Название: Методика аналізу привабливості міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів - Пригара О.

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 762

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Етапи  процесу проведення аналізу привабливості міжнародних товарних ринків

 

Як було зазначено вище, привабливість міжнародного ринку  являє собою ступінь відповідності стану факторів ринкового  середовища можливості реалізації  економічних інтересів  підприємств при  виході на міжнародні ринки. Ми  пропонуємо застосувати поняття  ринкової доступності, яке являє  собою набір  сприятливих для  діяльності під приємства  чинників  міжнародних ринків. Тобто всі ті фактори зовніш нього середовища  підприємства, які можуть являти  собою фактори можливостей, ми називаємо чинниками  ринкової  доступності.

Отже, у  процесі  проведення аналізу  привабливості міжнарод них  товарних  ринків  ми пропонуємо зіставлення показників рин кової  доступності  та  можливості реалізації  економічного  інтересу з урахуванням конкурентоспроможності підприємства на міжна родних  ринках. Етапи  процесу  проведення аналізу привабливості міжнародних товарних ринків  наведено  на рис.1.

Розглянемо детальніше кожен  з етапів проведення даного аналізу.

 

Етап 1. Визначення економічного інтересу підприємства

 

Проникаючи на  міжнародний ринок, підприємство виходить насамперед  із власного  економічного  інтересу. Щоб  вибрати  пріо11 Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. — 208 с.

 

 

ритетні країни для розширення міжнародної присутності  підпри ємства на ринку, слід здійснити  аналіз  ступеня його інтернаціо налізації, який значною мірою визначає ступінь орієнтованості підприємства на здійснення міжнародної діяльності.

Так,  новачки   міжнародного  бізнесу,   як   правило,  починають свою діяльність із сусідніх  ринків, що зумовлено  як мінімальними транспортними витратами, так і певною подібністю  соціально культурного середовища, а отже, і поведінки  споживачів.

 

 

Етап  1

Визначення економічного  інтересу  підприємства

Мета:   здійснити    аналіз    ступеня   інтернаціоналізації   діяльності підприємства та цілей  його зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

Етап  2

Аналіз  можливостей міжнародної  діяльності  підприємства та  попередній  відбір  цільових ринків

Мета:  виявити  попередній   перелік   привабливих країнних  ринків для  підприємства, які  підлягають подальшому дослідженню

 

 

Етап  3

Дослідження ринкової  доступності  цільових  ринків

Мета:  визначити  інтегрований показник ринкової  доступності  кожного з цільових ринків

 

 

 

Етап  4

Дослідження можливості  реалізації економічного  інтересу  підприємства  на цільових ринках

Мета: визначити  інтегрований показник можливості реалізації економічного  інтересу  підприємства на  кожному  з  цільових рин ків

 

 

 

Етап  5

Побудова  матриці  «ринкова доступність  – можливість реалізації економічного  інтересу  підприємства”

Мета: розподілити ринки за ступенем їх привабливості для під приємства  та обрати  ефективні стратегії  проникнення підприємст ва на даних  ринках

 

Рис. 1. Основні етапи  процесу проведення аналізу привабливості міжнародних товарних ринків

 

Отже, такі  критерії відбору  привабливих ринків, як  подібність рівня  соціальноекономічного розвитку і подібність  соціально культурного середовища, набувають  першочергового значення  на початковому  етапі реалізації стратегії виходу  підприємства на міжнародні ринки. Метою  аналізу ступеня  інтернаціоналізації ді

 

 

яльності   підприємства  є  виявлення  його  економічних  інтересів,

які  будуть  різними  на різних  етапах  його діяльності (табл. 1).

Таблиця  1

 

Економічні інтереси підприємства на різних стадіях інтернаціоналізації його діяльності

 

Стадія інтернаціоналізації діяльності підприємства

 

Економічні інтереси підприємства

Початкова стадія (характеризується   наявністю контактів     за    кордоном     до моменту    операцій     зарубіж них дилерів  і агентів)

• географічне розширення діяльності

• збільшення норми  прибутковості  на  одиницю продукції

Стадія  розвитку (характеризується   всіма   ви дами  контактів  із  зарубіжни ми   контрагентами   до   ство рення  виробничого  підприєм ства за кордоном)

• розвиток  потенціалу зарубіжних ринків

• використання переваг  «ефекту масштабу»

• збільшення виробництва і збуту

Стадія  зростання

(припускає наявність  вироб ничих підприємств за кордо ном, що розміщені  не більше ніж у 6 країнах світу)

• збільшення частки  ринку

• економія  за рахунок витрат  на  виробництво та доставку

Багатонаціональна стадія ін тернаціоналізації (припускає створення  виробничих під приємств  більше  ніж  у  6 країнах світу)

• вдосконалення механізмів  координації та  інтеграції  стратегії  компанії  на міжнародному рівні

• активізація  передачі   та  обміну  знаннями  і досвідом  у бізнесі  між  підрозділами  компанії, які   перебувають   у  різних   країнах,   що  при зводить   до  розробки   стратегії,   орієнтованої на глобальний та реґіональний ринки

 

Отже, проаналізувавши цілі  зовнішньоекономічної діяльності підприємства, стадію його інтернаціоналізації, портфель ринків  і країн, на  яких  воно  представлене,  можна  робити  певні  висновки щодо майбутніх  вигод, яких досягатиме  підприємство у процесі подальшої міжнародної діяльності.

 

Етап 2. Аналіз можливостей міжнародної діяльності підприємства та попередній відбір цільових ринків

 

На даному етапі слід аналізувати глобальні тенденції розвитку певного товарного  ринку, рушійні  сили галузі, основні регіони розвитку галузі, специфіку розвитку галузі, яка  розглядається, у

 

 

різних  регіонах. Метою проведення даного аналізу є виявлення попереднього переліку пріоритетних країнних ринків  для  підпри ємства, які  підлягають подальшому детальному  розгляду.

Даний  етап  передбачає  проведення аналізу   сильних   і  слабких сторін  підприємства та  наявності  ресурсів, необхідних для  здійс нення  його  міжнародної  діяльності  з  метою  попереднього  визна чення   можливих  напрямів  спрямування  зусиль.   Підприємству слід  оцінювати  можливості постачання продукту, можливості під приємства  щодо маркетингового супроводу. Для  цього  аналізують результати господарської діяльності підприємства; конкуренто спроможність продукції,  конкурентоспроможність підприємства, конкурентні можливості підприємства. Проведення даного аналізу слід   проводити   за  допомогою   опитувань   працівників  підприєм ства. Тому  поряд  з тим,  що оцінювання наведеного  переліку показ ників здійснюється на основі об’єктивних результатів діяльності підприємства, слід зважати на недолік  даного аналізу – суб’єктивність оцінок, які  не  мають  чітких  обґрунтувань  та  пев них кількісних меж. У більшості  випадків працівники мають схиль ність до переоцінювання можливостей власного підприємства та недооцінювання можливих ризиків діяльності. Дослідник може частково  уникнути  даного  недоліку  за  рахунок збільшення вибір ки опитування.

 

Етап 3. Дослідження ринкової доступності цільових ринків

 

На  даному  етапі  досліджують попередньо  відібрані цільові  рин ки.  Розглянемо  можливості проведення аналізу   факторів  ринко вої доступності  за сформованим переліком показників. У табл. 2 представлені джерела інформації для оцінювання показника рин кової  доступності. Для  аналізу ринкової  доступності  ми пропону ємо розглядати чинники, які складають інформаційну систему ринкової   доступності   погляду   їх  впливу  на  діяльність підприєм ства на зовнішньому ринку  – потенційних ринкових загроз  чи мож ливостей  – та  аналізувати окремо  загальний рівень  потенційних ринкових загроз  і потенційних ринкових можливостей у разі  про никнення на даний  ринок.

Як  показано  у  табл. 2,  чинники   ринкової   доступності   можна поділити  на кількісні та якісні. Інформацію щодо кількісних фак торів  можна  отримати   з  офіційних  статистичних джерел,  націо нальної  статистики, зовнішньоторговельної статистики. Інформацію щодо якісних  чинників отримати складніше, вони потребують ре тельного  аналізу кон’юнктурної інформації, вторинних джерел.

 

 

Таблиця  2

Джерела інформації для  оцінювання показника ринкової доступності

 

Характер інформації, яка  підлягає аналізу

 

Показники аналізу ринкової  доступності

 

Джерела інформації

Інформація що до глобальноеко номічного сере довища  ринку

Рівень  регіональної інтеграції

Законодавство країн, зві ти міжнародних органі зацій

Інформація що до політикопра вового середо вища ринку

Митні  бар’єри

Юридичні перешкоди

Політична стабільність у країні

Узгодженість  системи  права   у

країні  з міжнародним правом

Законодавство країн, рейтинги інформаційних агентств, інформаційні системи, публікації мар кетингових  агентств

Інформація що до економічного середовища рин ку

Динаміка  ключових   макроеко номічних             показників     (ВНП країни, ВНП  на  душу  населен ня, рівень  інфляції) Стабільність обмінного  курсу Наявність ресурсів, їх доступність і порівняно невисока  вартість Розвиток ринкової  інфраструк тури

Національна та зовніш ньоторговельна статисти ка, публікації інформа ційних  агентств,

звіти міжнародних органі зацій, статистичні  довідни ки, інформаційні системи

Інформація що до науковотех нічного середо вища ринку

Рівень   розвитку   науки   та  кваліфікація кадрів

Технологія   виробництва,    яка

вимагається на ринку

Патенти  і права

Інформаційні             системи,

маркетингові агентства

Інформація що до соціально культурного се редовища  ринку

Культурний фон  країни, націо нальні  стереотипи  поведінки Мовні   бар’єри,  бар’єри   невер бального  спілкування

Культура        ведення             бізнесу (звички, традиції, норми) Наявність  етнічних   чи  релігій них конфліктів

Маркетингові агентства

Особливості розвитку  ринку

Ємність   ринку   та  його  залежність від імпорту

Рівень  конкуренції на ринку

Ступені  і типи інтеграції

Вхідні  бар’єри  в галузь

Національні  статистичні довідники

Галузеві   періодичні    видання

 

На  наш погляд, найефективнішим засобом  оцінки  якісних факто рів  є  експертні   опитування  та  отримання  узагальненої  їх  бальної оцінки. Таке  оцінювання проводиться для  кожної  країни, яка  віді брана  для  аналізу. У табл. 3 наведено  форму  оцінювання факторів згідно  з даною схемою.

 

 

Таблиця  3

Форма оцінювання чинників  ринкової доступності –

потенційних ринкових загроз і можливостей

 

 

Фактор ринкових загроз

 

Коефіцієнт вагомості, α(і) (0..1)

 

Імовірність реалізації фактора, h(і), (0..1)

 

Бальна оцінка фактора, b(і) (0..10)

оц Загальна ву інка  впли

фактора ринкової загрози, Fз(і)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Загальний показник потенційних ринкових загроз, Із

∑ Fз (і)

i

 

 

Фактор ринкових можливостей

 

 

Коефіцієнт вагомості, α(і) (0..1)

 

Імовірність реалізації фактора, h(і), (0..1)

 

 

Бальна оцінка фактора, b(і) (0..10)

Загальна оцінка  впливу фактора ринкової можливості, Fм(і)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Загальний показник потенційних ринкових можливостей, Ім

∑ Fм (і)

i

 

Так, загальний показник, який  характеризує вплив  конкретного  чинника,  буде  результатом урахування  даних  трьох  факторів

– вагомості   вкладу   фактора  у  загальний  показник,  імовірності

реалізації та  бальної  оцінки  його  впливу  і  буде  розраховуватися

за формулами:

Fз(і) = α(і)·h(і)·b(і), і = 1...n,  (1)

Fм(і) = α(і)·h(і)·b(і), і = 1...n, (2)

 

де  Fз(і), [Fм(і)]  – загальна оцінка   впливу   іго  чинника   ринкової загрози  [можливості];

α(і) – коефіцієнт вагомості  іго фактора; h(і) – імовірність реалізації іго фактора; b(і) – ступінь  прояву  іго фактора;

n – кількість факторів.

.

Як  експертів   для   оцінювання  ринкової   доступності   доцільно

використовувати  керівників  різних   підрозділів  підприємства  та

сторонніх  спеціалістів, які  є фахівцями у даній  галузі.

Для  зіставлення отриманих бальних  оцінок  ринкових загроз  та

можливостей проникнення підприємства на  міжнародні ринки  ми

пропонуємо  розраховувати  інтегрований  показник  ринкової   доступності,  який  показуватиме  ступінь  переваги  ринкових можливостей над загрозами і характеризуватиме ступінь  перспективності

ринку  для  підприємства:

 

І дост   Ім  , (5)

І з

де Ідост  – інтегрований показник ринкової  доступності.

У  разі  збільшення даного  індексу  можемо  говорити  про  поліпшення  співвідношення ринкових  загроз   та  можливостей,  а  тому

збільшення привабливості ринку  для  підприємства.

Як  один  із варіантів визначення оптимального критерію  даного

співвідношення  візьмемо   співвідношення  Парето   – 80 % : 20 %.

Тобто,  наносячи  даний  показник на матрицю,  можна  вважати, що

в разі  перевищення ринковими можливостями ринкових  загроз  у

4 рази  ринкова  доступність  вважається високою.

На  нашу  думку,  така  методика  дає  можливості для  всебічного

аналізу широкого   кола  показників,  які  характеризують  не  лише

певний  товарний  ринок, а й економічні,  політикоправові та соціальнокультурні процеси,  що відбуваються у досліджуваних країнах і визначатимуть успіх  підприємства на цьому ринку.

 

Етап 4. Дослідження можливості реалізації економічного інтересу підприємства на цільових ринках

 

У  випадку,  якщо   підприємство  оцінює   можливість  реалізації його  економічного  інтересу  на  зовнішніх ринках, йому  необхідно здійснювати  пошук  інформації для  проведення  цього  аналізу. У табл. 4 наведено  інформацію, необхідну  для  аналізу можливостей реалізації економічних інтересів  підприємства, та джерела її отримання.

 

 

Таблиця  4

 

Інформація, необхідна для  аналізу можливостей реалізації економічних інтересів підприємства

 

Економічний інтерес підприємства

 

Інформація,

яка  підлягає аналізу

 

Джерела отримання інформації

Тип отриманої інформації

 

 

а) географічне розширення діяль ності підприєм ства

виробничі    потужності підприємства

внутрішня інформація підприємства (заван таженість виробничих потужностей)

кількісна

частка  ринку

внутрішня   інформація підприємства,

вторинна  маркетингова інформація (огляд ринку)

кількісна

Конкурентоспроможність продукції

вторинна маркетингова інформація, опитуван ня споживачів, експерт не опитування

якісна,  кількісна

динаміка  ринку

вторинна маркетингова інформація (огляд  рин ку, тенденції  розвитку ринку)

кількісна

конкурентне  середовище на ринку

вторинна маркетингова інформація (огляд рин ку,  позиції   конкурентів на ринку, тенденції роз витку ринку)

якісна,  кількісна

б) збільшення частки  ринку

частка  ринку   на  даний час

внутрішня   інформація підприємства,

вторинна   маркетингова інформація

кількісна

динаміка  частки  ринку

внутрішня   інформація підприємства,

вторинна   маркетингова інформація

кількісна

обсяг ринку

вторинна  маркетингова інформація (огляд ринку)

кількісна

динаміка  ринку

вторинна маркетингова інформація (огляд ринку, тенденції його розвитку)

кількісна

конкурентне  середовище ринку

вторинна маркетингова інформація (огляд  рин ку, позиції конкурентів на  ринку, тенденції  йо го розвитку)

якісна,  кількісна

 

 

Продовження табл.  4

 

Економічний інтерес підприємства

 

Інформація,

яка  підлягає аналізу

 

Джерела отримання інформації

Тип отриманої інформації

 

 

в) збільшення норми             прибут ковості   на   оди ницю продукції

виробничі    потужності підприємства

внутрішня   інформація підприємства

кількісна

джерела зниження собівартості продук ції

внутрішня інформація підприємства, вторинна маркетингова інформа ція, вартість  ресурсів

кількісна

цінова    еластичність попиту

внутрішня   інформація підприємства, дослідження             ринкової поведінки     споживачів, опитування споживачів

кількісна,

якісна

г) збільшення виробництва            та збуту

динаміка  ринку

вторинна маркетингова інформація (огляд  рин ку, тенденції його роз витку)

кількісна

конкурентне середо вище    на   ринку (пряма конкуренція на  ринку, конкурен ція з боку товарів замінників)

вторинна             маркетингова інформація  (огляд  рин ку,  позиції   конкурентів на ринку, тенденції  роз витку  ринку,  сила  при хильності споживачів до товарівзамінників), експертне  опитування

якісна,  кількісна

ґ) використання переваг  дії «ефек ту масштабу»

динаміка  ринку

вторинна  маркетингова ін формація (огляд ринку, тен денції розвитку  ринку)

кількісна

конкурентне  середовище на ринку

вторинна маркетингова інформація (огляд  рин ку, позиції конкурентів на ньому)

якісна,  кількісна

аналіз кривої масш табу (структура по стійних витрат, змінних витрат на одиницю  продукції)

проведення економіко математичних розрахун ків виходячи з аналізу витрат, які складають собівартість продукції

кількісна

д) здобуття      лі дерських пози цій на ринку

конкурентоспроможність продукції

вторинна маркетингова інформація, опитуван ня споживачів, експерт не опитування

якісна,  кількісна

виробничі    потужності підприємства

внутрішня інформація підприємства (заван таженість виробничих потужностей)

кількісна

 

 

 

Закінчення табл.  4

 

Економічний інтерес підприємства

 

Інформація,

яка  підлягає аналізу

 

Джерела отримання інформації

Тип отриманої інформації

 

 

 

частка  ринку

внутрішня інформація підприємства, вторинна маркетингова інформа ція

кількісна

динаміка  ринку

вторинна маркетингова інформація (огляд  рин ку, тенденції його роз витку)

кількісна

конкурентне  середовище на ринку

вторинна маркетингова інформація (огляд  рин ку, позиції конкурентів на  ринку, тенденції  йо го розвитку)

якісна,  кількісна

 

Як показано у таблиці, інформація, на основі  якої  ми пропону ємо  здійснювати аналіз   можливості реалізації  економічного   інте ресу підприємства, може бути як якісною, так і кількісною. Кіль кісну   інформацію   для   аналізу    можливостей   реалізації економічних інтересів підприємства можна отримати з вторинних джерел  або проводячи первинні  дослідження. У разі проведення оцінювання можливостей реалізації  якісних  інтересів   на  зовніш ніх   ринках    слід   застосовувати  метод   експертного    опитування, який  дозволяє перевести  якісну  інформацію в  кількісну. Одначе при  цьому  отримані  дані  будуть  вимірюватися різними  шкалами, що  викликає труднощі  її  узагальнення і зіставлення. У  такій  си туації постає необхідність у нормуванні показників можливості реалізації економічного  інтересу,  тобто  переходу   до  однієї  систе ми  координат. У  нашому  випадку   вважаємо за  доцільне  застосо вувати  вимірювання за допомогою, наприклад, 10бальної  шкали.

Спираючись на методику нормування атрибутів12, ми вважаємо слушним  застосовувати подані  нижче  формули для  нормування зна чень  можливості реалізації економічного  інтересу.

 

 

Наприклад, економічним  інтересом фірми  є збільшення норми прибутковості на одиницю  продукції на 5 %. Одним  із шляхів  реалі зації даного економічного  інтересу фірми  є зниження собівартості продукції. Підприємство розглядає два  можливі  варіанти  реалізації даного   економічного   інтересу   за  рахунок  проникнення  на  ринки країн  X та Y. Припустимо,  що вартість  робочої  сили  на ринках  да них  країн  менша,  ніж  на  національному ринку, інші  складові собі вартості  продукції залишаться незмінними. Визначимо  нормоване значення  можливості реалізації економічного  інтересу  підприємства на ринках  країн  X та Y за даними, поданими  у табл. 5.

 

 

Структура собівартості продукції

на внутрішньому ринку, ринках  країн  X  та Y

 

Таблиця 5

 

 

Показник

Внутрішній ринок

Країна Х

Країна Y

Вартість  робочої  сили, ум. од.

5

3

4,3

Вартість  сировини, ум. од.

3

3

3

Інші  витрати, ум. од.

2

2

2

Собівартість, ум. од.

10

8

8

Норма  прибутковості, %

20

33,3

22,5

Ціна, ум. од.

12

12

12

(ум.од. – умовні  одиниці)

 

 

 

За  даними,  наведеними   у  табл. 5, працюючи  на  внутрішньо му  ринку, структуру собівартості   продукції підприємства скла дає  вартість   робочої   сили   – 5 ум. од.,  вартість   сировини   –

3 ум. од.  та  інші   витрати   – 2 ум. од.  При   цьому   з  нормою

прибутковістю    у    20 %    ціна    одиниці     продукції    становить

12 ум. од. У разі  проникнення на  ринок  країни  Х  підприємство може  користуватися перевагами  зниженої  вартості  робочої  сили у  3  ум. од.,  за  рахунок чого  може  збільшити  норму  прибутко вості  на  одиницю  продукції  до  33,3  %,  тобто  на  13,3 %.  У випадку  нормування якісної  інформації слід  застосовувати ті самі формули (6–8).

Сукупний економічний  інтерес  підприємство може  реалізувати за рахунок реалізації часткових  інтересів. Для  розрахунку інтег рованого  показника можливості реалізації сукупного  економічного інтересу підприємства крім нормованого значення  можливості ре алізації економічного  інтересу підприємства слід враховувати ймовірність  реалізації часткового  інтересу та коефіцієнт його ва гомості у сукупному  інтересі підприємства.

 

 

 

Етап 5. Побудова матриці

«ринкова доступність – можливість

реалізації економічного інтересу підприємства»

 

Метою даного етапу є зведення  характеристик «ринкова доступ ність  – можливість  реалізації  економічного   інтересу   підприєм ства»  у  матрицю  розподілу ринків  за  ступенем  їх  привабливості для здійснення міжнародної підприємницької діяльності підпри ємства  (рис.2). Відповідно дана  матриця  має  дві  осі:  ринкова  до ступність  і можливість реалізації економічного  інтересу  підприєм ства. Доступність ринку  може  бути  високою  чи низькою  залежно від середовища, яке створюється на ринку;  можливість реалізації економічного  інтересу  – низькою,  середньою  чи  високою  залеж но від інтересів підприємства та відповідності середовища ринку можливостям їх реалізації.

 

Ринкова доступність

 

Для нанесення значень ринків на даній матриці ми пропонуємо використовувати інтегровані показники ринкової  доступності  та можливості реалізації економічного  інтересу  фірми, які слід від кладати по осях. Як було описано вище, ринкову  доступність вважаємо високою в разі перевищення ринковими можливостями ринкових загроз  у 4 рази. Тобто  в разі  нанесення  значень  на вісь

«ринкова  доступність» при  значенні   Ідост   від  0  до  4  ринкову   доступність  вважаємо низькою,  у випадку, якщо  значення  Ідост   пере

 

 

вищує  4 – високою. У  проведенні оцінювання можливостей реа лізації   економічних  інтересів   підприємства  для  нормування їх значень  було  обрано  вимірювання  за  допомогою  10бальної   шка ли. Так, для  нанесення  значення  індексу  на матрицю  слід  викори стовувати   такі  позначення:  якщо  отримане   значення   Іінтерес    нале жить  інтервалу від  0 до 3,33,  можливість реалізації економічного інтересу   є  низькою,  від  3,34  до  6,67  – середньою,  від  6,68  до

10,00  – високою.

Аналізуючи отримані  нанесені  значення  ринків  країн  на матрицю,  можливо   прийняти  рішення   щодо  ступеня   їх  привабливості

для  підприємства та  обґрунтувати їх  стратегію  проникнення підприємства  на  дані  ринки. Так, ми маємо  6 стратегічних квадрантів на отриманій  матриці.

Ринки, які  потрапили у квадранти №1  і №4  є непривабливими

для  підприємства,  оскільки на них  підприємство не може  реалізувати  власного  економічного  інтересу. Тобто  навіть  за  високої  доступності  ринку  для  підприємства (№ 4)  йому  не варто  проникати   на    ринки    даних    країн.   Це,   з   одного    боку,   відповідає

визначенню   конкурентоспроможності підприємства. Однак,  з  іншого боку, наша  методика  включає  дослідження ширшого  за конкурентоспроможність показника  – можливість реалізації  економічного   інтересу    підприємства.  Так,   підприємство  може   бути

конкурентоспроможним на певних  ринках, і водночас  ці ринки  не

будуть  привабливими для  нього, оскільки не відповідатимуть його

зовнішньоекономічним  цілям  і  вигодам,  які  має  на  увазі  підприємство, виходячи на міжнародні ринки.

Квадранти №  2 і №  3 – характеризуються середнім  або  високим  показником можливості реалізації  економічного  інтересу,

однак  низькою  ринковою  доступністю.  Тобто  країни, які  потрапили  у дані  квадранти, є привабливими для  підприємства з  погляду  вигід, які  підприємство  прагне  отримати,  проте  характеризуються   небезпечним    співвідношенням   ринкових   загроз    і

можливостей.  У  даному   разі,  вибираючи   форми   проникнення

підприємства на  міжнародні ринки, слід  враховувати,  що, розробляючи  стратегію,  слід  намагатися уникнути  ринкових загроз

і  мінімізувати ризики  у проникненні на  міжнародні ринки.  Серед  таких  варіантів може  бути  реалізація стратегії   прямого  чи

непрямого  експорту.

Квадранти  №  5,  №  6  – найпривабливіша  зона  для  підприємства,  оскільки воно  має  середні  та  високу  можливості реалізації   економічного   інтересу,   і  характеризуються  оптимальним

співвідношенням ринкових  загроз  та  можливостей  Для  квадранта  №  6  перспективною реалізацією  стратегії   прямого   інвестування.

 

 

Проілюструємо процес побудови матриці на прикладі вітчиз няного фармацевтичного підприємства, яке оцінює можливість виходу   на  ринок   Китаю.  У  табл. 6  наведено   результати  про ведення  експертного  оцінювання факторів ринкових загроз  і ринкових   можливостей   проникнення   підприємства   на   ринок Китаю  для визначення інтегрованого показника ринкової  до ступності.

 

Таблиця  6

 

Оцінка чинник ринкових загроз та ринкових можливостей підприємства на ринку  Китаю

 

 

 

Фактор ринкових можливостей

 

Коефіцієнт вагомості, α(і)

(0..1)

 

Імовірність реалізації фактора, h(і), (0..1)

 

Ступінь прояву  фак тора, b(і), (0..10)

 

Загальна оцінка  впливу фактора ринкової можливості, Fм(і)

Політична             стабільність    у країні

 

0,17

 

0,80

 

9

 

1,22

 

 

 

 

Законодавство, яке  регу лює зовнішньоекономічну діяльність

 

0,17

 

0,85

 

7

 

1,01

Динаміка   ключових    макроекономічних показників

 

0,19

 

0,80

 

8

 

1,22

Стабільність   обмінного курсу

 

0,15

 

0,80

 

9

 

1,08

Рівень    розвитку    науки    і кваліфікація кадрів

 

0,12

 

0,89

 

8

 

0,85

Ємність  ринку, залежність ринку  від імпорту

 

0,18

 

0,90

 

9

 

1,46

Загальний показник ринкових можливостей, Ім

6,84

Рівень   регіональної  інтеграції

 

0,13

 

0,85

 

5

 

0,55

Митні   бар’єри,   юридичні перешкоди

 

0,12

 

0,61

 

4

 

0,29

Технологія             виробництва,

яка  вимагається на ринку

 

0,14

 

0,85

 

7

 

0,83

Рівень             патентноліцензійного захисту

 

0,13

 

0,70

 

7

 

0,64

 

 

Закінчення табл.  6

 

 

 

Фактор ринкових загроз

 

Коефіцієнт вагомості, α(і) (0..1)

Імовірність реалізації фактора, h(і),

(0..1)

 

Ступінь прояву  фа ктора, b(і) (0..10)

Загальна оцінка  впливу фактора рин кової  загрози, Fз(і)

Культурний фон  країни

0,14

0,80

4

0,45

Рівень  конкуренції на ринку

 

0,10

 

0,90

 

7

 

0,63

Ступені  і типи інтеграції

0,14

0,90

7

0,88

Вхідні  бар’єри  в галузь

0,10

0,80

4

0,32

Загальний показник ринкових загроз, Із

4,60

 

 

Згідно  з даними  таблиці, за  формулами (3) і (4) отримано  за гальний  показник потенційних ринкових можливостей у разі  про никнення підприємства на ринок Китаю Ім = 6,84,  та загальний показник потенційних ринкових загроз  Із = 4,60.  Таким  чином, інтегрований показник ринкової  доступності  даного  ринку  за фор мулою  (5) становитиме  1,49,   що  свідчить  про  переважання рин кових  можливостей над  ринковими загрозами в разі  проникнення на даний  ринок  у 1,49  разу.

Після   отриманих  інтегрованих  показників  ринкової   доступ ності слід провести  розрахунки інтегрованих показників мож ливості  реалізації економічного   інтересу  підприємства  на  обра них  ринках.  Виходячи з  наведеної   інформації  стосовно  ринків країн, які розглядаються, та згідно з методикою розрахунку, запропонованою вище, розглянемо можливість реалізації еко номічного  інтересу  підприємства – збільшення обсягів  реаліза ції на 100 000 дол. США  за  рахунок проникнення на ринок  Ки таю. Даний  економічний  інтерес  підприємство може  реалізувати за  рахунок реалізації  часткових інтересів:  високої  ємності  рин ку, яка  погашається  за  рахунок  імпорту;   позитивної   динаміки ринку;   низького   рівня  інтенсивності   конкуренції  на  ринку;   ви сокої  конкурентоспроможності продукту.

Виходячи з аналізу даних  щодо ємності  та динаміки  ринку  Ки таю та за результатами експертного  опитування стосовно конку рентоспроможності вітчизняних препаратів і оцінки рівня  інтен сивності конкуренції, проведемо оцінку можливості реалізації економічного  інтересу  підприємства (табл. 7).

 

 

 

 

 

Оцінка можливості реалізації економічного інтересу підприємства на ринку  Китаю

 

Таблиця 7

 

 

 

 

з/п

 

 

Частковий економічний інтерес  підприємства

 

 

Імовірність реалізації часткового інтересу

на ринку

 

 

Коефіцієнт вагомості часткового інтересу

на ринку

 

Нормований показник реа лізації  частко вого інтересу підприємства на ринку

 

Загальний нормований показник реалізації часткового інтересу підприємства на ринку

 

1

Висока  ємність рин ку,  яка   погашається за рахунок імпорту

 

0,8

 

0,20

 

10

 

1,60

 

2

Позитивна   динаміка ринку

 

0,7

 

0,25

 

10

 

1,75

 

3

Низький рівень інтен сивності конкуренції на ринку

 

0,7

 

0,25

 

7

 

1,23

 

4

Висока конкуренто спроможність продук ту

 

0,8

 

0,30

 

7

 

1,68

Інтегрований  показник  реалізації  сукупного   інтересу   підприємства на ринку

 

6,26

 

 

У разі  нанесення  отриманих результатів інтегрованих показни ків ринкової  доступності  та можливості реалізації економічного інтересу  підприємства на  матрицю  «ринкова доступність  – мож ливість  реалізації економічного  інтересу  підприємства» ринок  Ки таю  потрапить   у  квадрант  №  2,  який   характеризується  низьким рівнем  ринкової  доступності  середнім  рівнем  можливості реаліза ції  економічного  інтересу  підприємства. Тому,  вибираючи  страте гію проникнення підприємства на даний ринок, слід обирати такі форми   проникнення,  які  б  давали   змогу  уникнути   ринкових  за гроз і мінімізувати ризики. Співвідношення ринкових загроз  і можливостей не є оптимальним, тому підприємство може застосо вувати  стратегії  прямого  або непрямого  експорту  чи налагоджува ти  контрактне виробництво. Враховуючи специфіку ринку,  який характеризується значною інноваційною спрямованістю, перспек тивними  можуть  бути спільні  проекти  з розробки та випробування ліків.

 

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: