Название: Пов’язані з ГАТС проблеми для країн з перехідною економікою, що прагнуть вступити до СОТ

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 891

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |Реґіональна інтеграція в СНД

 

Правило ГАТС  про  РНС визначено  у статті  V угоди,  яка  дозво ляє  Членам  вступати  в реґіональні угоди  з метою лібералізації тор гівлі  послугами  за  певних  умов. Для  того,  щоб  підпадати   під  дію статті V угоди, реґіональні угоди мають відповідати аналогічним умовам,  представленим у статті  XXIV  ГАТТ,  яка  передбачає винят ки стосовно торгівлі товарами. Такі угоди повинні мати «значне» секторальне охоплення щодо кількості секторів, обсягів торгівлі  та способів  постачання  й  забезпечувати  усунення   будьякої   дискримі нації в торгівлі  сторін, що означає  надання  кращого режиму за на ціональний або  РНС. Також   угода  має  сприяти   розвитку торгівлі між   сторонами    договору    та   не   підвищувати   загального   рівня бар’єрів у торгівлі  послугами  з країнами, які не є сторонами  угоди86. Як і в статті XXIV  ГАТТ, умови статті V ГАТС можуть  тлумачитися порізному  сторонами  реґіонального угруповання та іншими членами СОТ. Чимало  Членів  СОТ  створило  реґіональні угруповання, які надають  на  взаємній   основі  преференційний режим, який  за  будь якою інтерпретацією не відповідає положенням статті V.

На  початку  приєднання Росії  в 1993 році  вона  заявила про  на явність  міжнародних торгових  угод  з понад  138 країнами87. Знач ною мірою  вони  включали двостороннні угоди  про  вільну  торгів лю з колишніми радянськими республіками–членами СНД. У вересні  1993  року  країни  СНД  уклали  угоду  про  економічний  со юз, який  передбачав  поступове   створення  зони  вільної   торгівлі, потім  – митного  союзу,  і надалі  – спільного  ринку  товарів, по слуг, капіталу та праці. Було  створено  низку  інституцій,  зокрема Раду  голів  держав  та Міждержавний банк 88. Багатостороння угода

 

85  Членами  СНД  є Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова,

Росія, Таджикистан, Туркментівстан, Узбекистан та Україна (асоціативний член).

86  Стаття  Vbis  ГАТС дозволяє Членам  укладати преференційні угоди  про повну  інтеграцію ринків  праці  всупереч  зобовзанням про РНС.

87  Нері, примітка  50, с. 142.

88  Маркіян Мальський, Михайло Микієвич, Ліана  Ковтун, Роман  Москалик, Регіональні торгові угоди в міжнародних економічних  відносинах. Львів. Національний Львівський університет

ім. І. Франка, 2003 – Markiyan Malsky, Mykhailo Mykievych, Liana  Kovtun, Roman  Moskalyk,

REGIONAL  TRADING  AGREEMENTS  IN  INTERNATIONAL ECONOMIC   RELATIONS  (Lviv:  Ivan   Franko

National University of Lviv Press, 2003)[Мальський], с. 38–39.

 

 

 про   зону   вільної    торгівлі    набула    чинності    в   1994   році.

1995 року  було  погоджено  заснування митного  союзу  між  Росією,

Білоруссю, Казахстаном і Киргизією. 1998 року  до митного  союзу

приєдався Таджикистан. Ці  основні  угоди  лише  показують  широту  та  поступовий  розвиток зв’язків між  країнами СНД89.  У  1995 році  налічувалося понад  300 угод  між  членами  СНД  стосовно  рі зних  аспектів   їх  економічних  відносин,  хоча  багато  зобов’язань ніколи  не були впроваджені90.

Чимало  угод між  членами  СНД  не відповідають вимогам  статті V.  Отже, для  країн, які  приєднуються,  існує  лише  дві  можливос ті: включити  до розкладів послуг  перелік  вилучень  зі статті II для існуючих  преференційних угод  з членами  СНД, які  не відповіда ють вимогам  статті V,  або припинити  дію таких  домовленостей.  У світлі еволюційного  характеру взаємозв’язків країн СНД  бажано продовжувати в майбутньому  взаємний  обмін преференційними режимами між  країнами СНД91. Проте  навряд  чи такі  широкі  ви лучення  будуть  прийнятними для  Членів  СОТ92. Яким  чином уре гульовувати невизначені економічні зв’язки  в рамках СНД  в май бутньому, залишається проблемним  питанням  для перехідних економік, які  намагаються вступити  до СОТ.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: