Ќазвание: Ѕанк≥вськ≥ операц≥њ - „ереп ј.¬., јндросова ќ.‘.

∆анр: Ѕанк≥вська справа

–ейтинг:

ѕросмотров: 1725

—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |–ќ«ƒ≤Ћ 3

 

ѕЋј“≤∆Ќ»… ќЅќ–ќ“ “ј ќѕ≈–ј÷≤ѓ  ќћ≈–÷≤…Ќ»’ ЅјЌ ≤¬  « …ќ√ќ

ќЅ—Ћ”√ќ¬”¬јЌЌя

 

3.1. ¬≥дкритт€ та веденн€ банками рахунк≥в у нац≥ональн≥й валют≥

 

ƒл€ забезпеченн€ виконанн€ одн≥Їњ з≥ своњх найважлив≥ших функц≥й

Ц розрахунковоплат≥жноњ Ц комерц≥йн≥ банки зд≥йснюють р≥зноман≥тт≥ посередницьк≥ операц≥њ, повТ€зан≥ з обслуговуванн€м руху грошових кошт≥в кл≥Їнт≥в.

ќсновною передумовою проведенн€ цих  операц≥й Ї необх≥дн≥сть в≥дкритт€ банками рахунк≥в кл≥Їнтам у нац≥ональн≥й та ≥ноземн≥й валютах.

 омерц≥йн≥ банки в≥дкривають та обслуговують у нац≥ональн≥й ва лют≥ рахунки таких тип≥в:

Ц поточн≥;

Ц депозитн≥ (вкладн≥);

Ц поточн≥ бюджетн≥ рахунки.

 л≥Їнти мають право в≥льного вибору банку дл€ в≥дкритт€ власного рахунка (за умови згоди на це самого банку).

” раз≥ в≥дкритт€ (закритт€) ус≥х вид≥в рахунк≥в (кр≥м рахунк≥в ф≥зич них ос≥б та ≥ноземних оф≥ц≥йних представництв) комерц≥йний банк зобо вТ€заний пов≥домити про це податковий орган за м≥сцем реЇстрац≥њ влас ника рахунка прот€гом 3 робочих дн≥в з дн€ в≥дкритт€ або закритт€ ра хунка (включаючи цей день). “аке пов≥домленн€ надсилаЇтьс€ також до Ќац≥онального банку ”крањни дл€ включенн€ до зведеного електронного реЇстру власник≥в рахунк≥в.

¬ласниками рахунк≥в в украњнських банках можуть бути:

♦  юридичн≥ особи;

♦  ф≥зичн≥ особи Ц субТЇкти п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥,

 

♦  ф≥л≥њ, представництва, в≥дд≥ленн€ та ≥нш≥ в≥докремлен≥ п≥дрозд≥ли п≥дприЇмств Ц юридичних ос≥б;

♦  виборч≥ фонди (пол≥тичн≥ парт≥њ, блоки парт≥й та кандидат≥в у депу тати);

♦  представництва юридичних ос≥бнерезидент≥в;

♦  ≥ноземн≥ ≥нвестори;

♦  ф≥зичн≥ особи.

Ќа сьогодн≥ немаЇ жодних обмежень щодо к≥лькост≥ банк≥вських ра хунк≥в, €к≥ можуть в≥дкривати вказан≥ особи. ¬одночас у раз≥ в≥дкритт€ двох ≥ б≥льше  поточних рахунк≥в власник рахунка Ц субТЇкт  п≥дприЇм ницькоњ д≥€льност≥ прот€гом 3 робочих дн≥в з дн€ в≥дкритт€ наступного рахунка визначаЇ один з рахунк≥в €к основний, на €кому обл≥ковуЇтьс€ заборгован≥сть, що списуЇтьс€ у беззаперечному пор€дку, ≥ пов≥домл€Ї номер цього рахунка податковому органу  за м≥сцем своЇњ реЇстрац≥њ та банкам, в €ких в≥дкрит≥ додатков≥ рахунки. ” свою чергу банки, в €ких в≥дкриваютьс€ додатков≥ рахунки, прот€гом 3 робочих дн≥в кр≥м подат кових орган≥в пов≥домл€ють також установу банку, в €к≥й в≥дкрито ос новний рахунок, про в≥дкритт€ додаткових рахунк≥в.

ƒл€ збер≥ганн€ грошових кошт≥в та зд≥йсненн€ ус≥х вид≥в операц≥й з ними юридичн≥ особирезиденти та њх п≥дрозд≥ли, а також ф≥зичн≥ особи

Ц п≥дприЇмц≥ в≥дкривають у банках поточн≥ рахунки. ѕоточн≥ бюджетн≥ рахунки в≥дкриваютьс€ п≥дприЇмствам та њх в≥докремленим п≥дрозд≥лам у раз≥, €кщо њм вид≥л€ють кошти за рахунок державного або м≥сцевого бюджету дл€ ц≥льового використанн€. ƒо поточних рахунк≥в також нале жать:

а) рахунки з≥ спец≥альними режимами њх використанн€, що в≥дкрива ютьс€ на п≥дстав≥ р≥шень  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

б) картков≥ рахунки (картрахунки).

ƒепозитн≥ рахунки п≥дприЇмствам та њхн≥м п≥дрозд≥лам в≥дкривають на визначений строк та на в≥дпов≥дн≥й платн≥й основ≥.  ошти на депо зитн≥ рахунки перераховуютьс€ з поточного рахунка ≥ п≥сл€ зак≥нченн€ строку збер≥ганн€ повертаютьс€ на поточний рахунок. Ќе дозвол€Їтьс€ зд≥йсненн€ безгот≥вкових платеж≥в та видача гот≥вкових кошт≥в з депо зитного рахунка.

ƒл€ в≥дкритт€ поточних рахунк≥в та поточних бюджетних рахунк≥в п≥дприЇмства зобовТ€зан≥ надати банк≥вським установам так≥ документи:

Ц за€ву на в≥дкритт€ рахунка встановленого зразка за п≥дписом кер≥ вника та головного бухгалтера (€кщо в штат≥ посади головного бухгалтера немаЇ, за€ву п≥дписуЇ т≥льки кер≥вник);

 

120

–озд≥л 3. ѕлат≥жний оборот та операц≥њ комерц≥йних банк≥в з його обслуговуванн€

 

Ц коп≥ю св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю;

Ц коп≥ю зареЇстрованого статуту (положенн€), зав≥рену нотар≥усом або реЇструючим органом;

Ц картку з≥ зразками п≥дпис≥в ос≥б, €ким надано право розпор€джен н€ рахунком та п≥дписанн€ розрахункових документ≥в, зав≥рену нотар≥ ально;

Ц коп≥ю документа, що п≥дтверджуЇ вз€тт€ п≥дприЇмства на подат ковий обл≥к, засв≥дчену податковим органом або нотар≥ально;

Ц дов≥дку про реЇстрац≥ю в органах ѕенс≥йного фонду ”крањни. якщо п≥дприЇмства зареЇстрован≥ у форм≥ господарських товариств,

догов≥рних обТЇднань, товарних б≥рж, друкованих засоб≥в масовоњ ≥нфор мац≥њ, то кр≥м документ≥в, вказаних вище, вони повинн≥ додатково пода ти до банку нотар≥ально засв≥дчену коп≥ю установчого договору.

« метою запоб≥ганн€ орган≥зац≥йноф≥нансовим зловживанн€м (зок рема в≥дкриттю та веденню рахунк≥в ф≥рм, зареЇстрованих на п≥дставних ос≥б) Ќац≥ональний банк ”крањни зобовТ€зав ус≥ банк≥вськ≥ установи прий мати документи дл€ в≥дкритт€ (переоформленн€) банк≥вських рахунк≥в субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ особисто в≥д кер≥вника чи голов ного бухгалтера. ѕри цьому уповноважений прац≥вник комерц≥йного бан ку зобовТ€заний перев≥рити повноваженн€ особи, €ка подаЇ документи дл€ в≥дкритт€ рахунка, њњ паспорт та зробити у присутност≥ ц≥Їњ особи коп≥њ перших чотирьох стор≥нок њњ паспорта, €к≥ мають збер≥гатис€ у справ≥ про в≥дкритт€ рахунка.

ўо стосуЇтьс€ ф≥зичних ос≥б, то вони можуть в≥дкрити в украњнських банках так≥ рахунки в нац≥ональн≥й валют≥:

Ч вклади до запитанн€ (поточн≥ рахунки);

Ч вкладн≥ (депозитн≥) рахунки.

ѕоточн≥ рахунки в≥дкриваютьс€ ф≥зичним особам:

Ч резидентам Ц громад€нам ”крањни;

Ч резидентам≥ноземц€м, €к≥ отримали, посв≥дку на проживанн€ в

”крањн≥;

Ч нерезидентам Ц громад€нам ”крањни, €к≥ пост≥йно проживають за межами ”крањни;

Ч нерезидентам≥ноземц€м та особам без громад€нства, €к≥ прожива ють в ”крањн≥ зг≥дно з в≥дкритою в≥зою строком до 1 року; €к≥ отримали спадщину в ”крањн≥ або одержали кошти в≥д зд≥йсненн€ ≥ноземноњ ≥нвес тиц≥њ в ”крањну.

ѕоточн≥ рахунки призначен≥ дл€ обл≥ку кошт≥в за вкладами ф≥зичних ос≥б до запитанн€ ≥ використовуютьс€ ними дл€ збер≥ганн€ кошт≥в ≥ про

веденн€ безгот≥вкових розрахунк≥в з ≥ншими ф≥зичними та юридичними особами. ƒл€ в≥дкритт€ поточного рахунка ф≥зична особа подаЇ до банку так≥ документи:

♦  за€ву на в≥дкритт€ рахунка;

♦  документ, що посв≥дчуЇ особу;

♦  догов≥р на в≥дкритт€ та обслуговуванн€ рахунка м≥ж установою бан ку та громад€нином;

♦  картку з≥ зразком п≥дпису, €кий зд≥йснюЇтьс€ у присутност≥ прац ≥вника банку, що в≥дкриваЇ рахунок, та засв≥дчуЇтьс€ цим прац≥вником.

 артков≥ рахунки в≥дкриваютьс€ ф≥зичним особам на п≥дстав≥ доку мент≥в, зазначених вище. якщо в установ≥ банку  ф≥зичн≥й особ≥  вже в≥дкрито звичайний поточний рахунок, то картковий рахунок в≥дкри ваЇтьс€ на п≥дстав≥ за€ви на в≥дкритт€ карткового рахунка ≥ договору.

¬иконанн€ операц≥й на поточних рахунках зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ розрахункових документ≥в у безгот≥вков≥й та гот≥вков≥й формах.

Ќа поточн≥ рахунки ф≥зичних ос≥брезидент≥в зараховуютьс€:

Ц оплата прац≥, пенс≥њ, допомоги, авторськ≥ гонорари;

Ц страхов≥ платеж≥;

Ц плата за наданн€ в оренду власного майна;

Ц кошти за реал≥зоване власне майно та с≥льськогосподарську продукц≥ю;

Ц кошти в нац≥ональн≥й валют≥ за продану ≥ноземну валюту;

Ц ≥нш≥ надходженн€ зг≥дно з чинним законодавством.

« поточних рахунк≥в ф≥зичних ос≥брезидент≥в можуть бути зд≥йснен≥ за њх розпор€дженн€м так≥ платеж≥:

Ч розрахунки за надан≥ послуги юридичними та ф≥зичними особами;

Ч розрахунки за придбан≥ товари;

Ч в≥драхуванн€ обовТ€зкових платеж≥в до бюджету;

Ч вкладенн€ у статутн≥ фонди п≥дприЇмств;

Ч розрахунки за куплену ≥ноземну валюту;

Ч ≥нш≥ платеж≥, що не суперечать чинному законодавству. Ќе дозво л€Їтьс€ перерахуванн€ кошт≥в на будь€кий рахунок ф≥зичних ос≥бне резидент≥в.

ўодо ф≥зичних ос≥бнерезидент≥в, то на њх поточн≥ рахунки можуть бути зарахован≥:

Ц гот≥вков≥ кошти (за на€вност≥ п≥дтвердженн€ джерел њх походженн€);

Ц кошти, одержан≥ €к оплата прац≥, допомога, авторськ≥ гонорари;

Ц кошти в≥д продажу власного майна;

Ц успадкован≥ кошти;

Ц страхов≥ суми;

Ц кошти, що були ран≥ше зн€т≥ власником рахунка, але не викорис тан≥ ним;

Ц ≥нш≥ надходженн€, що не суперечать чинному законодавству.

« поточних рахунк≥в ф≥зичних ос≥бнерезидент≥в можуть зд≥йснюва тись так≥ платеж≥:

♦  видача кошт≥в гот≥вкою;

♦  розрахунки за послуги, надан≥ юридичними та ф≥зичними особами на територ≥њ ”крањни;

♦  сплата мита, податк≥в та ≥нших обовТ€зкових платеж≥в; перераху ванн€ на рахунок ≥ншоњ ф≥зичноњ особи;

м   вкладенн€ в статутний фонд юридичноњ особирезидента у випад ках, передбачених чинним законодавством;

♦  ≥нш≥ платеж≥, що не суперечать законодавству ”крањни.

¬кладн≥ (депозитн≥) рахунки в≥дкриваютьс€ ф≥зичним особам тих же категор≥й, що були вказан≥ при характеристиц≥ поточних рахунк≥в.

¬кладн≥ (депозитн≥) рахунки ф≥зичних ос≥б призначен≥ дл€ обл≥ку кошт≥в, внесених на визначений строк та за встановлену плату.  ошти на ц≥ рахунки можуть бути внесен≥ гот≥вкою, перерахован≥ з власного вклад ного рахунка в ≥ншому банку чи власного поточного рахунка. ƒл€ ф≥зич них  ос≥бнерезидент≥в встановлено пор€док зарахуванн€ гот≥вкових кошт≥в т≥льки за на€вност≥ п≥дтвердженн€ джерел њх походженн€.

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ строку д≥њ договору про в≥дкритт€ вкладного рахун ка кошти з цього рахунка можуть бути виплачен≥ гот≥вкою або перерахо ван≥ на власний поточний рахунок ф≥зичноњ особи.

—л≥д також зазначити, що ф≥зична особарезидент дл€ в≥дкритт€ будь €кого банк≥вського рахунка зобовТ€зана мати власний ≥дентиф≥кац≥йний номер платника податку, коп≥ю дов≥дки про присвоЇнн€ €кого потр≥бно подати до банк≥вськоњ установи.

Ќац≥ональний банк ”крањни встановив окремий пор€док в≥дкритт€ ≥ веденн€ рахунк≥в у нац≥ональн≥й валют≥ ≥ноземним орган≥зац≥€м та уста новам.  омерц≥йн≥ банки можуть в≥дкривати таким кл≥Їнтам рахунки типу

ЂЌї ≥ типу Ђѕї. ќдн≥Їю з головних умов в≥дкритт€ цих рахунк≥в Ї на €вн≥сть ≥ндив≥дуальноњ л≥ценз≥њ обласного управл≥нн€ ЌЅ” на в≥дкритт€ рахунка того чи ≥ншоњ типу.

–ахунок типу ЂЌї в≥дкриваЇтьс€:

♦  ≥ноземним дипломатам, консульським, торговельним та ≥ншим оф≥ц≥йним представництвам, м≥жнародним орган≥зац≥€м та њхн≥м ф≥л≥€м, що користуютьс€ ≥мун≥тетом та дипломатичними прив≥ле€ми;

♦  представництвам ≥ноземних банк≥в;

♦  представництвам юридичних ос≥бнерезидент≥в, установам €к≥ пред ставл€ють ≥нтереси юридичних ос≥бнерезидент≥в в ”крањн≥ ≥ не займа ютьс€ п≥дприЇмницькою д≥€льн≥стю на украњнськ≥й територ≥њ.

¬становлено певний пор€док функц≥онуванн€ цих рахунк≥в щодо опе рац≥й ≥з зарахуванн€ та списанн€ грошових кошт≥в. Ќа рахунок типу ЂЌї можуть бути зарахован≥ кошти:

Ш в≥д продажу на м≥жбанк≥вському валютному ринку ”крањни ≥ноземноњ валюти, отриманоњ в≥д в≥дпов≥дного органу ≥ноземноњ держави та юридичноњ особинерезидента;

Ш отриман≥ за надан≥ консульськ≥ послуги, у тому числ≥ й у гот≥вков≥й

форм≥;

Ш в≥д нарахованих процент≥в за залишками кошт≥в на цьому рахунку;

Ш в≥д продажу на територ≥њ ”крањни майна, що належить представництву.

 ошти, що над≥йшли на рахунок типу ЂЌї, можуть бути використан≥ його власником дл€:

Ч розрахунк≥в, повТ€заних з утриманн€м установи або представницт ва (оплата прац≥, орендна плата, обслуговуванн€ обладнанн€ та техн≥ки, поточний ремонт прим≥щенн€ тощо);

Ч страхуванн€ обТЇкт≥в, що належать представництву, а також його прац≥вник≥в;

Ч  перерахуванн€ благод≥йних внеск≥в на користь юридичних ос≥б резидент≥в;

Ч впровадженн€ програм та проект≥в м≥жнародноњ допомоги;

Ч куп≥вл≥ ≥ноземноњ валюти з метою њњ перерахуванн€ на рахунок в≥дпо в≥дного органу ≥ноземноњ держави чи рахунок юридичноњ особинерези дента або на власний рахунок в ≥ноземн≥й валют≥ в уповноваженому банку дл€ використанн€ кошт≥в на оплату прац≥ прац≥вник≥внерезидент≥в, на в≥др€дженн€ та представницьк≥ витрати за кордоном.

–ахунок типу Ђѕї в≥дкриваЇтьс€ пост≥йним представництвам ≥нозем них компан≥й, ф≥рм, м≥жнародних орган≥зац≥й, створеним у будь€к≥й орган≥зац≥йн≥й форм≥ без статусу юридичноњ особи, через €к≥ повн≥стю або частково зд≥йснюЇтьс€ п≥дприЇмницька д≥€льн≥сть нерезидента на тери тор≥њ ”крањни.

–ахунок типу Ђѕї використовуЇтьс€ його власниками в≥дпов≥дно до правил, встановлених дл€ поточних рахунк≥в резидент≥в ”крањни. “аким чином, за цими рахунками можуть проводитись будь€к≥ розрахунков≥ операц≥њ, не заборонен≥ чинним украњнським законодавством. ¬ин€ток становл€ть лише операц≥њ з куп≥вл≥ ≥ноземноњ валюти на м≥жбанк≥вському

валютному ринку ”крањни. “ак, назван≥ кошти з рахунка типу Ђѕї мо жуть бути використан≥ його власником дл€ куп≥вл≥ ≥ноземноњ валюти з метою њњ подальшого перерахуванн€ т≥льки на:

а) рахунок юридичноњ особинерезидента, ≥нтереси €коњ представл€Ї на територ≥њ ”крањни власник рахунка, на суму кошт≥в;

Ц отриманих внасл≥док зд≥йсненн€ в ”крањн≥ операц≥й куп≥вл≥прода жу товар≥в (роб≥т, послуг);

Ц нарахованих та зарахованих процент≥в за розм≥щеними депозитами ≥ за залишком кошт≥в на цьому рахунку;

Ц залишку на рахунку (п≥сл€ сплати обовТ€зкових податк≥в ≥ платеж≥в)

у раз≥ припиненн€ д≥€льност≥ на територ≥њ ”крањни;

б) власний рахунок в ≥ноземн≥й валют≥ в уповноваженому банку ”к рањни дл€ використанн€ на:

Ч оплату прац≥ прац≥вник≥внерезидент≥в;

Ч виплату кошт≥в на в≥др€дженн€ за кордон;

Ч представницьк≥ витрати за кордоном в≥дпов≥дно до чинного зако нодавства ”крањни. “аким чином, головною в≥дм≥нн≥стю у призначенн≥ та режим≥ функц≥онуванн€ рахунк≥в ЂЌї ≥ Ђѕї Ї те, що рахунок типу ЂЌї може в≥дкриватис€ т≥льки установам, д≥€льн≥сть €ких не спр€мована на отриманн€ прибутк≥в на територ≥њ ”крањни, в той час €к рахунок типу Ђѕї призначений саме дл€ обслуговуванн€ ≥ноземних представництв та уста нови Ц субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ в ”крањн≥.

 


—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

ќцените книгу: 1 2 3 4 5

ƒобавление комментари€: