Название: Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка"

Жанр: Психологія

Рейтинг:

Просмотров: 620

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |Аннотація1
Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера2
Неузгодженість когнітивного та емоційного компонентів установки щодо майбутнього та особливості мотиваційної сФери в юнацькому віці3
Проблеми Формування морально-етиЧного потенціалу студентської молоді4
Структура проФесійної культури суЧасного Фахівця5
Застосування психодраматиЧних прийомів для стимулювання самореалізації особистості у сФері театрального мистецтва6
Національний характер: проблема деФініції поняття7
Особливості ірраціональних вірувань людини в залежності від її психологіЧного типу8
Мотивація морального вибору в контексті я-образу майбутнього правника9
КонФлікт як один з головних Чинників розладу взаємостосунків у колективі10
Судово-психологіЧна експертиза як Форма використання психологіЧних знань в юриспруденції11
Проблема релігійної освіти на волині у суЧасній вітЧизняній та зарубіжній літературі12
Актуальні питання духовно-морального виховання дівЧат у духовній спадщині святого іоанна златоуста13
Формування проФесійної майстерності майбутніх медиЧних сестер шляхом алгоритміЧного вирішення навЧальних задаЧ і завдань14
Використання діагностиЧних методик у процесі проФесійної підготовки майбутнього вЧителя поЧаткових класів15
Особливості опрацювання граматиЧних структур модальності японської мови у процесі Читання при роботі із студентами вищих мовних навЧальних закладів україни16
Розвиток реФлексії як психологіЧного механізму Формування інтелігенції у студентському середовищі17
ТеоретиЧні засади Формування педагогіЧних умінь і навиЧок у студентів інструментально- виконавського спрямування18
Варіативність розвитку принципу наоЧності на суЧасному етапі та його наслідки19
ПсихологіЧний Час особистості: спроба теоретиЧного аналізу20
Теоретико-методиЧні основи Формування знань з логіки у студентів вищої школи в процесі вивЧення теми “поняття”21
Динаміка особистісних змін уЧителя в період культурних трансФормацій (польсько-український аналіз)22
Прийоми роботи, що сприяють засвоєнню уЧнями поЧаткових класів таблиць ариФметиЧних дій на позакласних заняттях з математики23
МетодиЧні основи дослідження компонентів психологіЧної готовності жінки до материнства24
Самовдосконалення особистості як ФілосоФська проблема25
Порушення правильності та типові помилки в англомовному проФесійно орієнтованому говорінні майбутніх уЧителів26
Формування дозвіллєвої культури сільських молодших школярів засобами дитяЧого Фольклору27
Критерії, показники та рівні проФесійної компетентності соціальних педагогів28
ПсихолінгвістиЧні особливості виникнення асоціацій в процесі оволодіння іноземною мовою29
Moim najukochańszym Dzieciom - Helence i Stefankowi, bez których nie odczytałabym na nowo dzieł Korczaka30
doŚWiadczenie upokorzenia MŁodzieŻY z rÓŻnYch ŚrodoWisk rodzinnYch i po pierWszYM czYnie przestĘpczYM31
BADANIE 132
BADANIE 233
KONKLUZJE34
Bibliografia35
STRESZCZENIE36
THE HUMILATION EXPERIENCE IN ADOLESCENTS FROM DIFFERENT FAMILY BACKGROUND AND AFTER THE FIRST CRIME37
nauczYciel koMunikacJi i dialogu38

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: