Название: Пов’язані з ГАТС проблеми для країн з перехідною економікою, що прагнуть вступити до СОТ

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 891

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |Судовий розгляд

 

Стаття  VI:2  ГАТС  вимагає  від  Членів   «мати  або  створити  су дові,  арбітражні  або  адміністративні  органи  чи  процедури», які забезпечать негайний  розгляд адміністративних рішень, що впли вають  на  торгівлю   послугами,  і, якщо  це  обґрунтовано,  застосу вання   заходів,  які  усувають   адміністративні  рішення   (порушен ня). Ця  вимога  відповідає положенню, що судові  органи  чи процедури не повинні створюватися, якщо це «несумісно  з його конституційним порядком  або природою  його судової  системи».

 

Визнання

 

Двосторонні угоди між урядами  чи інші домовленості, які сто суються  визнання освітніх  чи інших  кваліфікаційних вимог – та ких, як ліцензування або сертифікація постачальників послуг, повинні  бути  відкритими для  інших  Членів, які  бажають   приєд натися  чи провести  переговори про подібні  угоди  та домовленості. Також  ГАТС вимагає проводити  процедуру визнання на недиск римінаційній основі  та без прихованого обмеження  торгівлі. Якщо можливо,  процедури визнання мають  базуватися на багатосторон ньо погоджених критеріях19.

 

Монополії і виключні постачальники послуг

 

Відповідно  до   статті   VIII   ГАТС   Члени   взяли    на   себе   зо бов’язання, що будьякий монопольний постачальник послуг – такий, як провайдер базових  телекомунікаційних або поштових послуг, повинен дотримуватися режиму  РНС та всіх прийнятих специфічних зобов’язань. Ця вимога поширюється і на ексклюзи вних  постачальників послуг,  якщо  Член  формально чи на практи ці створює невелику  кількість постачальників послуг, значно об межучи  конкуренцію між ними.

 

Обмежувальна ділова практика

 

На відміну  від ГАТТ, ГАТС регулює  обмежувальну ділову практику  через  постачальників  послуг,  хоча  конкретні  зо бов’язання у цій сфері  є мінімальними. Так, стаття  X встановлює зобов’язання,  що  кожен  Член  повинен  провести   консультації  на

 

 

запит  іншого  Члена  стосовно  обмежувальної практики постачаль ника   послуг   цього   Члена   з  метою  скасування  такої   практики. Член,  який   отримав   запит,  повинен   співпрацювати  шляхом   на дання загальнодоступної неконфіденційної інформації. Конфіден ційну інформацію слід надавати  за умови існування угоди чи до мовленості  про захист  конфіденційної інформації.

 

Винятки

 

Статті  XIV  та  XIV(bis) ГАТС  дозволяють Членам  встановлю вати  заходи,  які  не  відповідають  ГАТС,  але  є  необхідними для захисту  важливих національних інтересів:  національна безпека, суспільна   мораль,  громадський порядок   чи  охорона   здоров’я20. ГАТС дозволяє встановлювати заходи, необхідні  для  забезпечення відповідності  законів   щодо   захисту   від   втручання  у   приватне життя  та розповсюдження інформації приватного  характеру з ме тою запобігання використанню практики, яка  вводить  в оману  або є недобросовісною,  або  стосується  наслідків невиконання контра ктів у сфері послуг, якщо ці закони не суперечать  ГАТС. Деякі податкові  заходи  також  виключено  з ГАТС.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: