Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |3.2. Класифікація безготівкових розрахунків, їх сутність, принципи організації.

 

Безготівкові розрахунки – розрахунки, що проводяться без участі гот івки, тобто в сфері безготівкового грошового обороту. Безготівкові роз рахунки поділяються на міжгосподарські та міжбанківські, які обслуго вують, відповідно, відносини між клієнтами банків та між банками.

Безготівкові розрахунки поділяються за об’єктами розрахунків, тобто залежно від призначення платежу, на дві групи:

– розрахунки за товарними операціями – платежі за товарноматері альні цінності, надані послуги і виконані роботи;

– розрахунки за нетоварними операціями – сплата податків та перера хування інших платежів до бюджету, одержання і повернення банківсь ких позик, страхових сум тощо.

Основне місце  в цих розрахунках займають платежі за матеріальні цінності та послуги.

Залежно від місця проведення безготівкових розрахунків поділяють: Ш внутрішньодержавні (внутрішньоміські, що здійснюються в межах

одного населеного пункту, і міжміські – за межами цього пункту);

Ш міждержавні розрахунки (між господарськими суб’єктами, які зна ходяться на територіях різних держав).

Принципи організації безготівкових розрахунків:

1.   Грошові кошти всіх господарських, суб’єктів (як власні, так і залу чені) підлягають обов’язковому зберіганню на поточних та інших рахун ках в установах банків

2.   Безготівкові розрахунки між підприємствами, фізичними особа ми здійснюються через банки шляхом перерахування коштів з поточних рахунків платників на поточні рахунки одержувачів коштів

3.   Розрахунки з постачальниками за товарноматеріальні цінності і послуги проводяться, як правило, після відпуску продукції або надання послуг. На практиці застосовується також попередня оплата.

4.   Банки списують кошти з рахунків підприємств тільки  за розпо рядженнями їх власників, крім випадків, у яких безспірне списання (стяг нення) коштів передбачене законом України и також за рішенням суду, арбітражного суду та виконавчими приписами нотаріусів.

5.   Доручення підприємств на перерахування коштів приймаються банками до виконання тільки в межах наявних коштів на їх рахунках або за рахунок платіжного кредиту банку.

6.   Зарахування коштів на рахунок одержувача відбувається після спи сання відповідних грошових сум із рахунків платника.

7.   Банк на договірній основі здійснює розрахунковокасове обслуго вування своїх клієнтів і .виконує їх розпорядження щодо перерахування коштів із рахунків.

8.   Підприємства самостійно обирають форми розрахунків та вказу ють їх при укладенні між собою договорів.

9.   Взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем коштів розглядаються сторонами в претензійнопозовному порядку без участі банку.

Організація безготівкових розрахунків повинна відповідати конкрет ним вимогам, які обумовлені інтересами розвитку економіки. Головна з них – забезпечувати своєчасне отримання кожним підприємством гро шових коштів за поставлену ним продукцію та надані послуги, чим спри яти прискоренню обігу оборотних коштів у розрахунках.

У сучасних умовах застосовуються такі основні форми безготівкових розрахунків:

• платіжними дорученнями;

• платіжними вимогамидорученнями;

• чеками;

• акредитивами;

• векселями;

• платіжними вимогами;

• інкасовими дорученнями (розпорядженнями).

Безготівкові розрахунки за товари та послуги можуть здійснюватися за допомогою банківських платіжних карток. Порядок використання кар ток визначається НБУ.

Спосіб платежу характеризує порядок списання коштів із рахунків платників.

У сучасній системі безготівкових розрахунків господарські суб’єкти використовують такі основні способи платежу:

1. Перерахування грошових коштів (безпосередньо не пов’язано з бан ківським кредитом) з поточного рахунку платника.

2. Надання позики банком шляхом прямого перерахування грошей із кредитного рахунку платника на банківський рахунок постачальника.

3.   Розрахунок шляхом заліку взаємних вимог платників коштів та іх одержувачів, пов’язаних між собою поставкою товарів чи наданням по слуг у процесі обміну діяльністю, з перерахуванням на відповідні рахун ки учасників заліку лише непокритої суми.

4.   Гарантована оплата постачальнику з попереднім депонуванням коштів на окремих банківських рахунках в установах банку  за місцем знаходження платника і з наступним їх списанням з цього рахунку після зарахування грошей на рахунок одержувача в установі банку, де йому відкритий поточний рахунок.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: