Название: Методика аналізу привабливості міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів - Пригара О.

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 762

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Висновки

 

Активізація  процесів   інтернаціоналізації  та  глобалізації світо вої економіки  приводить  до наростання відкритості національних економік,  загальної лібералізації  зовнішньоекономічних зв’язків і сприяє  залученню національних підприємств до глобальної світо господарської  системи.  За   таких   умов  для  проникнення  підпри ємств на міжнародні ринки особливої актуальності набувають пи тання  оцінки   їх  привабливості,  яка  вимагає   врахування  особли востей міжнародного середовища  підприємництва. Незважаючи на актуальність проведення досліджень і розробки ринкових страте гій підприємства, орієнтованих на міжнародні ринки, чіткого ви значення  категорії привабливості міжнародного товарного ринку практично не існує.

Аналіз   наукових  розробок  з  питань   привабливості  міжнарод них   ринків   показав,  що  дане   поняття   зазвичай пов’язується з аналізом  впливу  чинників  ринкового  середовища країни  на діяль ність підприємства, яке  виходить  на ці ринки, кількісними та якіс ними характеристиками галузевого ринку і вживається поряд із поняттями конкурентна ситуація  на ринку та конкурентоспромож ність   підприємства.  Це   дало   змогу   запропонувати  розглядати дану  категорію  як  багаторівневу систему  показників: на мегарівні

– світовому  рівні;  макрорівні – рівні  країни; мезорівні  – рівні окремої  галузі. У результаті сформовано визначення поняття  при вабливості  міжнародного товарного  ринку  як  ступеня  відповідності стану    факторів   ринкового     середовища    на    мега,    макро    та мезорівні  економічним  інтересам  підприємств,  пов’язаних з вихо дом та стратегіями їх  діяльності на міжнародних ринках  у корот ко,  середньо  та довгостроковій перспективах.

Проаналізовано  сучасні   методи   відбору   привабливих  ринків для здійснення міжнародної підприємницької діяльності підпри ємства  та  запропоновано  поетапну   методику   проведення аналізу привабливості міжнародних товарних  ринків  з метою розробки ефективних ринкових стратегій  підприємств. В основі запропоно ваної  методики  – проведення розрахунків  інтегрованих показни ків ринкової  доступності  та можливості реалізації економічного інтересу  підприємства на цільових ринках  і зведення  даних  показ ників  у  матрицю  «ринкова  доступність   – можливість реалізації економічного  інтересу підприємства». Основною  перевагою  за пропонованої методики  є те, що вона  сполучає  комплексні та дис кретні  моделі  вибору  ринку  й акцентує  увагу  на  економічних ін тересах  суб’єкта, який  здійснює  оцінювання привабливості ринку. Це  дає  змогу  підприємству обґрунтувати ефективні  ринкові  стра тегії підприємства на ринках.

 

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: