Ќазвание: Ѕанк≥вськ≥ операц≥њ - „ереп ј.¬., јндросова ќ.‘.

∆анр: Ѕанк≥вська справа

–ейтинг:

ѕросмотров: 1725

—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |1.5. ќрган≥зац≥€ банк≥вськоњ д≥€льност≥

 

1.5.1. —творенн€ та реЇстрац≥€ банк≥в р≥зних форм власност≥

–еЇстрац≥€ банк≥в зд≥йснюЇтьс€ Ќац≥ональним банком шл€хом уне сенн€ в≥дпов≥дного запису до ƒержавного реЇстру банк≥в, п≥сл€ чого банк набуваЇ статусу юридичноњ особи.

Ѕанки створюютьс€ у форм≥ акц≥онерного товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю або кооперативного банку.

Ѕанки можуть функц≥онувати €к ун≥версальн≥ або €к спец≥ал≥зован≥. «а спец≥ал≥зац≥Їю банки можуть бути: ощадними; ≥нвестиц≥йними; ≥по течними; розрахунковими (кл≥ринговими).

Ѕанк набуваЇ статусу спец≥ал≥зованого банку (кр≥м ощадного) у раз≥, €кщо понад 50% його актив≥в Ї активами одного типу:

♦  дл€ ≥нвестиц≥йного банку Ц ем≥с≥€ та розм≥щенн€ ц≥нних папер≥в, що зд≥йснюютьс€ за рахунок грошових кошт≥в приватних ≥нвестор≥в;

♦  дл€ ≥потечного банку Ц активи, розм≥щен≥ п≥д заставу земл≥ чи не рухомого майна;

♦  дл€ розрахункового (кл≥рингового) банку Ц активи, що розм≥щу ютьс€ на кл≥рингових рахунках.

Ѕанк набуваЇ: статусу спец≥ал≥зованого ощадного банку в раз≥, €кщо понад 50% його пасив≥в с вкладами ф≥зичних ос≥б.

ƒержавний банк засновуЇтьс€ за р≥шенн€м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањ ни п≥сл€ отриманн€ позитивного висновку Ќац≥онального банку про нам≥р заснуванн€ державного банку, €кий надаЇтьс€ на п≥дстав≥ отриманоњ ≥нфор мац≥њ про:

Ц розм≥р статутного кап≥талу державного банку на час його реЇстрац≥њ, терм≥ни та джерела формуванн€, що п≥дтверджуютьс€ и тому числ≥ «ако ном ”крањни Дѕро ƒержавний бюджет ”крањниФ в≥дпов≥дною статтею вит рат;

Ц перел≥к банк≥вських та ≥нших операц≥й;

Ц б≥знесплан, що визначаЇ види д≥€льност≥, €к≥ державний банк плануЇ зд≥йснювати в поточному роц≥ з обірунтуванн€м њх економ≥чного ефекту;

Ц стратег≥ю банку на наступн≥ три роки.

”часниками банку можуть бути юридичн≥ ≥ ф≥зичн≥ особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особ≥  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни або уповноважених ним орган≥в.

¬ласники ≥стотноњ участ≥ в банку повинн≥ мати бездоганну репутац≥ю та задов≥льний ф≥нансовий стан.

”часниками банку не можуть бути юридичн≥ особи, в €ких банк маЇ ≥стотну участь (обТЇднанн€ громад€н, рел≥г≥йн≥ та благод≥йн≥ орган≥зац≥њ).

”часниками банку  не можуть  бути юридичн≥ особи, щодо €ких не можливо встановити њх учасник≥в ≥ джерела кошт≥в, за рахунок €ких так≥ юридичн≥ особи зд≥йснюють внески до статутного кап≥талу або купують акц≥њ банк≥в.

 л≥Їнтами кооперативного банку можуть бути т≥льки його учасники.

ћ≥н≥мальний розм≥р статутного кап≥талу (повн≥стю сплачений та за реЇстрований п≥дписний кап≥тал) на момент реЇстрац≥њ банку не може бути менше:

♦  дл€ м≥сцевих кооперативних банк≥в, що д≥ють у межах одн≥Їњ об ласт≥, Ц 1 мли. Ївро;

♦  дл€ банк≥в, що зд≥йснюють свою д≥€льн≥сть на територ≥њ одн≥Їњ об ласт≥ (дал≥ Ц рег≥ональн≥), у т.ч. спец≥ал≥зованих ощадних та ≥потечних банк≥в, Ц 3 млн. Ївро;

♦  дл€ банк≥в, що зд≥йснюють свою д≥€льн≥сть па територ≥њ вс≥Їњ ”к рањни (дал≥ Ц м≥жрег≥ональн≥), у т.ч. спец≥ал≥зованих ≥нвестиц≥йних роз рахункових (кл≥рингових), ощадних та ≥потечних центрального коопера тивного, Ц 5 млн. Ївро.

Ќац≥ональний банк встановлюЇ вимоги щодо м≥н≥мального розм≥ру статутного кап≥талу банку т≥льки на час створенн€ ≥ реЇстрац≥њ банк≥в дл€ забезпеченн€ стаб≥льноњ д≥€льност≥ банку та виконанн€ ним банк≥вських операц≥й.

 ошти дл€ формуванн€ статутного кап≥талу новостворюваного банку в розм≥р≥, передбаченому чинним законодавством ”крањни та установчи ми документами, акумулюютьс€ учасниками банку (резидентами) на на копичувальному рахунку, що в≥дриваЇтьс€ в територ≥альному управл≥нн≥ Ќац≥онального банку за м≥сцем створенн€ банку в≥дпов≥дно до вимог нор мативноправових акт≥в Ќац≥онального банку. ƒл€ цього  в тижневий терм≥н з дати поданн€ документ≥в дл€ державноњ реЇстрац≥њ банку уповно важена засновниками особа подаЇ до територ≥ального управл≥нн€ Ќац≥о нального банку за€ву про в≥дкритт€ накопичувального рахунку дл€ фор муванн€ статутного кап≥талу. Ќа п≥дстав≥ цих документ≥в та за€ви терито р≥альне управл≥нн€ Ќац≥онального банку в≥дкриваЇ накопичувальний рахунок, на €кому акумулюютьс€ кошти статутного кап≥талу банку.

ƒл€ державноњ реЇстрац≥њ банку уповноважена засновниками особа або голова спостережноњ ради подаЇ до територ≥ального управл≥нн€ Ќац≥о нального банку за м≥сцем створенн€ банку так≥ документи:

Х за€ву про реЇстрац≥ю банку за п≥дписом уповноваженоњ особи або голови спостережноњ ради;

Х установчий догов≥р, п≥дписаний засновниками (учасниками) бан ку та засв≥дчений в≥дбитком њх печатки. ѕ≥дписи ф≥зичних ос≥бзаснов ник≥в (учасник≥в) засв≥дчуютьс€ в нотар≥альному пор€дку. ƒл€ реЇстрац≥њ державного та кооперативного банк≥в установчий догов≥р не подаЇтьс€;

Х статут банку, затверджений установчими зборами (зборами учас ник≥в) ≥ п≥дписаний головою правл≥нн€ банку. —татут державного банку

затверджуЇтьс€ постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни ≥ маЇ в≥дпов≥да ти вимогам «акон≥в ”крањни Дѕро банки ≥ банк≥вську д≥€льн≥стьФ, Дѕро господарськ≥ товаристваФ та ≥нших законодавчих акт≥в;

Х б≥знесплан, що визначаЇ види д≥€льност≥, €к≥ банк плануЇ зд≥йсню вати, на поточний р≥к ≥ стратег≥ю д≥€льност≥ на наступн≥ три роки (на ко жен р≥к окремо), що засв≥дчений п≥дписами засновник≥в банку та/або го ловою спостережноњ ради;

Х в≥домост≥ про склад спостережноњ ради, правл≥нн€ (ради директор≥в), рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ;

Х документи, що дають можлив≥сть зробити висновок про бездоган ну д≥лову репутац≥ю голови, його заступник≥в та член≥в спостережноњ ради банку;

Х коп≥ю зв≥ту про насл≥дки п≥дписки на акц≥њ (дл€ банку, що ство рюЇтьс€ у форм≥ в≥дкритого акц≥онерного товариства), зареЇстрованого ƒержавною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку з доданн€м перел≥ку акц≥онер≥в банку. ” перел≥ку зазначаютьс€ повне найменуванн€ акц≥онера, його м≥сцезнаходженн€, плат≥жн≥ рекв≥зити, паспортн≥ дан≥ (дл€ ф≥зичних ос≥б) та к≥льк≥сть акц≥й, на €к≥ в≥н п≥дписавс€, њх загальна варт≥сть ≥ частка у статутному кап≥тал≥ банку;

Х угоду про передаванн€ прим≥щенн€ у власн≥сть (шл€хом даруван н€, продажу тощо) дл€ розм≥щенн€ банку за п≥дписом уповноваженоњ за установчим договором особи або догов≥р оренди прим≥щенн€ на терм≥н не менше н≥ж пТ€ть рок≥в у раз≥ його укладенн€;

Х документи, що дають можлив≥сть зробити висновок про профес≥й ну придатн≥сть ≥ бездоганну д≥лову репутац≥ю голови та його заступник≥в, член≥в виконавчого органу (правл≥нн€ або ради директор≥в) ≥ головного бухгалтера, його заступник≥в, кандидатури €ких в≥дпов≥дають таким ви могам;

Х коп≥њ плат≥жних документ≥в про зд≥йсненн€ юридичними та ф≥зич ними особами Ц учасниками банку сплати внеск≥в до статутного кап≥талу (подаютьс€ не п≥зн≥ше н≥ж за 15 робочих дн≥в до зак≥нченн€ терм≥ну, вста новленого законом дл€ розгл€ду документ≥в (визначених цим пунктом) та державноњ реЇстрац≥њ банку);

Х висновок аудиторськоњ ф≥рми (аудитора), складений за п≥дсумками проведеноњ за станом на конкретну дату перев≥рки ф≥нансовоњ зв≥тност≥ юридичних ос≥б Ц учасник≥в банку, незалежно в≥д њх орган≥зац≥йнопра вовоњ форми та форми власност≥, €к≥ зобовТ€зан≥ вести бухгалтерський обл≥к ≥ подавати ф≥нансову зв≥тн≥сть зг≥дно з чинним законодавством ”к рањни;

≤нформац≥€, викладена у висновку аудиторськоњ ф≥рми (аудитора), що складений за п≥дсумками проведеноњ перев≥рки зв≥тност≥ юридичних ос≥б

Ц учасник≥в банку, може перев≥р€тис€ п≥дрозд≥лами Ќац≥онального бан ку на п≥дстав≥ даних зв≥тност≥, за останн≥ чотири зв≥тних пер≥оди (кварта ли). –азом ≥з зазначеним висновком подаютьс€ коп≥њ сертиф≥ката аудито ра, €кий п≥дписав висновок;

Х ф≥зичн≥ особи Ц учасники банку, €к≥ внос€ть кошти до статутного кап≥талу банку в розм≥р≥, що перевищуЇ 200 неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад€н, установлених на день сплати кошт≥в, дл€ п≥дтверджен н€ на€вност≥ в них доход≥в, €ких достатньо дл€ внесенн€ кошт≥в до ста тутного кап≥талу банку, подають дов≥дки ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥ст рац≥њ ”крањни про доходи за останн≥й зв≥тний пер≥од (р≥к);

Х бухгалтерську ≥ ф≥нансову зв≥тност≥ юридичних ос≥б Ц учасник≥в банку, €к≥ матимуть ≥стотну  участь у банку, за останн≥ чотири зв≥тних пер≥оди (квартали), засв≥дчен≥ п≥дписами кер≥вника та головного бухгал тера;

Х установч≥ документи учасник≥в банку (нотар≥ально засв≥дчен≥ коп≥њ);

Х коп≥ю св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю учасник≥в, засв≥дчену в нотар≥альному пор€дку;

Х коп≥ю л≥ценз≥њ ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в ≥ фондового рин ку на зд≥йсненн€ д≥€льност≥ збер≥гача або торговц€ ц≥нними паперами зас новник≥в (акц≥онер≥в), учасник≥в банку  (€кщо вони  зд≥йснюють таку д≥€льн≥сть);

Х коп≥ю р≥шенн€ орган≥в јнтимонопольного ком≥тету ”крањни про наданн€ згоди на створенн€ в≥дпов≥дного банку у випадках, передбачених чинним законодавством ”крањни;

Х документи, €к≥ п≥дтверджують д≥лову репутац≥ю юридичних ос≥б Ц учасник≥в банку (кр≥м м≥сцевого кооперативного банку), €к≥ мають ≥стот ну участь у банку;

Х коп≥њ установчих документ≥в власник≥в ≥стотноњ участ≥ в юридичн≥й особ≥учаснику, €кий матиме ≥стотну участь у банку, засв≥дчен≥ в нотар≥ альному пор€дку, висновок аудиторськоњ ф≥рми (аудитора) про його ф≥нан совий стан, бухгалтерська ≥ ф≥нансова зв≥тност≥ за останн≥ чотири зв≥тних пер≥оди (квартали);

Х документи, що п≥дтверджують д≥лову репутац≥ю ф≥зичних ос≥б Ц учасник≥в банку (кр≥м м≥сцевого кооперативного банку), €к≥ матимуть ≥стотну участь у банку;

Х коп≥ю плат≥жного документа про внесенн€ плати за державну реЇ страц≥ю банку.

“еритор≥альне управл≥нн€ Ќац≥онального банку за м≥сцезнаходжен н€м банку в м≥с€чний терм≥н з дати отриманн€ в≥д банку повного пакета документ≥в готуЇ висновок про:

Ц загальну оц≥нку ф≥нансового стану, платоспроможн≥сть учасник≥в банку ≥ д≥лову репутац≥ю учасник≥в банку, €к≥ матимуть ≥стотну участь у банку, на€вн≥сть власних кошт≥в дл€ внесенн€ до статутного кап≥талу бан ку ≥ п≥дтвердженн€ внесенн€ на накопичувальний рахунок банку кошт≥в до статутного кап≥талу кожним учасником у передбачених законом розм≥рах;

Ц на€вн≥сть прим≥щенн€, придатного дл€ розм≥щенн€ банку та буд≥в ництва касового вузла (перев≥р€Їтьс€ на м≥сц≥);

Ц д≥лову репутац≥ю голови, його заступник≥в та член≥в спостережноњ ради банку; голови, його заступник≥в та член≥в правл≥нн€ (ради дирек тор≥в) банку ≥ головного бухгалтера та його заступник≥в;

Ц профес≥йну придатн≥сть голови, його заступник≥в та член≥в правл ≥нн€ (ради директор≥в) банку ≥ головного бухгалтера та його заступник≥в;

Ц в≥дпов≥дн≥сть установчих документ≥в банку вимогам чинного зако нодавства ”крањни. ƒокументи дл€ реЇстрац≥њ банку розгл€даютьс€ √ене ральним департаментом банк≥вського нагл€ду та в раз≥ потреби ≥ншими де партаментами ≥ подаютьс€ до  ом≥с≥њ з питань нагл€ду та регулюванн€ д≥€ль ност≥ банк≥в Ќац≥онального банку (дал≥ Ц  ом≥с≥€ Ќац≥онального банку).

–еЇстрац≥€ банку зд≥йснюЇтьс€ шл€хом внесенн€ в≥дпов≥дного запису до ƒержавного реЇстру банк≥в. –≥шенн€ про реЇстрац≥ю банку надсилаЇть с€ листом уповноважен≥й особ≥ банку  та територ≥альному управл≥нню Ќац≥онального банку за м≥сцезнаходженн€м банку за п≥дписом директо ра √енерального департаменту банк≥вського нагл€ду з доданн€м статуту зареЇстрованого банку, титульна стор≥нка €кого засв≥дчена п≥дписом зас тупника √олови њ в≥дбитком печатки Ќац≥онального банку (статут банку повинен бути прошитим ≥ засв≥дченим на зворот≥ в≥дбитком печатки ”п равл≥нн€ справами Ќац≥онального банку).

ѕ≥сл€ реЇстрац≥њ банку в територ≥альному управл≥нн≥ Ќац≥онального банку за його м≥сцезнаходженн€м в≥дкриваЇтьс€ кореспондентський ра хунок, на €кий не п≥зн≥ше наступного дн€ п≥сл€ його в≥дкритт€ з накопи чувального рахунку перераховуютьс€ з≥бран≥ кошти, що утворюють ста тутний кап≥тал банку.

Ќац≥ональний банк може в≥дмовити в державн≥й реЇстрац≥њ банку в раз≥:

♦  порушенн€ пор€дку створенн€ банку; нев≥дпов≥дност≥ установчих документ≥в, потр≥бних дл€ реЇстрац≥њ банку, чинному законодавству ”к рањни;

 

♦  поданн€ неповного пакета документ≥в або нев≥дпов≥дност≥ подано го пакета вимогам чинного законодавства ”крањни, в т. ч. нормативно правовим актам Ќац≥онального банку;

♦  незадов≥льного ф≥нансового стану принаймн≥ одного ≥з засновник≥в, €к≥ мають ≥стотну участь у банку;

♦  в≥дсутност≥ бездоганноњ д≥ловоњ репутац≥њ принаймн≥ одного ≥з влас ник≥в ≥стотноњ участ≥ в банку;

♦  профес≥йноњ непридатност≥ чи в≥дсутност≥ бездоганноњ д≥ловоњ ре путац≥њ голови та/або член≥в правл≥нн€ (ради директор≥в), головного бух галтера банку.

Ѕанки можуть також створювати банк≥вськ≥ обТЇднанн€ за таких умов: а) м≥н≥мальний розм≥р статутного кап≥талу дл€ материнського банку банк≥вськоњ холдинговоњ групи Ц 5 млн. Ївро, за оф≥ц≥йним курсом гро шовоњ одиниц≥, визначеним Ќац≥ональним банком на день поданн€ документ≥в на отриманн€ згоди Ќац≥онального банку;

б) терм≥н роботи материнського банку холдинговоњ групи Ц не менше н≥ж один р≥к;

в) дотриманн€ банками Ц учасниками обТЇднанн€ (дал≥ Ц банкучас ник) економ≥чних норматив≥в ≥ вимог щодо формуванн€ резерв≥в на по критт€ можливих збитк≥в в≥д активних операц≥й та ≥нших обовТ€зкових резерв≥в прот€гом року, що передуЇ њх зверненню до Ќац≥онального бан ку про створенн€ обТЇднанн€;

г) стаб≥льна беззбиткова д≥€льн≥сть банк≥вучасник≥в прот€гом року, що передуЇ њх зверненню до Ќац≥онального банку.

–≥вень регул€тивного кап≥талу банк≥вучасник≥в маЇ в≥дпов≥дати вимо гам, визначеним нормативноправовими актами Ќац≥онального банку.

ƒл€ отриманн€ попередньоњ згоди на створенн€ обТЇднанн€ його упов новажена особа подаЇ до Ќац≥онального банку так≥ документи:

Ш за€вуклопотанн€ про отриманн€ згоди на створенн€ обТЇднанн€;

Ш р≥шенн€ про створенн€ обТЇднанн€, оформлене протоколом загальних збор≥в учасник≥в обТЇднанн€;

Ш перел≥к засновник≥в, акц≥онер≥в обТЇднанн€ та основн≥ засади його

створенн€ ≥ д≥€льност≥;

Ш перел≥к централ≥зованих функц≥й, що плануЇ виконувати обТЇднанн€;

Ш б≥знесплан, що маЇ м≥стити перел≥к операц≥й, €к≥ плануЇ зд≥йснювати обТЇднанн€ в поточному роц≥, та стратег≥ю д≥€льност≥ на наступн≥ три роки, економ≥чне обірунтуванн€ ≥ мету його створенн€, дан≥ про управл≥ нську та орган≥зац≥йну структуру;

Ш ≥нформац≥ю про розм≥р статутного кап≥талу обТЇднанн€, джерела та

терм≥ни його формуванн€;

Ш ≥нформац≥ю про голову правл≥нн€ (ради директор≥в) та головного

бухгалтера обТЇднанн€;

Ш письмове п≥дтвердженн€ територ≥ального управл≥нн€, структурних

п≥дрозд≥л≥в Ќац≥онального банку про в≥дсутн≥сть

Ш порушень банкамиучасниками вимог чинного законодавства ”крањни та його погодженн€ на участь цих банк≥в у створенн≥ обТЇднанн€;

Ш в≥дпов≥дн≥ документи јнтимонопольного ком≥тету ”крањни у випадках, передбачених законодавством, про згоду на створенн€ обТЇднанн€.

ѕри створенн≥ обТЇднанн€ з ≥ноземним кап≥талом уповноважена особа

.маЇ подати так≥ документи:

а) клопотанн€ в≥д ≥мен≥ юридичноњ особи банкунерезидента або прав л≥нн€ банку (ради директор≥в), оформлене на ф≥рмовому бланку;

б) вит€г з торговельного (банк≥вського) реЇстру крањни, в €к≥й оф≥ц≥йно зареЇстрований головний оф≥с ≥ноземного учасника;

в) пов≥домленн€ кер≥вництва ÷ентрального банку ≥ноземноњ держави або уповноваженого органу про зд≥йсненн€ достатнього контролю за д≥€ль н≥стю свого банкуучасника та його згоду на участь цього банкуучасни ка в створенн≥ обТЇднанн€ на територ≥њ ”крањни;

г) ф≥нансову зв≥тн≥сть (баланс, зв≥т про ф≥нансов≥ результати) ≥ноземного учасника за останн≥й зв≥тний пер≥од (р≥к);

д) висновок аудиторськоњ ф≥рми (аудитора) про ф≥нансовий стан бан куучасника та його можлив≥сть зд≥йсненн€ за€вленого внеску до статут ного  кап≥талу обТЇднанн€ за рахунок власного кап≥талу. ћ≥н≥мальний розм≥р статутного кап≥талу (сплачений та зареЇстрований кап≥тал на час реЇстрац≥њ банк≥вськоњ корпорац≥њ) не може бути менше н≥ж 5 млн. Ївро. ‘ормуванн€ ≥ зб≥льшенн€ статутного кап≥талу обТЇднанн€ може зд≥йсню ватис€ виключно шл€хом грошових внеск≥в його учасник≥в.

√рошов≥ внески дл€ формуванн€ та зб≥льшенн€ статутного кап≥талу обТЇднанн€ резиденти ”крањни зд≥йснюють у гривн€х, а нерезиденти Ц в ≥ноземн≥й в≥льно конвертован≥й валют≥ або в гривн€х.

ѕри створенн≥ банк≥вськоњ корпорац≥њ за участю банкунерезидента

визначена установчим договором частка статутного кап≥талу в ≥ноземн≥й валют≥ вноситьс€ учасникомнерезидентом на кореспондентський раху нок Ќац≥онального банку повн≥стю. якщо на тимчасовому рахунку в≥дпо в≥дно до установчого договору з≥брано потр≥бну суму кошт≥в, дл€ держав ноњ реЇстрац≥њ банк≥вськоњ корпорац≥њ (дал≥ Ц корпорац≥€) уповноважена

особа у двотижневий терм≥н подаЇ до територ≥ального управл≥нн€ Ќа ц≥онального банку за м≥сцем створенн€ корпорац≥њ так≥ документи:

¾  за€ву на реЇстрац≥ю корпорац≥њ за п≥дписом уповноваженоњ особи

та згоду Ќац≥онального банку на њњ створенн€;

¾  установчий догов≥р, засв≥дчений п≥дписами засновник≥в корпорац≥њ

та в≥дбитками њх печаток. ¬ установчому договор≥ визначаютьс€ тип бан к≥вського обТЇднанн€ та вид товариства;

¾  статут корпорац≥њ, затверджений установчими зборами (зборами

засновник≥в) ≥ засв≥дчений п≥дписом голови правл≥нн€ корпорац≥њ, маЇ в≥дпов≥дати вимогам «акон≥в ”крањни Уѕро банки ≥ банк≥вську д≥€льн≥стьФ, Уѕро господарськ≥ товаристваФ та ≥нших законодавчих акт≥в.

—татут корпорац≥њ, заснованоњ €к акц≥онерне товариство, маЇ м≥стити в≥домост≥ про види акц≥й, що випускаютьс€, њх ном≥нальну варт≥сть, фор ми випуску, к≥льк≥сть акц≥й (часток), терм≥н ≥ пор€док виплати частки прибутку (див≥денд≥в), €ка проводитьс€ один раз на р≥к за п≥дсумками року;

Х протокол установчих збор≥в  (збор≥в засновник≥в), засв≥дчений п≥дписами голови та секретар€ збор≥в, в €кому зазначаютьс€ м≥сце ≥ дата проведенн€ збор≥в, њх правочинн≥сть, пор€док денний, пор€док голосу ванн€. ”становч≥ документи (установчий догов≥р, статут) корпорац≥њ по годжуютьс€ з јнтимонопольним ком≥тетом ”крањни у випадках, перед бачених чинним законодавством ”крањни;

Х б≥знесплан, що визначаЇ види д≥€льност≥, €к≥ корпорац≥€ плануЇ зд≥йснювати в поточному роц≥, та стратег≥ю д≥€льност≥ на наступн≥ три роки (на кожен р≥к окремо).

Ѕ≥знесплан маЇ бути п≥дготований корпорац≥Їю з урахуванн€м ви падк≥в  спри€тливого та неспри€тливого розвитку ринку операц≥й, €к≥ корпорац≥€ плануЇ зд≥йснювати, стану ринк≥в, що обслуговуватимутьс€ корпорац≥Їю, обірунтуванн€ припущень, на п≥дстав≥ €ких побудовано б≥знесплан, в≥дпов≥дност≥ операц≥й, €к≥ зд≥йснюватиме корпорац≥€, за гальним ≥нтересам;

Х в≥домост≥ про к≥льк≥сний склад спостережноњ ради, правл≥нн€ (ради директор≥в), рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ;

Х документи, що п≥дтверджують бездоганну д≥лову репутац≥ю голо ви та член≥в спостережноњ ради корпорац≥њ;

Х коп≥ю зв≥ту про насл≥дки п≥дписки на акц≥њ (дл€ корпорац≥њ, що ство рюЇтьс€ у форм≥ в≥дкритого акц≥онерного товариства), зареЇстрованого ƒержавною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку з доданн€м перел≥ку акц≥онер≥в банк≥вськоњ корпорац≥њ. ” перел≥ку зазначаютьс€ по

вне найменуванн€ акц≥онера, його м≥сцезнаходженн€, плат≥жн≥ рекв≥зи ти та к≥льк≥сть акц≥й, на €к≥ в≥н п≥дписавс€, њх загальна варт≥сть ≥ частка в статутному кап≥тал≥ корпорац≥њ;

Х угоду про наданн€ прим≥щенн€ дл€ розм≥щенн€ корпорац≥њ, засв≥д чену п≥дписом уповноваженоњ за установчим договором особи, або до гов≥р оренди прим≥щенн€ на терм≥н не менше н≥ж пТ€ть рок≥в у раз≥ його укладенн€;

Х документи про профес≥йну придатн≥сть та д≥лову репутац≥ю голови та член≥в виконавчого органу (правл≥нн€ або ради директор≥в) ≥ головного Убухгалтера;

Х ф≥нансову зв≥тн≥сть засновник≥в корпорац≥њ, €ка п≥дтверджуЇтьс€ висновком аудиторськоњ ф≥рми (аудитора), що складений за п≥дсумками проведеноњ за станом на конкретну дату перев≥рки ф≥нансовоњ зв≥тност≥ засновник≥в.

≤нформац≥€, €ка викладена у висновку аудиторськоњ ф≥рми (аудито ра), що складений за п≥дсумками проведеноњ перев≥рки ф≥нансовоњ зв≥тност≥ засновник≥в корпорац≥њ, може перев≥р€тис€ п≥дрозд≥лами Ќац≥онального банку;

Х коп≥ю л≥ценз≥њ ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового рин ку на зд≥йсненн€ д≥€льност≥ збер≥гача або торговц€ ц≥нними паперами зас новник≥в корпорац≥њ (€кщо вони зд≥йснюють таку д≥€льн≥сть);

Х коп≥ю р≥шенн€ јнтимонопольного ком≥тету ”крањни про наданн€ згоди на створенн€ корпорац≥њ з метою обмеженн€ про€в≥в монопол≥зму та спри€нн€ захисту економ≥чноњ конкуренц≥њ в банк≥вськ≥й сфер≥ у ви падках, передбачених чинним законодавством ”крањни.

«асновники зобовТ€зан≥ сплатити статутний кап≥тал до реЇстрац≥њ кор порац≥њ Ќац≥ональним банком.

–еЇстрац≥€ корпорац≥њ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом унесенн€ в≥дпов≥дного за пису до ƒержавного реЇстру банк≥в. –≥шенн€ про реЇстрац≥ю корпорац≥њ доводитьс€ до в≥дома уповноваженоњ особи корпорац≥њ територ≥ального уп равл≥нн€ Ќац≥онального банку за м≥сцезнаходженн€м корпорац≥њ листом за п≥дписом директора √енерального департаменту банк≥вського нагл€ду з доданн€м статуту зареЇстрованоњ корпорац≥њ, титульна стор≥нка €кого маЇ бути засв≥дчена п≥дписом заступника √олови та в≥дбитком печатки Ќац≥о нального банку. —татут корпорац≥њ прошиваЇтьс€ ≥ засв≥дчуЇтьс€ на зворот≥ в≥дбитком печатки ”правл≥нн€ справами Ќац≥онального банку.

ƒл€ реЇстрац≥њ банк≥вськоњ холдинговоњ групи (дал≥ холдингова група) уповноважена особа банк≥в Ц учасник≥в холдинговоњ групи (дал≥ Ц банки учасники), що отримали попередню згоду Ќац≥онального банку на ство

ренн€ холдинговоњ групи, подаЇ до територ≥ального управл≥нн€ Ќац≥о нального банку за м≥сцезнаходженн€м материнського банку холдинговоњ групи так≥ документи:

а) за€ву про реЇстрац≥ю холдинговоњ групи;

б) згоду учасник≥в холдинговоњ групи на створенн€ холдинговоњ групи; в) догов≥р про заснуванн€ та д≥€льн≥сть холдинговоњ групи. ƒогов≥р про заснуванн€ ≥ д≥€льн≥сть холдинговоњ групи маЇ включати положенн€ про забезпеченн€ виконанн€ учасниками холдинговоњ групи своњх ф≥нан сових зобовТ€зань ≥ в≥дпов≥дальн≥сть за результати сп≥льноњ д≥€льност≥ з метою забезпеченн€ ≥нтерес≥в кредитор≥в та вкладник≥в. ” випадках, пе редбачених чинним законодавством ”крањни, створенн€ холдинговоњ групи

маЇ бути узгоджено з јнтимонопольним ком≥тетом ”крањни;

г) б≥знесплан, що визначаЇ види д≥€льност≥, €к≥ холдингова група пла нуЇ зд≥йснювати у поточному роц≥, та стратег≥ю д≥€льност≥ на наступн≥ три роки;

д) ф≥нансову зв≥тн≥сть банк≥вучасник≥в за останн≥ чотири зв≥тних пе р≥оди (квартали);

е) позитивн≥ зв≥ти  аудиторських ф≥рм  (аудитор≥в) щодо  перев≥рки ф≥нансовоњ зв≥тност≥ банк≥вучасник≥в за останн≥й зв≥тний пер≥од (р≥к);

Ї) нотар≥ально засв≥дчену коп≥ю установчих документ≥в материнсько го банку та його доч≥рн≥х банк≥в. Ќац≥ональний банк приймаЇ р≥шенн€ про реЇстрац≥ю холдинговоњ групи не п≥зн≥ше н≥ж за три м≥с€ц≥ з часу по данн€ повного пакета документ≥в та набутт€ банкамиучасниками в≥дпо в≥дного статусу (материнський банк, доч≥рн≥ банки).

–еЇстрац≥€ холдинговоњ групи зд≥йснюЇтьс€ шл€хом внесенн€ в≥дпов≥дного запису до ƒержавного реЇстру банк≥в. –≥шенн€ про реЇстрац≥ю хол динговоњ групи доводитьс€ до в≥дома уповноваженоњ особи банк≥вучас ник≥в ≥ територ≥альних управл≥нь Ќац≥онального банку за м≥сцезнаход женн€м материнського банку та доч≥рн≥х банк≥в холдинговоњ групи листом за п≥дписом директора √енерального департаменту банк≥вського нагл€ду.

Ќац≥ональний банк може в≥дмовити в реЇстрац≥њ холдинговоњ групи в

раз≥ порушенн€ пор€дку створенн€ холдинговоњ групи, поданн€ неповно го пакета документ≥в, њх нев≥дпов≥дност≥ чинному законодавству ”крањ ни, незадов≥льного ф≥нансового стану банк≥вучасник≥в, €кщо доч≥рн≥й банк волод≥Ї акц≥€ми материнського банку б≥льше н≥ж один м≥с€ць та в ≥нших випадках, передбачених чинним законодавством ”крањни.

ѕри в≥дмов≥ в державн≥й реЇстрац≥њ холдинговоњ групи Ќац≥ональний

банк приймаЇ щодо цього мотивоване р≥шенн€. ” раз≥ прийн€тт€ такого

р≥шенн€ Ќац≥ональний банк у тижневий терм≥н пов≥домл€Ї про це уповно важену особу банк≥вучасник≥в рекомендованим листом за п≥дписом зас тупника √олови Ќац≥онального банку.

 


—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

ќцените книгу: 1 2 3 4 5

ƒобавление комментари€: