Название: Методика аналізу привабливості міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів - Пригара О.

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 762

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Вступ

 

Однією  з найхарактерніших рис сучасного економічного, соці альнополітичного, культурного розвитку є дедалі інтенсивніші процеси  глобалізації, які  мають  об’єктивний характер і є резуль

 

* Пригара Ольга Юріївна — переможець конкурсу молодих учених (ІІ місце), що проводився

17 травня 2006 року в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за сприяння Центру торгової політики та права Оттави (Канада) при Карлтонському університеті та Університеті м. Оттави та Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA). Пригара О.Ю. у 2002 році закінчила Національний технічний університет України «КПІ», у 2005 р. —

аспірантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка. З 2005 р. — асистент кафедри міжнародної економіки Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Опублікувала

низку наукових праць із питань аналізу середовища міжнародного бізнесу, оцінки та критеріїв

привабливості міжнародних ринків.

 

татом еволюції світової економіки. Активізація процесів інтерна ціоналізації та глобалізації світової  економіки  приводить  до наро стання відкритості національних економік, загальної лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків  і  сприяє   залученню національних підприємств до глобальної світогосподарської системи.

Підприємствам,  що орієнтовані на міжнародні ринки, слід  вра ховувати  вплив  динамічної  світової  економіки  та проводити  ретель ний   аналіз   середовища  міжнародного   підприємництва   з   метою вибору привабливих для ведення міжнародної підприємницької діяльності ринків. Глобалізація означає  встановлення безпосеред нього  зв’язку  національної економіки   та  світового  господарства, їх глибокий  взаємовплив, що означає  необхідність ретельного врахування даних особливостей  у розгляді можливостей проник нення підприємств на міжнародні ринки. За таких умов для про никнення  підприємств на міжнародні ринки  особливої  актуальності набувають питання  оцінювання їх привабливості, яке вимагає вра хування особливостей  міжнародного середовища підприємництва.

Незважаючи на значну кількість літератури, що досліджує пи тання  вибору  привабливих для  ведення  підприємницької діяльно сті  ринків, практично відсутні  проці, в яких  визначено  економіч ний  зміст  поняття   привабливості  товарного   ринку,  процес проведення аналізу міжнародних товарних ринків  і питання  фор мування  ефективних ринкових стратегій  вітчизняних підприємств на міжнародних товарних ринках.

Розглянемо сутність поняття  привабливості міжнародного то варного  ринку  та  сучасні  методи  вибору  привабливих  для  здійс нення  міжнародної підприємницької діяльності ринків.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: