Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |2.2. Загальна характеристика активних і пасивних операцій комерційного банку

 

Усі комерційні банки незалежно від форми власності, величини капі талу та спеціалізації виконують операції із залучення тимчасово вільних грошових коштів у депозити (депозитні операції); операції, пов’язані із розрахунковокасовим обслуговуванням клієнтури (розрахункові та ка сові операції) й операції з кредитного обслуговування клієнтів (кредитні операції). Звичайно, коло операцій, що їх виконують банки, значно шир ше, але саме ці операції є обов’язковими і належать до суто банківських операцій. Згідно зі ст. 47 Закону України «Про  банки і банківську діяльність» здійснювати їх у сукупності мають  право тільки  юридичні особи, які мають банківську ліцензію. Саме тому їх називають базовими операціями комерційних банків.

Банківські операції відображаються окремими статтями в балансі

комерційного банку. Залежно від того, в якій частині балансу вони об ліковуються, їх поділяють на пасивні й активні (рис. 2.4, 2.5).

 

Пасивні операції – це операції з мобілізації ресурсів комерційного бан ку. За видом банківських ресурсів розрізняють пасивні операції з форму вання власних, залучених (депозитних) та позичених (не депозитних) ре сурсів.

Операції з формування власних ресурсів охоплюють:

• операції з формування статутного капіталу банку;

• операції з формування резервного фонду банку;

• операції з формування страхових фондів банку;

• операції з формування інших фондів банку спеціального при зна чення, які створюються за рахунок прибутку банку і використовуються відповідно до рішення, прийнятого вищою управлінською ланкою ко мерційного банку;

• операції, пов’язані з формуванням і розподілом банківського при бутку.

Операції з формування залучених ресурсів називають пасивними депо зитними операціями. Вони відображають процес залучення й обліку в бан ківському балансі тимчасово вільних коштів юридичних, фізичних осіб, банків, які зберігаються на різноманітних рахунках (строкових і до запи тання). Вкладниками можуть бути як юридичні та фізичні особи, що по стійно обслуговуються в даному банку (клієнти банку), так і юридичні і фізичні особи, що не належать до постійних клієнтів цього банку, а об слуговуються в іншому банку.

У банківській практиці України передбачена можливість вибору бан ку для постійного обслуговування і для проведення окремих депозитних операцій на вигідних умовах в інших банках. З цією метою банки відкри вають рахунки до запитання (поточні, . бюджетні) та на строк (депозитні). Наявність залишку грошових коштів на цих рахунках дає можливість бан ку, що обслуговує власників рахунків, використовувати ці залишки як ресурси для здійснення активних операцій з метою отримання доходу. Пасивні депозитні операції створюють можливість користування тимча сово вільними грошовими коштами інших  банків, які зберігаються на кореспондентських рахунках (кошти до запитання) та строкових депози тах (кошти на строк).

Отже, пасивні депозитні операції можна класифікувати:

за категорією вкладника:

 

♦  операції із залучення тимчасово вільних коштів юридичних осіб –

на поточні, бюджетні, депозитні рахунки;

♦  операції із залучення тимчасово вільних коштів фізичних осіб – на поточні, депозитні рахунки;

♦  операції із залучення тимчасово вільних коштів банківкореспон дентів – на кореспондентські та депозитні рахунки;

за строком:

♦  операції із залучення тимчасово вільних коштів – на рахунки до запитання (поточні, бюджетні, кореспондентські) з метою подальшого використання для поточних розрахунків;

♦  операції із залучення тимчасово вільних коштів – на строкові депо зитні рахунки для зберігання протягом обумовленого договором періоду.

Крім мобілізації власних та залучених ресурсів, комерційні банки мо жуть використовувати можливості міжбанківського ринку капіталів, а також залучати кошти інвесторів через емісію та розміщення власних не забезпечених боргових зобов’язань. Мобілізовані у такий спосіб ресурси являють собою позичені ресурси банку або ресурси не депозитного харак теру. Ця частина банківських ресурсів є найоперативнішою щодо залу чення. Позичені ресурси комерційного банку  мобілізуються через здійснення пасивних кредитних та пасивних інвестиційних операцій.

Пасивні кредитні операції – це операції комерційного банку, пов’язані з отриманням кредитів на міжбанківському ринку (в інших комерційних банків та в НБУ). Комерційні банки в Україні можуть отримувати кредит в інших банків на визначених договорами умовах строком від одного дня (кредити овернайт) до кількох місяців. Крім власне міжбанківських кре дитів, комерційні банки можуть звертатись за кредитом до кредитора ос танньої інстанції – Національного банку України, який сьогодні надає кредити під заставу державних цінних паперів і комерційних векселів. Згідно з чинним законодавством НБУ може здійснювати продаж комерц ійним банкам кредитів через кредитні тендери, проводити операції з пе реобліку комерційних векселів, що раніше були обліковані комерційним банком, та видавати кредити овернайт через постійно діючу лінію рефі нансування.

Пасивні інвестиційні операції – це операції комерційного банку, по в’язані з випуском і розміщенням власних незабезпечених боргових зо бов’язань. Банки можуть емітувати облігації, які поповнюють банківські ресурси коштами інвесторів на строк обігу цих цінних паперів.

Мобілізовані через здійснення пасивних операцій грошові кошти зас новників банку, акціонерів, учасників, вкладників, кредиторів та інвес

торів акумулюються на кореспондентському рахунку банку (якщо вони надійшли в безготівковій формі) або в касі (якщо вони надійшли готів кою). Розміщують банки мобілізовані ресурси за різними напрямками через проведення активних операцій.

Активні операції – це операції з розміщення мобілізованих комерцій ним банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарноматеріальні цінності. Отже, до активних операцій банків нале жать:

♦  операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готі вковій і безготівковій формах з метою підтримання ліквідності банку;

♦  розрахункові операції, пов’язані з платежами клієнтів;

♦  касові операції з приймання і видавання готівки;

♦  кредитні операції, пов’язані з наданням кредитів різних форм юри дичним, фізичним особам, банкам;

♦  інвестиційні операції і вкладення банківських ресурсів у цінні па пери (акції, державні та корпоративні облігації) на тривалий строк;

♦  фондові операції з купівліпродажу цінних паперів;

♦  валютні операції з купівліпродажу іноземної валюти на внутріш ньому та міжнародному валютних ринках;

♦  депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів банку в депозити в НБУ та в інших комерційних банках;

♦  операції з купівліпродажу банківських металів на внутрішньому і міжнародному валютних ринках;

♦  операції з придбання основних засобів, матеріальних та нематері альних активів.

Активні операції комерційні банки здійснюють у межах наявних ре сурсів, тобто у межах залишку грошових коштів на кореспондентському рахунку в НБУ (при проведенні операцій у безготівковому порядку) та в касі (при проведенні операцій з готівкою).

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: