Название: Технологічний експорт і динаміка економічного зростання в Україні - Черкас Н.

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 955

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Вступ

 

Переважання сировинного експорту  створює  залежність вітчиз няної  економіки   як  від  кон’юнктури  світових   ринків,  так  і  по стачання  енергоносіїв, адже  головні  позиції  українського експорту – метал,   хімічна    продукція   – вирізняються   енергоємністю.

 

* Черкас Наталія Ігорівна — переможець конкурсу молодих учених (І місце), що проводився 17 травня 2006 року в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за сприяння Центру торгової політики та права Оттави (Канада) при Карлтонському університеті та Університеті м. Оттави й Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA). Наталія

Черкас є магістром зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Львівської комерційної академії. З 2004 року працювала менеджером ЗЕД на ПП «АгродексУкраїна», м. Львів. З 2005 р. — аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії. Сфера наукових інтересів: аналіз зовнішньої торгівлі України, напрямів її оптимізації. Має кілька наукових публікацій.

 

© Наталія Черкас, 2006

 

 

Окрім  того, експортери відчутно залежать від імпорту матеріалів, обладнання й комплектуючих. Конкурентоспроможність українсь ких  товарів  на  світових   ринках   багато  в  чому  забезпечується за рахунок економії  на  екологічних витратах,  зносу  основних  фон дів, низької  вартості  робочої  сили, що загрожує вагомими  втрата ми на довгострокову перспективу.

За допомогою методів найменших  квадратів з коригуванням помилки  (англ. Error  Correction Model  – ECM) і векторної  авто регресії  (англ. vectorerror correction – VEC) ми розглянули ос новні взаємозв’язки між обсягами експорту  металопродукції (си ровинна  компонента), експортомімпорту продукції машинобуду вання  (технологічна  компонента)  й промисловим виробництвом в Україні. Безпосередня мета полягає  у визначенні характеру впли ву технологічного експорту  на динаміку  промислового виробницт ва  й ідентифікації залежності обох  показників від  низки  зовніш ніх  та  внутрішніх чинників  – таких, як  обмінний  курс  і  сальдо бюджету. Новизна  даної  праці  – в  побудові  структурної моделі технологічного експорту  (з урахуванням коротко  та довгостроко вих тенденцій) та емпіричній  верифікації залежності вибраних ендогенних    змінних   од   широкого   спектра   чинників    (обмінний курс, сальдо бюджету, агрегований ВВП країн–торговельних партнерів, світові  ціни на метал  тощо).

Структура статті відображає поставлені  завдання. Спочатку зроблено  аналітичний огляд  літературних джерел  за  проблемати кою  залежності  економічного   зростання  від  структури  експорту. Далі    проаналізовано   структурні   зміни    у   зовнішній    торгівлі України та проведено  емпіричне дослідження функціональних взаємозв’язків. Зроблені висновки  окреслюють напрями  практич ного стимулювання технологічного експорту.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: