Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |2.3. Депозитні операції комерційних банків

 

2.3.1. Сутність  та класи фінансів депозитних операцій

Більша частина ресурсів КБ формується на рахунок залучених та запо зичених коштів, а не власних. Залучені кошти банку – кошти, які банк залучає на вклади і депозити. Запозичені кошти – це кошти, які банк залучає шляхом випуску облігацій або одержанням міжбанківського кре

 

диту. Можливості комерційного банку у залученні коштів регулюються НБУ. Так згідно з показником платоспроможності банку, нормативне значення якогo встановлено НБУ, залучені та запозичені кошти не по винні перевищувати розмір власного капіталу більше ніж у 8 разів.

Банки залучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб шляхом виконання депозитних операцій у процесі яких використовують різні види банківських рахунків. Депозитні операції – це операції, що проводить банк, коли  залучає кошти клієнтів Суб’єктами депозитних операцій є комерційні банки, які виступають як позичальники, так і кре дитори – власники коштів. Об’єктами депозитних операцій є кошти, що передані банку на умовах, визначених двосторонньою угодою. Депозити поділяються на:

– до запитання;

– строкові депозити;

– іменні депозити;

– депозити на пред’явника.

Депозит – це грошові кошти в національній та іноземній валюті, що пе редані їх власникам або іншою особою за його дорученням в готовій або без готівковій формах на рахунок власника для зберігання на певних умовах.

Практично усі клієнтські рахунки називають депозитними. Депозит ним може бути будьякий відкритий клієнту у банку рахунок на якому зберігаються його грошові кошти.

Депозит до запитання – це кошти, що знаходяться на поточних бюд жетних рахунках, на кореспондентських рахунках комерційних банків і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах. Умови сплати відсотків за залишками коштів за цими рахунками визначаються у двосторонніх угодах при відкритті цих рахунків. Вони (депозити до запи тання) використовуються для здійснення поточних рахунків власника рахунку х його портфелями. За першою вимогою клієнта кошти з поточ ного рахунку у будьякий час можуть вилучатися шляхом видачі готівки, виконання платіжних доручень, сплати чеків або векселів.

Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків суб’єкт господарської діяльності подає до банку такі документи:

1)  заява на відкриття рахунку;

2)  копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної вико навчої влади:

3)  копію належним чином зареєстрованого статуту (положення);

4)  копію документа, що підтверджує взяття підприємства на подат ковий облік;

 

5)  довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, в якій зазначена установа банку;

6)  картку із зразками підписів і відбитком печатки.

При додаткових внесках, при видачі сум з вкладу, при закритті рахун ку використовується ф № 51, 52.

До вкладів до запитання прирівнюються внески з попереднім повідом ленням банку про намір зняти гроші з рахунку. Вклади до запитання є нестабільними, що обмежує можливість їх використання банком для по зичкових та інвестиційних операцій, тому власникам поточних рахунків сплачується низький депозитний відсоток або не сплачується зовсім. В умовах відсутності плати за депозити до запитання банки намагаються залучати клієнтів стимулювати приріст поточних внесків за рахунок на дання їм додаткових послуг та підвищення якості обслуговування. Це зок рема, кредитування з поточного рахунку, пільги вкладникам в одержанні кредиту, використання зручних для клієнта форм розрахунків застосу вання кредитних карток, чеків, розрахунковоконсультативне обслуго вування тощо.

Залучення депозитів юридичних і фізичних осіб оформляється бан ком шляхом:

– відкриття депозитного рахунку з укладанням договору банківсь кого вкладу (видачею ощадної книжки);

– видачі ощадного (депозитного) сертифіката.

За договором банківського депозиту комерційний банк, який прий няв кошти від вкладника або кошти, що надійшли на рахунок вкладника від іншої сторони, зобов’язується виплатити вкладнику суму депозиту та нараховані відсотки на умовах та в порядок, що передбачені договором.

Для покриття операційних витрат пов’язаних з веденням поточних рахунків банк стягує з клієнта комісійну винагороду. Комісія може утри муватися з депозитного відсотка. Деякі банки не стягують комісії з без процентних рахунків за умови зберігання на них стабільного залишку не нижче встановленого рівня. До депозитів до запитання можна віднести і кредитові залишки на конкретних рахунках. На цьому рахунку знахо дять відображення усі операції банку з клієнтами, тобто видача позичок і проведення платежів за дорученням клієнта, а також надходження вируч ки від реалізації продукції та інших грошових переказів на користь клієнта і на погашення позичок, і тобто, контокорентний рахунок – це активно пасивний рахунок, що поєднує в собі ознаки поточного і позичкового. Кредитове сальдо по контокорентному рахунку означає, що клієнт має у своєму розпорядженні власні кошти, дебетове – що у клієнта виникла заборгованість перед банком за позиками.

 

Формою залучення банком вкладів до запитання є також поточний рахунок з овердрафтом. Овердрафт – дебетове сальдо за контокорентним рахунком, з яким погодився і банк. За режимом функціонування цей ра хунок  подібний до контокорентного. Проте, якщо контокорентний відкривається надійним клієнтам, що активно кредитується, то за оверд рафтом такі запозичення допускаються рідко. Для цього рахунку харак терний кредитовий залишок. Особовий рахунок з овердрафтом може відкриватися юридичним і неюридичним особам, а також громадянам, у той час, як контокорентний рахунок відкривається тільки у відношеннях банку з юридичними особами. Отже, особовий рахунок з овердрафтом має більш широку форму застосування.

Одним із видів депозитів до запитання є залишок коштів на кореспон дентських рахунках, відкритих у даному банку іншими банками. Корес пондентський рахунок – рахунок, який відкриває один банк у іншому для здійснення взаємних розрахунків.

Особливості залучення вкладів на строкові депозитні рахунки і випус ку ощадних (депозитних) сертифікатів комерційних банків регулюються внутрішніми положеннями КБ.

Строкові депозити – це кошти, що розміщенні у банку на певний строк і можуть бути знятими після закінчення цього терміну або після поперед нього повідомлення банку за встановлений період (не менше 1 міс). Вилу чення строкових вкладів відбувається шляхом переказу грошей на поточ ний  рахунок або готівкою із каси  банку. Строкові вклади є для банків кращім видом депозитів, оскільки вони стабільні і зручні у банківському плануванні. За ними сплачується високий депозитний відсоток, рівень якого диференціюється залежно від терміну, виду внеску, періоду  по відомлення про вилучення, загальні динаміки ставок грошового ринку та інших умов.

Строковими депозитами є також кошти., що отримані від інших КБ як депозит на конкретний строк. Сума, строки та умови приймання стро кових депозитів визначаються банком – позичальником відповідно до його фінансових можливостей за погодженням з вкладником.

Строкові вклади є джерелом одержання прибутків їх власниками. Вони оформлюються угодою між вкладником і банком. Банки самостійно роз робляють форму депозитної угоди, яка укладається у письмовій формі. Депозитний договір засвідчує право КБ управляти залученими від юри дичних і фізичних осіб коштами та право вкладників отримати в чітко визначений строк суму депозитного внеску і відсоток за його користу вання.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: