Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1717

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |2.3.3. Депозитна політика банку

З метою компенсації інфляційних втрат КБ можуть пропонувати вклад нику виплату відсотків наперед. Якщо депозитна угода буде розірвана достроково, виплачені відсотки банк утримує із суми внеску.

Традиційний аспект діяльності банків від моменту їх заснування залу чення коштів на депозит.

Депозитна політика – це комплекс заходів комерційного банку з фор мування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, визначення його конкурентних позицій по дано му сегменті ринку та забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази.

З метою ефективного здійснення депозитної політики комерційним банкам доцільно розробляти відповідній меморандум. У західних банках розробці меморандуму депозитної політики, якою відають служби стра тегічного планування, казначейства та маркетингу, приділяють особливу увагу. Єдиної схеми меморандуму депозитної політики не існує, тому цей документ конфіденційний і щорічно затверджується радою банку.

Призначення меморандуму депозитної політики полягає у встанов ленні граничних розмірів депозитної бази, її місця в ресурсному потенці алі банку та засобах його реалізації. По суті, це визначення стратегії банку щодо цільових ринків та клієнтів, обсягів, структури депозитів юридич них і фізичних осіб, методів та пріоритетів депозитної діяльності

Меморандум закріплює напрямки депозитної політики, виходячи з цілей, завдань комерційного банку, визначених у його статуті: отримання максимального прибутку при збереженні банківської ліквідності.

При розробці меморандуму депозитної політики необхідно врахувати такі принципи;

– максимізація прибутку;

– забезпечення стійкості ресурсної бази та рівня ліквідності;

– гнучкість асортиментної і цінової політики та пристосування окре мих параметрів збуту до вимог клієнтів.

Депозитна політика є важливою складовою стратегії банку в управлінні активами та пасивами, оскільки сприяє формуванню коштів для прове дення активних операцій з метою  отримання прибутку. Тому  можна

 

стверджувати, що банківський прибуток починає формуватися на етапі реалізації депозитної політики комерційного банку. Досягнення мети от римання максимального прибутку залежить від обсягу та ціни залучення різноманітних видів депозитів від усіх категорій клієнтів.

Обов’язковою умовою проведення будьяких банківських операцій, у тому числі депозитних, є принцип ліквідності. Гнучка депозитна пол ітика, яка враховує терміни й умови залучення коштів, має ґрунтуватися на підтримці ліквідності. Зумовлено це тим, що розміри і структура па сивів банку визначають його можливості щодо проведення активних опе рацій  як за ступенем ризику, так і терміном укладення коштів. У свою чергу, характер активних операцій, попит на них із боку клієнтів банку потребують формування адекватної ресурсної підтримки. При  такому підході первинну роль відіграють структура й розміри ресурсів банку, в тому числі депозитних.

Принцип стійкості ресурсної бази потребує від банку  більше  уваги приділяти надійним ресурсним джерелам, до яких насамперед належать строкові депозити. Завдяки цим депозитам банки можуть вільно манев рувати залученими ресурсами у межах визначеного терміну за умови адек ватного резервування. Світовий досвід переконує, що найстійкішим ре сурсом для банку є депозити фізичних осіб, по яких спостерігається знач но менший рух коштів, на відміну від депозитів юридичних осіб.

Якісно розроблена депозитна політика, що має максимально задоволь няти різноманітні цільові потреби клієнтів шляхом розробки і впровад ження модифікацій окремих депозитів, передбачає встановлення деталь но обміркованих параметрів депозитних продуктів. Це дасть змогу залу чати  більшу  кількість клієнтів, завойовувати нові  сегменти ринку й проводити успішну конкурентну боротьбу. У разі досягнення цієї мети можна зробити висновок про дотримання банком принципу гнучкої асор тиментної політики.

Важливим чинником успішності депозитної політики банку вважа ють процентну політику. Об’єктами цінової політики у сфері депозитної діяльності є:

– розміри процентних ставок;

– умови нарахування і сплати процентів;

– мінімальна сума відкриття депозитного рахунка;

– можливості встановлення індивідуальних процентних ставок для окремих категорій клієнтів.

Від цінових параметрів депозитів конкурентне середовище потребує такої самої гнучкості, як і від асортименту послуг, тобто ціни на депозитні продукти мають постійно реагувати на ринкові зміни.

Розроблений із максимальним урахуванням ринкових вимог, депо зитний продукт не може бути реалізований сам по собі. Для цього необх ідно розробити зважену збутову політику, яка б передбачила можливості комплексного обслуговування клієнтури, пакетування банківських про дуктів, спільний збут тощо.

Попереджувальними кроками до розробки меморандуму депозитної політики банку має бути:

♦  проведення маркетингових досліджень ринку депозитних послуг та оцінка впливу політики Національного банку України на його стан і тенденції розвитку;

♦  аналіз продуктової, цінової, збутової та комунікаційної політики банків конкурентів на депозитному ринку;

♦  здійснення SWOT – аналізу депозитної діяльності банку.

При  цьому необхідно також  урахувати вплив таких зовнішніх фак торів, як економічна ситуація в країні, стан ринку кредитних ресурсів, інвестиційна привабливість інших секторів економіки, структура доходів та витрат населення тощо.

Упроцесіпідготовкимеморандумуможнавиділитичотириосновнихетапи:

– визначення позицій банку на депозитному ринку;

– формування мети і завдань депозитної політики;

– розробка моделі поведінки банку на депозитному ринку;

– підготовка програми розвитку банку.

Визначити поточний стан банку у залученні депозитів модна за допо могою структурного, операційного та фактичного аналізу. Ця процедура має бути обов’язковою при розробці меморандуму депозитної політики банку. Для успішної реалізації цього етапу необхідно розробити поло ження про маркетинговий звіт, яке б чітко встановлювало формати по дання до служби маркетингу інформації про депозитний рахунок.

Моніторинг ринку депозитних послуг є ключовим у процесі розробки меморандуму депозитної політики.

Другий етап підготовки меморандуму депозитної політики – форму лювання її мети і завдань. Мета депозитної політики єдина для всіх банків

– це досягнення максимального прибутку при всебічному задоволенні потреб клієнтів у депозитних послугах. Для досягнення цієї мети банка ми можуть бути сформульовані різні завдання. Наприклад, диверсифіка ція депозитів за призначенням, сумою, терміном тощо.

Третій етап: розробка прийнятої моделі поведінки та позицій банку на

депозитному ринку. Одним із елементів цієї моделі є визначення питомої ваги і структури цього джерела в ресурсному потенціалі банку. Збільшен ня довгострокових операцій інвестиційного характеру можливе тільки за умови залучення стабільних ресурсів на тривалий час.

Окрім того, при визначенні депозитної політики необхідно врахову вати, вклади населення – найстійкіша частина залучених банком ресурсів. Як свідчить банківська практика, депозити населення у своїй масі неве ликі за розмірами, але досить  чисельні й менш рухливі, ніж відповідні вклади юридичних осіб.

Четвертий етап – заключний етап у розробці депозитного меморандуму

– розробка програми розвитку. За своїм змістом це комплекс дій із досяг нення бажаної позиції банку на депозитному ринку та встановленої частки депозитів у залучених ресурсах. Умовно всі заходи можна класифікувати як заходи організаційного і технологічного характеру. При детальному роз гляді програми можна виходити з того, що банк намагається поліпшити свою ресурсну позицію за рахунок збільшення частки депозитів:

Заходи організаційного характеру передбачають наявність відповід ної матеріальнотехнологічної бази для забезпечення приймання депо зитів, а саме:

– спеціальних приміщень;

– зручного місцезнаходження;

– гнучкого графіка роботи банку;

– спеціально підготовленого персоналу;

– рекламноінформаційних проспектів, буклетів для клієнтів;

– сформованої інформаційноаналітичної бази для оцінки конкурен тної позиції банку на ринку депозитних послуг;

– ефективних засобів прогнозування ресурсів комерційного банку.

Але значною мірою ці організаційні заходи – досить дорогі й стосу ються переважно депозитного обслуговування фізичних осіб.

Заходи технологічного характеру передбачають упровадження політики асортиментної гнучкості, системи управління якістю депозитних послуг, зваженої цінової політики та ефективних методів стимулювання збуту.

Меморандум депозитної політики складається з семи  самостійних

розділів, тісно пов’язаних між собою.

Перший розділ “Мета і завдання депозитної політики” передбачає виз начення мети і завдань банку. Метою депозитної політики банку є досяг нення максимального прибутку банком при всебічному й комплексному задоволенні потреб клієнтів. Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі стратегічні завдання:

– встановлення оптимальних пропозицій між обсягом депозитів та

іншим видами залучених банком ресурсів;

– визначення політики банку щодо завоювання конкурентних по зицій на певних сегментах депозитного ринку.

Стратегічні завдання розробляються на 23 роки. У розрізі цих завдань

банки можуть вирішувати ряд поточних завдань, до яких належить:

– розширення спектра депозитних послуг  та їх диверсифікація за різними ознаками (сумою, термінами тощо);

– збільшення (зменшення) обсягу депозитних послуг;

– вибір цільових клієнтів і розробка пакета різних послуг, що реалі зується клієнтами із премією (знижкою);

– проведення активної рекламної компанії з метою залучення нових клієнтів.

Другий розділ “Асортимент депозитних послуг” передбачає наведен ня переліку депозитних продуктів для корпоративних та фізичних осіб.

У третьому розділі “Цільове призначення депозитного продукту та його переваги для банку і клієнтів” констатується, на яких цільових клієнтів орієнтований той чи інший депозитний продукт, у чому полягають його позитивні сторони для банку та його клієнтів.

У четвертому розділі “Цінова політика” розкриваються принципи ціно вої політики й методологічні підходи щодо встановлення ціни на депо

зитний продукт, а також тип стратегії, яку підтримує банк на депозитно му ринку (агресивна, помірно агресивна, зважена, пасивна).

П’ятий розділ “Канали, методи збуту продукту і засоби його стимулю вання” передбачає визначення збутової політики щодо депозитних про дуктів, можливості спільного їх збуту з іншими ринковими інститутами та методів мотивації потенціальних клієнтів.

У шостому розділі “Організаційноуправлінські заходи” мають бути висвітлені заходи з додаткового залучення персоналу, підвищення його кваліфікації, можливого створення спеціального підрозділу в банку або структурної реорганізації наявних підрозділів, які б займалися відповід ним видом діяльності, встановлення сучасного обладнання

У сьомому розділі  “Прибутковість” мають бути відображені доходи й витрати на депозитне обслуговування в розрізі окремих депозитних продуктів, цільових клієнтів та за підрозділами банку, що надають депозитні послуги.

Відповідно до меморандуму депозитної політики банкам рекомен дується розробляти каталог депозитних операцій, які містять детальний опис депозитних вкладів і зразки відповідно оформлених юридичних до кументів.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: