати њх розробленн€, випробуванн€, впровадженн€ та розвиток;

Ц визначати типи та характеристики карток Ќ—ћ≈ѕ, узгоджувати дизайн карток перед початком њх ем≥с≥њ, забезпечувати орган≥зац≥ю њх ви робництва та п≥дготовку до використанн€ (системну ≥н≥ц≥ал≥зац≥ю та пер сонал≥зац≥ю);

Ц визначати типи плат≥жних додатк≥в ≥ правила виконанн€ операц≥й за ними;

Ц забезпечувати генерац≥ю, збер≥ганн€ та поширенн€ системноњ клю човоњ ≥нформац≥њ;

Ц визначати пор€док проведенн€ взаЇморозрахунк≥в ≥ формуванн€ в≥дпо в≥дних складових страхового фонду з покритт€ ризик≥в невиконанн€ м≥жбан к≥вських розрахунк≥в за операц≥€ми ≥з застосуванн€м плат≥жних карток Ќ—ћ≈ѕ (страховий фонд Ќ—ћ≈ѕ), а також розраховувати њх обс€г;

Ц визначати типи ком≥с≥йних, пор€док њх розрахунку та розпод≥лу, а також розм≥ри в≥дпов≥дних складових загальносистемних ком≥с≥йних (дл€ певних ф≥нансових операц≥й);

Ц визначати перел≥к основних тариф≥в за виконанн€ важливих про цедур ≥ наданн€ послуг та/або встановлювати/узгоджувати њх розм≥ри;

Ц визначати правила орган≥зац≥њ безпеки в Ќ—ћ≈ѕ ≥ забезпечувати нагл€д за њх виконанн€м;

Ц визначати ризики та методи управл≥нн€ ризиками в Ќ—ћ≈ѕ;

Ц визначати пор€док формуванн€ та використанн€ страхового фонду

Ќ—ћ≈ѕ ≥ зд≥йснювати нагл€д за його використанн€м;

Ц визначати види обмежень, а також встановлювати системн≥ обме женн€ щодо проведенн€ операц≥й ≥з застосуванн€м плат≥жних карток Ќ—ћ≈ѕ ≥ забезпечувати њх використанн€;

Ц визначати правила орган≥зац≥њ захисту ≥нформац≥њ в Ќ—ћ≈ѕ ≥ за безпечувати нагл€д за њх виконанн€м;

Ц надавати членам та учасникам Ќ—ћ≈ѕ в≥льний доступ до потр≥бноњ њм ≥нформац≥њ, що не становить комерц≥йноњ таЇмниц≥, щодо компонент≥в јѕ , €к≥  мають  св≥доцтва на  право њх застосуванн€, та д≥€льност≥ у Ќ—ћ≈ѕ;

Ц визначати пор€док та засоби врегулюванн€ конфл≥ктних ситуац≥й ≥ вир≥шенн€ сп≥рних питань, а також спри€ти врегулюванню конфл≥ктних ситуац≥й та вир≥шенню сп≥рних питань;

Ц зд≥йснювати адм≥н≥стративне керуванн€ Ќ—ћ≈ѕ;

Ц приймати р≥шенн€ щодо можливост≥ членства та/або в≥дпов≥дноњ участ≥ в Ќ—ћ≈ѕ юридичних ос≥б ≥ забезпечувати укладанн€ в≥дпов≥дних договор≥в та наданн€ л≥ценз≥й;

Ц приймати р≥шенн€ щодо припиненн€, обмеженн€ або зупиненн€ д≥€льност≥ в Ќ—ћ≈ѕ њњ члена або учасника Ц юридичноњ особи;

Ц представл€ти Ќ—ћ≈ѕ у зовн≥шн≥х в≥дносинах;

Ц визначати маркетингову пол≥тику щодо розвитку Ќ—ћ≈ѕ ≥ забез печувати њњ проведенн€;

Ц формувати фонди дл€ забезпеченн€ д≥€льност≥ та подальшого роз витку Ќ—ћ≈ѕ;

Ц виконувати ≥нш≥ функц≥њ, передбачен≥ ѕравилами, а також ≥ншими документами Ќ—ћ≈ѕ.

ѕлат≥жна орган≥зац≥€ маЇ право:

Ц визначати, формувати та вносити зм≥ни до ѕравил та ≥нших норма тивних документ≥в Ќ—ћ≈ѕ;

Ц зд≥йснювати контроль за виконанн€м членами та учасниками

Ќ—ћ≈ѕ догов≥рних зобовТ€зань перед ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю;

Ц припинити д≥ю наданого права (дозволу, л≥ценз≥њ тощо) щодо вико нанн€ членом або учасником Ќ—ћ≈ѕ в≥дпов≥дних функц≥й у раз≥ пору шенн€ ним умов дозволу, л≥ценз≥њ тощо;

Ц обмежити або припинити д≥€льн≥сть у Ќ—ћ≈ѕ њњ члена або учасника Ц юридичноњ особи у випадках, обумовлених ѕравилами;

Ц доручати (делегувати) визначеним  нею  членам (учасникам) Ќ—ћ≈ѕ або ≥ншим юридичним особам виконанн€ визначених нею окре мих функц≥й;

Ц установлювати перел≥к в≥домостей, що становл€ть комерц≥йну таЇ мницю;

Ц зд≥йснювати/замовл€ти розробленн€ та впроваджувати додатков≥

(модиф≥кован≥) плат≥жн≥ та ≥нш≥ додатки;

Ц вимагати п≥сл€ розгл€ду спор≥в в≥дшкодуванн€ збитк≥в, що завдан≥ членом (учасником) Ќ—ћ≈ѕ ѕлат≥жн≥й орган≥зац≥њ та/або ≥ншому члену (учаснику) Ќ—ћ≈ѕ;

Ц установлювати тарифи на послуги ѕлат≥жноњ орган≥зац≥њ.

„лен Ќ—ћ≈ѕ може виконувати функц≥њ ем≥тента та/або еквайра. ≈м≥тент Ќ—ћ≈ѕ зобовТ€заний виконувати так≥ функц≥њ:

Ц забезпечувати над≥йне функц≥онуванн€ та обслуговуванн€ в≥дпов≥дних компонент≥в јѕ , за допомогою €ких забезпечуЇтьс€ виконанн€ його функц≥ональних обовТ€зк≥в;

Ц сформувати та п≥дтримувати складов≥ страхового фонду Ќ—ћ≈ѕ у пор€дку, визначеному ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю;

Ц своЇчасно проводити розрахунки з членами та учасниками Ќ—ћ≈ѕ

зг≥дно з догов≥рними зобовТ€занн€ми;

Ц зд≥йснювати €к≥сне обслуговуванн€ кл≥Їнт≥в зг≥дно з догов≥рними зобовТ€занн€ми, а також держател≥в ем≥тованих ним плат≥жних карток;

Ц визначати та встановлювати в межах своњх повноважень в≥дпов≥дн≥ ком≥с≥йн≥ та обмеженн€ (л≥м≥ти) за операц≥€ми ≥з застосуванн€м плат≥ж них карток, перел≥к своњх послуг та тарифи на них, а також ≥нформувати держател≥в плат≥жних карток про њх зм≥ну;

Ц забезпечити конф≥денц≥йн≥сть ≥нформац≥њ в≥дпов≥дно до укладених договор≥в;

Ц надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуац≥€х в≥дпов≥дно до укладених договор≥в;

Ц забезпечити розгл€д ≥ вир≥шенн€ конфл≥ктних ситуац≥й та сп≥рних питань зг≥дно ≥ умовами укладених договор≥в та пор€дком, визначеним ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю;

Ц зд≥йснювати ≥нформац≥йне обслуговуванн€ ем≥тованих ним плат≥ жних карток та операц≥й за ними;

Ц ≥нш≥ функц≥њ, визначен≥ законодавством ”крањни, у тому числ≥ нор мативними документами ѕлат≥жноњ орган≥зац≥њ.

≈квайр Ќ—ћ≈ѕ зобовТ€заний виконувати так≥ функц≥њ:

Ш забезпечувати над≥йне функц≥онуванн€ та обслуговуванн€ в≥дпов≥дних компонент≥в јѕ , за допомогою €ких забезпечуЇтьс€ виконанн€ його функц≥ональних обовТ€зк≥в;

Ш сформувати та п≥дтримувати складов≥ страхового фонду Ќ—ћ≈ѕ у

пор€дку. визначеному ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю;

Ш своЇчасно проводити розрахунки з членами та учасниками Ќ—ћ≈ѕ

зг≥дно з догов≥рними зобовТ€занн€ми;

Ш зд≥йснювати €к≥сне обслуговуванн€ торговц≥в зг≥дно з догов≥рними зобовТ€занн€ми, а також держател≥в плат≥жних карток;

Ш визначати та встановлювати в межах своњх повноважень в≥дпов≥дн≥

ком≥с≥йн≥ за операц≥€ми ≥з застосуванн€м плат≥жних карток, перел≥к своњх послуг та тарифи на них, а також завчасно ≥нформувати держател≥в плат ≥жних карток ≥ торговц≥в про њх зм≥ну;

Ш забезпечити конф≥денц≥йн≥сть ≥нформац≥њ в≥дпов≥дно до укладених

договор≥в;

Ш надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуац≥€х

в≥дпов≥дно до укладених договор≥в;

Ш забезпечити розгл€д ≥ вир≥шенн€ конфл≥ктних ситуац≥й та сп≥рних

питань зг≥дно з умовами укладених договор≥в та пор€дком, визначеним

ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю;

Ш зд≥йснювати ≥нформац≥йне обслуговуванн€ торговц≥в та операц≥й

за плат≥жними картками;

Ш ≥нш≥ функц≥њ, визначен≥ законодавством ”крањни та нормативними

документами ѕлат≥жноњ орган≥зац≥њ.

–озрахунковий банк зобовТ€заний виконувати так≥ функц≥њ:

Ц в≥дкривати та вести в≥дпов≥дн≥ рахунки, потр≥бн≥ дл€ проведенн€ розрахунк≥в м≥ж учасниками кл≥рингу за операц≥њ, €к≥ виконан≥ ≥з засто суванн€м плат≥жних карток Ќ—ћ≈ѕ ≥ включен≥ до кл≥рингу (дал≥ Ц роз рахунки м≥ж учасниками кл≥рингу);

 

Ц приймати кл≥рингов≥ вимоги в≥д √ѕ÷ ≥ проводити розрахунки м≥ж учасниками кл≥рингу в≥дпов≥дно до регламенту Ќ—ћ≈ѕ;

Ц обл≥ковувати ≥ використовувати зг≥дно  з пор€дком, визначеним ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю, та умовами укладених договор≥в кошти скла дових страхового фонду Ќ—ћ≈ѕ, а також ≥нформувати ѕлат≥жну орган ≥зац≥ю та в≥дпов≥дних учасник≥в кл≥рингу про використанн€ в≥дпов≥дних кошт≥в складових страхового фонду Ќ—ћ≈ѕ за в≥дпов≥дний пер≥од ≥ не обх≥дн≥сть виконанн€ повТ€заних з цим зобовТ€зань;

Ц зд≥йснювати контроль за своЇчасним формуванн€м ≥ поповненн€м членами Ќ—ћ≈ѕ в≥дпов≥дних складових страхового фонду зг≥дно з по р€дком, визначеним ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю, та умовами укладених до говор≥в ≥ надавати ѕлат≥жн≥й орган≥зац≥њ, в≥дпов≥дним членам Ќ—ћ≈ѕ ≥ √ѕ÷ ≥нформац≥ю про порушенн€ зазначеного пор€дку;

Ц зд≥йснювати контроль за .своЇчасним поверненн€м членами Ќ—ћ≈ѕ позик до загального гарант≥йного фонду ѕлат≥жноњ орган≥зац≥њ в≥дпов≥дно до нормативних документ≥в Ќ—ћ≈ѕ та умов договору з ѕла т≥жною орган≥зац≥Їю;

Ц брати участь разом з ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю в управл≥нн≥ ризика ми за розрахунками м≥ж учасниками кл≥рингу;

Ц виступати гарантом завершенн€  розрахунк≥в м≥ж  учасниками кл≥рингу, €к за рахунок використанн€ кошт≥в страхового фонду Ќ—ћ≈ѕ, так ≥ шл€хом кредитуванн€ учасник≥в кл≥рингу зг≥дно з пор€дком, визна ченим в≥дпов≥дними нормативноправовими актами Ќац≥онального бан ку та умовами взаЇмних договор≥в;

Ц ≥нформувати ѕлат≥жну орган≥зац≥ю та √ѕ÷ про результати розра хунк≥в м≥ж учасниками кл≥рингу зг≥дно з регламентом Ќ—ћ≈ѕ;

Ц визначати перел≥к своњх послуг, що надаютьс€ членам та учасникам Ќ—ћ≈ѕ дл€ забезпеченн€ њх д≥€льност≥, а також встановлювати (у межах своњх повноважень) тарифи на них;

Ц забезпечувати конф≥денц≥йн≥сть ≥нформац≥њ в≥дпов≥дно до укладе них договор≥в;

Ц брати участь та забезпечувати розгл€д ≥ вир≥шенн€ сп≥рних питань та конфл≥ктних ситуац≥й зг≥дно з умовами укладених договор≥в та пор€д ком, визначеним ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю;

Ц виконувати ≥нш≥ функц≥њ, визначен≥ законодавством ”крањни, у тому числ≥ нормативними документами Ќ—ћ≈ѕ.

√ѕ÷ зобовТ€заний виконувати так≥ функц≥њ:

Х забезпечувати оперативне керуванн€ јѕ  ≥ безпекою Ќ—ћ≈ѕ у межах повноважень, визначених ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю, забезпечува151

ти збиранн€, сортуванн€, ≥нформац≥йне обробленн€ та збер≥ганн€ в≥дпов ≥дних м≥жбанк≥вських трансакц≥й системи;

Х забезпечувати обм≥н ≥нформац≥Їю з –ѕ÷, Ѕѕ÷ та розрахунковим банком;

Х забезпечувати ц≥лодобову безпереб≥йну авторизац≥ю м≥жбанк≥всь ких операц≥й з використанн€м карток Ќ—ћ≈ѕ за умови ц≥лодобовоњ ро боти њх ем≥тент≥в та на€вност≥ звТ€зку з ними;

Х забезпечувати маршрутизац≥ю запит≥в до ем≥тент≥в на авторизац≥ю та веденн€ таблиць маршрутизац≥њ ≥нших –ѕ÷;

Х обл≥ковувати член≥в та учасник≥в Ќ—ћ≈ѕ, ем≥тован≥ картки, мо дул≥ безпеки (SAM та HSM) ≥ терм≥нали, €к≥ включен≥ в роботу јѕ ;

Х виконувати кл≥ринг, формувати та передавати до розрахункового банку документи на переказ (кл≥рингов≥ вимоги) дл€ проведенн€ взаЇмо розрахунк≥в м≥ж членами та в≥дпов≥дними учасниками Ќ—ћ≈ѕ;

Х формувати та подавати ѕлат≥жн≥й орган≥зац≥њ, членам та в≥дпов≥д ним учасникам Ќ—ћ≈ѕ потр≥бну зв≥тн≥сть та ≥нформац≥йн≥ виписки за результатами кл≥рингу;

Х забезпечувати п≥дтримку бази даних член≥в та учасник≥в Ќ—ћ≈ѕ та формуванн€ потр≥бних форм зв≥тност≥ дл€ них зг≥дно з замовами укла дених договор≥в;

Х надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуац≥€х в≥дпов≥дно до умов укладених договор≥в;

Х забезпечувати конф≥денц≥йн≥сть ≥нформац≥њ в≥дпов≥дно до умов укладених договор≥в;

Х визначати перел≥к своњх послуг, що надаютьс€ членам та учасникам Ќ—ћ≈ѕ дл€ забезпеченн€ њх д≥€льност≥, а також встановлювати (у межах своњх повноважень) тарифи на них;

Х брати участь та забезпечувати розгл€д ≥ вир≥шенн€ сп≥рних питань та конфл≥ктних ситуац≥й зг≥дно з умовами укладених договор≥в та пор€д ком, визначеним ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю;

Х виконувати функц≥њ рег≥онального процесингового центру дл€ того рег≥ону, в €кому в≥н розташований (у раз≥ потреби);

Х виконувати ≥нш≥ функц≥њ, визначен≥ законодавством ”крањни та нормативними документами Ќ—ћ≈ѕ.

–ѕ÷ зобовТ€заний виконувати так≥ функц≥њ:

Ц забезпечувати п≥дтримку оперативного керуванн€ јѕ  ≥ безпеки Ќ—ћ≈ѕ у межах повноважень, визначених ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю, за безпечувати збиранн€, сортуванн€, обробленн€ та збер≥ганн€ в≥дпов≥дних м≥жбанк≥вських трансакц≥й;

Ц забезпечувати збиранн€, збер≥ганн€ та передаванн€ до √Ћ≤ƒ по тр≥бноњ ≥нформац≥њ щодо нештатних ситуац≥й у в≥дпов≥дних член≥в та учас ник≥в Ќ—ћ≈ѕ;

Ц забезпечувати передаванн€ в≥дпов≥дним ем≥тентам м≥жбанк≥вських трансакц≥й дл€ акцептуванн€ та збиранн€ п≥дтверджень (акцепт≥в) цих трансакц≥й в≥д ем≥тент≥в;

Ц забезпечувати формуванн€ та зв≥р€нн€ неттопозиц≥й в≥дпов≥дних член≥в Ќ—ћ≈ѕ, а також надсиланн€ зв≥рених неттопозиц≥й до √ѕ÷ ≥ скоригованих неттопозиц≥й до в≥дпов≥дних член≥в Ќ—ћ≈ѕ;

Ц забезпечувати зг≥дно з регламентом Ќ—ћ≈ѕ ≥ в≥дпов≥дно до умов укладених договор≥в безпереб≥йне та €к≥сне ≥нформац≥йне обслуговуван н€ член≥в та учасник≥в Ќ—ћ≈ѕ, що п≥дключен≥ до нього, та наданн€ њм необх≥дних послуг;

Ц обл≥ковувати член≥в та учасник≥в Ќ—ћ≈ѕ, €ких в≥н обслуговуЇ, ем≥тован≥ ними картки, модул≥ безпеки (SAM та HSM) ≥ терм≥нали цих член≥в та учасник≥в Ќ—ћ≈ѕ. €к≥ включен≥ в роботу јѕ ;

Ц забезпечувати п≥дтримку бази даних щодо в≥дпов≥дних член≥в та учасник≥в Ќ—ћ≈ѕ ≥ формуванн€ потр≥бних форм зв≥тност≥ дл€ них;

Ц надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуац≥€х в≥дпов≥дно до укладених договор≥в;

Ц забезпечувати конф≥денц≥йн≥сть ≥нформац≥њ в≥дпов≥дно до укладе них договор≥в;

Ц визначати перел≥к своњх послуг, що надаютьс€ ѕлат≥жн≥й орган≥ зац≥њ, членам та учасникам Ќ—ћ≈ѕ дл€ забезпеченн€ њх д≥€льност≥ а та кож встановлювати (у межах своњх повноважень) тарифи на них;

Ц брати участь та забезпечувати розгл€д ≥ вир≥шенн€ сп≥рних питань та конфл≥ктних ситуац≥й зг≥дно з умовами укладених договор≥в та пор€д ком, визначеним ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю;

Ц виконувати ≥нш≥ функц≥њ, визначен≥ законодавством ”крањни, у тому числ≥ нормативними документами Ќ—ћ≈ѕ.

ѕерел≥к функц≥й кожного окремого Ѕѕ÷ визначаЇтьс€ умовами ук ладених договор≥в з ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю та ем≥тентами та/або еквай рами, €ких в≥н обслуговуЇ. «окрема, Ѕѕ÷ може виконувати так≥ функц≥њ:

Х зд≥йснювати ≥нформац≥йне обслуговуванн€ кожного з ем≥тент≥в та/ або еквайр≥в шл€хом виконанн€ делегованих йому функц≥й (повнова жень);

Х визначати перел≥к своњх послуг, що надаютьс€ ѕлат≥жн≥й орган≥ зац≥њ та в≥дпов≥дним ем≥тентам та/або еквайрам дл€ забезпеченн€ њх д≥€ль ност≥, а також встановлювати (у межах своњх повноважень) тарифи на них.

“ехн≥чний еквайр зобовТ€заний виконувати так≥ функц≥њ:

Ц створювати та обслуговувати мережу терм≥нал≥в (банкомат≥в) дл€ обслуговуванн€ плат≥жних карток Ќ—ћ≈ѕ;

Ц забезпечувати зг≥дно з ѕравилами та в≥дпов≥дно до умов укладених договор≥в безпереб≥йне та €к≥сне обслуговуванн€ член≥в ≥ учасник≥в Ќ—ћ≈ѕ, надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуац≥€х в≥дпов≥дно до умов укладених договор≥в;

Ц забезпечувати конф≥денц≥йн≥сть ≥нформац≥њ в≥дпов≥дно до умов укладених договор≥в;

Ц виконувати ≥нш≥ функц≥њ, визначен≥ цими ѕравилами та ≥ншими нормативними документами Ќ—ћ≈ѕ.

“орговець зобовТ€заний виконувати так≥ функц≥њ:

Ш обслуговувати держател≥в плат≥жних карток у межах гарантованого

еквайром(ами) перел≥ку послуг;

Ш створювати умови обслуговуванн€ держател≥в плат≥жних карток,

що забезпечують збереженн€ њх конф≥денц≥йноњ ≥нформац≥њ (ѕ≤Ќ);

Ш надавати держател€м карток повний наб≥р товар≥в та послуг за ц≥нами, що не перевищують ц≥ни на них п≥д час розрахунк≥в гот≥вкою;

Ш перев≥р€ти плат≥жн≥ картки на њх в≥дпов≥дн≥сть установленим вимогам щодо обовТ€зкових рекв≥зит≥в;

Ш на вимогу еквайра(≥в) подавати коп≥њ документ≥в за операц≥€ми ≥з

застосуванн€м плат≥жних карток.

” Ќ—ћ≈ѕ картки за типами под≥л€ютьс€ на плат≥жн≥ та службов≥. «алежно в≥д правил та вимог до оформленн€ плат≥жних операц≥й

плат≥жн≥ картки под≥л€ютьс€ на особист≥ та корпоративн≥.

ƒержателем особистоњ плат≥жноњ картки Ї ф≥зична особа. ƒержателем корпоративноњ плат≥жноњ картки Ї дов≥рена особа кл≥Їнта Ц юридичноњ особи або ф≥зична особа Ц п≥дприЇмець чи його дов≥рена особа.

 ожен тип карток маЇ додатковий розпод≥л за функц≥ональним при значенн€м картки. ѕерел≥к плат≥жних та службових карток та њх розпод≥л за функц≥ональним призначенн€м, вимоги до €кост≥ карток Ќ—ћ≈ѕ виз начаЇтьс€ документами ѕлат≥жноњ орган≥зац≥њ.

ѕлат≥жн≥ картки призначен≥ дл€ застосуванн€ њх держател€ми €к техн ≥чного засобу дл€:

Ц безгот≥вковоњ оплати за товари та послуги (у тому числ≥ тих, куп≥вл€

(одержанн€) €ких зд≥йснюЇтьс€ в системах електронноњ комерц≥њ);

Ц одержанн€ гот≥вки в касах банк≥в та ≥нших ф≥нансових установ, тор говц≥в та через банкомати;

Ц перерахуванн€ кошт≥в з≥ своњх картрахунк≥в на рахунки ≥нших ос≥б.

ѕлат≥жн≥ картки можуть мати додатков≥ властивост≥ та м≥стити додат кову ≥нформац≥ю, що дозвол€Ї використовувати њх €к техн≥чний зас≥б дл€ забезпеченн€:

Х ≥дентиф≥кац≥њ кл≥Їнта (посв≥дченн€ особи, пенс≥йне посв≥дченн€ тощо);

Х послуг у страхов≥й медицин≥ та ≥нших видах страхуванн€;

Х обслуговуванн€ п≥льгових категор≥й населенн€;

Х одержанн€ п≥льг у торг≥вл≥.

—творенн€ файл≥в з додатковою ≥нформац≥Їю в плат≥жних картках зд≥йснюЇтьс€ за за€вкою ем≥тента до ѕлат≥жноњ орган≥зац≥њ.

ѕлат≥жн≥ картки можуть м≥стити к≥лька плат≥жних додатк≥в, кожний з €ких п≥дтримуЇ т≥льки один код плат≥жноњ одиниц≥ [код валюти (основ ний або додатковий)] або код обл≥ку.

ѕлат≥жн≥ картки з ƒ ¬ќ, використанн€ €ких базуЇтьс€ на технолог≥њ Ќ—ћ≈ѕ, можуть бути використан≥ в системах наданн€ та обл≥ку визначених послуг, реал≥зованих за участю ем≥тент≥в цих карток та ≥нших належних уста нов, та дл€ реал≥зац≥њ небанк≥вських плат≥жних систем. якщо у ѕравилах додатково не зазначено, що плат≥жна картка маЇ ƒ ¬ќ, то вс≥ плат≥жн≥ до датки такоњ картки п≥дтримують основний код валюти (гривню).

ѕлат≥жн≥ картки з ƒ ¬ќ можуть бути €к особист≥, так ≥ корпоративн≥ та використан≥ њх держател€ми €к техн≥чний зас≥б дл€:

Ц одержанн€ наперед оплачених товар≥в (послуг);

Ц одержанн€ гот≥вки в ≥ноземн≥й валют≥;

Ц платежу за товари та послуги ц≥льового призначенн€;

Ц платежу за товари та послуги населенн€, що маЇ п≥льги (оплата про њзду на транспорт≥, л≥к≥в, комунальних послуг тощо);

Ц одержанн€ соц≥альноњ допомоги, субсид≥й тощо.

ƒл€ проведенн€ ем≥с≥њ плат≥жних карток з ƒ ¬ќ ем≥тент подаЇ до ѕла т≥жноњ орган≥зац≥њ документи, перел≥к €ких визначаЇтьс€ нею.

ѕлат≥жн≥ та службов≥ картки, придбан≥ членами та в≥дпов≥дними учасниками Ќ—ћ≈ѕ, збер≥гаютьс€ €к бланки суворого обл≥ку.

” Ќ—ћ≈ѕ використовуютьс€ плат≥жн≥ картки з плат≥жними додатка ми Ц гаманець та чек.

ѕлат≥жн≥ додатки картки не залежать один в≥д одного та використову ютьс€ кожний окремо.

Ќа плат≥жн≥й картц≥ можуть розм≥щуватись, €к один плат≥жний дода ток (гаманець чи чек), так ≥ обидва плат≥жних додатки одночасно.

ƒл€ ≥дентиф≥кац≥њ кл≥Їнта перед виконанн€м операц≥њ ≥з застосуван н€м плат≥жного додатка Ї:

ѕ≤Ќ дл€ ≥дентиф≥кац≥њ кл≥Їнта перед виконанн€м операц≥њ ≥з залишку кошт≥в в≥дпов≥дного плат≥жного додатка картки (ѕ≤Ќ залишку кошт≥в); ѕ≤Ќ дл€ ≥дентиф≥кац≥њ кл≥Їнта перед виконанн€м операц≥њ з його рахунком завантаженн€ (ѕ≤Ќ рахунку).

ƒержател≥ карток Ќ—ћ≈ѕ за допомогою плат≥жних додатк≥в карток можуть виконувати так≥ ф≥нансов≥ операц≥њ:

Х онлайн завантаженн€ плат≥жного додатка картки з рахунку заван таженн€;

Х офлайн завантаженн€ плат≥жного додатка картки з рахунку заван таженн€;

Х завантаженн€ плат≥жного додатка картки гот≥вкою;

Х одержанн€ гот≥вки ≥з залишку кошт≥в плат≥жного додатка картки;

Х одержанн€ гот≥вки з рахунку завантаженн€;

Х плат≥ж ≥з залишку кошт≥в плат≥жного додатка картки;

Х плат≥ж з рахунку завантаженн€;

Х адресний плат≥ж ≥з залишку кошт≥в плат≥жного додатка картки;

Х адресний плат≥ж з рахунку завантаженн€;

Х поверненн€ кошт≥в останнього усп≥шно завершеного платежу (опе рац≥€ сторно).

ѕлат≥ж та одержанн€ гот≥вки ≥з залишку кошт≥в додатка картки Ї офлайн операц≥€ми. ѕлат≥ж та одержанн€ гот≥вки з рахунку завантаженн€, а також завантаженн€ плат≥жних додатк≥в картки гот≥вкою Ї онлайн операц≥€ми.

ƒержател≥ плат≥жних карток Ќ—ћ≈ѕ (з ƒ ¬ќ також) за допомогою плат≥жних додатк≥в карток можуть виконувати так≥ неф≥нансов≥ операц≥њ:

Ц перегл€д стану рахунку завантаженн€;

Ц перегл€д залишк≥в кошт≥в плат≥жних додатк≥в на картц≥;

Ц перегл€д журналу платеж≥в (до восьми останн≥х операц≥й);

Ц перегл€д журналу завантажень (до чотирьох останн≥х операц≥й);

Ц зм≥ну  ѕ≤Ќ залишку кошт≥в та ѕ≤Ќ рахунку гаманц€ та чека (ц€ операц≥€ може проводитис€ на вс≥х банк≥вських терм≥налах та банкоматах Ќ—ћ≈ѕ).

≈м≥тент може виконувати з ем≥тованими ним картками так≥ неф≥нан сов≥ операц≥њ:

Ш установленн€ та оновленн€ (зм≥ну) терм≥ну д≥њ гаманц€ та чека;

Ш установленн€ та зм≥ну л≥м≥т≥в гаманц€ та чека;

Ш розблокуванн€ ѕ≤Ќ залишку кошт≥в та ѕ≤Ќ рахунку;

Ш розблокуванн€ плат≥жного додатка картки, €кий заблоковано п≥д

час порушенн€ технолог≥њ виконанн€ операц≥њ офлайн завантаженн€ пла т≥жного додатка картки з рахунку завантаженн€ кл≥Їнта.

 

ѕлат≥жн≥ картки з ƒ ¬ќ дають можлив≥сть њх держател€м виконува ти так≥ ф≥нансов≥ операц≥њ:

Ц плат≥ж ≥з залишку кошт≥в плат≥жного додатка картки (у режим≥ оф лайн);

Ц плат≥ж з рахунку завантаженн€ (у режим≥ онлайн);

Ц завантаженн€ плат≥жного додатка картки з рахунку завантаженн€

(у режим≥ онлайн);

Ц завантаженн€ плат≥жного додатка картки гот≥вкою (у режим≥ он лайн);

Ц одержанн€ гот≥вки в ≥ноземн≥й валют≥ з≥ своњх картрахунк≥в в ≥но земн≥й валют≥ у касах ≥ банкоматах уповноважених банк≥врезидент≥в, €к≥ ем≥тували ц≥ картки (у валют≥, код €коњ в≥дпов≥даЇ додатковому коду ва люти плат≥жного додатка картки);

Ц поверненн€ кошт≥в останнього усп≥шно завершеного платежу (опе рац≥€ сторно).

ƒержател≥ корпоративних плат≥жних карток з основним кодом валю ти (гривнею) за њх допомогою можуть  зд≥йснювати так≥ ф≥нансов≥ опе рац≥њ:

Х одержанн€ гот≥вки у валют≥ ”крањни дл€ зд≥йсненн€ розрахунк≥в, повТ€заних з виробничими (господарськими) потребами, у тому числ≥ дл€ оплати витрат т≥ в≥др€дженн€ в межах ”крањни з урахуванн€м обмежень, установлених нормативноправовими актами Ќац≥онального банку з пи тань регулюванн€ гот≥вкового об≥гу;

Х зд≥йсненн€ розрахунк≥в у безгот≥вков≥й форм≥ у валют≥ ”крањни, повТ€заних ≥з статутною та господарською д≥€льн≥стю, витратами пред ставницького характеру, а також витратами на в≥др€дженн€ в межах ”к рањни.

ƒержател≥ корпоративних плат≥жних карток з ƒ ¬ќ за њх допомогою можуть зд≥йснювати так≥ ф≥нансов≥ операц≥њ:

Х одержанн€ гот≥вки в ≥ноземн≥й валют≥ (код €коњ в≥дпов≥даЇ додатко вому коду валюти плат≥жного додатка картки) в касах ≥ банкоматах упов новажених банк≥вем≥тент≥в дл€ оплати витрат на закордонн≥ в≥др€дженн€;

Х зд≥йсненн€ розрахунк≥в у безгот≥вков≥й форм≥ за товари та послуги [отриманн€ наперед оплачених товар≥в (послуг)] дл€ забезпеченн€ статут ноњ та господарськоњ д≥€льност≥.

 ошти, €к≥ списан≥ з картрахунку юридичноњ особи або ф≥зичноњ осо би Ц п≥дприЇмц€ за операц≥њ ≥з застосуванн€м корпоративних плат≥жних карток, уважаютьс€ виданими п≥д зв≥т держателю плат≥жноњ картки. ¬и користанн€ кошт≥в маЇ бути п≥дтверджене в≥дпов≥дними зв≥тними доку

ментами. ѕоверненн€ дов≥реною особою кл≥Їнта невикористаних кошт≥в та в≥дшкодуванн€ власнику корпоративного картрахунку кошт≥в, вико ристаних понад встановлен≥ норми, зд≥йснюЇтьс€ зг≥дно з чинним зако нодавством ”крањни.

 онтроль за ц≥льовим використанн€м кошт≥в з корпоративних карт рахунк≥в за операц≥€ми ≥з застосуванн€м корпоративних плат≥жних кар ток зд≥йснюють власники цих рахунк≥в.

”с≥ без вин€тку операц≥њ з плат≥жними додатками плат≥жних карток можуть бути зд≥йснен≥ њх держател€ми у будь€кому м≥сц≥ обслуговуван н€ за картками Ќ—ћ≈ѕ за на€вност≥ в≥дпов≥дного обладнанн€, €кщо ≥нше не обумовлено умовами договору м≥ж ем≥тентом ≥ кл≥Їнтом.

ћ≥сц€ обслуговуванн€ за плат≥жними картками Ќ—ћ≈ѕ повинн≥ бути позначен≥ знаком Ќ—ћ≈ѕ.

ќперац≥њ з плат≥жними картками зд≥йснюютьс€ з урахуванн€м обме жень, установлених ѕравилами та нормативноправовими актами Ќац≥о нального банку.

” раз≥ використанн€ кл≥Їнтом Ц ф≥зичною особою рахунку заванта женн€ дл€ отриманн€ зароб≥тноњ плати, пенс≥њ, стипенд≥њ, ≥нших под≥бних виплат та за умови неможливост≥ виконанн€ з будь€ких причин адрес ного платежу ≥з застосуванн€м плат≥жноњ картки, кл≥Їнт Ц ф≥зична особа може без використанн€ плат≥жноњ картки за своњм дорученн€м (за€вою) у межах л≥м≥ту, визначеного договором, зд≥йснювати переказ кошт≥в з цьо го картрахунку на ≥нш≥ власн≥ рахунки ≥ на рахунки ≥нших ос≥б (плата за комунальн≥ послуги, телефон, електроенерг≥ю тощо), поверненн€ креди ту та процент≥в за ним, а також сплату ком≥с≥й за розрахунковокасове обслуговуванн€.

ѕереказ кошт≥в з картрахунк≥в без використанн€ плат≥жноњ картки кл≥Їнтами Ц ф≥зичними особами маЇ зд≥йснюватис€ з дотриманн€м уста новленого режиму використанн€ картрахунк≥в та оформленн€м в≥дпов≥ дних розрахункових документ≥в, передбачених нормативноправовими актами Ќац≥онального банку з питань безгот≥вкових розрахунк≥в.

„лени та учасники Ќ—ћ≈ѕ, що зд≥йснюють обслуговуванн€ держа тел≥в карток. не мають права самост≥йно приймати р≥шенн€ про в≥дмову держател€м карток в обслуговуванн≥, кр≥м випадк≥в, передбачених ѕрави лами та документами ѕлат≥жноњ орган≥зац≥њ щодо операц≥й ≥з застосуван н€м плат≥жних карток, та дискрим≥нувати кл≥Їнт≥в ≥нших член≥в Ќ—ћ≈ѕ.

ќсобливост≥ виконанн€ ф≥нансових ≥ неф≥нансових операц≥й ≥з засто суванн€м плат≥жних карток Ќ—ћ≈ѕ визначено в документах ѕлат≥жноњ орган≥зац≥њ щодо операц≥й ≥з застосуванн€м карток Ќ—ћ≈ѕ.

 

“ести

1. ѕоточн≥ рахунки призначен≥ дл€:

а) обл≥ну кошт≥в за вкладами юридичних ос≥б;

б) обл≥ку кошт≥в за вкладами ф≥зичних ос≥б до запитанн€;

в) об≥лку кошт≥в п≥дприЇмц≥в за строковими вкладами.

 

2. ¬ласников≥ вкладного рахунку видаЇтьс€ вкладний документ:

а) сертиф≥кат;

б) чек;

в) ощадна книжка.

 

3. ƒепозитн≥ (вкладн≥) рахунки ф≥зичних ос≥б призначен≥ дл€:

а) збер≥ганн€ грошових кошт≥в у банку;

б) використанн€ в грошовому оборот≥ банку;

в) обл≥ку кошт≥в, внесених на визначений у договор≥ строк.

 

4. Ќац≥ональна система масових електроних платеж≥в це:

а) система безгот≥вкових розрахунк≥в;

б) система гот≥вкових розрахунк≥в;

в) система розрахунк≥в за допомогою сертиф≥кат≥в.

 

5. ƒопиш≥ть визначенн€:

а) ЕЕ Ц наданн€ дозволу на обслуговуванн€ тримача плат≥жноњ картки;

б) ЕЕ Ц установа банку, €ка випускаЇ в об≥г плат≥жн≥ картки.

 

6. ≈лектроний гаманець Ц це:

а) р≥зновид плат≥жноњ картки Ђелектроний чекї;

б) р≥зновид акредитиву;

в) р≥зновид банк≥вського депозитного сертиф≥кату.

 

7. ѕроцесинговий центр виконуЇ:

а) зб≥г, обробку, збер≥ганн€ та передаванн€ ≥нформац≥њ;

б) кодуванн€, розповсюдженн€, нагромадженн€ ≥нформац≥њ;

в) арх≥вуванн€, патентуванн€, накопиченн€ ≥нформац≥њ.

 

8. « плат≥жноњ карти Ђелектроний чекї оплата може бути зд≥йснена:

а) т≥льки чековою книжкою;

б) в гот≥вков≥й або безгот≥вков≥й форм≥;

в) т≥льки в доларовому екв≥валент≥.

«апитанн€ дл€ самоконтролю

1.   ќхарактеризуйте рахунки, що  в≥дкривають банки кл≥Їнтам у нац≥о нальн≥й валют≥.

2.   Ќазв≥ть принципи безгот≥вкових розрахунк≥в.

3.   як≥ рекв≥зити повинний мати  розрахунков≥ документи?

4.   як≥ переваги мають  кл≥Їнти при  зд≥йсненн≥ розрахунк≥в через  систему

Ђкл≥Їнтбанкї?

5.   ƒайте  характеристику безгот≥вковим м≥жгосподарським розрахункам.

6.   ѕривед≥ть схему  документооборота при  розрахунках акредитивами, чеками, вексел€ми, плат≥жними вимогами, плат≥жними дорученн€ми, плат≥ жними вимогамидорученн€ми.

7.   який механ≥зм зд≥йсненн€ м≥жбанк≥вських розрахунк≥в?

8.   ’то Ї учасниками Ќ—ћ≈ѕ?

9.   як≥ функц≥њ зобовТ€зана виконувати плат≥жна орган≥зац≥€?

10. як≥ функц≥њ зобовТ€зан≥ виконувати √ѕ”,  –ѕ”, Ѕѕ”?

11. як≥ ф≥нансов≥ операц≥њ можуть зд≥йснювати держател≥ карток Ќ—ћ≈ѕ?

12. ’то зд≥йснюЇ контроль за використанн€м кошт≥в з корпоративних карт розрахунк≥в?

 

Ћ≥тература:

1.   ѕоложенн€ про орган≥зац≥ю операц≥йноњ роботи в банках ”крањни, зат верджене постановою ѕравл≥нн€ ЌЅ”  в≥д 18.06.2003 є 254.

2.   ≤нструкц≥€ з бухгалтерського обл≥ку  депозитних операц≥й установ ко мерц≥йних банк≥в ”крањни, затверджена постановою ѕравл≥нн€  ЌЅ”  в≥д

20.08.1999 є418.

3.   ≤нструкц≥€ з бухгалтерського обл≥ку  операц≥й з ц≥нними паперами ус танов  комерц≥йних банк≥в ”крањни, затверджена постановою ѕравл≥нн€ ЌЅ” в≥д 28.08.2003 є355.

4.   ≤нструкц≥€ з орган≥зац≥њ ем≥с≥йнокасовоњ роботи в установах банк≥в, затверджена постановою ѕравл≥нн€ ЌЅ”  в≥д 07.07.1994 є 129 (в редакц≥њ в≥д

30.12.1996є347).

5.   ≤нструкц≥€ про  безгот≥вков≥ розрахунки в ”крањн≥ в нац≥ональн≥й ва лют≥, затверджена постановою ѕравл≥нн€ ЌЅ”  в≥д 29.03.2001 є 135.

6.   ≤нструкц≥€ про в≥дкритт€ банками рахунк≥в у нац≥ональн≥й та ≥ноземн≥й валют≥, затверджена постановою ѕравл≥нн€ ЌЅ”  в≥д 18.12.1998  є 527.

7.   ≤нструкц≥€ про  м≥жбанк≥вськ≥ розрахунки в ”крањн≥, затверджена по становою ѕравл≥нн€ ЌЅ”  в≥д 27.12.1999 є 621.

8.   ≤нструкц≥€ про  орган≥зац≥ю роботи з гот≥вкового об≥гу,  затверджена постановою ѕравл≥нн€ ЌЅ”  в≥д 19.02.2001 є 69.

 

 


—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

ќцените книгу: 1 2 3 4 5

ƒобавление комментари€: