Название: Психологія: Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання спеціальності „Соціальна педагогіка" - Мартинюк І.А.

Жанр: Педагогіка

Рейтинг:

Просмотров: 404

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |ТЕСТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗА МОДУЛЯМИ

 

І СЕМЕСТР ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Модуль І. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА

1. Яке слово пропущене у реченні?

Напрям           філософії,       представники            якого,

 

відповідаючи на запитання „що є первинним: душа чи тіло”, на перше місце висували дух, носить назву …

(у бланку відповідей подати

одним словом)

 

 

2. Хто   є  автором  першого  спеціального  психологічного   твору,  який протягом тривалого часу залишався головним керівництвом з психології – трактату „Про душу”?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

3. Яку  назву отримало вчення  Ренатуса Картезіуса, у  якому  він  різко протиставляє душу і тіло, стверджуючи, що існує дві незалежні одна від одної субстанції – матерія і дух?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

4. Завдяки зв’язку  з якими  науками  психологія почала розвиватись як самостійна наука?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

5.  Яким   напрямам  психології  відповідають  наведені уявлення  про  її предмет?

1. Біхевіоризм

A. Несвідоме у психіці людини.

2. Психоаналіз

B. Особистість в цілому.

3. Гештальпсихологія

C. Поведінка живих істот.

4. Гуманістична психологія

D. Цілісні компоненти свідомості.

 

6. Які напрями психології представляють вказані вчені?

1. Біхевіоризм

A. К.Роджерс.

2. Психоаналіз

B. Ф.Скіннер.

3. Гештальпсихологія

C. А.Адлер.

4. Гуманістична психологія

D. К.Левін.

 

7. Про зв’язки психології з якими науками свідчать наведені пояснення?

1. З філософією.

A. Спостерігається    взаємопідтримка       на        рівні            методів

дослідження.

2. Із соціологією.

B. При зіткненні з питаннями, які неможливо вирішити

експериментальним  шляхом, психологи звертаються  до цієї науки і користуються її умовиводами.

3. З педагогікою.

C. Їх спільною проблемою є навчання та виховання дітей.

4. З медичними

науками.

D.        Сьогодні         активно          розвиваються методи

психотерапевтичного           впливу,           які             використовують

„лікувальні властивості” слова.

8. Якому терміну відповідають наступні пояснення?

1. Галузь

психології

A. Напрями наукових психологічних досліджень,  що мають

загальне значення для розуміння та пояснення різних психічних явищ, в тому числі поведінки людей, незалежно від того, якою діяльністю вони займаються.

2. Фундаментальні

галузі психології

B. Напрями наукових психологічних досліджень,  досягнення

яких використовуються на практиці.

3. Прикладні галузі

психології

C. Напрями наукових психологічних  досліджень, що відносно

самостійно розвиваються.

 

 

9. Яке слово пропущене в реченні?

Фундаментальні знання – це та база, яка не лише об’єднує усі  галузі психологічної науки, але  і служить основою для їх  розвитку, тому їх об’єднують терміном … психологія.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

10.  Які   типи   галузей  психології,  за  А.В.Петровським,  представляють наведені їх види?

 

А. Галузі,        що        вивчають психологічні  особливості видів людської діяльності

В. Галузі, що вивчають особливості розвитку психіки

1. Педагогічна психологія.

2. Медична психологія.

3. Вікова психологія.

4. Юридична психологія.

5. Психологія аномального розвитку.

6. Порівняльна психологія.

 

 

 

11. Яку галузь психології пояснюють наведені характеристики?

1. Судова

психологія

A. Вивчає психологічні особливості  ув’язненого і проблеми

його виховання.

2. Кримінальна

психологія

B. Вивчає       психічні          особливості    поведінки       учасників

кримінального процесу.

3. Пенітенціарна

психологія

C. Вивчає       психологічні  проблеми       поведінки       і            деформації

особистості злочинця, мотиви злочинів і т.д.

 

12. Галузь  психології,  яка  досліджує онтогенез психічних  властивостей особистості на різних вікових етапах, носить назву:

1)

загальна психологія;

2)

педагогічна психологія;

3)

вікова психологія;

4)

соціальна психологія.

 

13. Галузь  психології,  що  досліджує психічні   властивості  людини  як соціальної істоти, особливості їх формування, розвитку, носить назву:

1)

психологія особистості;

2)

психофізіологія;

3)

загальна психологія;

4)

вікова психологія.

14. Яким видам психічних явищ відповідають наведені пояснення?

1. Психічні

процеси

A. Є    найбільш        істотними       особливостями          особистості,            що

забезпечують певний кількісний та якісний рівень діяльності та поведінки людини.

2. Психічні

властивості

B. Характеризують стан  психіки  в  цілому,  можуть  сприяти

діяльності чи гальмувати її.

3. Психічні стани

C. Є     первинними  регуляторами поведінки       людини,            мають

динамічні характеристики,  на  їх  основі формуються  знання, уміння та навички.

 

15. До якого виду належать наступні психічні процеси?

1. Пізнавальні

A. Збудження, радість, злість, обурення.

2. Емоційні

B. Прийняття рішення, подолання труднощів, боротьба мотивів,

управління власною поведінкою.

3. Вольові

C. Відчуття, сприймання,  уявлення,  уява, пам’ять, мислення,

мовлення, увага.

 

16. До якого класу належать наступні психічні явища?

 

А. Психічні процеси В. Психічні властивості

1. Пам’ять.

2. Мовлення.

3. Темперамент.

4. Почуття.

5. Воля.

6. Спрямованість.

7. Характер.

8. Здібності.

 

 

17. Розставити  у відповідності до понять наступні психічні властивості, що входять до їх структури:

 

A. Індивід

B. Особистість

1. Статевий диморфізм.

2. Темперамент.

3. Конституційні особливості.

4. Задатки і здібності.

5. Нейродинамічні властивості мозку.

6. Мотивація, спрямованість.

7. Функціональна  асиметрія мозку.

8. Характер.

9. Структура органічних потреб.

 

 

 

18. Яке слово пропущене в реченні?

Головною       рисою людини          як        суб’єкта,         що відрізняє її від решти живих істот, є … .

 

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

19. Що є предметом вивчення психології у наш час?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

20. Який  специфічний метод застосовується лише у психології і полягає у спостереженні за власними переживаннями?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

21. Про який метод ідеться: базується на створенні штучної ситуації, у якій досліджувана властивість виділяється, проявляється та оцінюється найкраще?

1)

опитування;

2)

спостереження;

3)

експеримент;

4)

природний експеримент.

 

22. До  якої   групи   методів  відносять:  малюнкові   методики,  методики

„Незавершені речення”?

1)

об’єктивні;

2)

суб’єктивні;

3)

проективні;

4)

описові.

 

23. З допомогою малюнкових методик можна вивчати:

1)

психічні процеси людини;

2)

психічний стан людини;

3)

особливості особистості в цілому;

4)

темперамент людини.

 

24. Для отримання достовірної інформації про певного досліджуваного, чи про певне психічне явище необхідно застосовувати:

1)

лише один метод;

2)

два методи;

3)

кілька методів;

4)

не менше десяти методів.

 

25. До стандартизованих психологічних методик відносять:

1)

тести, опитувальники;

2)

бесіду, анкетування;

3)

інтерв’ю, бесіду;

4)

спостереження, бесіду.

 

26. Для вивчення малоусвідомлюваних психічних явищ застосовують:

1)

тести;

2)

опитувальники;

3)

проективні методики;

4)

спостереження.

 

27. Метод, з допомогою якого  вивчають  особливості  когнітивної  сфери людини, носить назву:

1)

тестування;

2)

анкетування;

3)

бесіда;

4)

інтерв’ю.

28. Для  здобуття інформації про біографічні  дані людини застосовують метод:

1)

соціометрії;

2)

експерименту;

3)

анкетування;

4)

тестів.

 

29. Яким методам психології належать вказані характеристики?

1. Біографічний

метод

A. Метод збирання  фактів на основі письмового  самозвіту

обстежуваних  за спеціально складеною програмою.

2. Бесіда

B. Метод пізнання психологічних явищ у  процесі мовного

спілкування  за спеціально складеною програмою.

3. Анкета

C. Метод дослідження, діагностики,  корекції й проектування

життєвого шляху особистості.

 

30. Якого виду спостереження стосуються вказані характеристики?

1. Лонгітюдне

спостереження

A. Проводяться  протягом тривалого часу, зазвичай  декілька

років і передбачають постійний контакт дослідника та об’єкта вивчення.

2. Приховане

спостереження

B. Дослідник сам стає учасником подій, які спостерігає.

3. Включене

спостереження

C. Проводиться, наприклад, через дзеркало Гезелла.

 

Модуль ІІ. ПСИХІКА І СВІДОМІСТЬ

 

1.  Для  яких   видів  тварин  характерний  вищий   рівень  елементарної сенсорної психіки:

1

найпростіші, нижчі багатоклітинні, що живуть у водному середовищі;

2

вищі (кільчасті) черви, черевоногі молюски, інші безхребетні;

3

риби, вищі безхребетні;

4

птахи.

 

2. На якому віковому етапі основними особливостями психічного розвитку дитини  є наслідування поведінки  дорослих, оволодіння властивим людині ставленням до оточуючих предметів, формування основних функцій мислення?

1

пізній вік немовляти;

2

ранній дитячий вік;

3

дошкільний вік;

4

молодший шкільний вік.

 

3. Мозкова  структура,  які   відіграє  особливу роль у  регуляції  багатьох психічних процесів і властивостей, називається:

1

кора великих півкуль головного мозку;

2

передній мозок;

3

ретикулярна формація;

4

мозочок.

4. Для  яких   видів  тварин  характерний  найвищий   рівень  психічного відображення, розвиток дослідницьких форм  поведінки з широким використанням раніше набутих знань, умінь і навичок?

1

вищі хребетні (птахи) та деякі ссавці;

2

риби та інші нижчі хребетні, членистоногі та головоногі;

3

безхребетні;

4

мавпи, собаки, дельфіни.

 

5. До якої функціональної групи відносяться нерви, які проводять сигнали із зовнішнього світу і структур організму до центральної нервової системи?

1

еферентні;

2

аферентні;

3

рухові;

4

сенсорні.

 

6. Стадія розвитку психіки тварин, яка характеризується механізмами, що дозволяють формувати у тварин певні поведінкові навички, називається:

1

стадією елементарної поведінки;

2

стадією навичок та предметного сприйняття;

3

стадією інтелектуальної поведінки;

4

стадією елементарної сенсорної психіки.

 

7. Функціональна асиметрія головного мозку характерна для:

1

мовлення;

2

мислення;

3

пам’яті;

4

різних психічних функцій.

 

8. Подразливість  як рівень розвитку психіки характерна для:

1

безхребетних;

2

членистоногих;

3

найпростіших;

4

вищих тварин.

 

9. Носієм психіки у людини є:

1

кора великих півкуль головного мозку;

2

головний мозок;

3

периферична нервова система;

4

спинний мозок.

 

10. Здатність реагувати не лише на біологічно значущі, а й на біологічно нейтральні фактори середовища є важливою характеристикою рівня розвитку психіки:

1

чутливість;

2

свідомість;

3

подразливість;

4

поведінка.

11. Знайдіть відповідність між властивістю свідомості та її поясненням:

1. Активність

A. Свідомість людини завжди спрямована на якийсь об’єкт.

2. Інтенційність

B. Можливість  людини критично спостерігати за самою собою.

3. Рефлексія

C. Психічне   відображення об’єктивного світу    людиною

здійснюється   диференційовано  за мірою значущості для суб’єкта психічних образів.

 

12.       Як       називають      видову            поведінку,      однаково        спрямовану    у          всіх представників одного і того ж виду тварин?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

13. Яке слово пропущене в реченні?

… – це властивість, що відрізняє живу матерію від  неживої і виражається  у  прояві вимушеної активності живого організму.

 

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

 

14. Знайдіть  відповідність  між  принципом  діяльності  головного  мозку, відкритим І.П.Павловим, та його характеристикою:

 

1. Принцип    замикання

тимчасових    нервових зв’язків

A. Будь-який умовний подразник дає спочатку розлите

збудження,     яке       потім   за         певних            умов            починає концентруватись у певних ділянках кори.

2. Принцип гальмування

тимчасових    нервових зв’язків

B. Якщо під  час дії  умовного подразника  почне діяти

якийсь новий, сторонній подразник, то умовний  рефлекс не проявиться.

3. Принцип генералізації

і концентрації збудження у  корі великих півкуль головного мозку

C. Якщо за достатньо  сильного  збудження  ділянки кори

під впливом подразника, що викликає вроджену реакцію, в іншій ділянці кори створюється збудження дією іншого подразника,  що є нейтральним,  то це друге збудження вступає у зв'язок з першим.

 

 

15. Яке слово пропущене в реченні?

І.П.Павлов відкрив закон взаємної  …  процесів збудження і гальмування: якщо одна ділянка кори перебуває у стані збудження, то в інших ділянках кори, що функціонально з нею пов’язані, виникає гальмування.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

 

16. Яке слово пропущене в реченні?

… є сукупністю уявлень людини про саму себе та оточуючу дійсність.

 

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

 

 

17. Яке слово пропущене в реченні?

Психіка –   це властивість … живої матерії, що полягає в  активному відображенні суб’єктом об’єктивного світу, у побудові ним картини цього світу та регуляції на цій  основі поведінки та діяльності.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

18. Розведіть характеристики вказаних рівнів розвитку психіки:

 

А. Подразливість

В. Чутливість

1. Живі організми здатні реагувати на біологічно нейтральні фактори зовнішнього середовища.

2. Живі організми реагують на безпосередні впливи факторів зовнішнього середовища.

3. Живі           організми       здатні  реагувати       на        об’єкт до безпосереднього контакту з ним.

4. Живі організми реагують лише на біологічно значущі для них фактори зовнішнього середовища.

 

 

 

19. Яке слово пропущене в реченні?

Першопричиною більшості факторів, що визначають  можливість побудови адекватної  „я- концепції”, є міра … людини.

 

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

 

20. Яке слово пропущене в реченні?

Первинні форми подразливості виявляються вже у рослин, наприклад, так званий … – вимушений рух.

 

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

21. До якого блоку О.Р.Лурія відносив вказані структури головного мозку?

1. Блок підтримання певного

рівня активності

A. Структури, що містяться у передніх відділах кори

головного мозку.

2. Блок отримання, переробки

та збереження інформації

B. Ретикулярна формація, глибинні  відділи середнього

мозку, структури лімбічної системи, окремі відділи кори лобних та вискових частин мозку.

3. Блок поведінкової

регуляції та самоконтролю

C. Ділянки     кори    головного      мозку, що

розташовуються        у          задніх  та         вискових            відділах великих півкуль.

 

22. Які функції виконують півкулі головного мозку?

 

А. Права

В. Ліва

1. Висока швидкість, точність і чіткість  впізнання сприйманих образів.

2. Аналітична діяльність.

3. Відображаючи  предмет, формує окремі частини психічного образу.

4. Цілісне сприйняття предметів.

 

 

23. В якій ділянці головного мозку містяться вказані структури?

 

А. Середній мозок

В. Задній мозок

1. Міст.

2. Таламус.

3. Мозочок.

4. Гіпоталамус.

5. Довгастий мозок.

 

 

 

24. До якого відділу нервової системи належать вказані складові?

 

А. Центральна

В. Периферична

1. Аферентні нерви.

2. Головний мозок.

3. Спинний мозок.

4. Еферентні нерви.

 

25. Розведіть характеристики психічного розвитку на вказаних вікових етапах:

 

А. Акмеологічний період

В. Період геронтогенезу

1. Знижується рівень пам’яті.

2. Найбільш високий рівень інтелектуальних досягнень.

3. Знижується рівень уваги.

4. Високий рівень розвитку актуальних для людини психічних функцій.

5. Високі показники  короткочасної  вербальної пам’яті.

6. Знижується рівень мислительних операцій.

 

 

26. На яких вікових етапах спостерігаються вказані особливості психічного розвитку?

1. Новонароджений

A. Формується сприймання.

2. Ранній вік немовляти

B. Виникає осмислення предметів.

3. Пізній вік немовляти

C. Особливо  інтенсивно     формується    сфера

відчуттів.

 

27. Як О.М.Леонтьєв назвав віковий етап психічного розвитку 1 – 3 років?

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

28. Знайдіть  відповідність  між  складовими  теорії  Л.С.Виготського   про походження свідомості людини та їх змістом:

1. „Людина і природа”

A. У людини розвинулись форми довільної діяльності.

2. „Людина  та її власна

психіка”

B. З   допомогою мови людина навчилась  управляти

своєю поведінкою.

3. „Генетичні аспекти”

C. Людина     створювала    знаряддя         праці,            розвивала

матеріальне виробництво.

 

29. Розведіть за вказаними групами наведені психічні функції:

 

А. Вищі          психічні функції

В. Нижчі психічні функції

1. Відчуття.

2. Сприймання.

3. Довільна пам’ять.

4. Довільна увага.

5. Логічне мислення.

 

 

30. Як Л.С.Виготський назвав особливий вид психічних функцій, які повністю відсутні у тварин і складають вищий рівень психіки людини?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

Модуль ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ

 

1. Для  вивчення        якого   класу   неусвідомлюваних    психічних      явищ застосовують метод вільних асоціацій?

1

неусвідомлювані механізми свідомих дій;

2

неусвідомлювані спонукання свідомих дій;

3

„надсвідомі” процеси;

4

неусвідомлювані автоматизми.

2. На вивченні яких  неусвідомлюваних психічних  процесів базується дія

„детекторів брехні”?

1

помилкові дії;

2

неусвідомлювані автоматизми;

3

неусвідомлюваний супровід свідомих дій;

4

неусвідомлювані установки.

 

3. Як   називав  З.Фрейд  сліди  витіснених   травмуючих   обставин,  які утворюють  у сфері  несвідомого сильно заряджене вогнище і звідти проводять руйнівну роботу з дестабілізації психічного стану людини?

1

лібідо;

2

помилкові дії;

3

сновидіння;

4

невротичні симптоми.

 

4. У  якому  столітті  неусвідомлювані психічні  процеси почали вивчатись особливо активно?

1

ХХ ст.;

2

ХІХ ст.;

3

ХVІІІ ст.;

4

ХХІ ст.

 

5. Стійка  особистісна властивість, що спонукає зсередини до здійснення конкретних дій – це:

1

потреба;

2

мотив;

3

мета діяльності;

4

мотивація.

 

6. Система      факторів,        що       детермінують поведінку       та         підтримують поведінкову активність на певному рівні – це:

1

цілі діяльності;

2

потреби;

3

мотивація;

4

мотиви.

 

7. Про який вид гри ідеться: діяльність, у процесі якої діти беруть на себе ролі дорослих і в умовній формі відтворюють їх дії та стосунки між ними?

1

предметна гра;

2

сюжетна гра;

3

гра з правилами;

4

рольова гра.

 

 

8. Яке слово пропущене в реченні?

Однією з головних особливостей людини є те, що вона здатна трудитись, а будь-яка праця є … .

 

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

9. Яким складовим задачі відповідають наведені пояснення?

1. Вимоги

A. Відомий компонент постановки задачі.

2. Умови

B. Невідоме, яке треба знайти, щоб досягти мети.

3. Шукане

C. Мета, якої треба досягти.

 

10. Яким видам діяльності відповідають наступні характеристики?

1. Гра

A. Це  та  діяльність, в  історичному розвитку якої  вдосконалювалась

психіка, відбувалось становлення свідомості.

2.

Учіння

B. Особливий  вид діяльності, результатом  якого не стає виробництво

якогось матеріального чи ідеального продукту; має характер  розваги,  за мету – отримання відпочинку.

3. Праця

C. Вид діяльності, метою якого є набуття людиною знань, умінь і навичок;

може бути організованим і неорганізованим.

 

11. Яким типам ігор відповідають наведені пояснення?

1. Індивідуальні

A. Пов’язані із включенням в ігрову діяльність  людини якихось

предметів.

2. Групові

B. Допускають поведінку людини, обмежену певною роллю, яку

вона бере на себе.

3. Предметні

C. Розгортаються      за         певним           сценарієм,      відтворюючи            його    в

основних деталях.

4. Сюжетні

D. Регулюються певною системою правил поведінки їх учасників.

5. Рольові

E. Грою зайнята одна людина.

6. Ігри з

правилами

F. Включають декілька індивідів.

 

12. Якому ієрархічному рівню діяльності відповідають наступні характеристики:

 

А. Рівень психофізіологічних функцій

В. Рівень операцій

С. Рівень дій

1. Малоусвідомлюються,  або зовсім не усвідомлюються.

2. Автоматичні дії і навички.

3. Здатність    до        відчуття,         моторні           здібності,        можливість фіксації слідів минулих впливів.

4. Вроджені механізми, закріплені у  морфології нервової системи, а також ті, що дозрівають у перші місяці життя.

5. Це свідомий образ.

6. Процес, спрямований на реалізацію мети.

 

 

 

13. Яке слово пропущене в реченні?

Будь-який       найпростіший            акт       діяльності       є формою прояву … суб’єкта.

 

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

14. Розведіть поняття „активність” та „реактивність”.

 

А. Активність

В. Реактивність

1. Відповідна дія на реакцію чи вплив якогось стимулу.

2. Активний діючий на людину стимул.

3. Властивість самого суб’єкта.

4. Міститься в людині у формі мети, на досягнення якої спрямована дія.

15. Яке слово пропущене в реченні?

Один із висновків теорії діяльності – твердження про нерозривний зв’язок поведінки і … .

 

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

16. Під психомоторикою розуміють:

1)

усвідомлену дію;

2)

рухову дію, що розвивається у процесі навчання;

3)

рухову дію, що є рішенням елементарною задачі;

4)

зв’язок різних психічних явищ з рухами та діяльністю людини.

 

17. Якому підкласу неусвідомлюваних механізмів свідомих дій відповідають наведені пояснення?

1. Неусвідомлювані

автоматизми

A. Дії чи        акти,   які       здійснюються            без            участі

свідомості, механічно.

2. Неусвідомлювані установки

B. Мимовільні рухи, тонічне напруження, міміка і

пантоміміка, вегетативні рухи, що супроводжують дії і стан людини.

3. Неусвідомлюваний супровід

свідомих дій

C. Готовність організму до здійснення певної дії.

 

18. Яким  неусвідомлюваним психічним  процесам відповідають  наведені пояснення?

1. Автоматизовані дії.

A. Дії, які є вродженими або сформувались у перший рік

життя дитини.

2. Неусвідомлюваний

супровід свідомих дій

B. Дії, які спочатку були усвідомлюваними, але в результаті

багаторазового          повторення    почали            виконуватись автоматично.

3. Автоматичні дії.

C. Мимовільні           рухи,   тонічне           напруження,  міміка            і

пантоміміка, вегетативні рухи, що супроводжують дії і стан людини.

 

19. Яким видам установок відповідають наведені пояснення?

1. Моторна установка

A. Готовність сприймати те, що людина очікує побачити,

почути.

2. Розумова установка

B. Готовність вирішувати    інтелектуальні           задачі  з

допомогою відомих і доступних способів.

3. Перцептивна

установка

C. Готовність до виконання конкретної дії.

 

20. Яким класам неусвідомлюваних психічних явищ відповідають наведені підкласи?

1. Неусвідомлювані механізми свідомих дій

A. Інтегральні           продукти            тривалої

свідомої діяльності.

2. Неусвідомлювані спонукання свідомих

дій

B. Неусвідомлювані установки.

3. „Надсвідомі”  процеси

C. Помилкові дії.

21. Розставити  у  відповідності  до  класів   неусвідомлюваних психічних процесів наступні підкласи:

 

А. Неусвідомлювані механізми свідомих дій В. Неусвідомлювані спонукання свідомих дій

1. Сновидіння.

2. Неусвідомлювані установки.

3. Неусвідомлювані автоматизми.

4. Помилкові дії.

5. Неусвідомлюваний супровід свідомих дій.

6. Невротичні симптоми.

 

 

 

22. Яке слово пропущене в реченні?

Саме у  зміні  ступеня представленості  дій  у свідомості полягає відмінність …  від первинних автоматизмів, які за будь-яких  обставин не можуть бути усвідомленими.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

23. Як називають готовність організму чи суб’єкта до здійснення певної дії чи реагування у певному напрямі?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

24. Яку  назву носить розроблений у  психоаналізі експеримент, за якого досліджуваному пропонують  швидко  та не задумуючись називати слова у відповідь на слово, промовлене експериментатором?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

25. У чому полягає суть явища „помилка установки”?

1)

виконання наперед передбачуваної  дії  при  впливі несподіваного,  іншого

подразника;

2)

виконання інтелектуальної задачі з допомогою доступних способів;

3)

виконання наперед спланованих дій у випадку раптової необхідності;

4)

реагування     у          наперед          заданому        напрямі           при      сприйманні            очікуваного

подразника.

 

26. До якого підкласу неусвідомлюваних психічних процесів можна віднести психічний  процес, описаний у наступному прикладі:  обличчя людини, яка дивиться на іншу  людину, яка  порізала руку,  мимоволі набуває співчутливого вигляду?

1)

неусвідомлювані автоматизми;

2)

неусвідомлюваний супровід свідомих дій;

3)

неусвідомлювані установки;

4)

невротичні симптоми.

 

27. Як  назвав З.Фрейд спеціальні  механізми, створені  особистістю для нівелювання конфліктів і вирішення суперечностей між несвідомими потягами та інтеріоризованими соціальними вимогами і заборонами, а також для адаптації до соціального оточення?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

28. Як характеризував З.Фрейд вказані рівні психіки?

1. Свідомість

A. Явища, думки, почуття та інші феномени, які усвідомлюються і

переживаються   людиною у  кожен  конкретний момент і  не блокуються (не обмежуються цензурою).

2. Передсвідоме

B. Найважливіша частина психіки, що виявляє вирішальний  вплив

на поведінку та особистість  людини, містить усе, що не може потрапити у свідомість  через дію так званої цензури: інстинктивні елементи, витіснені спогади, думки, почуття і навіть події та цілі шматки життя.

3. Несвідоме

C. Прихована частина психіки,  що  не  містить  у  собі  чітко

усвідомлюваних  уявлень та думок, але при деякому зусиллі з боку індивіда може відтворити усю необхідну інформацію.

 

29.       Які      механізми       психологічного         захисту           пояснюють     наведені характеристики?

1. Витіснення

A. Зісковзування на  більш  примітивний рівень поведінки чи

мислення.

2. Раціоналізація

B. Раціональне пояснення людиною своїх вчинків  і бажань, істинні

причини         яких    містяться        в          ірраціональних,            соціально       чи особистісно неприйнятних потягах.

3. Регресія

C. Мимовільне усунення із свідомості почуттів, думок і прагнень

до дій. Переміщуючись у сферу несвідомого,  вони продовжують мотивувати поведінку, виявляють на неї тиск, переживаються у вигляді почуття тривожності.

 

30. Про які механізми психологічного захисту свідчать наведені ситуації?

1. Сублімація

A. Ганна Петрівна  відрізнялась помітною скупістю. Віддаючись

пристрасті накопичення, вона обмежувала і себе, і своїх дітей, і чоловіка у  найнеобхіднішому.  Поступово це  виробило у  неї зчерствіння, збіднення почуттів до близьких та прагнення будь- якою ціною збільшити свій капітал. Це викликало прохолоду між Ганною Петрівною та  її  дітьми, які  виросли. Літня  жінка підсвідомо  відчуває свій недолік. Захист від цього підсвідомого почуття виражається у постійній образі Ганни Петрівни на своїх дітей та звинуваченні їх у черствості, скупості та корисливості.

2. Проекція

B. Роздратований черговими витівками  неслухняних  дітей батько

сімейства може відчувати  агресивний потяг взяти в руки пасок. Однак за природою  не схильний до насильства і такий, що прагне реалізовувати цивілізовані норми виховання, він, замість того, щоб покарати дітей, іде в гараж і починає займатись своїм автомобілем.

3. Заперечення

C. Жінка,  яка  боїться залишитись одна, може  не  визнавати,

підсвідомо заперечувати, що її чоловік алкоголік і з ним не можна далі вести сумісне життя.

ІІ СЕМЕСТР ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Модуль І. ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

 

1. Яким властивостям відчуттів відповідають наступні характеристики?

1. Якість

A. Кількісна характеристика відчуття.

2. Інтенсивність

B. Часова характеристика відчуття.

3. Тривалість

C. Здійснюваний       рецепторами  аналіз, дає       нам

відомості про розташування подразника у просторі.

4. Просторова локалізація

D. Основна    інформація,    що       відображається            даним

відчуттям.

 

2. Якому виду чутливості відповідають наступні характеристики?

1. Нижній абсолютний

поріг чутливості

A. Максимальна        величина        подразника,   при      якій            він

перестає сприйматись  адекватно (больовий поріг).

2. Верхній абсолютний

поріг чутливості

B. Мінімальна величина подразника, при  якій  вперше

виникає відчуття.

3. Поріг розрізнення

С. Мінімальна відмінність між подразниками,  яка дає ледь

помітну відмінність у відчуттях.

 

3. До якого типу відносять наступні види відчуттів?

 

А. Екстероцептивні. B. Інтероцептивні

C. Пропріоцептивні

1. Зорові відчуття.

2. Слухові відчуття.

3. Нюхові відчуття.

4. Смакові відчуття.

5. Температурні відчуття.

6. Дотикові відчуття.

7. Органічні відчуття.

8. Відчуття болю.

9. Відчуття рівноваги.

10. Відчуття руху.

 

 

4. Сигнали,  що доходять до нас із  внутрішнього  середовища  організму, називаються:

1)

інтероцептивні;

2)

пропріоцептивні;

3)

екстероцептивні;

4)

контактні.

 

5. Яким властивостям сприймання належать наступні характеристики?

1. Предметність

A. Залежність сприймання від загального змісту нашого життя.

2. Апперцепція

B. Здатність відображати об’єкти і явища реального світу у формі

окремих предметів.

3. Цілісність

C. Формування          узагальненої, абстрагованої            від            відчуттів

структури.

4. Структурність

D. Наявність смислового значення у перцептивних образів.

5. Осмисленість

E. Мисленнєве          добудовування          отримуваної   інформації            до

цілісного образу конкретного предмету.

6. Тип  сприймання, для якого  характерна строга відповідність тому, що відбувається у дійсності, називається:

1)

синтетичним;

2)

аналітичним;

3)

об’єктивним;

4)

суб’єктивним.

 

7. Про який вид пам’яті іде мова у наступному випадку?

Російський живописець Н.Ге, французький художник Г.Доре прославились тим,  що  їм  достатньо було подивитись на  модель лише протягом  декількох хвилин, після чого вони могли продовжувати працювати над картиною за відсутності моделі, зберігаючи у пам’яті її образ з усіма деталями.

1)

довготривала пам’ять;

2)

механічна пам’ять;

3)

ейдетична пам’ять;

4)

оперативна пам’ять.

 

8. Якому виду пам’яті відповідають наведені характеристики?

1. Рухова

А. Фіксує картини природи і життя, звуки, запахи, смаки.

2. Емоційна

В. Є основою для формування різних практичних і трудових

навичок.

3. Образна

С. Фіксує, наскільки  задовольнялись наші потреби та інтереси.

4. Словесно-

логічна

D. Фіксує наші роздуми, зміст розмов, зміст прочитаного.

 

9. Яким видам уваги відповідають наведені приклади?

1. Вимушена

увага

A. Дівчинка-підліток, яка читає перед сном мелодраму,  забуває

про час, „ковтаючи” сторінку  за сторінкою.

2. Емоційна

увага

B. Лікар навіть у перехожих на вулиці помічає ознаки поширених

захворювань.

3. Звична увага

C. Пасажири пізньої  електрички, які  спали, здригаються від

гуркоту швидкісного потягу, що проїжджає сусідньою колією, і після того, як він пройшов, деякий час зберігають бадьорість.

 

10. Який вид уваги домінує у дошкільнят?

1)

довільна;

2)

мимовільна;

3)

вимушена;

4)

післядовільна.

 

11.  В  яких   умовах  увага  учня  до  матеріалу  підручника   буде більш інтенсивною?

1)

в абсолютній тиші;

2)

у галасі;

3)

за наявності слабких сторонніх подразників;

4)

за наявності сильних сторонніх подразників.

12. Мнемічні процеси,         які       обслуговують            безпосередньо           здійснювані людиною актуальні дії, операції, називаються:

1).

довготривалою пам’яттю;

2).

оперативною пам’яттю;

3).

короткочасною пам’яттю;

4).

довільною пам’яттю.

 

13. Вид           уваги,             що       пов’язаний     із          свідомими      цілями            і           підтримується свідомими інтересами, називається:

1).

довільною увагою;

2).

мимовільною увагою;

3).

післядовільною увагою;

4).

вимушеною увагою.

 

14. Запам’ятання       без       усвідомлення логічного       зв’язку            між      різними частинами відтворюваного матеріалу називається:

1).

осмисленим;

2).

оперативним;

3).

механічним;

4).

довготривалим.

 

15.  Завдяки  якій   закономірності  відчуттів   у  сліпоглухонімих  високо розвинуте вібраційне відчуття?

1).

адаптації;

2).

синестезії;

3).

сенсибілізації;

4).

компенсації.

 

16. За якого домінуючого типу сприймання велике значення для людини має музика, шумові ефекти?

1).

аудіального;

2).

візуального;

3).

кінестетичного;

4).

змішаного.

 

17. Яким властивостям уваги відповідають наведені приклади?

1. Розподіл

A. Коли він читає книгу, чи слухає, що йому говорять, то ніщо

його не може відволікти: ні поява когось у кімнаті, ні розмова сусідів, ні звук радіо. Уся його увага на тому, що він робить у даний момент.

2. Об’єм

B. З яким би захопленням він не розповідав,  все ж жодна деталь

поведінки учнів у класі не вислизне від його уваги. Він бачить і чує усе, що твориться довкола.

3. Концентрація

C. Одного разу ми йшли у повній темноті дорогою, і раптом

несподівано спалахнуло і відразу згасло світло від електричного ліхтарика. Ми встигли  ледь помітити фігуру чоловіка,  а М.В. за цю мить розгледів і чоловіка, і автомат у його руках, і собаку, яка стояла поряд.

18. Кому з вчених належать наступні твердження щодо фізіологічних основ уваги?

1. О.О.Ухтомський

A. Предмети і  явища зовнішнього світу,  діючи  на  мозок

людини, викликають у неї „пристосувальні рухові реакції”.

2. І.М.Сєченов

B. Фізіологічною основою уваги є наявність стійкого осередку

оптимального  збудження у  корі  великих півкуль головного мозку, що негативно індукує суміжні її ділянки.

3. І.П.Павлов

C. Осередок   оптимального збудження,   що  є  фізіологічною

основою уваги, – це домінанта, яка визначає характер реакції організму у даний момент.

 

19. Яким функціям уваги відповідають наведені пояснення?

1. Функція

відбору

A. Концентрація на значущих впливах, таких, що відповідають

потребам, діяльності.

2. Функція

утримування

B. Усунення неістотних впливів.

3. Функція

ігнорування

C. Збереження у свідомості образів, певного предметного змісту

до тих пір, поки не буде завершений акт поведінки,  пізнавальна діяльність, поки не буде досягнуто мети.

 

20. Розставити  у відповідності до видів уваги наступні способи її підтримання:

 

А. Мимовільна увага

В. Довільна увага

1. Сила подразника,

2. Включення у діяльність,

3. Явище контрасту,

4. Словесне нагадування,

5. Новизна предмету,

6. Постановка запитань,

7. Цікавість людини,

8. Приклади з практики.

 

 

 

Дослідження

Б.М.Теплова,

В.Д.Небиліцина

показали,   що

якості     уваги

залежать   від

 

 

21. Яке слово пропущене в реченні?

 

 

 

властивостей нервової  системи  людини;  так, виявилось, що  людям із   слабкою нервовою системою додаткові подразники … зосередитись.

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

22. Як             називають      розлад уваги,             що       проявляється  у          нездатності    до довготривалого інтенсивного зосередження, у легкому і частому відволіканні?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

23. Який вид уваги є необхідною умовою успішного навчання дитини у школі?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

24. Які закономірності відчуттів відображено у наведених прикладах?

1. Сенсибілізація       А. Ми  часто вживаємо  і добре розуміємо зміст таких виразів:

„гострий смак”, „солодкі звуки”, „важкі фарби”, „кислий запах”,

„холодний колорит картин” тощо.

 

2. Синестезія

В. Слабкий дотик прикраси на шиї перестає відчуватись   через

деякий час.

3. Адаптація

С. Від посилення освітлення  у залі звуки, що линули зі сцени,

стали здаватись глядачам голоснішими.

 

25. Про який вид пам’яті йдеться у наведених прикладах?

1. Довготривала

А. Актрисі літнього віку, яка працює над мемуарами,  здається,

що свої гімназійні  роки вона пам’ятає краще, ніж недавні.

2. Короткочасна

В. Людина, яка набирає малознайомий номер у телефоні-автоматі і

тримає у руках сумку, букет і торт, не має можливості  тримати перед очима записну книжку і їй доводиться повторювати подумки номер, поки  набирає його. Якщо її  перервати  у  момент, поки  вона додзвонюється, номер щезне з її пам’яті.

3. Оперативна

С. Малюк, який усе літо провів у селі у бабусі, може не впізнати

її, коли взимку вона приїде в місто.

 

26. Про який механізм пам’яті йдеться у наведених ситуаціях?

1. Асоціації  за

подібністю

А. В оповіданні А.П.Чехова „Лошадиная  фамилия”  ідеться про

те, що прізвище Овсов, яке щезло з пам’яті, виплило знову, як тільки лікар нагадав про продаж вівса.

2. Асоціації  за

суміжністю

В. Згадуючи прочитану вчора казку  про  велетня, дівчинка

мимоволі згадала і хлопчика-мізинчика.

3. Асоціації  за

контрастом

С. У  фільмі  „Вогні  далекого  міста”  персонаж Ч.Чапліна  рятує

п’яного   мільйонера від  самогубства. Кожного   разу,  коли мільйонер у сп’янілому вигляді зустрічає Чарлі, він поводиться з ним як з найкращим другом і запрошує до себе  в гості. Але, тверезіючи під ранок, він бачить у ньому лише незваного гостя і швидко виставляє його за двері.

 

 

27. Яке слово пропущене у реченні?

Розглядаючи  різні варіанти прояву забування,  не можна не сказати про явище …, коли людина не може пригадати щось у даний момент, але пригадує чи впізнає це через деякий час.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

28. Як називають вид пам’яті, для якого характерне швидке запам’ятання та тривале збереження інформації?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

29. Про який вид відтворення йдеться у наведених прикладах?

1. Впізнавання

А. Проходячи  повз школу, перед очима Галини мимоволі

постав образ улюбленого вчителя, однокласників.

2. Згадування

В. З пам’яті літньої жінки виринали події її дитинства.

3. Пригадування

С. Юнак знайшов будинок, у якому живе його приятель, на

основі пояснень, за якими ознаками його знайти.

4. Спогади

D. Щоб           відтворити     подію  дворічної        давності,            чоловік

намагався  відтворити усі  факти, які  у  тій  чи іншій  мірі пов’язані з нею.

30. Як називають явище помилкового чи викривленого сприймання?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

Модуль ІІ. ВИЩІ ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

 

1. Яким психічним процесам належать наступні тлумачення?

1. Відчуття.

A. Психічний            процес,           що       полягає           у             відображенні окремих

властивостей предметів       і           явищ   оточуючої      дійсності            за         їх безпосереднього впливу на органи чуття.

2. Сприймання.

B. Психічний процес,           що       полягає           в            опосередкованому    та

узагальненому           відображенні предметів       і           явищ            оточуючої дійсності у їх істотних властивостях, зв’язках та відношеннях.

3. Уявлення.

C. Психічний  процес, що полягає у відображенні предметів і явищ

оточуючої дійсності в цілому за  їх безпосереднього впливу на органи чуття.

4. Мислення.

D. Психічний            процес,           що       полягає           у             відображенні образів

предметів і явищ оточуючої дійсності без їх впливу на органи чуття.

 

2. Людям з яким типом уявлень відповідають наступні характеристики?

1. Зоровий тип

A. Згадуючи  текст   чи        намагаючись  запам’ятати    якісь

цифри, людина промовляє їх про себе.

2. Слуховий тип

B. Згадуючи текст, людина уявляє собі сторінку книги, де

він надрукований, ніби подумки її читає.

3. Руховий тип

C. Згадуючи   текст,  людина           ніби     чує      слова,  що

промовляються.

 

 

3. Вставте пропущене слово у реченні:

Крайнім випадком мимовільної  роботи уяви є

…, в яких образи породжуються  мимоволі  та     у найнесподіваніших і чудернацьких поєднаннях.

 

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

4. Якому         механізму       переробки      уявлень           в          уявні   образи відповідають наступні характеристики?

1. Аглютинація

A. Виділені шляхом аналізу певні риси піддаються рівномірному,

пропорційному  збільшенню або зменшенню.

2. Гіперболізація

B. Виділення суттєвого, яке повторюється в однорідних фактах, і

втілення його в конкретному образі.

3. Типізація

С. Уявлення,  з           яких    формується    образ   уяви,   зливаються,

відмінності  згладжуються, а   риси  схожості  виступають   на перший план.

4. Схематизація

D. Приєднання в уяві частин чи властивостей одного об’єкта до

іншого.

5. Акцентування

Е. Нові            образи створюються  внаслідок       нерівномірного перебільшення найбільш типових ознак об’єкта.

5. Віднайдіть характеристики вказаних мислительних операцій.

1. Аналіз

А. Розумовий розподіл предметів і  явищ на  частини або

виділення їх окремих властивостей.

2. Порівняння

В. Розумове об’єднання частин або властивостей в єдине ціле.

3. Синтез

С. Виділення одних ознак та відволікання від інших..

4. Абстрагування

D. Зіставлення  предметів  і явищ, знаходження  подібності та

відмінності між ними.

5. Конкретизація

Е. Уявлення чогось одиничного, що відповідає тому чи іншому

поняттю чи загальному положенню.

 

6. Якому виду мислення відповідають вказані пояснення?

1. Наочно-дійове

А.  У  змісті мислення  переважають  образи,  більш чи менш

узагальнені уявлення про його об’єкти.

2. Наочно-образне

В. Здійснюється з допомогою логічних операцій з поняттями.

3. Словесно-

логічне

С. Пов’язане з постановкою мети, виробленням планів, проектів

і часто розгортається в умовах дефіциту часу.

4. Практичне

D. Проявляється в ситуації сприймання конкретних об’єктів і

дій з ними.

5. Теоретичне

Е. Спрямоване на відкриття законів, властивостей об’єктів.

 

7. Функція  мовлення, яка полягає у висловленні ставлення до предмета чи явища, називається:

1)

функцією вираження;

2)

функцією впливу;

3)

функцією повідомлення;

4)

функцією позначення.

 

8. Якому виду мовлення відповідають вказані пояснення?

1. Усне

А. Мова жестів.

2. Письмове

В. Протікає у вигляді розмови.

3. Кінетичне

С. Зображається графічно з допомогою знаків.

4. Зовнішнє

D. Забезпечує процес мислення.

5. Внутрішнє

E. Процес спілкування, передачі інформації.

 

9. До якої групи  систем, що забезпечують мовлення, відносять перелічені органи?

 

А. Периферичні

В. Центральні

1. Центр Верніке.

2. Голосовий апарат.

3. Органи слуху.

4. Центр Брока.

 

 

10.  У   якому  віці   розвиток  мовлення  здійснюється  у  процесі  мовної практики та узагальнення мовних фактів?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

11. Про який вид довільної уяви йдеться: проявляється тоді, коли необхідно відтворити уявлення об’єкта, що якомога повніше відповідає його опису?

1).

творча уява;

2).

відтворююча уява;

3).

мрія;

4).

репродуктивно-творча уява.

 

12. Сукупність  розумових здібностей, які  забезпечують успіх пізнавальної діяльності людини, називають:

1).

інтелектом;

2).

мислительними операціями;

3).

критичністю мислення;

4).

креативністю мислення.

 

13. Про який  прийом створення уявних  образів йдеться: „О.М.Горький радив молодим письменникам: „Якщо ви описуєте крамаря, то треба зробити так, щоб в одному крамареві було описано тридцять крамарів,  щоб якщо  цю  річ читають у Херсоні, бачили херсонського крамаря, а читають в Арзамасі – арзамаського…”?

1).

аглютинація;

2).

гіперболізація

3).

типізація;

4).

загострення;

 

14. Який віковий етап, за теорією Ж. Піаже, відповідає періоду конкретного інтелекту?

1).

0-18 місяців;

2).

18-24 місяці;

3).

2-12 років;

4).

11-15 років.

 

15. Який  вид мислення характеризується створенням суб’єктивно нового продукту і новоутворень у самій пізнавальній діяльності при його формуванні?

1).

творче;

2).

інтуїтивне;

3).

теоретичне;

4).

словесно-логічне.

 

16. Про яку  якість  мислення свідчить наступна характеристика:  людина дотримується певних принципів  розгляду питання, зрозумілий план її висловлювань, відсутні  протиріччя  та логічні  помилки  в аргументації думки, доказовість та об’єктивність у висновках, що робляться?

1).

швидкість мислення;

2).

послідовність мислення;

3).

глибина мислення;

4).

самостійність мислення.

17. Про  яку  форму  мислення ідеться: це низка  пов’язаних  між  собою висловлювань, спрямованих на те, щоб з’ясувати істинність  якої-небудь думки, довести її або заперечити?

1).

міркування;

2).

поняття;

3).

судження;

4).

умовивід.

 

18. Про який  вид понять  ідеться: відображають ті  чи  інші  властивості об’єктів відокремлено від самих об’єктів?

1).

одиничні;

2).

загальні;

3).

конкретні;

4).

абстрактні.

 

19. Про який вид судження ідеться: Неадекватно відображають зв’язки та відношення, що існують в об’єктивній дійсності?

1).

ствердні;

2).

заперечні;

3).

помилкові;

4).

істинні.

 

 

20. Яке слово пропущене у реченні?

Необережно сказане лікарем слово може викликати у вразливого  пацієнта реальне  відчуття хворобливого стану і вияв відповідних симптомів захворювання; хвороби такого походження називають … .

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

21. Якій формі мислення належать вказані характеристики?

1. Поняття

А. Відображає зв’язки між предметами і явищами дійсності або

їх властивостями й ознаками; це ствердження або заперечення чого-небудь.

2. Судження

В. Відображає            суттєві            властивості,   зв’язки            й            відношення

предметів і явищ.

3. Умовиводи

С. Певний висновок на основі деяких стверджень або заперечень.

 

22. Який вид умовиводу демонструє кожен наведений приклад?

1. Індуктивний

А. Марія – безпритульна, її батьки – алкоголіки,  вона втекла з

дому. Денис – безпритульний, його батько – алкоголік, вигнав сина з дому за непослух.  Павло – безпритульний, його мати має хворобливий потяг до спиртного, не піклувалась про сина. Отже, часто безпритульними стають діти із сімей алкоголіків.

2. Дедуктивний

В. Марія, Денис, Павло – безпритульні діти. Характерні риси їх

зовнішності: убогість  одягу, неохайність, блідість шкіри, надмірна  худорлявість,  темні кола під очима та ін.  Денис – серйозний не  за   віком  та  агресивний. Ймовірно  й   інші безпритульні діти серйозні не по роках та агресивні.

3. Аналогія

С. Безпритульні діти – вихідці із неблагополучних сімей. Вітя –

безпритульний. Ймовірно, він із неблагополучної сім’ї.

23. Про які якості мислення свідчать наступні характеристики?

1. Критичність

А. Виявляється          у          здатності        охопити          широке            коло    питань,

творчому мисленні в різних галузях знання та практики.

2. Гнучкість

В. Виявляється у здатності людини не підпадати під вплив чужих

думок, об’єктивно оцінювати позитивні та негативні аспекти явища або факту, виявляти цінне та помилкове у них.

3. Глибина

С. Виявляється в умінні людини швидко змінювати свої дії при

зміні  ситуації  діяльності, звільняючись від  залежності у закріплених в   попередньому досвіді  способів  і  прийомів розв’язання аналогічних завдань.

4. Широта

D. Виявляється в умінні проникати в сутність складних питань,

розкривати причини  явищ, приховані за нашаруванням істотних проявів, бачити проблему, де її не помічають інші, передбачати можливі наслідки подій і процесів.

 

24. Розведіть характеристики порушення мовлення за видами:

1. Семантична афазія

А. Хвороба,     пов’язана     з      руйнуванням    структури висловлювання: людина зберігає знання окремих  слів, проте втрачає здатність поєднувати слова у певній послідовності.

2. Еферентна афазія

В. Порушення чіткості мовленнєвої артикуляції,  труднощі у

добиранні потрібного звуку.

3. Аферентна афазія

С. Хворий розуміє слова „батько”, „сестра”, але  не може

зрозуміти, що означає сполучення „сестра батька”.

4. Сенсорна афазія

D. Втрата фонематичного   слуху,  порушення зв’язку  між звуковим складом та   значенням слова, що  є  наслідком порушення звукового аналізу слова.

 

25. Знайдіть відповідність між видами понять як  формою мислення та їх характеристиками:

1. Родові

А. Характеризуються меншим обсягом відображуваних у них об’єктів.

2. Видові

В. Мають найширший обсяг і відображають найзагальніші властивості,

зв’язки і відношення.

3. Категорії

С. Характеризуються більшим обсягом відображуваних у них об’єктів.

 

26. Який  різновид мислення дає можливість виявляти загальні закономірності природи і суспільства, на рівні  найвищих узагальнень розв’язувати завдання, будувати наукові теорії та гіпотези?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

27. Яке слово пропущене у реченні?

…  мовлення  не контролюється  свідомістю, має вигляд автоматизованого, беззвучного  і структурно згорнутого говоріння „про себе”.

 

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

28.       Яким   терміном        позначають    продуктивність         розуму            людини,         що відображає високий рівень ініціативності та швидкості її мислення?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

29. Розведіть  характеристики         мислення        та         асоціативного            протікання психічних процесів:

 

А. Мислення

B. Асоціативне протікання психічних процесів

1. Має певну мету.

2. Думки та уявлення можуть йти у найрізноманітніших напрямах, в  тому  числі  і  таких,  що  відводять від вихідного пункту.

3. Часто  спостерігається   у   випадках, коли  людина втомлена і хоче відпочити.

4. Завжди пов’язане з вирішенням певної задачі.

 

 

30. Якому  типу  людей за  характером мислення відповідають  наведені характеристики?

 

А. Інтуїтивний тип B. Мислительний тип

1. Перевага раціональності, логіки над інтуїцією і почуттями.

2. Перевага емоцій над логікою.

3. Перевага лівої півкулі над правою.

4. Домінування правої півкулі головного мозку над лівою.

 

 

 

Модуль ІІІ. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

 

1. Емоційна реакція на обставини, що виникли  раптово, яка не має чітко вираженого позитивного чи негативного знаку, називається:

1).

радість;

2).

здивування;

3).

страждання;

4).

гнів.

 

2. Яка  функція  емоцій і почуттів  проявляється у  випадку  „лікування словом” ?

1).

регуляторна;

2).

відображальна;

3).

сигнальна;

4).

підкріплююча.

 

3.  Яким   терміном  позначають  емоційну  реакцію  на  перешкоду  при досягненні усвідомленої мети?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

4. Якому виду почуттів відносять наведені приклади почуттів?

1. Моральні

А. Здивування,          допитливість,            почуття           радості            з           приводу

зробленого відкриття, почуття сумніву у правильності рішення, почуття впевненості доказів.

2. Інтелектуальні

В. Почуття     обов’язку,       гуманність,    доброзичливість,            любов,

дружба, патріотизм, співчуття.

3. Естетичні

С. Почуття радості від здійснюваної роботи, гордості, любові до

своєї професії.

4. Практичні

D. Захоплення, радість, презирство, відраза, туга.

5. Якому виду емоційних реакцій належать подані характеристики?

1. Афект

А. Короткочасні емоційні спалахи, що інтенсивно та бурхливо

протікають.

2. Емоції

В. Реакції на поточні події та події ймовірні, або згадувані.

3. Почуття

С. Стан           напруження,  що       виникає          під       впливом            сильних

подразнень.

4. Настрої

D. Стійке ставлення до якихось конкретних  об’єктів.

5. Емоційний

стрес

Е. Загальний емоційний стан  людини, що  характеризує її

життєвий тонус  протягом певного часу, забарвлює   усю  її поведінку.

 

6. Усвідомлене прагнення до мети називається:

1)

бажанням;

2)

потягом;

3)

інтересом;

4)

переконанням.

 

7. Психічний стан, який характеризується зіткненням декількох бажань чи спонукань до діяльності, називається:

1)

прийняттям рішення;

2)

боротьбою мотивів;

3)

мотивацією;

4)

потягом.

 

8. Які  параметри вольової активності  людини  позначаються вказаними термінами?

1. Сила волі

A. Частота прояву тих чи інших вольових проявів особистості.

2. Стійкість волі

B. Ступінь складності труднощів, які переборює людина.

3. Широта волі

C. Кількість випадків діяльності людини, у яких проявляються її

вольові прояви.

 

9. Яким вольовим якостям людини відповідають вказані характеристики?

1. Цілеспрямованість

A. Уміння людини керуватися у своїх діях і вчинках стійкими

переконаннями         у          доцільності    певних            моральних      норм поведінки, які регулюють взаємини між людьми.

2. Принциповість

B. Уміння приймати  своєчасно, обдумано, твердо, непохитно

рішення.

3. Рішучість

C. Уміння  людини керуватись у  своїй діяльності твердо

наміченим планом.

4. Організованість

D. Уміння людини керувати у своїх діях і вчинках загальними

і стійкими цілями, обумовленими її твердими переконаннями.

 

10. Про яку  форму  переживання почуттів  ідеться: стан напруження, що виникає під впливом сильних подразнень?

1).

настрій;

2).

стрес;

3).

пристрасть;

4).

афект.

11. Яким терміном позначають стійке, глибоке й сильне прагнення людини до певного об’єкта?

1).

пристрасть;

2).

стрес;

3).

емоція;

4).

афект.

 

12. Про який  емоційний стан ідеться:  сприяє розвитку  навичок  і вмінь, засвоєнню знань, мотивованого навчання?

1).

радість;

2).

сором;

3).

інтерес;

4).

здивування.

 

 

13. Який  емоційний стан пов’язаний з отриманням достовірної або уявної інформації про неможливість задоволення важливої життєвої потреби?

1).

презирство;

2).

образливість;

3).

гнів;

4).

страждання.

 

14. До якого виду почуттів відносять почуття комічного?

1).

естетичних;

2).

інтелектуальних;

3).

моральних;

4).

практичних.

 

15. Яка властивість емоцій свідчить про ступінь  вираженості емоційного явища?

1).

полярність;

2).

інтенсивність;

3).

активність;

4).

глибина.

 

16.       Як       називають      почуття,          що       підносять        життєдіяльність         людини, посилюють її енергію, спонукають до діяльності?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

17. Знайдіть відповідність між видом почуттів та їх характеристикою:

1. Конкретні почуття

А. Почуття до дітей взагалі, до музики.

2. Узагальнені

почуття

В. Почуття до дитини, до твору мистецтва.

3. Абстрактні почуття

С. Почуття справедливості, трагічного.

18. Проаналізуйте наведені ситуації та визначте локус контролю їх персонажів:

 

А. Інтернальний

В. Екстернальний

1. Григорія  Івановича, у   момент, коли  він  поспішав до трамваю, збив нетверезий водій, який порушив правила проїзду. Лежачи на  лікарняному ліжку  з  переломом  ноги,  Григорій Іванович вкотре пошкодував про те, що не зайшов  у хлібний магазин, це дозволило б йому поїхати  наступним  трамваєм, але зберегти своє здоров’я.

2. Антон Іванович на день 8 березня вирішив подарувати своїй секретарці Інні будильник. Вона часто запізнюється на роботу і кожного разу звинувачує у  цьому будильник, який „хоче – дзвонить, хоче – не дзвонить”.

3. Володимира Яковича, на  якого  завжди можна скинута вантаж  додаткової роботи,  відповідальність за    прийняття рішення, заміщення  співробітників, не зважаючи  на 20 років бездоганної роботи, ніяк не підвищують у службі. Після кожної відмови Володимир Якович подвоює трудові зусилля, вважаючи, що відмовляють йому справедливо, і що у порівняні з колегами йому ще далеко до висот професійної майстерності.

 

 

19. Знайдіть відповідність між вольовою якістю та її характеристикою:

1. Самостійність

А. Полягає     в          умінні             активно          викликати      дії,            потрібні          для

подолання труднощів, енергійно діяти і досягати мети до кінця.

2. Ініціативність

В. Полягає в умінні обходитись у своїх діях без чужої допомоги,

а   також  в  умінні  критично  ставитись до  чужих  впливів, оцінюючи їх відповідно до своїх поглядів та переконань.

3. Витримка

С. Полягає в умінні знаходити нові, нешаблонні рішення і засоби

їх досягнення.

4. Наполегливість

D. Полягає в умінні людини гальмувати небажані спонукання і

не допускати дій, які перешкоджають  досягненню поставленої мети.

 

20. Яка вольова якість проявляється у схильності людини відкидати сторонні впливи, незважаючи на відсутність доступних об’єктивних підстав для цього?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

21. Яке слово пропущене у реченні?

Сила …  –  ступінь  необхідного вольового зусилля для досягнення мети.

 

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

22. Про яку  індивідуальну особливість почуттів  йдеться у наведеній ситуації: „Не  знаю, – пише юнак  дівчині, – кохаю я тебе, чи ненавиджу. Мені здається, що ці  почуття в мені дивним чином переплетені”?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

23. Яке слово пропущене у реченні?

Боротьба …  –  психічний  стан,  який характеризується зіткненням  кількох бажань чи спонукань до діяльності.

 

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

24. Яке слово пропущене у реченні?

Вольове  … – це активний прояв свідомості, спрямованої на мотивацію психічних і фізичних можливостей людини,  необхідних для подолання перешкод у процесі діяльності.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

25. Розведіть характеристики емоцій та почуттів:

 

А. Емоції

B. Почуття

1. Викликаються  певними епізодичними впливами або внутрішніми станами організму.

2. Стійке емоційне ставлення до різних сторін оточуючої  дійсності.

3. Пов’язані із задоволенням  вищих духовних потреб, виникли і розвинулись в умовах суспільного буття.

4. Відображають ситуаційні  ставлення людини до певних об’єктів.

 

 

26. Розведіть види емоційних станів за групами:

 

А. Позитивні B. Негативні С. Нейтральні

1. Інтерес.

2. Радість.

3. Здивування.

4. Страждання.

5. Сором.

6. Страх.

7. Презирство.

8. Образливість.

9. Гнів.

 

 

 

27. Яке слово пропущене у реченні?

Від рішучості слід відрізняти …, яка характеризується  квапливістю у  прийнятті рішень, необдуманістю вчинків.

 

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

28. Яка вольова якість  проявляється у схильності людини легко піддаватися чужим впливам, пропозиціям або порадам, приймати або виконувати їх без достатньої  об’єктивної підстави?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

29. Яке слово пропущене у реченні?

Емоції володіють властивістю … . Це означає, що одна людина може  мимовільно передавати   свій настрій, переживання іншим людям, спілкуючись з ними.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

30. Розведіть вольові якості за вказаними групами:

 

А. Позитивні

В. Негативні

1. Наполегливість.

2. Впертість.

3. Принциповість.

4. Сміливість.

5. Негативізм.

6. Імпульсивність.

ІІІ СЕМЕСТР ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Модуль І. ПСИХІЧНІ СТАНИ ЛЮДИНИ, ЇХ РЕГУЛЯЦІЯ

 

1. Яким психічним станам відповідають наступні характеристики?

1. Релаксація

A. Стан           підвищеної     напруженості,            що            виникає          в

умовах загрози, а  також в умовах, коли нормальна адаптивна реакція недостатня.

2. Сон

B. Стан           людини,         що       виникає            періодично,    із

специфічними поведінковими проявами у вегетативній та моторній сферах.

3. Оптимальний робочий

стан

C. Стан заспокоєння, розслаблення і відновлення.

4. Втома

D. Це стан, у якому людина діє найбільш ефективно.

5. Стрес

Е. Стан, що характеризується тимчасовим  зниженням

працездатності під впливом тривалої дії навантаження.

 

2. Віднайдіть  тлумачення    вказаних         термінів          серед   запропонованого переліку:

1. Адаптаційний бар’єр

A. Властивість           живого           організму,      що            полягає           у

пристосуванні до мінливих умов середовища з метою досягнення рівноваги між середовищем і організмом.

2. Психічний стан

B. Умовна межа параметрів зовнішнього середовища, у

тому числі і соціального, за якими адекватна адаптація неможлива.

3. Адаптація

C. Цілісна характеристика психічної діяльності  за певний

період часу, що  показує своєрідність протікання психічних  процесів в  залежності  від  відображуваних предметів і  явищ дійсності, попереднього стану  та психічних властивостей особистості.

 

3. Якому  типу  станів  (з точки  зору відповідності стану людини нормі)

належать наступні пояснення?

1. Норма

A. Відображає функціональний оптимум нервової системи.

2. Пограничний стан

B. Відображає            порушення     у          функціонуванні            нервової

системи.

3. Патологія

C. Розташовується між станом здоров’я та хворобою.

 

 

4. Яке слово пропущене в реченні?

Є.П.Ільїн виділяє особливий вид станів – … стани, під якими розуміє цілісні реакції особистості на зовнішні  та внутрішні  стимули,  спрямовані на досягнення корисного результату.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

5. Які типи психічних станів відносяться до класифікацій, запропонованих вказаними вченими?

 

А. М.Д.Левітов

B. В.А.Ганзен

1.Стани, що  характеризують   афективно-вольову серу людини.

2. Стани особистісні та ситуативні.

3. Стани більш глибокі та більш поверхневі.

4. Стани, що позитивно чи негативно діють на людину.

5. Стани свідомості та уваги.

6. Стани тривалі та короткочасні.

7. Стани більш чи менш усвідомлені.

 

6. Яким терміном позначають психічний стан людини, викликаний об’єктивно нездоланними труднощами, що виникли при досягненні мети чи вирішенні задачі?

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

7. Стан організму, який  характеризується підвищеною напруженістю  та виникає в умовах загрози, коли нормальна адаптивна реакція недостатня, носить назву:

1)

релаксація;

2)

стрес;

3)

сон;

4)

втома.

 

8. Гомеостаз – це:

1)

рухливий урівноважений  стан якоїсь системи, що зберігається  шляхом її

протидії внутрішнім та зовнішнім  факторам, які порушують цю рівновагу;

2)

адаптація організму;

3)

інтегральна характеристика  загального рівня функціонування усіх  систем

організму;

4)

це цілісна характеристика  психічної діяльності  за  певний період часу, яка

показує своєрідність протікання психічних  процесів в  залежності   від відображуваних  предметів і явищ дійсності, попереднього стану та психічних властивостей особистості.

 

9. Гіпотезу про те, що будь-який живий організм, в тому числі і людський існує, бо володіє можливістю постійно зберігати сприятливі для свого існування параметри внутрішнього середовища організму, висунув:

1)

М.Левітов;

2)

У.Кеннон;

3)

К.Бернар;

4)

Г.Сельє.

 

10. Постійність внутрішнього середовища організму назвав гомеостазом:

1)

К.Бернар;

2)

У.Кеннон;

3)

М.Левітов;

4)

Г.Сельє.

 

11. Якій фазі стресу відповідають вказані характеристики?

1. Фаза тривоги         A. Здійснюється  мобілізація  захисних  сил організму, підвищується його стійкість, організм функціонує з більшим напруженням.

 

2. Фаза

резистенції

B. Здійснюється максимально ефективна адаптація, відзначається

збалансованість витрати адаптаційних резервів організму.

3. Фаза

виснаження

C. В організмі відбуваються  структурні  перебудови, якщо їх не

вистачає для нормального  функціонування,  то пристосування до умов   середовища та   діяльності  здійснюється за    рахунок невідтворюваних енергетичних ресурсів організму.

 

 

12. Яке слово пропущене в реченні?

Серед  властивостей особистості, що обумовлюють ймовірність виникнення стресу, провідне місце займає …, яка в умовах адаптації може  проявлятися у   різноманітних  психічних реакціях.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

13. Інформаційний стрес виникає у ситуаціях:

1)

коли людина не встигає приймати правильні рішення у необхідному темпі;

2)

загрози;

3)

образи;

4)

значних емоційних перевантажень.

 

14. Про  яку  психічну  властивість  людини  йдеться: чим  вищий  рівень розвитку даної властивості, тим до більш жорстких умов соціального середовища може пристосуватись людина?

1)

фрустрація;

2)

компенсація психічних властивостей;

3)

психологічний захист;

4)

особистісний адаптаційний потенціал.

 

15. Відчуття  неусвідомленої загрози, почуття  побоювання і  тривожного очікування називають:

1)

тривогою;

2)

стресом;

3)

тривожністю;

4)

страхом.

 

16. Потенційну  готовність  і фактичну   можливість  людини  виконувати певний вид діяльності на необхідному рівні ефективності протягом певного часу позначають терміном:

1)

працездатність;

2)

переживання;

3)

оптимальний робочий стан;

4)

настрій.

 

17. Яким         терміном        позначають    стан,    що       характеризується       своєрідним напруженням та піднесенням творчих сил людини, особливим творчим хвилюванням?

1)

бадьорість;

2)

натхнення;

3)

релаксація;

4)

стрес.

18. Як умовно називають  реакцію людини на стрес, за якої ефективність діяльності продовжує зростати до певної межі?

1)

„стрес кролика”;

2)

„стрес тигра”;

3)

„стрес лева”;

4)

„стрес страуса”.

 

19. Якій   стадії розвитку  втоми  за М.Д.Левітовим  відповідають  вказані характеристики?

1. І стадія

A. Виникає стан втоми, що гостро переживається,  і що може

перейти у  хронічну.  Одночасно різко  падає  працездатність, людина переживає гостре  почуття  спаду  сил  і  повної безпомічності.

2. ІІ стадія

B. Людина     ще       може   продовжувати           працювати     за            рахунок

вольових  зусиль чи при підвищеному  інтересі до виконуваної діяльності. В’ялість та сонливість проявляються, але слабо.

3. ІІІ стадія

C. Швидкість роботи ще зберігається,   але  здатність правильно

виконувати  дії істотно знижується.  Людина не може вольовим зусиллям підтримувати необхідний рівень діяльності.

 

20. Розведіть характеристики станів за їх видами.

 

А. Стенічність

B. Астенічність

1.  Підвищена втомлюваність.

2.  Швидка виснажуваність нервових процесів.

3.  Знижений поріг чутливості.

4.  Крайня нестійкість настрою.

5.  Порушення сну.

6.  Стани,       що       забезпечують високу працездатність людини.

7.  Стани, що забезпечують стійкість діяльності людини в умовах поміх.

8.  Стани, що забезпечують  здатність  людини до тривалої неперервної активності.

 

 

 

21. Які види станів можна виділити за вказаними критеріями?

1. Тривалість стану

А. Стенічні чи астенічні.

2. Інтенсивність стану

В. Короткочасні психічні стани і затяжні.

3. Модальність стану

С. Бурхливі психічні стани чи такі, що в’яло протікають.

 

22. Розведіть стани за вказаними критеріями:

 

А. Суб’єктивне забарвлення

В. Походження

1. Психічний стан як безпосередня чи опосередкована реакція на події.

2. Психічний стан як результат прийому певних речовин.

3. Приємний психічний стан.

4. Неприємний психічний стан.

23. Про яку  емоційну реакцію, що супроводжує стан фрустрації, свідчать наведені вислови?

1. Злість на себе

А. „Це завдання неможливо виконати в принципі”.

2. Злість на інших

В. „Таке може статись  тільки зі мною, я сам у всьому

винен, я нічого не вмію на відміну від інших”.

3. Знецінювання

ситуації, що склалась

С. „Це вони у всьому винуваті,  вони мені заздрять, вони

мене підсиджують”.

4. Тривожність через

психологічні наслідки ситуації, що склалась

D. „Нічого змінити не можна, життя безнадійне, попереду

нічого хорошого”.

5. Депресії

E. „Тепер я не зможу заснути” або „як  після того, що

трапилось, ми зможемо дивитись один одному в очі”.

 

24. Яку  поведінкову реакцію людей на фрустрацію внаслідок соціального потрясіння супроводжують наведені соціальні явища?

1. Агресія

А. Девальвація життєвих цінностей, руйнування усталених норм поведінки,

загальної байдужості до порушників юридичних та моральних норм.

2. Апатія

В. Пошук  об’єктів  зміщення гніву,  невдоволення,  що йде стихійно та

несвідомо.

3. Регресія

С. Загальний  спад культури, падіння престижу освіченості, професійної

майстерності.

 

 

25. Яке слово пропущене в реченні?

…  є емоційною реакцією не на події, що безпосередньо протікають,   а на їх опосередковане значення для людини, загальний смисл у контексті життєдіяльності в цілому.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

 

26. Яке слово пропущене в реченні?

 

Стрес інакше називають … синдромом.    (у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

27. Яке слово пропущене в реченні?

Нерідко у  відповідь на  особливо травмуючу ситуацію  (загрозу для життя, аварійну обстановку) виникає своєрідна афективна  реакція –  …,  що проявляється у формі сильного неспокою, тривоги, втрати цілеспрямованості у діях і вчинках.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

 

28. Про настання якого стану свідчать такі ознаки: поява почуття безсилля, почуття  обтяжливого напруження, невпевненості у правильності здійснюваних дій, виникнення  розладів уваги, зниження чутливості  аналізаторних систем, сповільнення простих і особливо складних рухових реакцій і т.д.?

(у бланку відповідей подати одним словом)

29. Розведіть вказані психічні стани за видами:

 

А. Стенічні стани В. Астенічні стани

С. Пограничні стани

1. Творче піднесення.

2. Апатія.

3. Неврози.

4. Депресія.

5. Натхнення.

6. Фобії.

 

 

30. Які стани психіки позначаються вказаними термінами?

1. Психогенії

А. Негативний          психічний      стан     учня,   що            викликається

неспеціальними  діями з боку педагога  і проявляється  стійким комплексом негативних переживань.

2. Ятрогенії

В. Розлади психіки, що виникають в результаті психічних  травм.

3. Дидактогенії

С. Негативний психічний стан хворого, що виникає внаслідок

неспеціального впливу на нього навіювання лікаря.

 

 

Модуль ІІ. ОСОБИСТІСТЬ

 

1. Хто із вказаних вчених виділив та описав життєві психологічні кризи, що неодмінно настають у кожної людини?

1)

В.Франкл;

2)

З.Фрейд;

3)

Е.Еріксон;

4)

К.Роджерс.

 

2. До  якого   класу  теорій  особистості відносять  теорії,  що  описують особистість і пояснюють  поведінку  людини, виходячи з  її  психологічних,  чи внутрішніх характеристик?

1)

психодинамічні;

2)

соціодинамічні;

3)

інтеракціоністські;

4)

експериментальні.

 

3. Основною мотивацією вчинків людини, за К.Хорні, є:

1)

біологічні потреби;

2)

агресивність;

3)

прагнення до переваги;

4)

вроджене почуття неспокою.

 

4. Детермінантою  у розвитку особистості, за А.Адлером, є:

1)

біологічні потреби;

2)

природні інстинкти;

3)

агресивність;

4)

прагнення до влади.

5. Кому з психоаналітиків належить ідея про наявність у структурі психіки людини колективного несвідомого?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

6. Знайдіть відповідність  між  видом теорії особистості та  поглядами їх представників на джерела поведінки людини:

1. Психодинімачні теорії

A. Зовнішні ситуації.

2. Соціодинамічні теорії

B. Психологічні, внутрішні характеристики.

3. Інтеракціоністські

C. Взаємодія  внутрішніх     і           зовнішніх       факторів            в

управлінні актуальними діями людини.

 

7. Яким  терміном  вслід за А.Маслоу  позначають вроджене явище, що виражається у покликанні,  прагненні  до самовдосконалення  і самовираження, процесі постійного розвитку і практичної реалізації своїх можливостей?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

8. Яким           структурному            компоненту   особистості    відповідають  наступні характеристики?

1. Темперамент

A. Полягає в якостях, які відображають ставлення людини до

інших людей.

2. Характер

B. Індивідуально стійкі властивості людини, що визначають

її успіхи у різних видах діяльності.

3. Здібності

C. Полягає у динамічній характеристиці психічних процесів

людини.

4. Спрямованість

D. Сукупність стійких  мотивів, що орієнтують діяльність

особистості та відносно незалежні від наявної ситуації.

 

9. Яким процесам, що супроводжують формування та розвиток особистості належать вказані характеристики?

1. Соціалізація

A. Процес суб’єктивного засвоєння соціального досвіду:

різні особистості можуть виносити з об’єктивно однакових ситуацій різний соціальний досвід.

2. Інкультурація

B. Процес освоєння індивідом загальнолюдської культури та

історично складених способів дій,  у  яких  асимільовані духовні і матеріальні продукти діяльності людини у різних епохах.

3. Індивідуалізація

C. Процес набуття суб’єктивного  досвіду в ході соціальних

взаємодій та  наступне активне відтворення соціального досвіду.

 

10. На яких    стадіях            розвитку         особистості    відзначаються            наступні         її позитивні характеристики?

1. Раннє дитинство

A. Допитливість та активність. Жвава  уява та зацікавлене

вивчення        оточуючого    світу,   наслідування дорослих, включення у статево рольову поведінку.

2. Підлітковий вік та

юність

B. Постійні роздуми про минуле, його спокійна, зважена

оцінка.  Прийняття прожитого життя  таким, як  воно є.

 

 

Відчуття повноти та корисності прожитого життя. Здатність

примиритись з неминучим.

3. Рання дорослість

C. Життєве  самовизначення.   Активний   пошук   себе  та

експериментування  у  різних ролях. Учіння. Чітка статева поляризація у   формах міжособистісної   поведінки. Становлення світогляду.

4. Пізня дорослість

D. Близькість до  людей.  Прагнення контакту  з   ними,

прагнення та здатність  посвятити  себе людям. Народження та  виховання дітей, любов і  турбота. Задоволеність особистим життям.

 

11. У   страху бути    неприйнятим,            відштовхнутим          значущими     людьми проявляється:

1)

мотив афіліації;

2)

мотив влади;

3)

мотив відштовхування;

4)

тенденція до агресії.

 

12. Прагнення людини налагодити хороші, емоційно позитивні взаємини з іншими людьми, називається:

1)

мотив влади;

2)

мотив афіліації;

3)

мотив відштовхування;

4)

мотив агресії.

 

13. Представники гуманістичної  психології запропонували розглядати як джерело поведінки людини:

1)

прагнення до задоволення;

2)

тенденцію до агресії;

3)

вроджені альтруїстичні мотиви;

4)

прагнення до захисту від суспільства.

 

14. Вершиною ієрархії потреб людини, за А.Маслоу, є:

1)

пізнавальні потреби;

2)

потреба у самоактуалізації;

3)

потреба у безпеці;

4)

потреба у приналежності.

 

15. Теорія особистості у межах неофрейдизму розвивалась завдяки:

1)

К.Хорні, Г.Саллівану;

2)

К.Юнгу, А.Адлеру;

3)

В.Франклу;

4)

К.Роджерсом, А.Маслоу.

 

16. Яка з наведених характеристик не стосується недирективного методу психотерапії, запропонованого К.Роджерсом?

1)

психотерапевт чинить тиск на клієнта;

2)

контакт між психотерапевтом і клієнтом базується на повазі один до одного;

3)

і клієнт, і психотерапевт є повноправними учасниками бесіди;

його внутрішнього світу.

 

17. Якого типу теорій стосуються вказані характеристики?

1. Експериментальні

A. Побудовані           на        аналізі й          узагальненні            зібраних

дослідним шляхом фактів.

2. Неекспериментальні

B. Їх  основні теми –  перетворення,  зміни  в  розвитку

особистості.

3. Структурні

C. Їх    автори            спираються    на        життєві            враження,

спостереження          та         досвід і           роблять            теоретичні узагальнення, не звертаючись до експерименту.

4. Динамічні

D. Основною проблемою     є          з’ясування      структури

особистості  й системи понять, з допомогою яких вона повинна описуватись.

 

18. Хто з вчених виділяв наступні компоненти особистості?

А. С.Л.Рубінштейн

1.

Спрямованість

В. К.К.Платонов

2.

Знання, вміння, навички

 

3.

Підструктура  форм відображення

 

4.

Підструктура соціального досвіду

 

5.

Індивідуально-типологічні особливості

 

6.

Підструктура біологічно обумовлена

 

19.       Яким   складовим      психіки           особистості    відповідають  вказані характеристики?

1. Психічні

властивості

A. Не формуються і не змінюються  відразу, одномоментно,

спочатку їх можна лише враховувати;

2. Психічні стани

B. Надзвичайно     динамічні,      важко       розрізняються,

виражаються як самостійно, так і через інші прояви психіки. Більше зумовлені біологічно,   але   можуть  коректуватись через свідомість особистості.

3. Психічні процеси

C. Можуть  бути  ситуативними, змінюватись миттєво на

протилежні.

 

 

20. Яке слово пропущене в реченні?

Людина  стає особистістю завдяки тому,  що включаючись у  систему суспільних зв’язків, виступає  у  якості …  –  носія свідомості, яка формується і розвивається у процесі діяльності.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

21. Хто з вчених висунув ідею рекапітуляції психічного розвитку людини, за якою психічний розвиток індивіда у конспективній  формі відтворює основні ступені процесу історичного, духовного розвитку суспільства та еволюцію психіки тварин?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

1. Перший рік життя

A. Інтимність та товариськість  на противагу особистісній

індивідуальній сірості та конформізму;

2. 7 – 12 років

B. Криза довіра - недовіра.

3. Біля 20 років

C. Працелюбність на противагу комплексу неповноцінності.

 

23. На яких  віковим  етапах можливе виникнення  наведених аномальних ліній розвитку?

1. Пізній вік

немовляти

А. Сумніви у собі і гіпертрофоване почуття сорому. Дитина

відчуває свою  непристосованість,   сумнівається у  своїх здібностях.

2. Раннє дитинство

В. Почуття власної неповноцінності. Слаборозвинуті трудові

навички. Уникання складних  завдань, ситуацій змагання з іншими людьми.

3. Середнє дитинство

С. Пасивність і байдужість до людей. В’ялість, відсутність

ініціативи, інфантильне почуття заздрості до інших дітей, пригніченість, відсутність ознак статево рольової поведінки.

 

24. Для яких віковим етапів нормальними є вказані лінії розвитку?

 

1. Ранній вік немовляти

А. Самостійність,  впевненість у собі. Дитина дивиться на себе як на самостійну,  окрему,  але ще залежну від батьків людину.

 

 

2. Пізній вік

немовляти

В. Довіра до людей, взаємна любов, прив’язаність,  взаємне

визнання  батьків і дитини, задоволення  потреб дитини у спілкуванні  та інших життєво важливих потребах.

3. Середнє дитинство

С. Працелюбність. Виражене почуття обов’язку і прагнення

до  досягнень успіхів.  Розвиток пізнавальних та комунікативних умінь і навичок. Постановка перед собою та вирішення реальних задач.

 

25. У якому столітті проблемами психології особистості почали займатись лікарі-психіатри?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

26. Якому компоненту у структурі  особистості за З.Фрейдом відповідають вказані характеристики?

1. Ід („Воно”)

А.        Частина          особистості,   що       перебуває       у             контакті          з

реальністю.

2. Его („Я”)

В. Сукупність  моральних устоїв суспільства.

3. Супер-его („Над-

я”)

С. Арена, де  владарюють   витіснені у  сферу несвідомого

інстинкти.

 

 

27. Яке слово пропущене в реченні?

Центральною ланкою           у          теорії   особистості

К.Роджерса є категорія … .

 

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

28. Яким способом отримують вказані типи даних про особистість?

1. L-дані

А. Збір інформації про особистість з допомогою опитувальників та інших

методик самозвітів.

2. Q-дані

В. Реєстрація реальної поведінки людини у повсякденному житті.

3. T-дані

С. Реєстрація об’єктивних даних.

 

29. Які  недоліки характерні для вказаних способів збору інформації про особистість?

1. Збір інформації про

особистість з допомогою опитувальників  та інших методик самозвітів

 

 

А. Надмірна суб’єктивність.

2. Реєстрація конкретних

вчинків та досягнень людини, зовнішнє спостереження

В. Результати дослідження можуть бути викривлені

через низький культурний  та інтелектуальний рівень досліджуваних, низьку мотивацію.

3. Реєстрація об’єктивних даних

С. Висока трудомісткість,  складність формалізації

результатів.

 

30. Розведіть  характеристики         дослідження   особистості    з           допомогою особистісних опитувальників за типами:

А. Опитувальники рис особистості.

1.

Особистість є набором базових рис.

2.

Особистісні    відмінності     визначаються мірою

В. Типологічні

 

вираженості основних рис.

опитувальники

3.

Особистість – цілісне утворення, що не зводиться до

 

 

комбінації окремих особистісних факторів.

 

4.

Використовується метод факторного аналізу.

 

5.

Використовуються методи автоматичної класифікації.

 

6.

Групуються особистісні ознаки.

 

7.

Групуються досліджувані.

 

Модуль ІІІ. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

 

1. Про яку  форму прояву спрямованості особистості йдеться: специфічна форма прояву пізнавальної потреби, що забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення цілей діяльності і тим самим сприяє орієнтуванню особистості в оточуючій дійсності?

1.

схильність;

2.

інтерес;

3.

прагнення;

4.

переконання.

 

2. Яким групам мотивів належать вказані характеристики?

 

А. Усвідомлені

В. Неусвідомлені

1. Людина не віддає  собі звіту у тому, що спонукає її до діяльності, що є змістом її потреб.

2. Людина віддає собі звіт, що спонукає її до діяльності, що є змістом її потреб.

3. Характеризується інтересами, переконаннями.

4. Характеризується установками, потягами.

3. Яким  терміном у  науковій  літературі позначають сукупність  причин психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, її початок, спрямованість та активність?

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

4. Чи можна стверджувати про прямий зв’язок здібностей людини з масою її мозку?

1)

ні;

2)

так, маса мозку видатних людей дещо вища середньої;

3)

так, маса мозку видатних людей дещо нижча середньої;

4)

так, маса мозку обдарованих людей значно вища середньої.

 

5. Яка діяльність з перелічених сприятиме розвитку здібностей дитини?

1)

дуже проста;

2)

така, що перебуває на межі можливостей дитини;

3)

дуже складна;

4)

простіша, ніж може виконувати дитина.

 

6. Яка з наведених характеристик не є ознакою здібностей?

1)

це індивідуально-психологічні  особливості, що відрізняють одну людину від

іншої;

2)

це індивідуальні  особливості,  що стосуються  успішності виконання якоїсь

однієї діяльності;

3)

це індивідуальні  особливості, що стосуються успішності виконання  кількох

видів діяльності;

4)

це ті знання, уміння і навички, якими володіє людина.

 

7. Про який    рівень розвитку         здібностей      йдеться:          досконалість  у конкретному виді діяльності?

1.

геніальність

2.

талант

3.

майстерність;

4.

обдарованість.

 

8. Якому виду здібностей належать подані характеристики?

1. Загальні

A. Здібності, що визначають успіхи людини в окремих видах діяльності.

2. Спеціальні

B. Визначають           схильність      людини          до            конкретних

практичних дій.

3. Теоретичні

C. Визначають           схильність      людини          до            абстрактно-

теоретичних роздумів.

4. Практичні

D. Здібності, що визначають успіхи людини у різних видах

діяльності.

 

9. Яка сигнальна система домінує у людей вказаних типів?

1. І сигнальна система

A. Мислительний тип.

2. ІІ сигнальна система

B. Середній тип.

3. Однакове представництво І і ІІ сигнальних систем

C. Художній тип.

10. Розведіть за вказаними типами наступні види здібностей людини:

 

А. Природні

В. Специфічно людські

1. Сприймання.

2. Пам’ять.

3. Здатність до елементарної комунікації.

4. Мислительні здібності.

5. Точність ручних рухів.

6. Здібності, що проявляються у спілкуванні.

7. Здібності до створення нових предметів.

 

 

 

11. Вставте пропущене слово у реченні:

Під  …  здібностями розуміють  ті,  які  не реалізовуються у конкретному виді діяльності,  але здатні  актуалізуватись за    зміни  відповідних соціальних умов.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

12. Яким терміном позначають властивість темпераменту, що проявляється як емоційна нестійкість, напруженість, емоційна збудливість, депресивність?

1)

екстраверсія;

2)

нейротизм;

3)

інтроверсія;

4)

емоційна стійкість.

 

13. Яку  властивість  темпераменту, за Г.Айзенком,  відображає наступна характеристика:  комунікабельність, імпульсивність,  недостатній самоконтроль, швидке пристосування до нового середовища, відкритість  і зовнішній прояв почуттів,  співчутливість,  життєрадісність, впевненість у собі, прагнення до лідерства, до розваг, наявність великої кількості  друзів, нестриманість, любов до ризику, кмітливість?

1)

інтроверсія;

2)

нейротизм;

3)

екстраверсія;

4)

емоційна стійкість.

 

14. Якому  типу  вищої  нервової діяльності  відповідають  вказані  типи темпераменту?

1. Слабкий

A. Сангвінічний.

2. Сильний врівноважений інертний

B. Меланхолічний.

3. Сильний врівноважений рухливий

C. Флегматичний.

4. Сильний неврівноважений

D. Холеричний.

 

15. На основі яких ознак виділяли типи темпераменту людини вказані вчені?

1. Гіппократ

A. Тип вищої нервової діяльності.

2. Е.Кречмер

B. Тип тілобудови.

3. І.П.Павлов

C. Переважання певної рідини в організмі.

16. Про           домінування  якого   типу    темпераменту            свідчать          наступні характеристики?

1. Сангвінічний

A. Гарячий, дуже продуктивний діяч, але лише  тоді, коли у

нього багато цікавих справ, тобто є постійне збудження. Коли такої справи немає, він починає нудьгувати.

2. Холеричний

B. Бойова,  завзята  людина, яка легко і швидко реагує на

подразники.

3. Флегматичний

C. Важко переживає зміну життєвого оточення, що вимагає

зміни динамічних  стереотипів. Потрапляючи у нові умови життя, дуже розгублюється.

4. Меланхолічний

D. Спокійний,           завжди            врівноважений,            наполегливий            і

завзятий трудівник життя.

 

17. Які види діяльності більше відповідають представникам вказаних типів темпераменту?

1. Флегматичний

A. Різноманітна         діяльність,      у          тому    числі            пов’язана        із

взаємодією  з людьми.  Доцільний як керівник у стресовій обстановці.

2. Сангвінічний

B. Діяльність з оптимальним поєднанням праці і відпочинку,

більш доцільна інтелектуальна праця.

3. Холеричний

C. Різноманітні          види    діяльності,      що       вимагають            вміння

швидко переключатись, зосереджувати увагу.

4. Меланхолічний

D. Одноманітна, монотонна, звична робота.

 

18. Які  види діяльності не варто рекомендувати представникам вказаних типів темпераменту?

1. Холеричний

A. Нові, неосвоєні види діяльності, що вимагають швидкого реагування у несподіваних ситуаціях.

2. Сангвінічний

B. Робота,  що вимагає великого напруження,  особливо  у

нестандартних і стресових ситуаціях.

3. Флегматичний

C. Одноманітна монотонна робота.

4. Меланхолічний

D. Одноманітна   монотонна  діяльність,  а також робота,  до

якої втрачений інтерес.

 

19. На які  риси слід орієнтуватись у взаємодії з представникам вказаних типів темпераменту?

1. Холеричний

A. На підвищену чутливість, надмірну мінливість настрою.

2. Сангвінічний

B. На мінливість почуттів.

3. Флегматичний

C. На сповільнене пристосування до нових умов.

4. Меланхолічний

D. На можливість невротичних зривів і конфліктів з людьми.

 

20. Які риси варто розвивати у представників вказаних типів темпераменту?

1. Холеричний

A. Ініціативність,      рухливість,     ентузіазм,       активність,

працездатність.

2. Сангвінічний

B. Ініціативність, рухливість, бадьорість,  життєрадісність,

стійкість.

3. Флегматичний

C. Чуйність,  здатність до зосередження у роботі.

4. Меланхолічний

D. Високу працездатність, врівноваженість, наполегливість,

здатність витримувати тривале напруження.

21. Які риси варто усувати у представників вказаних типів темпераменту?

1. Холеричний

A. Нестійкість           інтересів         та         схильностей,            незібраність,

легковажне ставлення до справи, непослідовність.

2. Сангвінічний

B. Нестійкість настрою, різкість, гарячковитість, прагнення

пригнітити ініціативу в інших, переоцінку власних сил.

3. Флегматичний

C. Навіюваність, невпевненість, образливість, замкнутість.

4. Меланхолічний

D. Повільність, неповороткість,  недостатню  товариськість,

байдужість, інертність.

 

22. Про який рівень домагань іде мова у наступній характеристиці?

Людина переконана у цінності своїх дій, прагне до самоствердження, відповідальна, коригує  невдачі за рахунок власних зусиль, у неї наявні стійкі життєві плани.

1)

нереалістично високий;

2)

реалістично високий;

3)

низький;

4)

помірний.

 

23. Вчення  про  зв’язок  між  рисами обличчя  людини  та  її  характером називається:

1)

хіромантією;

2)

дерматогліфікою;

3)

фізіогномікою;

4)

графологією.

 

24. Вчення  про  зв’язок   між   почерком  людини  та     особливостями її характеру називається:

1

хіромантією;

2

дерматогліфікою;

3

фізіономікою;

4

графологією.

 

 

25. Вставте пропущене слово у речення:

… характеру – це значно виражені основні риси особистості, що  накладають відбиток  на особистість в цілому і за несприятливих обставин можуть зруйнувати усю її структуру.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)

 

 

26. Розведіть за вказаними групами наступні риси характеру:

 

A. Вольові

B. Емоційні

С. Інтелектуальні

1. Рішучість.

2. Вразливість.

3. Наполегливість.

4. Самостійність.

5. Інертність.

6. Гарячковитість.

7. Кмітливість.

8. Допитливість.

9. Винахідливість.

27. Про які властивості характеру йдеться у поданих характеристиках?

1. Сила характеру

A. Виявляється  у  послідовності дій  і завзятості людини, у

свідомому відстоюванні поглядів і прийнятих рішень.

2. Твердість

характеру

B. Це найбільш оптимальне  для діяльності й  спілкування з

людьми співвідношення  стриманості  й активності, вироблена рівність  поведінки, яка  дозволяє, за   словами І.П.Павлова, індивіду тримати себе у важких умовах на висоті.

3. Врівноваженість

характеру

C. Це енергія, з якою людина йде до своєї мети, це здатність

пристрасно захоплюватися і розвивати велику напругу сил при зустрічі з труднощами і перешкодами, це вміння їх долати.

 

28.  Яким   типам  акцентуацій  характеру  у  підлітків,   за  А.Є.Личком, належать подані характеристики?

1. Гіпертимний тип

A. Рухливі,  люблять спілкуватися, схильні  до   пустощів,

люблять неспокійні  компанії  однолітків, непосидючі, недостатньо  дисципліновані.   Переважає  піднесений настрій. Конфліктують з дорослими і батьками.

2. Циклоїдний тип

B. Підвищена збудливість, схильність до  апатії.  Люблять

перебувати вдома самі.  Важко  переживають незначні неприємності. Настрій  змінюється від  піднесеного до пригніченого.  На зауваження реагують дратівливо.

3. Шизоїдний тип

C. Замкнуті, часто демонструють зовнішню байдужість до

оточуючих людей, відсутній інтерес до них, погано розуміють стан інших людей, їх переживання, не вміють співчувати. Їх внутрішній  світ  нерідко  наповнений різними  фантазіями, якимись захопленнями.  У  зовнішніх проявах почуттів вони досить стримані,  не завжди зрозумілі для оточуючих,  перш за все для своїх ровесників.

 

29. Яким типам акцентуацій характеру, за К.Леонгардом, належать подані характеристики?

1. Екзальтований

тип

A. Помірна   товариськість,  занудливість,  схильність   до

повчань, небалакучість. У конфліктах така людина звичайно виступає  ініціатором, активною стороною. Прагне досягти високих показників у  будь-якій справі, за  яку береться, висуває підвищені вимоги до себе; особливо чутлива до соціальної  справедливості;  разом з тим образлива, підозріла, мстива; іноді надмірно самовпевнена,  честолюбна,  ревнива, висуває непомірні вимоги до близьких та підлеглих на роботі.

2. Застягаючий тип

B. Ці люди віддають  перевагу спілкуванню у вузькому колі

вибраних,  з якими встановлюються  хороші контакти, яких вони розуміють „з  півслова”. Рідко самі вступають  у конфлікти, відіграючи у них пасивну  роль. Образи носять у собі, не „вихлюпуючи”  назовні. Привабливі  риси: доброта, співчутливість, загострене  почуття обов’язку, виконавчість. Риси, що відштовхують: надмірна чутливість, слізливість.

3. Емотивний тип

C. Висока  контактність, балакучість, закохуваність. Часто

сперечаються, але    не   доводять  справу  до   відкритих конфліктів. У  конфліктних ситуаціях бувають  як активною, так і пасивною стороною. Прив’язані  та уважні до друзів та

близьких. Альтруїстичні, мають почуття співпереживання, хороший смак, проявляють  яскравість  та щирість почуттів. Риси, що відштовхують: панічність, піддатливість хвилинним настроям.

 

 

30. Вставте пропущене слово у реченні:

Вік від двох-трьох до дев’яти-десяти років, коли діти багато спілкуються як  з оточуючими дорослими людьми, так і з ровесниками, вважають

… періодом для становлення характеру.

 

(у бланку відповідей подати одним словом)


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: