Название: Технологічний експорт і динаміка економічного зростання в Україні - Черкас Н.

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 955

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Висновки

 

Поперше, встановлено неефективність знецінення грошової одиниці як засобу стимулювання експорту  готової продукції (ма шинобудування) та технологічного імпорту. Вкотре доведено обер нений зв’язок  між девальвацією грошової одиниці та динамікою промислового виробництва.

Подруге,  технологічний  експорт  є  вагомим  рушієм   економіч ного  зростання  в  Україні на  противагу   експорту   сировини.  Вод ночас  обсяги  технологічного експорту  сильно  залежать від  імпор ту машин та обладнання, що можна пояснити модернізацією та підвищенням ефективності виробництва.

Потретє, експорт сировини  обмежує технологічний експорт. Девальвація грошової одиниці створює початкові  стимули для експорту  металопродукції, що збільшує попит на імпорт (вироб ництво металу залежить від імпорту російських енергоносіїв). Надалі імпорт  визначає  обсяги  експорту,  а  залучення ресурсів у  металургію   позбавляє  джерел   фінансування  технологічні га лузі. Відчутне підвищення рентабельності експортерів створює своєрідний «парниковий ефект»,  коли  послаблюються  стимули для скорочення виробничих витрат і гальмується впровадження інновацій. Зміцнення грошової  одиниці,  підтримане профіцитом

бюджету,  може  переорієнтувати інвестиції  на  високотехнологіч ні   галузі    та   перешкодити   скороченню    науковотехнологічної сфери. Одним  із наслідків «сильної гривні»  стане припинення непродуктивного перерозподілу ресурсів  на користь  сировинних галузей.

Поліпшення сальдо бюджету сприяє  розвитку технологічного експортного сектора  та  обмежує  можливості  експортерів  сирови ни. На противагу  створенню пільгових умов для металургійної промисловості необхідно   робити  наголос  на  фінансуванні  науко вих досліджень у галузі  металургії.

Потужні  експортоорієтновані галузі  створюють  нові  робочі  міс ця, такі підприємства мають можливість скористатися ефектом масштабу. До того ж, вони є джерелами нових технологій, при кладами  раціональної організації бізнесу,  ефективної маркетинго вої   стратегії,   що   через   механізм    зовнішніх   ринків    позитивно впливає  на всю економіку. Крім  того, в умовах  низького  внутріш нього попиту експорт є чи не найважливішим стимулятором економічного  розвитку. Отже, експортний  потенціал  та продаж товарів, передусім  з високим ступенем обробки, виступають  як потенційне  джерело  економічного  зростання, в якому  так  особли во  зацікавлені нові  незалежні держави,  що  здійснюють   розвиток «навздогін». Збільшення частки  технологічного експорту  зі  знач ною часткою доданої вартості також є важливим для зменшення залежності від імпорту енергоносіїв та ефективнішого його вико ристання.

Напрями продовження дослідження:

1. Детальніший  аналіз   механізмів  обмеження    технологічного експорту   експортом   металопродукції,  що  передбачає  врахування монетарного   чинника   (пропозиції  грошової  маси  загалом   і  динаміки процентної  ставки  зокрема);

2. Вивчення  тенденцій  технологічного експорту  на етапах  переорієнтації  української  зовнішньої  торгівлі   на  ринки   промислово розвинутих країн;

3. Індекс  промислового  виробництва  країн–торговельних  партнерів  є досить  неоднорідним, адже  найбільша частка  у зовнішній торгівлі  України належить Росії. Варто  розділити даний  індекс  на дві  частини:  промислове виробництва в Росії  та  в інших  країнах світу – торговельних партнерів України.

4. Не виключено, що промислове виробництво в Росії  має ендогенний  характер для  українського експорту. Підстави   для  такого твердження:  від   українського  експорту   машинобудування  залежить      функціонування     нафтогазового    комплексу     Росії      та пов’язаних галузей  промисловості.

 

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: